Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат на тему: Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту Соціально-психологічний зміст функціональних обов'язків менеджера Керівництво спільною діяльністю людей відбувається в системі міжособистісних відносин, яким властиві взаємозалежність, доцільність, упорядкованість, підпорядкованість, результативність, комунікативність, динамізм. Вони зумовлюють такі функціональні обов'язки менеджера: визначення цілей; організування; відповідальність за результати; координування (хто, що, коли, де і як повинен робити); контролювання спільних та індивідуальних дій (хто, що, коли, де і як робить); мотивування колективних та індивідуальних дій; здійснення комунікативних зв'язків між колективом (самостійною ланкою організації) та іншими структурними підрозділами й рівнями посад у посадовій ієрархії. Важливу роль при виконанні менеджером функціональних обов'язків відіграє їх соціально-психологічна складова. Визначення цілей. У процесі цієї діяльності яскраво виявляється взаємодія нормативної та феноменологічної моделей колективу і колективної діяльності. Серед обов'язків менеджера — не тільки формування цілей конкретних дій, а й узгодження цілей колективу і його працівників. Його здійснюють або шляхом повного підпорядкування індивідуальних цілей нормативній системі цілей, або компромісом між вимогами нормативної та феноменологічної моделі і реальною поведінкою персоналу організації. Організування. Полягає у формуванні структури й системи управління, забезпеченні умов нормального функціонування організації, виробленні нормативних алгоритмів управління та ін. У психологічному аспекті організування спільної діяльності передбачає точне знання психологічних і психофізіологічних особливостей працівників, розстановку кадрів відповідно до індивідуальних особливостей і міжособистісних відносин. Не менш важливим аспектом є реалізація заходів, покликаних допомагати працівнику усвідомити особисто цінні і зовнішньо визначені, формальні права та обов'язки. Відповідальність за результати. Менеджер, будучи у трудовому колективі повноважною й довіреною особою власників, несе цілковиту відповідальність за загальний стан справ у ньому і результати його роботи. Ця відповідальність охоплює: формальні вимоги нормативної моделі, підкріплені заздалегідь обумовленими санкціями; суб'єктивне ставлення посадових осіб до нормативних вимог. Суб'єктивне ставлення може бути активно позитивним, пасивним, а також негативним. Тому в кожному конкретному випадку залежно від домінуючого ставлення працівників до нормативних вимог можна оцінити стиль керівництва, особливості особистості менеджера і морально-психологічний клімат у колективі. Між психічною реакцією людини на відповідальність за особисті вчинки (залежать від неї самої) і реакцією на відповідальність за поведінку й результати спільної діяльності колективу, в якій зусилля менеджера опосередковано зусиллями підлеглих, існує значна відмінність. Невпевненість менеджера у правильності дій підлеглих породжує у нього невпевненість щодо досягнення мети діяльності колективу. Він починає побоюватися, що у разі невдачі до нього будуть застосовані санкції не за його особисту діяльність, а за невдалі дії всього колективу.

Такий стан часто негативно впливає на психіку менеджера. На ефективності керівництва позначається і те, що за інших рівних умов права й відповідальність не завжди розподіляють пропорційно посадовому рівню в ієрархічній структурі управління. Координування. Його суттю є розподіл менеджером обов'язків між працівниками. При цьому необхідно враховувати їх здібності і можливості, а також нормативні вимоги організації до процесів виробництва й управління, цілі, завдання та неформальні установки (вимоги) вищих структурних рівнів управління (наприклад, вимога доручати певні завдання з урахуванням статі виконавця). Менеджер повинен визначити, хто, що, коли, де і як повинен робити в колективі на певний момент. Контролювання спільних та індивідуальних дій. Виконання цього обов'язку висуває специфічні вимоги до соціально-психологічних рис особистості менеджера. Провідне місце у системі соціально-психологічних регуляторів поведінки особистості посідає справедливість як соціальна цінність. Підлеглі очікують від менеджера справедливої оцінки досягнутих результатів. Мотивування спільних та індивідуальних дій. Спрощено всі прийоми і форми мотивування можна звести до примушування й відзначення результатів. Примушування ґрунтується на загрозі, що ігнорування доручення матиме гірші наслідки, ніж виконання. Відзначення — це обіцянка, що виконання доручення матиме наслідки, користь яких перевищить витрати на його виконання. Домінування примушування викликає у підлеглих почуття стурбованості, розчарування, безвиході, що гальмує будь-яку, і особливо творчу, діяльність. Таке почуття може спричинити відкритий чи прихований протест і перерости у тривалий конфлікт. Менеджер, який зловживає примушуванням, створює для себе додаткові навантаження при реалізації функцій контролювання й координування. Контролювання може поступово стати непотрібним настирливим опікуванням, бо умови сучасного виробництва вимагають від кожного працівника ініціативи й творчості. Мотивування індивідуальних і колективних зусиль є важливим виховним прийомом, який потребує глибокого проникнення у психологію іншої людини. Вибір адекватних мотиваторів не можна обмежувати приписами нормативної моделі колективної діяльності. Він значною мірою зумовлюються рівнем психолого-педагогічної підготовки менеджера, відображаючи у повсякденній практиці його мистецтво, талант та організаційні здібності. Здійснення комунікативних зв'язків. У цьому контексті конкретним функціональним обов'язком менеджера є передавання службової інформації про стан справ на виробництві від верхніх рівнів до нижніх і навпаки. Якщо вся інформація проходить тільки через менеджера, поведінка підлеглих може відхилятися від приписів нормативної моделі. Монополізація інформації призводить до виключення її нормативних каналів і отримання спотворених або неповних відомостей підлеглими через неформальні канали. У колективі можуть поширюватися чутки, які погіршують психологічний клімат і підривають основу спілкування менеджерів і підлеглих. Важелі психологічного впливу при виконанні менеджером посадових обов'язків треба використовувати комплексно, в діалектичній єдності процесів єдиноначальства і самоорганізації працівників.

Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту Базовими поняттями психології є поняття «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність». У повсякденному житті їх застосовують як синоніми. У психології ними позначають різні феномени. Поняттям «людина» позначають суб'єкта діяльності, наділеного осмисленою поведінкою; конкретну людину як представника певної соціальної групи — поняттям «індивід». За потреби охарактеризувати неповторність суттєвих ознак індивіда застосовують поняття «індивідуальність», яке трактують як сукупність особливостей, зумовлених обставинами життя й діяльності, що відрізняють одну людину від іншої. Поняття «особистість» стосується конкретної людини, представника певної соціальної групи, наділеної індивідуальними особливостями, які розвинулися на основі задатків. Особистість наділена такими психологічними рисами: стійкість вияву якостей, що дає змогу передбачити поведінку працівника у певних виробничих і побутових ситуаціях; цілісність, що означає тісну взаємопов'язаність її рис; вияв особистості відбувається в багатогранній діяльності, спрямованій на всебічне пізнання, перетворення себе, навколишнього світу. Особистість є явищем соціальним, своєрідним продуктом спілкування та взаємодії людей. Адже людина формує власне світосприймаття у спілкуванні з іншими, виконуючи при цьому певні соціальні ролі. Щоб пізнати людину як особистість, необхідно знати її соціальне середовище, загальну картину взаємовідносин із реальним світом. Вона формується в різних соціальних групах: у сім'ї, серед колег по роботі, у колі друзів, під впливом родичів тощо. У кожної людини є 5—6 таких груп (психологи називають їх еталонними), що найбільше впливають на її поведінку. Отже, «особистість» — конкретна людина, носій свідомості і самосвідомості, певних соціального статусу й ролей. Пізнати її можна лише через розкриття цих ролей. Соціальний статус особистості — позиція особистості в соціальній системі, пов'язана з її належністю до певної соціальної групи, спільноти, а також сукупність соціальних ролей та ступінь їх реалізації. Охоплює він соціальні параметри становища особистості в суспільстві: освіту, професію, кваліфікацію, посаду, матеріальне становище, партійну та професійну належність, наявність влади, демографічні та етнічні характеристики (національність, релігійність, вік, сімейний стан, родинні зв'язки). Соціальна роль особистості — певний стереотип, шаблон поведінки, якого очікують від людини у конкретній ситуації. Рольова функція особистості передбачає використання прав і виконання обов'язків. При цьому розрізняють два різновиди ролей: конвенціальні й міжособистісні. Конвенціональні ролі є стандартизованими правами й обов'язками, наприклад батька, сина, працівника певної служби, менеджера і т. п. Однак не завжди «офіційне» становище автоматично гарантує фактичну відповідність певній ролі, посаді. Міжособистісні ролі виявляються у процесі реалізацій прав і обов'язків залежно від індивідуальних особливостей, здібностей людини. Виконання міжособистісних ролей формує соціальний статус. При цьому одні особистості набувають популярності, авторитету й поваги, інші виявляються «відкинутими».

У раз смерт працвника грошова компенсаця за не використан ним дн щорчних вдпусток, а також додатково вдпустки працвникам, як мають дтей, виплачуться спадкомцям. Стаття 84 Вдпустки без збереження заробтно плати У випадках, передбачених статтею 25 Закону Украни «Про вдпустки», працвнику за його бажанням надаться в обов'язковому порядку вдпустка без збереження заробтно плати. За смейними обставинами та з нших причин працвнику може надаватися вдпустка без збереження заробтно плати на термн, обумовлений угодою мж працвником та власником або уповноваженим ним органом, але не бльше 15 календарних днв на рк. Глава VI НОРМУВАННЯ ПРАЦ¶ Стаття 85 Норми прац Норми прац норми виробтку, часу, обслуговування, чисельност встановлюються для працвникв вдповдно до досягнутого рвня технки, технолог, органзац виробництва  прац. В умовах колективних форм органзац та оплати прац можуть застосовуватися також укрупнен  комплексн норми. Норми прац пдлягають обов'язковй замн новими в мру проведення атестац  рацоналзац робочих мсць, впровадження ново технки, технолог та органзацйно-технчних заходв, як забезпечують зростання продуктивност прац

1. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

2. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

3. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

4. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

5. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

6. Психологічні школи людських відносин
7. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів
8. Постмодернізм, постструктуралізм і психологічні новації

9. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

10. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

11. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

12. Психологічні особливості спілкування підлітків

13. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

14. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

15. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

16. Психологічні проблеми цивільного судочинства

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

17. Психологічні фактори агресії

18. Сучасні психологічні теорії особистості

19. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

20. Психологічні аспекти буддизму

21. Планування та фінансування заходів з охорони праці

22. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
23. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
24. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

25. Допомога соціального працівника

26. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

27. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

28. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

29. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

30. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

31. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

32. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

33. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

34. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

35. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

36. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

37. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

38. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
39. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі
40. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

41. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

42. Лабораторне експериментування в соціальній психології

43. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

44. Предмет соціальної психології

45. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

46. Соціальна психологія як наука

47. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

48. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

49. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

50. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

51. Європейська модель соціальної психології

52. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

53. Управління праці і соціального захисту населення

54. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики
55. Економіка праці й соціально-трудові відносини
56. Соціально-економічні наслідки монополії

57. Соціальне становище Запорізького краю

58. Соціальні групи

59. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

60. Матераільна відповідальність працівників

61. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

62. Облік робочого часу працівника

63. Роль власності у соціально-економічних процесах

64. Право як спеціальне соціальне явище

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески

65. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

66. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

67. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

68. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

69. Соціальне та особисте страхування

70. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
71. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця
72. Економічні і законодавчі питання охорони праці

73. Охорона праці в хімічній промисловості

74. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

75. Соціальна інфраструктура України

76. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

77. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

78. Демократія як соціальне явище

79. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

80. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

82. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

83. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

84. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

85. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

86. Система соціального захисту в Україні
87. Соціальна захищеність дітей в Україні
88. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

89. Соціальне партнерство в Україні

90. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

91. Суть та принципи соціальної держави

92. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

93. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

94. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

95. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

96. Історія України. Соціально-політичні аспекти

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

97. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

98. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

99. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.