Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Моделювання технологічних процесів в рибництві

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Кафедра прикладної математикиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання курсової роботи „Моделювання технологічних процесів в рибництві” для студентів 5 курсу спеціальності 7.130301 „ Водні біоресурси” Рекомендовані до видання методичною комісією факультету екології та природокористуванняРІВНЕ-2010 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Моделювання технологічних процесів в рибництві ” для студентів спеціальності 7.130301„Водні біоресурси” /Л.Д. Бачишина, - Рівне: НУВГП, 2010.-24 c. Упорядники: Л.Д. Бачишина – старший викладач кафедри прикладної математики Відповідальний за випуск: Мандигра М.С.– доктор ветеренарних наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів Зміст 1. Мета i завдання курсової роботи 2. Тематика курсових робіт 2.1 Вибір теми курсової роботи 2.2 Приклади тем курсових робіт 3. Вимоги до курсової роботи 3.1 Оформлення курсової роботи 3.2 Вимоги до розробки бази даних 4. Захист курсової роботи 5. Приклад типової курсової роботи 1. Мета i завдання курсової роботи Згідно з навчальним планом для студентів спеціальності „Водні біоресурси” факультету екології та природокористування НУВГП передбачено виконання курсової роботи з дисципліни Моделювання технологічних процесів в рибництві ” Виконання цієї роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів в рибництві» i має своєю головною метою: Засвоєння методики математичного моделювання екосистем; Засвоєння методів дослідження таких систем; Застосування ЕОМ для дослідження екосистем; Кожна курсова робота є проблемно-орієнтованою, а тому містить певну наукову новизну. Виконання роботи сприяє залученню студентів до сучасних проблем і є підґрунтям для майбутніх дипломних та науково-дослідницьких робіт. Курсова робота повинна містити постановку задачі; математичну модель задачі; тестовий приклад; аналіз отриманих результатів; В прoцeci виконання курсової роботи студент повинен узгоджувати з керівником роботи вci відхилення від поставленого завдання, може консультуватися по незрозумілих та важких питаннях на консультаціях i заняттях. Виконання роботи розбивається на етапи. При цьому своєчасність i якість виконання студентом кожного етапу фіксується в журналі викладача, а надалі враховується при захисті курсової роботи та її оцінюванні. 2. Тематика курсових робіт 2.1 Вибір теми курсової роботи Тема кожної курсової роботи визначається керівником роботи з урахуванням побажань студента. Тематика курсових робіт розробляється i затверджується на кафедрі прикладної математики. 2.2 Приклади тем курсових робіт Використання методів математичного моделювання для вдосконалення технологій вирощування товарної риби у ставах. Математичне моделювання екосистем за умов комплексного антропогенного впливу глобального потепління. Дослідження якості води в екосистемах континентальних водойм та морів Фізіологічні, біохімічні та біофізічні процеси у водних біосистемах різних рівнів організації Екологічні та економічні засади розвитку іхтіології та рибництва за умов ринкової економіки.

Науково-технологічні основи розвитку аквакультури та марикультури. Моделювання, гідроекологічніх процесів за умов комплексного антропогенного впливу Моделювання динаміки запасів ляща у водосховищах. Моделювання експлуатації водосховищ. Математичне моделювання антропоморфних крокуючих систем. Комплексний аналіз рибної галузі. Еоколого-цитогенний моніторинг при вирощуванні коропа в рибницьких ставках. Оцінка помісних коропів від схрещування. Моделі і методи підтримки прийняття рішень в системах управління водогосподарськими підприємствами. Математичне моделювання стану довкілля. Моделювання трофічного ланцюга водойми Математичне моделювання процесів забруднення води. Модель управлiння водосховищем Побудова картодіаграми забруднення території викидами промислових підприємств Парна лінійна регресія Багатофакторна регресія Методи дослідження часових рядів. 3. Вимоги до курсової роботи 3.1 Оформлення курсової роботи Курсова робота повинна містити наступне: Титульний лист (див. приклад курсової роботи). 3міст (з вказанням сторінок). Вступ (короткий виклад важливості проблеми, що розглядається, 1-2 ст.). Розділ 1 – короткий огляд літератури за вибраною темою, 10-15 ст. Розділ 2 – математична модель та тестовий приклад з розрахунками, 5-7 ст. Висновки, 2-3ст. Список використаної літератури. Курсова робота оформляється на листах формату А4, що зверху нумеруються i зшиваються з лівої сторони. Ліве поле повинне бути від 25 до 30 мм, праве - не менше 10 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм. Текст повинен відповідати змісту. Всі пункти змісту викладаються чітко i коротко. Кількість сторінок від 20 до 30. 3.2 Вимоги до розробки бази даних Курсова робота повинна містити математичну модель згідно виьраної теми та розрахунки виконані в електронного процесора Excel, або будь-яким іншим програмними продуктами. 4. Захист курсової роботи Оформлена курсова робота подається студентом разом з файлом розрахункуі на диску до захисту. Захист роботи проходить у формі співбесіди. Під час захисту потрібно коротко розповісти про зміст задачі, основні етапи дослідження моделі. На поставлені запитання по виконаній роботі студент повинен дати вичерпні відповіді. Мета опитування полягає у встановленні глибини засвоєння студентом відповідного матеріалу з курсової роботи, ступеня самостійності її виконання. При оцінюванні роботи враховується якість її виконання i оформлення, своєчасність виконання етапів роботи, результати співбесіди. 5. Приклад типової курсової роботи ЗмістВступ Моделювання водних екосистем Класифікація моделей якості води Однокомпонентні моделі якості води Двокомпонентні моделі якості води Багатокомпонентні моделі якості води Модель управлiння водосховищем Висновки Література Вступ Широке використання математичних методівта моделей є важливим напрямком удосконалювання аналізу господарської діяльності в будь-який галузі сучасного суспільства, що підвищує ефективність аналізу діяльності підприємств та їхніх підрозділів. Це досягається за рахунок скорочення термінів проведення аналізу, більш повного охоплення впливу факторів на результати комерційної діяльності, заміни наближених чи спрощених розрахунків точними обчисленнями, постановки і розв’язку нових багатовимірних задач аналізу.

Сформульовану математично задачу господарського аналізу можна розв’язати одним з відомих математичних методів. Наприклад, задачі управління запасами можуть розв’язуватись методами математичного програмування та із застосуванням теорії масового обслуговування. Сітьове планування і управління використовують різноманітні математичні методи. Наприклад, методи елементарної математики використовуються в економічних розрахунках при обґрунтуванні потреб у ресурсах, обліку витрат на виробництво, розробці планів, проектів, при балансових розрахунках і т.д. Найбільшого поширення в сучасній економіці отримав метод аналізу „витрати-випуск”. Це матричні (балансові) моделі, що дозволяють у найбільш компактній формі представити взаємозв'язок витрат і результатів виробництва. Зручність розрахунків і чіткість економічної інтерпретації головні особливості матричних моделей. Це важливо при створенні систем механізованої обробки даних, при плануванні виробництва продукції з використанням ЕОМ. Сучасна біологія також активно використовує різноманітні розділи математики, теорії ймовірностей та статистики. Багато вчених висловлювали думку про те, що область знань стає наукою лише тоді, коли виражає свої закони у вигляді математичних співвідношень. Лише в ХХ столітті з’явились експериментальна біологія, мікробіологія, біохімія, біофізика, молекулярна біологія, які вивчають природні явища, активно використовуючи фізичні хімічні та математичні методи. У зв’язку з індивідуальність біологічних явищ говорять саме про математичні моделі в біології. Слово модель тут підкреслює лише те, що мова іде про абстракцію, математичний опис деяких якісних характеристик процесів, що в цій системі відбуваються. При цьому вдається зробити і кількісні передбачення у вигляді статистичних закономірностей. В окремих випадках, наприклад, в біотехнології, математичні моделі використовуються для визначення оптимальних режимів виробництва. Моделювання водних екосостем Класифікація моделей якості води Прогноз стану поверхневих вод базується на математичному моделюванні процесів формування якості води з урахуванням зовнішніх впливів на водний об'єкт. За рівнем складності моделі якості води поділяють на 4 основні групи: • балансові моделі, в основі яких лежить баланс між надходженням, обсягом і зміною маси речовини у водному об'єкті. • однокомпонентні моделі, що описують трансформацію однієї окремої речовини у водному середовищі; •двохкомпонентні моделі, що описують взаємозалежну трансформацію органічних речовин і розчиненого кисню в поверхневих водах; • багатокомпонентні моделі, що описують взаємозалежну трансформацію декількох речовин у водній масі. Найбільш важливі практичні задачі, що виникають при математичному та імітаційному моделюванні у водній екології. Модель розповсюдження токсичних речовин, яка враховує процеси фізичної, хімічної та біологічної трансформації забруднювачів. Модель динаміки розчиненого у воді кисню та органічних речовин, що піддаються окисленню. Модель динаміки біогенних елементів, яка враховує вплив азоту і фосфору на процес евтрофікації води у водосховищах.

Він призвів до загибелі майже всіх керівних діячів, про яких згадувалося у цій книзі. Зінов'єва, Пятакова, Бухаріна, Рикова та Гринька стратили після публічних процесів і «визнань». Томський учинив самогубство. Яковлєва, Баумана, Камінського, котрі відповідали за колективізацію, стратили таємно. Така ж доля спіткала Чубаря, Постишева та Косіора. Позбулися й інших керівників українського партійно-державного апарату, таких як Хатаєвич, Демченко й Затонський; жертвою став і Шеболдаєв, що колись тероризував Північний Кавказ. Зліквідували Балицького та Карлсона, котрі очолювали НКВС України, а Любченко вчинив самогубство разом із дружиною. Петровського звільнили з посади, але не заарештували. І, за дивною примхою долі, Терехов, який фактично вперше порушив питання голоду, також дожив до післясталінських часів. Українських комуністів нищили значно масштабніше, ніж будь-де. На XIV з'їзді КП(б)У в червні 1938 р. з-поміж 86 членів і кандидатів у члени нового ЦК уціліло лише троє делегатів минулорічного скликання, та й то непрофесійних політиків

1. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

2. Моделювання економічних та виробничих процесів

3. Роль власності у соціально-економічних процесах

4. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

5. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

6. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
7. Фізико–технологічні процеси створення електролюмінісцентних плоских пристроїв відображення інформації
8. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

9. Технологічні процеси виготовлення заготовок

10. Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "Кришка підшипника"

11. Аналіз виготовлення веденого вала шляхом розробки прогресивного технологічного процесу

12. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

13. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

14. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

15. Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

16. Моделювання процесу обробки сигналів датчика у вихровому потоковимірювачі

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

18. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

19. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

20. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

21. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

22. Моделювання теплових процесіів в елементах енергетичного обладнання ТЕС і АЕС шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну
23. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"
24. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

25. Розроблення системи автоматизації процесу очищення нікельмістких стічних вод

26. Імітаційне моделювання виробничого процесу

27. Влияние космоса на современные информационные технологии

28. Цивільний та арбітражний процес

29. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

30. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

31. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading

32. Использование информационных технологий в туризме

Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

33. Автоматизированные информационные технологии в офисе

34. Современные сетевые и информационные технологии

35. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

36. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium

37. Internet технологии

38. Технологии поиска документальной информации в INTERNET
39. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга
40. web дизайн: Flash технологии

41. Удалённый доступ к частной сети через Интернет с помощь технологии VPN

42. Wi-Fi - технология беспроводной связи

43. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

44. Информационные технологии

45. Использование лазеров в информационных технологиях

46. Определение эффективности применения информационной технологии

47. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)

48. Новые технологии хранения информации

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

50. Речевые технологии

51. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

52. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

53. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

54. Информационные технологии в экономике
55. Учебник по технологии программирования
56. Огляд графічних редакторів

57. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики

58. Технология производства молока

59. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга

60. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий

61. Экозащитные техника и технологии

62. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

63. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

64. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

66. Современные технологии в образовании

67. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

68. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

69. Новые информационные технологии обучения в математике

70. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов
71. Технология приготовления блюд
72. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

73. Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста

74. Избирательные технологии в современной России

75. Цифровые технологии и политика

76. Информационные технологии в социально-экономическом и политическом анализе

77. Технология плавки и разливки магниевых сплавов

78. История технологии художественных отливок. Литье пушек

79. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4

80. Технология производства в фасонно-литейном цехе на Оскольском Заводе Металлургического Машиностроения

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Технология ремонта компрессионных холодильников "Минск-16"

82. Технология эпитаксиальных пленок InAs

83. Технология производства антибиотиков

84. Система технологий отраслей (Контрольная)

85. Гидромеханизированная технология обработки угольного пласта в условиях проектируемой шахты

86. История создания и технология производства кирпича
87. Основы технологии приготовления пищи
88. Технология транспортного производства (Контрольная)

89. Технология неконцентрированной азотной кислоты

90. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)

91. Проектирование технологии процесса мехобработки корпуса (WinWord, AutoCAD 14)

92. Перспективные технологии в энергетике

93. Технология литейного производства

94. Технология изготовления микросхем

95. Литография высокого разрешения в технологии полупроводников

96. Технология производства синергической активной пищевой добавки "Эхинацея Янтарная"

Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

97. Исследование сорбции дрожжевых клеток на углеродном волокне и разработка технологии сбраживания гидролизного сусла

98. Технология производства фенопластов

99. Проектирование технологии производства земляных работ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.