Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Дипломна робота: Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі Зміст Вступ Розділ І. Психолого-педагогічні основи диференційованого підходу в процесі вивчення математики учнями початкових класів Враховування навчальних можливостей учнів як основа диференційованого підходу у навчанні Характеристика основних видів диференційованого навчання Розділ ІІ. Методика використання диференційованого підходу при навчанні учнів розв’язуванню текстових задач Пошук шляхів вдосконалення методики формування вмінь молодших школярів розв’язувати текстові задачі Організація і зміст експериментального дослідження Аналіз ефективності експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Проектом Державного стандарту загальної середньої освіти передбачається диференційоване навчання учнів початкових класів, а за мету курсу математики ставиться досягнення кожним учнем рівня навченості не нижче обов’язкового. Нові вимоги вимагають нових технологій навчання, які б забезпечили і високий рівень теоретичної та практичної підготовки з математики, і переорієнтацію навчально-виховного процесу на особистість учня, на сприятливі умови для досягнення кожним належного рівня знань, умінь і навичок. Дані, необхідні для осмислення цілісності і цілеспрямованості формування вмінь розв’язувати текстові задачі в умовах диференційованого навчання, одержані нами в результаті аналізу психологічної і методичної літератури, де є немало цінних ідей і теоретичних узагальнень. Так, праці в галузі педагогічної психології (Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, Н.Ф. Тализіна, І.С. Якиманська) розкривають зміст поняття ”вміння” і розуміння механізмів його формування у школярів початкової школи. Психологічний та методичний аспект процесу розв’язування задач досліджували Г.О. Балл, Л.Л. Гурова, С.Д. Максименко, Є.І. Машбиць, Н.О. Менчинська, Н.А. Побірченко, З.І. Слєпкань, Л.М. Фрідман. Психолого-педагогічні і методичні основи диференційованого навчання розкрито в працях М.І. Бурди, Ю.З. Гільбуха, О.С. Дубинчук, С.О. Логачевської, О.Я. Савченко, І.Е. Унт та ін. До проблеми розв’язування задач при вивченні математики тією чи іншою мірою зверталися відомі методисти. Особливу увагу розв’язуванню задач як засобу розвитку мислення, формування системи математичних понять, добору задач до підручників у середній школі приділяли Г.П. Бевз, Ю.М. Колягін, І.Ф. Тесленко, А.А. Столяр, Л.М. Фрідман, у початковій школі - М.О. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.В. Богданович, Г.В. Гап’юк, М.М. Левшин, М.Г. Моро, Я.А. Король, Л.П. Кочіна, А.С. Пчолко, Н. Уткіна та інші. Як відомо, навчально-виховний процес повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростання їх самостійності й творчої активності. А це вимагає організації навчання відповідно до здібностей, здатності до навчання, таланту дитини . Використання індивідуального підходу та диференційованих форм навчальної роботи зумовлюється і впливом гуманістичної тенденції у вихованні школярів.

Як правило, «обраний учителем середній темп діяльності є нормальним лише для певної частини учнів, для інших він швидкий чи повільний. Одна і та ж учбова задача для одних дітей є складною, майже нерозв’язною проблемою, а для інших вона – легке питання. Один і той самий текст одні діти розуміють після першого читання, іншим необхідне повторення, а третім – пояснення» . Таким чином, успішність засвоєння навчального матеріалу, темп оволодіння ним, міцність збереження та рівень осмисленості знань залежать не лише від діяльності педагога, але й від пізнавальних можливостей і здібностей учнів, обумовлених багатьма чинниками: особливостями сприймання, пам’яті, мислительної діяльності, а також фізичним розвитком і т. ін. Тому «кожен учитель має створити такі умови, за яких стало б можливим використання фактичних і потенційних можливостей кожної дитини за класно-урочної форми навчання» . Розв’язання цього практичного завдання тісно пов’язане з послідовною реалізацією диференційованого та індивідуального підходу до школярів. Рівень навчально-пізнавальної активності молодших школярів може істотно підвищитися за умови диференційованого підходу до організації навчально-виховного процесу . Програму навчання математики в початковій школі побудовано так, щоб реалізувати багаті потенційні можливості дитини: перетворити її природну допитливість на стійкий пізнавальний інтерес, а жвавість, активність спрямувати в річище дослідницької діяльності . Зміст диференційованого навчання вчитель визначає відповідно до змісту і конкретних завдань кожного уроку. З метою організації практичної діяльності учнів слід широко застосовувати індивідуальний роздатковий матеріал, диференційовані завдання на уроках математики . Важливим аспектом методу диференційованого підходу вважається те, що учні самостійно вибирають зміст і обсяг роботи для себе. І ніхто не диктує, як працювати сьогодні. На кінець уроку у дитини є задоволення від зробленої роботи. У слабших учнів не виникає комплексу нижчевартості, вони починають вірити у власні сили. Традиційна методика формування вмінь розв’язувати задачі орієнтована на «середнього» учня. Вона не враховує зміст та основні ідеї проекту Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні, зокрема ідеї рівневої диференціації навчання й орієнтацію її результатів на можливості школярів в процесі навчання. Не всі підручники з математики для початкових класів спрямовані на диференційоване формування вмінь розв’язувати задачі. Окремі з них не мають навчального матеріалу для організації ефективної роботи різних за здібностями груп учнів. Отже, вивчення психологічної, педагогіко-методичної літератури, аналіз досвіду вчителів-практикантів з проблеми диференційованого підходу до учнів у процесі навчання молодших школярів розв’язувати задачі підтверджують актуальність обраної теми дослідження, особливо в умовах переходу на нові програми і підручники. Виявлення шляхів удосконалення методики формування вмінь розв’язувати текстові задачі в умовах диференційованого навчання у початкових класах складає проблему нашого дослідження.

Об’єкт дослідження – процес навчання математики молодших школярів. Предмет дослідження – формування вмінь учнів початкових класів розв’язувати текстові задачі в умовах диференційованого навчання. Метою дипломної роботи є: розробити, теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити добірку завдань для навчання розв’язувати текстові задачі в процесі диференційованої роботи. Гіпотеза дослідження: якщо, навчаючи розв’язуванню текстових задач, враховувати зміст і операційний склад умінь, рівні програмових вимог їх формування, психолого-педагогічні засади вироблення вмінь, принципи добору знань, диференційованих за складністю, то це підвищить ефективність навчання учнів розв’язувати текстові задачі, а отже, рівень математичного розвитку школярів і підготовку їх в цілому. Для реалізації мети дослідження необхідно роз’язати наступні завдання: На основі аналізу психологічно-педагогічної і навчально-методичної літератури, практики навчання з’ясувати стан досліджуваної проблеми. Узагальнити шляхи вдосконалення методики формування вмінь молодших школярів розв’язувати текстові задачі. Розробити добірку завдань, диференційованих за складністю і спрямованих на вироблення вмінь розв’язувати текстові задачі в початковій школі. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розроблену добірку диференційованих завдань для навчання учнів розв’язувати текстові задачі. Під час написання дипломної роботи були використані такі методи педагогічного дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіди; експеримент; узагальнення експериментальних даних. Практичне значення дипломної роботи зумовлюється актуальними завданнями удосконалення навчально-виховного процесу та його важливого компонента – уроків математики. Окрім того, теоретично окреслено та практично втілено диференційований підхід при навчанні учнів розв’язуванню задач. Тому матеріали дослідження можуть бути використані учителями початкової школи та студентами факультету підготовки вчителів початкових класів. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, списку використаної літератури. Розділ І. Психолого-педагогічні основи диференційованого підходу в процесі вивчення математики учнями початкових класів Враховування навчальних можливостей учнів як основа диференційованого підходу у навчанні Необхідною умовою ефективності навчально-виховного процесу є різнобічне знання особистості учня, його особливостей та можливостей . Для того щоб знати, що від дитини вимагати, треба знати, що вона може. Шлях розвитку індивідуальності лежить через розвиток інтересів, потреб, схильностей і здібностей учнів. Здібності – індивідуально-психологічні особливості, які є суб’єктивними умовами успішного виконання певного різновиду діяльності. Здібності не зводяться до наявності в індивіда знань, умінь, навичок. Вони проявляються у швидкості, глибині та міцності оволодівання засобами і прийомами діяльності . Індивідуальність – це особистість у її своєрідності. Коли кажуть про індивідуальність, то мають на увазі оригінальність особистості.

Мусимо звертатися до загалу, до укранського патрота. Стати на сторож ц справи, щиро служби й. Вказати правильний шлях, не допускати звести  нанвець, викривляти чи використовувати для групових егостичних цлей. Коли хтось хоче це робити,P того треба поборювати. Розраховумо не тльки на себе, на сво дяння, але на становище здорового загалу емAрац, цлого полтичного активу. Його ршуча постава унеможливить всяку спекуляцю  шкдництво, якщо так прояви якслд заплямумо  звернемося до загалу. Отже,  спосб,  сила, сила громадсько думки, щоб примусити всх дяти в справ консолдац чисто  щиро. Ми не думамо бути пасивними й мовчанкою прикривати всяке зведення справи консолдац на манвц, хто б це не робив. А вже  багато такого, що в самих основах викривля справу. З прикрстю спостергамо на форум Нацонально Ради, чи Пдготовчо Комс намагання зробити з не арену групово-персональних комбнацй, знаряддя особистих полтичних аспрацй поодиноких людей. Тривожить нас намагання тих чинникв, як взяли нцятиву  керму справи в сво руки, розв'язувати питання побудови Нацонально Ради пд кутом власнопартйних нтересв, а не з погляду дйовости  вимог самостйницько полтики

1. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

2. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

3. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

4. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

5. Сутність та зміст сучасного менеджменту

6. Сутність витрат та методи їх зниження
7. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
8. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

9. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

10. Сутність демократії та її основні цінності

11. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

12. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

13. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

14. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

15. Поняття та сутність ефективності управління

16. Сутність, види та канали комунікацій

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Предмет політології, сутність та зміст

18. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

19. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

20. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

21. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

22. Виникнення та сутність екологічного маркетингу
23. Закон вартості: сутність та основні функції
24. Сутність та види прибутку

25. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

26. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

27. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

28. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

29. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

30. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

31. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

32. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

34. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

35. Поняття, сутність і зміст права

36. Сутність держави

37. Сутність і форми експертної профілактики

38. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
39. Сутність маркетингу
40. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

41. Сутність спонсорства

42. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

43. Поняття і сутність менеджменту

44. Сутність корпоративної культури

45. Сутність планування і етапи планування

46. Болонський процес - сутність, концепції, методика

47. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

48. Сутність педагогічного спілкування

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

49. Партійні системи: сутність і типи

50. Політична влада: сутність і специфіка

51. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

52. Сутність соціального контролю у сфері праці

53. Сутність технологій в соціальній роботі

54. Сутність протестантської філософії
55. Сутність і особливості фінансів
56. Необхідність боротьби з виготовленням та розповсюдженням фальшивих грошових знаків

57. Економічна сутність монополізму

58. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

59. Сутність Кейнсіанської теорії

60. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

61. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

62. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

63. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

64. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

66. Поняття та види відходів

67. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

68. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

69. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

70. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)
71. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
72. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

73. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

74. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

75. Свідомість та творчість

76. Філософська культура особи та її суспільна значущість

77. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

78. Ринкова пропозиція та її еластичність

79. Поняття сущність та ознаки держави

80. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

81. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

82. Освоєння космосу: історія та сучасність

83. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

84. Видовий склад та чисельність птахів лісу

85. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

86. Ґрунт та його родючість
87. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
88. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

89. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

90. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

91. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

92. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

93. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

94. Кошторис та собівартість продукції

95. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

96. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры

97. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

98. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

99. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

100. Законність та правопорядок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.