Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичні партії в Україні

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу: “Громадські об’єднання в Україні” на тему: “Політичні партії в Україні” ПЛАН: 1. Вступ. 2. Політичні партії та їх класифікація 3. Історія становлення багатопартійності в Україні 4. Провідні принципи у партійній політиці 5. Висновки. 6. Література. Невід’ємною частиною політичної системи сучасного демократичного суспільства є політичні партії. Політична партія - це організація, що об’єднує на добровільній основі найактивніших представників тих чи інших класів, соціальних верств та груп. Основним призначенням партії є політична освіта мас та надання цілеспрямованого й організованого характеру діям цих мас для захисту власних інтересів. Як свідчить історична практика, політичні партії в усіх країнах створювалися як інструмент боротьби за владу та перенесення інтересів різних ідейно-політичних течій у реальну політику держави. Звідси випливає й головна мета їхньої діяльності – захист соціально-політичних інтересів певних груп населення. Саме заради реалізації цих інтересів і ведеться боротьба за завоювання й утримання влади. В сучасній Україні ідеї політичного плюралізму і багатопартійна політична система дістала своє закріплення на конституційному рівні, який виражається в признанні права громадян на об’єднання в політичні партії і громадські організації, організації суспільного життя на принципах політичного, економічного і ідеологічного блага. Політичні партії в Україні намагаються сприяти формуванню і вираженню політичної свободи громадян, приймають участь у виборах. Крім Конституції статус політичних партій в Україні закріплено в Законі України “Про об’єднання громадян”, а також у виборчому законодавстві. Отже, політична партія — це найбільш активна та організована частина населення, якогось класу, класів, соціальної верст­ви, верств, яка виражає їхні інтереси. Політичні партії іноді виражають не лише класові, а й інші інтереси, приміром, національні. Партія має ідеологію, політичну платформу, організаційну структуру, певні методи й засоби діяльності, соціальну базу, електорат (виборців, які голосують за неї). Основний зміст діяльності будь-якої політичної партії — здобути політичну владу в державі та реалізовувати свої про­грамні цілі — економічні, політичні, ідейно-теоретичні, моральні за допомогою законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Свої програмні цілі політичні партії проводять у життя через ідейно-політичну, організаційну, пропагандистську, державну (коли оволодівають державною владою) діяльність, виробляю­чи стратегію й тактику своєї поведінки на різних історичних етапах розвитку і за різних політичних умов. Статус та особливості діяльності політичних партій регла­ментовано Конституцією України та Законом України &quo ;Про об'єднання громадян&quo ;. Для визначення особливостей функ­ціонування партій у суспільстві та їх впливу на формування органів державної влади і місцевого самоврядування перед­бачено ухвалити Закон &quo ;Про політичні партії&quo ;. Згідно зі ст. 36 Конституції України, громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та гро­мадські організації для здійснення і захисту своїх прав і сво­бод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, вста­новлених законом в інтересах національної безпеки та гро­мадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вира­женню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією і законами Укра­їни. Відповідно до ст. 2 Закону України &quo ;Про об'єднання гро­мадян&quo ;, політичною партією називається об'єднання грома­дян - прихильників певної загальнонаціональної програми громадського розвитку, для яких головною ціллю є участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого і регіонального самоуправління і представництво в їх складі. У сучасних суспільствах політичні партії виконують важ­ливі соціально значущі функції: — виявлення, формулювання та обгрунтування (політич­не відображення) інтересів суспільних груп; — активізація та об'єднання великих суспільних груп; — формування ідеології та політичних доктрин; — участь у формуванні політичних систем, їхніх спільних принципів, компонентів; — участь у боротьбі за владу в державі й формування програм її діяльності; — участь у здійсненні державної влади; — формування громадської думки; — політичне виховання всього суспільства або його частини; — рекрутування й соціалізація нових членів партії; — підготовка й висунення кадрів для апарату держави, професійних спілок. Існують різні класифікації політичних партій, а оскільки в сучасному світі діє велика кількість різноманітних партій, то й класифікувати їх можна за різними підставами. Такий поділ певною мірою умовний, одначе можна вирізнити декілька найбільш значних груп партій. За класовою визначеніс­тю: буржуазні, селянські, робітничі, зокрема комуністичні, соціа­лістичні та соціал-демократичні, причому до кожного типу нале­жать і відповідні прошарки інтелігенції. За ставленням до сус­пільного прогресу: радикальні (у тому числі революційні), рефор­містські, консервативні, реакційні, контрреволюційні. За ставлен­ням до влади: правлячі, опозиційні, нейтральні або центристські (умовно, абсолютно нейтральних до влади партій у полі­тиці не існує). За формами і методами правління: ліберальні, де­мократичні, диктаторські. За принципами організації та членст­ва: кадрові та масові. За місцем у системі влади: легальні та неле­гальні За ідеологічним спрямуванням: комуністичні, соціалістичні, фашистські, неофашистські, ліберально-демократичні, націоналіс­тичні, анархістські та ін. За віросповіданням: християнські, му­сульманські. Називають іще партії прагматичні (виборчі), парла­ментські, харизматично-вождистські та ін. За певними критеріями можна класифікувати і політичні партії в Україні. Такими критеріями можуть бути: ставлення до державного суверенітету, соціально-економічні пріоритети, ідейно-політичні засади тощо. За ідейно-політичним спряму­ванням в Україні можна вирізнити такі типи партій: націо­нально-радикальні, національно-демократичні, загальнодемок­ратичні, соціалістичного спрямування, національних меншин. Залежно від багатьох обставин, а надто від характеру на­явного політичного режиму, в кожній країні складається певна партійна система.

Враховуючи підходи різних авторів, можна виокремити типи партійних систем: — однопартійна, коли в країні є одна правляча партія, а діяльність інших не допускається; — домінантна, тобто з переважаючою партією, яка за під­сумками виборів незмінно залишається при владі протягом десятків років; — двопартійна (біпартизм), коли дві найбільші, найвпливовіші партії в країні поперемінно внаслідок виборів самостій­но здійснюють владу; — трипартійна, яку ще називають двохзполовинною (2,5) партійною системою і яка характеризується тим, що жодна з двох найбільших партій країни самостійно не може сформува­ти уряд, а тому потребує для цього підтримки третьої партії, значно меншої від них, але яка постійно представлена в пар­ламенті; — чотирипартійна, або двоблокова, партійна система, яка відзначається наявністю блоку правих та блоку лівих партій, що змагаються між собою за владу, навперемін здобуваючи її; — партійна система обмеженого, чи поміркованого, плю­ралізму, якій притаманні відсутність антисистемних партій і двосторонньої опозиції, орієнтованість на участь в уряді, в коаліційних кабінетах, незначна ідеологічна різниця між пар­тіями; — партійна система крайнього, або поляризованого, плю­ралізму, якій властиві наявність антисистемних партій, дво­сторонньої опозиції зліва і справа, стан перманентного кон­флікту між опозицією зліва і справа, сильне ідеологічне роз­межування між ними; — атомізована партійна система, про яку говорять як про систему, коли зникає необхідність у точному підрахунку чис­ла партій. Тут виникає поріг, за яким кількість партій — де­сять, двадцять чи більше вже не має великого значення. Кож­на з названих партійних систем відображає конкретний стан і особливості того чи іншого суспільства. Ще донедавна партійну систему України можна було б ква­ліфікувати як типово атомізовану. І справді, політичних партій нараховувалось чотири десятки, але жодна з них не ма­ла ані того рівня чисельності, що дозволив би утворити дієві партійні організації на місцях, ані того рівня популярності, що давав можливість бодай половині потенційних виборців знати партії і розрізняти їх між собою, ані того рівня впливовості, що дозволяв би партійним фракціям у парламенті чи у місцевих представницьких органах впливати на формування уряду чи ви­конавчих структур на місцях. Атомізована система ніколи не буває стабільною і ніколи не залишається сталою протягом тривалого часу. Вона з часом трансформується у стабільніші системи. Прогресивним варіантом такої трансформації є еволюція атомізованої партійної системи до системи поляризованого плюра­лізму або інших стабільніших систем, а регресивним варіантом є скочування атомізованої анархії до однопартійних чи гегемоністських систем, або встановлення військових диктатур. Який варіант найвірогідніший? Сьогодні є не тільки надія, але й підстави стверджувати, що стабілізація партійної системи України пішла прогресивним шляхом трансформації атомізованої системи в систему поляризованого плюралізму. Сучасна партійна система країни є, фактично, перехідною від атомізованої систе­ми до системи поляризованого плюралізму, навіть ближчою до останньої.

Цей розкол мав дуже жахливі наслідки, як на чужині в 1940 році, так і пізніше на рідних землях. Дуже загадкову ролю в розколі з-за куліс відіграла зовсім чужа, не українська людина — Рішард Ярий. Він став по стороні нової групи Бандери проти полковника Мельника і надавав увесь тон розколові. Немає сумніву, що чужі агентури попрацювали у цій справі. Внаслідок розколу в полковника Мельника залишився верховний та середній провідний елемент організаційних кадрів, а група Бандери заволоділа низовими клітинами організації. Таким чином, створилося дві окремі організації. Одній відібрано руки і ноги, а другій бракувало голови. Почалася дуже гостра боротьба за саму назву ОУН, за впливи та вишколені кадри. Так весною 1940 року появилися «мельниківці» та «бандерівці», тобто створилась ще одна політична партія, яка крім себе нікого більше не визнавала. Полковник Мельник почав творити новий низовий апарат, а бандерівці намагалися всіма силами притягнути на свою сторону якнайбільше провідного елементу і коли їм у цьому не щастило, то вакантні місця обсаджували іншими, менш кваліфікованими кадрами

1. Cучасні політичні партії в Україні

2. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

3. Політичні партії в Україні

4. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

5. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

6. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
7. Політична система Української козацької держави
8. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

9. Політичні партії, організації и рухи

10. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

11. Політичні партії

12. Центристські партії в політичній системі сучасної України

13. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

14. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

15. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

16. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы

17. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

18. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

19. Історія України. Соціально-політичні аспекти

20. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

21. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

22. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні
23. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
24. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

25. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

26. Ідейно-політичні течії в Україні

27. Політологія. Політичні системи в Україні

28. Становлення української політичної думки

29. Політична влада у світі та в Україні

30. Політична опозиція в Україні

31. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

32. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

34. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

35. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

36. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

37. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

38. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів
39. Політичний іслам
40. Політичний портрет М. Грушевського

41. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

42. Політична географія як складова частина СЕГ

43. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

44. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

45. Політична система США

46. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

47. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

48. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

50. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

51. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

52. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

53. Політична і судова система Київської Русі

54. Політична історія Київської Русі
55. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта
56. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

57. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

58. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

62. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

63. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

64. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Симон Петлюра – політичний діяч

66. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

67. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

68. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

69. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

70. Економічна та торгово-політична роль митного збору
71. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів
72. Державна політика в Україні

73. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

74. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

75. Міжнародна політика і світовий політичний процес

76. Основні етапи становлення світової політичної думки

77. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

78. Політичні погляди Липинського

79. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

80. Політичні режими

Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

81. Політичні технології

82. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

83. Структура політичної влади

84. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

85. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

86. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю
87. Формування іміджу політичного лідера
88. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

89. Політична влада

90. Політична влада

91. Політична діяльність і політичні відносини

92. Політична еліта, лідерство і демократія

93. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

94. Політична культура

95. Політична наука

96. Політична система Індонезії

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Політичне лідерство

98. Політичне лідерство

99. Політичне управління та його соціотехніка

100. Політичний діяч Алексис де Теквіль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.