Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА БАЗА ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ УКРАЇНИ Різні аспекти обліку витрат і калькуляції собівартості продукції досліджувалися багатьма вченими. Проте окремі наукові положення залишаються ще дискусійними. До них відносяться: - з'ясування сутності методу обліку витрат і методу калькуляції собівартості продукції, - розробка науково обґрунтованих принципів їх класифікації; - розподіл витрат між окремими стадіями обороту грошових коштів; - економічний зміст собівартості і склад витрат, які її формують; - групування витрат по статтях і об'єктах калькуляції і т.п. В спеціальній літературі використовуються різні терміни, зв'язані з урахуванням витрат: моделі управлінського обліку, системи управлінського обліку витрат, системи обліку витрат на виробництво і калькуляції продукції, методи обліку витрат і калькуляції продукції. Проте в нормативних документах не приведені визначення цих понять, не розкриті їх складові, не представлена повна класифікація способів обліку витрат і калькуляції. Так, Врубльовський Н. відзначає, що управлінський облік витрат виробництва складається з двох розділів - власне обліку витрат виробництва і калькуляційного обліку собівартості продукції. Перший включає облік витрат виробництва по економічних елементах, видах, місцях виникнення і об'єктах обліку, а другий - облік собівартості по калькуляційних статтях витрат, визначення собівартості продукції по місцях виникнення витрат виробництва і калькуляції собівартості продукції по видах і калькуляційних одиницях, а також складання звітних калькуляцій фактичної собівартості готової продукції підприємства. Це калькуляційний облік процесів формування собівартості всієї виготовленої продукції, її одиниці як по окремих виробництвах, так і по її видах, марках, сортах і найменуваннях. Голов С. стверджує, що система виробничого обліку — це система обліку, що забезпечує калькуляцію і контроль собівартості об'єктів витрат. В загальному вигляді вона, на думку автора, має дві стадії: накопичення витрат і віднесення їх до певних об'єктів витрат. Дійсно, між калькуляцією і виробничим обліком існує тісний взаємозв'язок. Передумовою калькуляції є облік витрат виробництва. Виробничий облік передбачає збір інформації про витрати підприємства, документальне оформлення господарських операцій, пов'язаних з виробничими витратами, їх узагальнення і угрупування по різних ознаках. Лише на основі інформації, яка міститься в системі виробничого обліку, можливо калькуляція. Калькуляційний облік забезпечує угрупування витрат в такому аналітичному розрізі, який робить можливим процес калькуляції. Ступінь деталізації виробничого обліку залежить від задач, що стоять перед підприємством у сфері калькуляції. Більшість авторів під методом обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції має на увазі сукупність прийомів документування і відображення виробничих витрат, які забезпечують визначення фактичної собівартості продукції, а також віднесення витрат на одиницю продукції. Іншими словами, це сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво по калькуляційних об'єктах і прийомів розрахунку калькуляційних одиниць.

Карпова Т. відзначає, що система обліку витрат на виробництво повинна відображати взаємозв'язок прийомів і способів узагальнення витрат і контролю за використанням виробничих ресурсів в порівнянні з діючими нормами і планованою ефективністю. До системи управлінського обліку витрат на виробництво вона відносить три взаємозв'язані елементи: - облік витрат на виробництво; - облік виходу готової продукції; - визначення її собівартості. Тобто поняття методу обліку витрат в економічній літературі частіш за все розглядається в нерозривному взаємозв'язку зі способами числення собівартості продукції. Зрозуміло, що кінцевою метою виробничого обліку є калькуляція собівартості продукції. Тому, слід більш чітко розрізняти методи обліку витрат на виробництво і методи калькуляції собівартості продукції. Методи обліку витрат визначаються перш за все технологічними і організаційними особливостями виробництва і повинні відображати процес формування витрат в його конкретних умовах. При цьому накопичення витрат повинне не тільки забезпечити реальне числення собівартості продукції, але і служити інтересам найефективнішого управління виробництвом. Організація виробничого обліку передбачає певне об’єднання витрат підприємства. В цілому виробничі витрати необхідно, по-перше, акумулювати по місцях їх виникнення, по-друге, відносити на конкретну продукцію. Це досягається на рівні аналітичного обліку. При цьому приводяться різні визначення об'єкту обліку витрат: вид діяльності, продукт, виробничий підрозділ, задачі, поставлені бухгалтером, на які відносять витрати підприємства; ознака, відповідно до якої здійснюється групування виробничих витрат для мети управління; початкова одиниця, в розрізі якої ведеться аналітичний облік витрат виробництва; предмет або сегмент діяльності, що вимагає окремого вимірювання пов'язаних з ним витрат. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.09 р. № 318, об'єктом обліку витрат є продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які вимагають визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. Аналогічне трактування цього поняття представлено в Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарському підприємстві, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2007 р. № 132. Таким чином, під методом обліку витрат на виробництво, слід розуміти сукупність засобів побудови аналітичних позицій (аналітичних рахунків) з формування витрат з метою обґрунтованої калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) і управління ними. В літературних джерелах немає єдиного підходу до класифікації методів обліку витрат. Так, Ю. Мишин виділяє дві класифікаційні ознаки: щодо технології і організації виробництва (повиробничий, попроцесний, позамовний, попередільний, безособовий, нормативний, оперативний) і щодо об'єктів виробництва (деталь, виріб, вузол, група виробів, замовлення, процес, переділ, виробництво). Карпова Т. відзначає, що діючі системи обліку виробничих витрат можна класифікувати по таких ознаках: - об'єктам угрупування (позамовна і попроцесна), - ступеня нормування (фактичних і нормативних витрат), - повноти обхвату процесами (напівфабрикатами і безполуфабрикатів), - кількості продуктів (одно- і багатопродуктовий), - місцям виникнення (часткова участь у випуску продукції, виконанні робіт і послуг і попереднє узагальнення витрат і їх подальший розподіл по носіях), - засобу розподілу непрямих витрат (одно- і багатокоефіціентний), виду організації (місця виникнення витрат і центри відповідальності), - часу складання (планове і звітне).

Бутинець Ф., Чижевська Л., Герасимчук Н. виділяють такі методи обліку виробничих витрат: по виробах, по групах виробів, по замовленнях, по процесах, виробництвах. Напрямами розвитку виробничого обліку в умовах ринку вважається на основі обліку повних витрат створення системи: обліку відносних індивідуальних витрат, обліку витрат по чинниках виробництва, функціонального обліку витрат, структурного обліку витрат, обліку витрат, які постійно розподіляються; а на основі обліку часткових витрат - багатоступінчатий облік витрат, облік відшкодування постійних витрат, облік відшкодування граничних стандартних витрат. Суть розподілу витрат пропорційно вартості продажу полягає в тому, що витрати на виробництво продукції розподіляються пропорційно доходу від продажу кожного виду продукції (реалізаційних цін). Розглядаючи перехід підприємств України на систему обліку відповідно до міжнародних стандартів, слід окремі положення інформаційного забезпечення привести у відповідність до насущних потреб управління. Одночасно потрібно визнати, що при належних основах система контролю витрат виробництва в ринкових умовах вимагає належної побудови інформаційного забезпечення і наладки матеріального стимулювання за наслідками діяльності підрозділів. Оскільки роль та значення обліку і аналізу в сучасній економіці набирає силу, тому Павлова Н. М. приділяє особливу увагу перевірці правильності ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. При цьому необхідно перевіряти розмежування в обліку та звітності джерел відшкодування, дані про витрати виробництва по елементах витрат, калькуляційних статтях і по підприємству в цілому, а також розподіл витрат між незавершеним виробництвом і готовою продукцією. Таким чином, необхідно відмітити, що реформування бухгалтерського обліку розпочинається з прийняттям законодавчих і нормативних актів або внесення змін та доповнень до вже існуючих. Для того, щоб вірно та оперативно управляти сільськогосподарським підприємством в умовах ринкової економіки, необхідно керуватися в своїй діяльності Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.09 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Ці нормативні документи встановлюють єдині методологічні основи бухгалтерського обліку та звітності для підприємств України. Вони регламентують порядок ведення бухгалтерської документації, встановлюють основні вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, правила оцінки статі бухгалтерської звітності та ін. Без знання цих основних нормативних актів неможливе правильне ведення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на будь-якому підприємстві. На їх основі побудовані інші нормативні документи, які більш детально визначають та регламентують окремі розділи бухгалтерського обліку. Такими нормативними документами, перш за все є, - Положення (стандарти) по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Україні, які визначають правила ведення бухгалтерського обліку, складання та надання бухгалтерської звітності, зберігання документів бухгалтерського обліку.

Стимулы к страхованию в этот период у большинства потенциальных страхователей явно недостаточны, и поэтому многие виды деятельности должны страховаться в обязательном порядке. Вместе с тем, в период восстановления экономического роста, создания условий стабильного хозяйственного развития с надежной и прозрачной правовой базой, налоговой системой целесообразно ограничение видов и в целом снижение роли обязательного страхования в пользу добровольного. 2.3. Приоритеты развития добровольного страхования Одной из первоочередных задач развития страхового дела является создание механизма надежной страховой защиты крупных хозяйственных объектов общенационального значения. Система возмещения и компенсации ущерба от аварий, стихии, пожаров должна иметь трехуровневую структуру в зависимости от размеров ущерба. На первом уровне компенсация осуществляется за счет использования средств резервных и аварийных фондов, находящихся в собственности самих предприятий. Этот уровень предназначен для возмещения мелких по размеру ущербов и не предполагает вмешательства страховых компаний и государства

1. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

2. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

3. Аналіз обліку витрат виробництва

4. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

5. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

6. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
7. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
8. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

9. База даних по обліку вогнепальної зброї

10. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

11. Теоретико-правовые перспективы совершенствования национально-государственного устройства Российской Федерации

12. Анализ правовой базы физической культуры и спорта в России

13. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

14. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

15. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

16. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Діюча практика обліку операцій з векселями

18. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

19. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

20. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

21. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

22. Етапи організації бухгалтерського обліку
23. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
24. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

25. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

26. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

27. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

30. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

31. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

32. Організація обліку в магазині "Світанок"

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

33. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

34. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

35. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

36. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

37. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

38. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
39. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
40. Організація управлінського обліку

41. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

42. Основи організації бухгалтерського обліку

43. Правовая база анализа финансового состояния должника и установление размера требований кредиторов в ходе процедур банкротства

44. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

45. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

46. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

47. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

48. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

50. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

51. Форми бухгалтерського обліку

52. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

53. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

54. Нормативно-правовая база кадрового менеджмента
55. Нормативно-правовая база социальной защиты современной российской семьи
56. Правовая база благотворительной деятельности

57. Теоретико-правовой анализ договора кредита

58. Теоретико-правовые аспекты правового нигилизма

59. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

60. Автоматизація процесу обліку

61. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

62. Исследование нормативно-правовой базы информационной безопасности предприятия отделения Юго-Западного банка Сбербанка России №****

63. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

64. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

66. Нормативно-правовая база найма работников

67. Формирование государственной инновационной политики и нормативно-правовой базы, стимулирующей инновационную деятельность

68. Аналіз обліку платників податків в Україні

69. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

70. Правовий статус підприємств
71. Виробництво мінеральних добрив в Україні
72. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

73. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

74. Бухгалтерський облік на підприємстві

75. Облік активної частини балансу підприємства

76. Облік неопераційних витрат на підприємстві

77. Облік собівартості продукції на підприємстві

78. Організація облікового процесу на підприємстві

79. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

80. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

81. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

82. Правова система України

83. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

84. Правовий режим використання і охорони надр України

85. Правовий статус комунальних підприємств

86. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
87. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
88. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

89. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

90. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

91. Фінансовий облік на підприємстві

92. Правова охорона природно-заповідного фонду України

93. Вплив валютних курсів на економіку України

94. Організація виробництва продукції на підприємстві

95. Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"

96. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее

97. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

98. Правовое регулирование аудита в РФ

99. Облік виробництва паперу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.