Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Морфофункціональна характеристика кишки при атрезіях у новонароджених

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЄРШОВ Віктор Юрійович УДК 616.34-007.271-053.31-091.8-07:57.086.2 МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИШКИ ПРИ АТРЕЗІЯХ У НОВОНАРОДЖЕНИХ 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця Міністерства охорони здоров’я України Науковий керівник доктор медичних наук, професор Ковальський Михайло Павлович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Талько Володимир Іполитович, Медичний інститут Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії доктор медичних наук, професор Ахтемійчук Юрій Танасович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Захист відбудеться “ 17 ” квітня 2008 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 34) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1) Автореферат розісланий “ 14 ” березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, професор О.М. Грабовий ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Кишкові атрезії є досить поширеними вродженими вадами розвитку травної системи, що потребують хірургічного лікування (Ю.Ф. Исаков, 1996). Актуальність проблеми морфології атрезій кишки зумовлена багатьма факторами, зокрема, недостатнім висвітленням як в українській, так і в зарубіжній медичній літературі. Також важливими є питання етіології та патогенезу кишкових атрезій, стосовно чого існує декілька теорій. Тому, на теперішній час кишкові атрезії вважають поліетіологічною патологією (S.M. Baglaj, 2001). Крім того, проблема морфології кишкових атрезій має важливе практичне значення. Реконструктивні операції, які мають за мету усунути механічну кишкову непрохідність, викликану атрезією кишки, повинні здійснюватися тільки у межах здорових, тобто функціонально повноцінних тканин. Саме тому необхідно чітко визначити межу між функціонально повноцінною та зміненою частиною кишки, що неможливо без знання морфології атрезій кишки. На сьогоднішній день в Україні проблема морфології кишкових атрезій вивчена недостатньо. Дослідження проводяться на базах кафедр дитячої хірургії медичних університетів в Україні та Росії, але вони вирішують лише практичні питання хірургічного лікування цієї патології (И.Э. Маев, 2000; Г.И. Чепурной, 1995). В зарубіжних країнах морфологічні та клінічні дослідження атрезій кишки проводяться на базах кафедр та дослідницьких центрів університетів (H. A do, 1999; G. Liefaard, 1995; K.

Masumo o, 1999; Y. Wa a abe, 2001). Але навіть ці дослідження носять характер поодиноких порівняно з науковим пошуком у царині інших клінічних задач, тому мало задовольняють потреби практики. Розвиток кишки в ембріогенезі тісно пов’язаний з розвитком її кровоносних судин та нервових елементів, який відбувається за сегментарним принципом, тому атрезія кишки – це відсутність або недорозвиненість сегмента кишки. Тому в патогенезі кишкових атрезій домінують дві теорії – порушення розвитку нервових сплетень та гангліїв кишки та порушення розвитку її кровоносних судин (S. Budhiraja, 2001). За даними літератури, найчастіше атрезія уражає клубову кишку – частота ураження становить 1 : 1500 живих новонароджених. Також досить часто спостерігається атрезія дванадцятипалої кишки – 1 : 5000 новонароджених. Атрезія порожньої кишки зустрічається з частотою 1 : 10000, а найрідше атрезія уражає ободову кишку – 1 : 20000 новонароджених. Крім того, визначається загальна тенденція до зростання частоти цієї вродженої вади розвитку (И.Э. Маев, 2000). Проблема взаємозв’язку клініки та морфології кишкових атрезій обтяжена ще одним фактором. Класифікації атрезій кишки розроблені з урахуванням потреб клініки, але побудовані лише за даними макроморфології. Класифікація за патогенетичним принципом, що враховувала б дані мікроанатомії та морфофункціональну характеристику кишки при атрезіях, на сьогоднішній день не розроблена. Проте ця класифікація може висвітлити суть патогенезу різних форм атрезій кишки і була б корисна в клініці, ставши основою диференційованої лікарської тактики при конкретній формі атрезії. Враховуючи вищевказане, на сьогоднішній день проблема морфофункціонального дослідження кишки, що зазнала атрезії, є достатньо актуальною як з погляду теоретичних досліджень взагалі, так і морфології зокрема, а також і з точки зору практичного значення проблеми. Тому науковий пошук дисертанта зосереджений саме в поєднанні теоретичної та практичної складових даної проблеми. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках наукової тематики згідно плану науково-досліницької роботи кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. Дисертація є фрагментом науково-дослідницької роботи “Встановлення клініко-анатомічних паралелей при певних видах вродженої патології на прикладі атрезій кишки” (номер держреєстрації 0107U002897, 2007-2008 рр.). Дисертант є безпосереднім виконавцем фрагмента даної теми. Мета дослідження. Визначити зміни анатомічної будови кишки при атрезіях у новонароджених, розробити критерії класифікації атрезій кишки за патогенетичним принципом, яка б стала основою диференційованої лікарської тактики при кишкових атрезіях у новонароджених. Завдання дослідження: Дослідити загальну морфологію та функціональні порушення кишки при атрезіях. Оцінити ступінь змін нервових елементів стінки кишки при атрезіях. Визначити зміни кровоносних судин, зокрема гемомікро-циркуляторного русла кишки при атрезіях.

Розробити концепцію оцінки функціональної придатності кишки з визначенням рівня її спроможності для накладання анастомозу при хірургічному лікуванні кишкових атрезій у новонароджених. Об’єкт дослідження: закономірності анатомічної будови кишки за умов її атрезії у новонароджених. Предмет дослідження: макро- та мікроскопічна анатомія кишки при її атрезіях у новонароджених. Методи дослідження: 1. Макроскопічні (опис макропрепарату, макроморфометрія) – для оцінки загальних закономірностей змін будови стінки кишки при атрезіях. 2. Мікроскопічні (світлова мікроскопія препаратів кишки, забарвлених за загальними та спеціальними гістологічними методиками) – для оцінки структурних змін в тканинах та клітинах стінки кишки при атрезіях. 3. Гістохімічні – для визначення функціональної активності ферментів та наявності біологічно активних речовин в клітинах стінки кишки. 4. Морфометричні на основі комп’ютерної автоматизованої системи обробки зображень – для об’єктивізації морфологічних методів дослідження. 5. Статистичні – для оцінки достовірності отриманих результатів дослідження. Наукова новизна дослідження: Розроблено критерії класифікації атрезій кишки за патогенетичним принципом, яка створює основу для диференційованої тактики лікаря при різних типах атрезій кишки у новонароджених. Дані критерії класифікації передбачають три основні шляхи патогенезу атрезій кишки: з первинними порушеннями розвитку епітелію слизової оболонки кишки, з первинними порушеннями розвитку кровоносних судин кишки та з первинними порушеннями повороту кишкової трубки. Вперше показаний стан гемомікроциркуляторного русла та нервово-судинних взаємовідношень у стінці кишки, ураженої атрезією, в тому числі і при різних формах атрезій кишки відповідно до нової розробленої класифікації. Показано, при яких формах атрезій дані зміни є первинними і мають вирішальне значення для правильної тактики лікаря, і при яких формах вони є вторинними. Сформульовано висновки щодо значення порушень нейро- та ангіогенезу в патогенезі кишкових атрезій. Отримані результати та розроблені критерії класифікації атрезій кишки за патогенетичним принципом покладені в основу нової концепції оцінки функціональної придатності кишки та її спроможності для накладання анастомозу при хірургічному лікуванні атрезій кишки у новонароджених. Практичне значення результатів дослідження. Розроблено новий метод оцінки функціональної придатності кишки до накладання анастомозу при хірургічному лікуванні атрезій кишки у новонароджених залежно від типу атрезії на основі розроблених критеріїв класифікації атрезій кишки за патогенетичним принципом. Рекомендовано шляхи диференційованої тактики хірурга залежно від типу атрезії кишки. Особистий внесок дисертанта. Дисертант особисто виконав патентно-інформаційне дослідження, аналіз джерел літератури. Разом із науковим керівником були сформульовані мета та задачі дослідження, проведений аналіз та узагальнення отриманих результатів дослідження. Набір матеріалу дослідження, його обробка, оформлення первинної документації та результатів дослідження, їх статистична обробка виконана дисертантом самостійно.

Какими же физиологическими характеристиками наделила природа здоровую собаку? Знание их важно, ведь хорошие физиологические показатели характеризуют только здоровых собак. Любое отклонение от нормы уже патология. Почему? Да потому, что любой организм обладает определенным механизмом защиты от болезни. При этом защита от разных болезней будет протекать совершенно по-разному. Любой ветеринар при общем осмотре собаки измеряет температуру ее тела, частоту пульса и дыхания за минуту. Эти три показателя в ветеринарии, да и в прочих медицинских науках, называются триадой. У взрослых здоровых собак температура тела в прямой кишке составляет от 37,5 до 39 `С. Число ударов пульса, измеряемое на одной из артерий, составляет от 60 до 120 ударов в 1 мин, а частота дыхания равна 10 40 в 1 мин. Эти три параметра отражают состояние обмена веществ в организме собаки и резко изменяются при заболевании. Обмен веществ у животных с небольшой массой тела более интенсивен, чем у более крупных. Поэтому большое разнообразие пород приводит к значительному расхождению в нормальных физиологических параметрах

1. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

2. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

3. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

4. Морфофункціональні особливості головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії

5. Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда

6. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання
7. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі
8. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

9. Характеристика звезд

10. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

11. Характеристики ВМС Великобритании

12. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

13. Экономико-географическая характеристика Юга США

14. Австралия - экономико-географическая характеристика

15. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

16. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Характеристика Австралии

18. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

19. Экономико-географическая характеристика Московского региона

20. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

21. Экономико-географическая характеристика Японии

22. Комплексная характеристика Бразилии
23. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края
24. Общая характеристика Туниса

25. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

26. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

27. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

28. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

29. Комплексная характеристика Словении

30. Китай. Характеристика страны

31. Социально-экономическая характеристика Индии

32. Экономическая характеристика Псковской области

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Характеристика политико-географического положения Китая

34. Страноведческая характеристика Грузии

35. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

36. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

37. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

38. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма
39. Сравнительная характеристика средневековых государств
40. Характеристика налоговой системы Великобритании

41. Характеристика источников Конституционного права

42. Характеристика Конституции Франции

43. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

44. Политический режим как сущностная характеристика государства

45. Характеристика Чикаго

46. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

47. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

48. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Характеристика Иудушки Головлева

50. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

51. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

52. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

53. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

54. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы
55. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского
56. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

57. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

58. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

59. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

60. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

61. Общая характеристика MS-DOS

62. Характеристика Microsoft Excel

63. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

64. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

66. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

67. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

68. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции

69. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

70. Общая характеристика и классификация органов чувств
71. Общая характеристика эндокринной системы
72. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

73. Релапаротомия, вскрытие и дренирование параканкрозного абсцесса, ушивание дефектов толстой кишки, аппендэктомия, санация и денирование брюшной полости

74. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

75. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

76. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

77. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

78. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

79. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

80. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Неосторожная преступность: общая характеристика

82. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

83. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

84. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

85. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

86. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора
87. Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками
88. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

89. Характеристика метода эксперимента

90. Характеристика коммуникативные и организаторские склонности лидеров в классе

91. Сравнительная характеристика показателей качества рассольных сыров

92. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

93. Характеристика пищевых продуктов по этикетке

94. Товароведная характеристика и экспертиза качества водки

95. Характеристика Европейского Союза

96. Геометрические характеристики поперечных сечений

Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Термодинамические характеристики расплавов на основе железа

98. Улучшение качественных характеристик металла шва за счет повышения чистоты шихты

99. Изучение аэродинамических характеристик вентиляторов проветривания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.