Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Колісник Максим Миколайович УДК 353.1МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управлінняАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управлінняХарків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент СИВОКОНЬ Володимир Омелянович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор КОРЕЦЬКИЙ Микола Христофорович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування, Заслужений діяч науки і техніки України кандидат наук з державного управління ДЕМИДОВИЧ Володимир Вікторович, начальник Ленінської міжрайонної податкової інспекції у м. Луганську Захист відбудеться “15” лютого 2008 р. о „14” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61050, м. Харків, пр. Московський, 75, зал засідань (1 поверх). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61050, м. Харків, пр. Московський, 75. Автореферат розісланий “14” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Лебець В.С. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇАктуальність теми дослідження. Інвестування в економіку – загальна закономірність розширеного суспільного відтворення, в процесі якого здійснюється пошук раціонального варіанту структури національної економіки. З утвердженням ринкових відносин це набуває надзвичайної актуальності, оскільки вирішується комплекс проблем, що пов'язані з формуванням якісно визначеної економічної системи ринкового типу. Успіх неможливий без комплексного, результативного втручання органів державної влади в процес інвестиційної діяльності, що зумовлює необхідність перегляду змісту, функцій та методів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів. При цьому повинна змінитися функціональна роль органів регіонального управління, які покликані забезпечувати пропорційний розвиток відповідних територій, на основі переосмислення змісту механізмів державного управління, спрямованих на зростання ефективності суспільного відтворення. Питання нагромадження та використання інвестиційних ресурсів в економічній системі країни, їх ролі в соціально-економічному розвитку держави та її регіонів, а також економічну природу інвестицій, вплив інвестування на процес суспільного відтворення досліджують Г.

Александер, В. Аньшин, І. Бланк, З. Боді, І. Бондарчук, А. Гойко, В. Гриньова, А. Кейн, М. Корецький, М. Лесечко, І. Лукінов, В. Мартиненко, С. Мочерний, А. Пересада, П. Фабоцці, В. Юрчишин, О. Ястремська та ін. Науковим обґрунтуванням ролі інновацій та інвестицій в соціально-економічному розвитку, ефективному використанню економічного потенціалу інновацій, інноваційно-інвестиційної моделі суспільного відтворення займаються В. Аньшин, І. Буднікевич, А. Гальчинський, М. Гаман, В. Геєць, В. Гусєв, П. Друкер, В. Семиноженко та інші. Основою дослідження механізмів державного управління та засобів державного регулювання в дисертації стали наукові праці О. Амосова, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, С. Білої, В. Бодрова, В. Воротіна, А. Дєгтяря, В. Демидовича, В. Князєва, В. Корженка, В. Малиновського, О. Машкова, А. Мельник, Н. Нижник, О. Оболенського, Г. Одінцової, Ю. Сурміна, Ф. Шамхалова та ін. Однак, незважаючи на значні напрацювання в напрямі ефективних методів і форм управління соціально-економічним розвитком регіонів на основі удосконалення управління процесами інвестування, залишаються недостатньо дослідженими питання щодо формування системи механізмів удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю, подальшого аналізу сутності механізмів державного управління, виходячи з їх функціональної ролі в забезпеченні продуктивної діяльності суспільства, розширення змісту поняття „регіон”. Поглибленого дослідження вимагають питання взаємозв'язку механізмів децентралізації, планування та програмування в державному управлінні на регіональному рівні. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах Комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України „Державне управління та місцеве самоврядування” (державний реєстраційний номер 0201U004833), а саме - на кафедрі економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою науково-дослідної роботи „Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку аграрної сфери регіону” (державний реєстраційний номер 0102U001591), при виконанні якої особисто здобувачем підготовлений підрозділ „Регіон як ланка економічної системи та об'єкт державного управління”, в якому обґрунтовано змістовні характеристики поняття „регіон” та визначено специфіку його економічного інтересу; на кафедрі управління персоналом і економіки праці за темою науково-дослідної роботи „Вдосконалення державних механізмів управління ефективністю використання трудового потенціалу регіону” (державний реєстраційний номер 0105U002746). При виконанні даної роботи особисто здобувачем було розроблено частину підрозділу „Державна стратегія розвитку кадрового потенціалу регіону”, в якій обгрунтовано необхідність використання категорії „кадровий потенціал”, розглянуто його основні риси в контексті формування раціональної структури регіональної кооперації праці. Мета і завдання дослідження.

Метою дослідження є наукове обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів державного управління інвестиційними процесами на регіональному рівні. Відповідно до мети було визначено такі завдання: узагальнити сутнісні ознаки поняття „інвестиційний процес” та уточнити його зміст; проаналізувати теоретичні підходи до визначення поняття „регіон” і удосконалити його зміст; розглянути стадії руху суспільної потреби в якості теоретичних засад для формування важелів по реалізації економічних інтересів суспільства та окремої територіальної громади; визначити напрямки удосконалення механізмів державного управління на основі аналізу інвестиційних процесів як суспільної потреби; проаналізувати стан управління інвестиційними процесами в регіонах та виявити його основні протиріччя в соціально-економічному розвитку регіонів; узагальнити закордонний досвід державного управління соціально-економічним розвитком регіонів та виокремити особливості регіональних реформ децентралізації управління в країнах Європейського Союзу; розробити практичні рекомендації щодо застосування механізмів планування та програмування інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Об'єкт дослідження – процес державного управління соціально-економічним розвитком територій. Предмет дослідження – механізми державного управління інвестиційними процесами на регіональному рівні. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали філософські принципи пізнання явищ, дослідження вчених у галузі механізмів державного управління, правові та нормативні акти України. Для отримання результатів дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: за допомогою логічного, етимологічного, діалектичного, історичного та порівняльного методів удосконалено зміст понять з проблематики дослідження; на основі методів спостереження, аналізу та узагальнення здійснена оцінка та виявлені недоліки управління інвестиційними процесами в регіонах; використання методів аналізу та синтезу дало можливість виокремити раціональні положення теорії та практики управління соціально-економічним розвитком з метою його застосування в Україні; системний підхід дозволив розробити практичні рекомендації щодо удосконалення управління інвестиційними процесами на регіональному рівні. Теоретичною та емпіричною базою дослідження стали праці вітчизняних та закордонних вчених, наукові публікації в періодичних виданнях, статистичні матеріали, довідкова література, законодавчі та нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, експертні опитування, соціологічні дослідження тощо. Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів державного управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні, які дозволять забезпечити перехід економіки України до інноваційно-інвестиційної моделі суспільного відтворення. Положення наукової новизни полягають у такому: Уперше: обґрунтовано і запропоновано комплексний підхід до удосконалення механізмів державного управління інвестиційною діяльністю на засадах аналізу інвестиційних процесів як суспільної потреби; удосконалено: теоретичні уявлення щодо функціональної ролі механізмів державного управління (визначено їх провідну функцію, яка полягає у забезпеченні трансформації вимог економічних закономірностей в площину практичної діяльності територіальних громад); зміст поняття „регіон” як територіально-виробничого комплексу (зроблено акцент на розгляді регіональної кооперації праці як чинника, що породжує зростання її продуктивності); дістало подальший розвиток: визначення поняття „інвестиційний процес” (як форми поєднання суспільних ресурсів та людської діяльності, що забезпечить умови та результати соціально-економічного розвитку); характеристика інвестиційних процесів на регіональному та макроекономічному рівнях (зроблено акцент на їх об'єктивно необхідному поєднанні, що є умовою більш ефективної реалізації державної технічної політики та забезпечення раціональної пропорційності в економічній системі); концептуальні положення щодо обґрунтування децентралізації управління соціально-економічним розвитком регіонів (децентралізація аналізується як механізм підвищення ефективності регіональної кооперації праці); підходи до використання механізмів планування та програмування інвестиційних процесів як засобів розвитку економіки в довгостроковій перспективі.

Тимошенко - «Ангел Хранитель. Полтичний портрет». (Луцьк: Всник, 2002) та «Юля. Полтичний портрет Ю.В. Тимошенко» (Луцьк: Надстиря, 2005). Вн теж абсолютно розчарований у свой герон, а що чоловк писав! Порвнював звичайного авантюриста  пдступного провокатора з ангелом-охоронцем вс Украни. Розчарування  зневра охоплюють чи не всх, кому доводиться близько спвпрацювати з Ю. Тимошенко. Чому? Причин, мабуть, багато, але головними з них  нещирсть та неправда - якост, через як будь-яка справа не може бути мцною  надйною. XII. ¶нкубатор полтично шпани ¶з написаного у роздл «Вони свтла  справедливост» напрошуться висновок: у парламентському списку «Блоку Юл Тимошенко» бльшу його половину становлять представники великого бзнесу. Депутатський мандат да м доступ до важелв державного управлння  бюджетного фнансування. Вмло використовуючи депутатський статус та адмнстративн механзми, вони не лише захищають належний м бзнес, а й суттво збльшують сво каптали. ¶нш питання цкавлять бзнесменв менше всього

1. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

2. Управління страховою діяльністю

3. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

4. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

5. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

6. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
7. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
8. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

9. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

10. Аналіз та удосконалення оперативного управління

11. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

12. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

13. Механізм і методи управління фірмою

14. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

15. Удосконалення управління персоналом організації

16. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

18. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

19. Міський бюджет: пріоритети та механізми

20. Ділові взаємовідносини в апараті управління

21. Методи управління підприємством

22. Процес управління та його основні стадії
23. Системний підхід до управління персоналом фірми
24. Управління затратами

25. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

26. Основні механізми кривошипних машин

27. Управління фінансами України

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Управління утворенням прибутку підприємства

30. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

31. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

32. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Кредитний ризик та методи управління ними

34. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

35. Валютні ризики: економічна природа та управління

36. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

37. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

38. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
39. Механізми ведучих мостів колісних тракторів
40. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

41. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

42. Регіональна економіка промисловості України

43. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

44. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

45. Концепція регіональної політики

46. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

47. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

48. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

49. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

50. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

51. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

52. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

53. Поняття і наукові засади державного управління

54. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
55. Структура державного управління
56. Сучасні принципи державного управління

57. Управління духовними процесами суспільства

58. Управління юридичним консалтингом

59. Функції та принципи державного управління

60. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

61. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

62. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

63. Системи управління базами даних

64. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция

65. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

66. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

67. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

68. Інформаційні технології управління маркетингом

69. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

70. Управління поведінкою споживачів
71. Управління процесом створення нового товару
72. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

73. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

74. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

75. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

76. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

77. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

78. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

79. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

80. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

81. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

82. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

83. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

84. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

85. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

86. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
87. Діяльність органів управління освітою
88. Економічні та правові основи управління організацією

89. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

90. Закономірності формування корпоративного управління

91. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

92. Контроль – функція управління

93. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

94. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

95. Менеджмент та система управління

96. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

97. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

98. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

99. Організаційна структура управління персоналу підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.