Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Миколаївська філія Національного університету “Києво – Могилянська Академія” Департамент політології Кафедра політології «Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)» Кваліфікаційна робота на здобуття академічного ступеню бакалавра студента 431 групи Іванова О.А. Декан департаменту політології: д.п.н., професор Мейжис І.А. Науковий керівник: Викладач Левченко О.О. Миколаїв – 2000 План. Вступ. І. Теоретична частина: аналіз досліджуваних категорій і понять. Розділ 1.1. Процес політичної соціалізації в початковій школі. Розділ 1.2. Психологічно-розумові особливості молодших шко- лярів. ІІ. Практична частина: мета і сучасний стан громадянської освіти в початковій школі. Розділ 2.1. Шляхи формування бажаного типу політичної куль- тури у молодого покоління. Розділ 2.2. Контент-аналіз букварів, як засіб дослідження сучас-ного стану у галузі громадянської освіти. Висновки. Використана література. -1- Вступ. Усі спроби побудувати демократичну правову державу, громадянське суспільство будуть зведені нанівець без відповідної політичної культури громадян, членів даного суспільства. Демократія – в середині кожного з нас, в наших ціннісних орієнтаціях, наший культурі, поведінці, наших знаннях про неї, про наші права, свободи і обов’язки. Демократична правова держава і громадянське суспільство – ось орієнтири нашого національного розвитку ХХІ століття, наша мета і завдання. Демократія не виникає сама по собі, її не можна проголосити чи задекларувати, вести указом чи постановою. Спроби “проголосити” ринкову економіку вже зазнали краху. То чому ж з демократією буде інакше? Проблеми нашого суспільства – це проблеми духовні, проблеми “розрухи в головах”, а не в економіці. І доки ця “розруха” не буде подолана, доки громадянин не стане почувати себе громадянином України усі спроби реформ, розбудов приречені на поразку. Демократії слід навчати, її слід прищеплювати. Член громадянського суспільства – це роль, яку слід опанувати. Громадянином не народжуються – громадянином стають, громадянина плекають в собі. Плекають, виховують, навчають – з дитинства. Це – ті фундаментальні положення, на які я спиратимусь під час написання дипломної роботи. Їх можна об’єднати в одне поняття: “Громадянська освіта і громадянське виховання”. Зміст тут подвійний: мова йде і про громадянина України, як громадянина держави, і про громадянина, як члена громадянського суспільства. Від покоління до покоління в розвинутих демократіях Заходу передаються громадянські цінності. В Україні ситуація інша. На жаль і це – -2- наша трагедія – старшому поколінню не має чого передати своїм дітям в плані демократичних і громадянських цінностей. На суспільство, на державу покладено цей складний обов’язок – прищепити ці цінності дітям, наступному поколінню громадян України. Від успіху цього процесу без малого залежить доля нації. Досліджуючи цей процес входження особи в світ суспільно – політичних відносин, що має назву політична соціалізація, я в якості теми для дипломної роботи обрав наступну: “Політична соціалізація в молодшій школі”.

Логіка моя така: саме в молодшій школі, з опануванням фундаментальних знань про світ, розпочинається опанування дитиною знань і розуміння про державу, суспільство, своє місце в них. І якщо цей етап соціалізації буде втрачено в плані громадянської освіти і виховання, то може бути втрачено ціле покоління. Перевиховувати завжди важко, а іноді – і запізно. Отже – політична соціалізація в молодшій школі – тема на стику політології і педагогіки. Навіть без спеціального вивчення зрозуміло, що політична соціалізація в молодшій школі може відбуватись різними шляхами. Я не ставлю перед собою завдання охопити всі з них, моя мета – вивчити процес політичної соціалізації в молодшій школі через дослідження підручників для молодших школярів, букварів - першого вікна маленької людини у великий світ Знання. З чого я виходжу? З того, що існує об’єктивно набір цінностей, які необхідно прищепити дитині для успішності процесу її політичної соціалізації, становлення її в ролі громадянина. Цей набір цінностей має бути певним чином “закладений” у букварі. Складність завдання полягає в тому, щоб “перекласти” доступними для дитини – молодшого школяра – символами, поняттями, образами такі ціннісні категорії, як: “громадянській обов’язок”, “громадянська гордість”, “ініціативність”, “повага до своїх прав і прав інших” і т. д. Я намагатимусь дослідити, чи здійснений -3- цей “переклад” в підручниках, чи закладені в них ці цінності взагалі, концептуально. Отже, вже вимальовуються певні частини, етапи дослідження: вивчення самого процесу політичної соціалізації в молодшому шкільному віці, вивчення психологічних, розумових, світосприйнятних можливостей і особливостей молодших школярів (тобто – способу сприйняття ними дійсності, світу, знань, рівень їх здатності до цього сприйняття), аналіз складових компонентів ціннісної системи демократичного типу – тобто визначення того, які саме ціннісні орієнтації мають бути прищеплені; і – вивчення існуючих джерел їх передачі – підручників, букварів. Останнє – головна частина дослідження: пошук відповідей на питання: “Що має бути прищеплено і яким чином?” та “Який стан справ у цьому напрямі сьогодні ми маємо?” Постає перед нами проблема вибору методу дослідження букварів. Я зупинив свій вибір на конвент-аналізі, як найбільш відповідному методі семантичної інформації. На яку базу, які розробки в цій галузі можна спиратись? Відразу констатую: не довелось зустріти жодної наукової розробки саме з цієї теми. Проте наявна значна кількість матеріалу про кожний з окремих аспектів дослідження. Так, скажімо, політична соціалізація як процес, досліджується у багатьох монографіях та підручниках. Серед найбільш вдалих назву Л. Борисова, К. Гаджієва, О. Бабкіну, Ю. Борцова – авторів підручників з політології та соціології. Існує велика кількість літератури і по вивченню вікових особливостей світосприйняття молодших школярів, серед яких дуже не погані монографії і статті – ще радянського періоду: Останнім часом з’явилась значна кількість публікацій, присвячених -4- проблемам громадянської освіти і виховання, побудові громадянського суспільства, аналізу цінностей, притаманних демократичній (громадянській) політичній культурі.

Це – і класики політологічної науки: Г. Олмонд, С. Верба і М. Вебер. Це – і дослідження К. Гаджієва, Дж. Пілон, І. Шапіро. Непогані дослідження проведені і нашою землячкою – Л. Крицькою, але вони, на жаль, стосуються в основному учнів старшого шкільного віку. Особливо хочеться виділити чудову статтю О. Щербініна “С картинки в твоём букваре” (Полис. – 1994. - № 5), присвячену прищепленню цінностей – але тоталітарного суспільства! – через буквар, с самого дитинства. Вона стала для мене певним зразком при написанні роботи. Методика проведення неповного контент-аналізу можна знайти у роботі Дж. Мангейма, Р. Річа “Політологія. Методи дослідження”. Об’єктами безпосереднього дослідження стали п’ять букварів, розповсюджених в школах: чотири україномовні і один – російськомовний. Таким чином, вихідні дані до дослідження наявні, залишається лише обробити інформацію і синтезувати її в межах дипломної роботи. Це я і намагатимусь зробити. -5- І. Теоретична частина: аналіз досліджуваних категорій і понять. Розділ 1.1. Процес політичної соціалізації в початковій школі. Під соціалізацією взагалі розуміють процес залучення індивідів до наявних соціальних норм і цінностей. Соціалізація розкриває зв’язки між людиною і суспільством, її можна охарактеризувати і як “процес цивілізації суспільства”, за влучним висловом індійського політолога П. Шарана. Поняття соціалізації, пов’язане з розвитком соціології, було введене в науковий обіг наприкінці ХІХ ст. американцем Ф. Гідденсом та французом Г. Тардом. Бурхливий розвиток політичної науки призвів до формулювання поняття “політичної соціалізації”, що було зроблено на межі 50-60х рр. ХХ ст. американськими політологами. Початкове визначення політичної соціалізації як “процесу, завдяки якому індивід засвоює політичну культуру суспільства, основні політичні поняття, свої права та обов’язки відносно уряду та набуває уявлень про структуру та механізм політичної системи”. Недоліком цього визначення є те, що в ньому особистість виступає пасивним об’єктом виховання і навчання. Насправді ж, це не так. Особистість не є пасивним сприймачем цілеспрямованого впливу з боку суб’єктів політичної соціалізації. Ми ще докладно зупинимось на цьому питанні нижче, коли говоритимемо про те, що молодші школярі дуже чітко можуть відчувати різницю між тим, що відповідає і що не відповідає дійсності. А зараз ми відзначимо, що має рацію російський політолог Є. Шестопал, яка вважає, що поняття “політична соціалізація” ширше, ніж політичне виховання або просвіта, бо охоплює не тільки цілеспрямований -6- вплив на особистість панівної ідеології та політики, не лише стихійний вплив, а й особисту політичну активність, яка проявляється і в ідентифікації індивідом отриманої інформації за критерієм її відповідності чи невідповідності дійсності. Отже, політична соціалізація особи пов’язана з входженням людини в політику, з засвоєнням нею пануючих в суспільстві політичних ідей, цінностей, норм політичної поведінки. Політична соціалізація завжди несе в собі два аспекти. Перший – політична соціалізація, як засвоєння новим поколінням основоположних принципів існуючої політичної культури, закладених в традиціях країни; другий – набуття знань і досвіду, обумовленого конкретною дійсністю – в результаті хоч би й пасивної участі в різних формах політичного життя.

Я звернувся до Голови Верховно Ради, лдерв фракцй: що заважа псля Послання Президента заслухати т закони, про як дехто говорить з фракц БЮТ? Очевидно, за тим, що вдбуваться сьогодн в парламент, стоять нш цл. Це не проблема антинфляцйних заходв Я не ставлю зараз за мету вдкривати намри та думки. Хотв би лише сказати, що та сила, яка не виступа за полтичну стаблзацю в укранському парламент, виступа проти нацональних нтересв». Президент закликав парламентську бльшсть до стабльно  конструктивно роботи та негайного розгляду першочергових соцально важливих законопроектв. Окремо В. Ющенко зупинився на проблем нфляц та наголосив, що жодна крана не бореться з нфляцю без ефективного бюджетного нструмента. Президент вдзначив, що вважа диним мсцем розробки змн до Конституц Нацональну конституцйну раду, яка « тим диним майданчиком, де вс небайдуж до того, як проходить конституцйний процес, можуть ссти за «круглий стл»  обговорити питання щодо змсту та формату Основного Закону»

1. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

2. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

3. Політичні партії, організації и рухи

4. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

5. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

6. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні
7. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри
8. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

9. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

10. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

11. Історія України. Соціально-політичні аспекти

12. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

16. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

18. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

19. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

20. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

21. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

22. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
23. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу
24. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

25. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

26. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

27. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

28. Політичні права і свободи громадян України

29. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

30. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

31. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

32. Cучасні політичні партії в Україні

Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные

33. Політичний режим

34. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

35. Утворення Скіфії та її політична історія

36. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

37. Політичний портрет М. Грушевського

38. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик
39. Державна політика соціального страхування
40. Політична географія як складова частина СЕГ

41. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

42. Держава і політична система суспільства

43. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

44. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

45. Політична система США

46. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

47. Роль політичних партій у розвитку демократії

48. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

50. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

51. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

52. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

53. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

54. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
55. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
56. Політична діяльність Лазара Кагановича

57. Політична історія Галицько-Волинського князівства

58. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

59. Політична система Української козацької держави

60. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

61. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

62. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

63. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

64. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

65. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

66. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

67. Симон Петлюра – політичний діяч

68. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

69. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

70. Суспільно-політичне та культурне життя України
71. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
72. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

73. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

74. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

75. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

76. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

77. Економічна та торгово-політична роль митного збору

78. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

79. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

80. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

82. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

83. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

84. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

85. Гра як метод виховання молодших школярів

86. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
87. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту
88. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

89. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

90. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

91. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

92. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

93. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

94. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

95. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

96. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда

97. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

98. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

99. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.