Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Кабінет Міністрів України Національний університет біоресурісів і природокористування України Навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства Юридичний факультет Кафедра аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука КУРСОВА РОБОТА «Поняття та підстави представництва у цивільному праві України» Виконала студентка 2 курсу 2 групи денної форми навчання Христич Анна Науковий керівник Єрмоленко В.М. доктор юридичних наук, професор Київ-2009 Зміст Вступ Розділ 1. Поняття представництва та загальна його характеристика в цивільному праві України 1.1 Історія формування засад представництва 1.2 Багатозначність поняття «представництво» 1.3 Визначення та характеристика представництва за цивільним законодавством України 1.4 Склад правовідносин представництва Розділ 2. Підстави виникнення та види представництва 2.1 Підстави та види представництва 2.2 Поняття довіреності 2.3 Представництво без повноважень або з їх перевищенням Висновки Список використаних джерел Вступ Інтереси України як самостійної незалежної демократичної держави вимагають створення чітко визначеної законодавчої бази, яка дасть можливість нашій державі інтегруватись у європейський та світовий простір. На сучасному етапі розбудови української державності, проведення правових реформ, одним з головних завдань є така організація громадського життя, при якій усіляко полегшуються і розширюються можливості набуття, здійснення та захисту цивільних прав і виконання обов’язків. Ефективним способом такого розвитку суспільства є цивільно-правовий інститут представництва. Дана тема є дуже актуальною для дослідження, тому що без цього інституту обійтись не можуть практично ні фізичні, ні юридичні особи. Так, його без сумніву потребують ті, хто зважаючи на вік чи психічний стан, належать до категорії осіб, за якими взагалі не визначається наявність значущої волі. Усі вони можуть бути самостійними учасниками цивільного обороту лише тоді, коли певні особи будуть діяти за них. У підприємницькій сфері виникає аналогічна потреба скористатися допомогою інших. Це можливо при зверненні за послугами до банків, експедиторів, адвокатів, до аудиторських, ріелторських та брокерських фірм, а також для подальшого розширення територіальних можливостей своєї підприємницької діяльності. Представництво часто є необхідною умовою реалізації правосуб’єктності юридичної особи. Представництво виступає як одна з важливих гарантій реальності здійснення цивільних прав та виконання обов’язків суб’єктами права. Разом з тим особа представника не має закривати собою того, кого представляє, обмежувати його розсуд та права. Метою даної курсової роботи є повне дослідження та розкриття поняття та підстав представництва в цивільному праві України. Завданнями, які будуть вирішуватись відповідно до визначної мети, є: розглянути історію формування засад представництва, встановити поняття представництва, визначити та охарактеризувати представництво за цивільним законодавством України, дослідити склад правовідносин представництва, встановити підстави представництва та розглянути його види.

Предметом даної курсової роботи є нормативно-правові акти, які закріплюють поняття та підстави представництва в цивільному праві, об’єктом – суспільні відносини, що виникають в процесі здійснення представництва. Методами дослідження курсової роботи, як інструмент добування фактичного матеріалу, є: загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. За допомогою діалектичного та історичного методів виявлено загальні закономірності розвитку інституту представництва в цивільному праві. Системний метод дав змогу дослідити структуру представництва в цивільному праві України, формально-логічний метод допоміг встановити сутність та зміст окремих правових конструкцій представництва, зокрема, дослідити його зміст в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Метод юридичного аналізу дав змогу дати характеристику окремим статтям Цивільного кодексу України. Теоретичну основу курсової роботи складають праці з дослідження питань представництва та довіреності таких відомих російських та українських вчених-цивілістів: В.А. Бєлова, І.А., С.Н. Братуся, О.В. Дзери, Л.О. Доліненко, Ю.О. Заіка, О.С. Мазур, М.І. Панченка, В.О. Рясенцева, Є.О. Харитонова, Я.М. Шевченко та ін. Розділ 1. Поняття представництва та загальна його характеристика в цивільному праві України 1.1 Історія формування засад представництва Представництво в цивільному обороті має широку сферу застосування. Це пояснюється причинами як юридичного, так і фактичного порядку. Теорія представництва пройшла довгий шлях розвитку, який бере початок ще за часів рабовласництва. Представництво тією чи іншою мірою було визнано в Єгипті, Греції, Римі та деяких інших державах. Однак, незважаючи на високий рівень професіоналізму, вишуканість і витонченість, римські юристи не створили ґрунтовної теорії представництва. Це пояснюється патріархальною природою римської економіки, широким застосуванням праці рабів. Римське контрактне право до V ст. характеризувалося обтяжливим формалізмом і вузькоперсональною природою договірних зв'язків. Діяв принцип: Рег ех ra ea perso am obis adquiri o po es — Неможливе придбання на нашу користь через сторонню особу. Якщо до цього додати важливість, яку право надавало автономії особистості, стає зрозумілим, чому концепція представництва в римському праві не розвивалася. Лише за юстиніанської епохи (527—565 рр.) можна знайти ознаки зародження відповідної теорії. Римське право визнає за прокуратором (рrocura or) — повіреним у договорі доручення — загальні повноваження представництва (особа, яку представляють, була завжди великою родиною), а за інститором (i s i or) — управляючим маєтком — обмежені повноваження представництва з продажу майна свого господаря. Відносини будуються за принципом непрямого представництва: усі придбання прокуратор і інститор роблять на своє ім'я. Виконавши доручення, вони повинні повернути довірителю все отримане: усі плоди та збільшений і навив сплачене їм третіми особами неналежним чином. Представниці тут було найпримітивнішим: прокуратор за допомогою договору, який він укладав, не породжували ніяких прав для родини, яку він представляв, навпаки, остання виступала гарантом виконання прокуратором своїх обов'язків стосовно контрактанта.

Представництво ніколи не розглядалося римським правом як виконання доручення, як його наслідок; отже, помилковою є думка, що представництво веде своє походження від доручення. Поступово звільняючись від багатьох догм римського права, середньовічне канонічне право акцентує увагу на волі сторін, внаслідок чого воно стає менш суворим у сфері укладання договорів: відбувається ослаблення вимог персонального характеру договорів. Але і в цей період економічна реальність гальмує розвиток представництва: за часів середньовіччя цей інститут можна кваліфікувати як такий, що перебуває в зародковому стані. Відомий голландський юрист і державний діяч Гуго Гроцій (1583—1645) був перший, кому вдалося узагальнено сформулювати теорію представництва, хоч і ціною перекручення його змісту. Так, з точки зору Г. Гроція, прокуратор дістає права безпосередньо на користь особи, яку представляють, за допомогою договору, який він укладає з третіми особами згідно з даним йому дорученням. Не можна заперечити важливість теорії Г. Гроція, теорії, яка вперше в цивільному праві зафіксувала наслідки представництва, але варто констатувати, що представництво було розглянуто як результат доручення, яким воно не є за своєю природою . Таке спрощене рішення вперше було використано в цивільному праві в 1792 р. в Німеччині, а також у 1804 р. в Кодексі Наполеона. Правові системи Бельгії, Аргентини, Бразилії, Чилі, більшості французьких ексколоній, канадської провінції Квебек, американського штату Луїзіана запозичили норми Кодексу Наполеона і, відповідно, розглядають представництво як результат доручення. У другій половині XIX ст. кілька німецьких вчених взялися за виправлення фундаментальної помилки Гроція, наділивши представництво повною автономією. Йєрінг (1818—1892) і Лабан розробили систему, в якій представництво повністю відокремлене від доручення. Починаючи з поняття &quo ;procura&quo ;, запровадженого в 1861 р., Лабан розвинув свою &quo ;теорію сепарації&quo ;, яка базується на суворому поділі між договором доручення, тобто договором між довірителем і повіреним, з одного боку, і повноваженнями представництва, тобто повноваженнями, які має представник — повірений для укладання договору з третіми особами на користь особи, яку представляють — довірителя, з іншого боку. Концепція Лабана була пом'якшена німецькою судовою практикою, відповідності до якої особа, яку представляють, не несе відповідальності перед третьою особою, яка знала або мала знати, що представник, хоч і діяв формально в рамках наданих йому повноважень, обманним шляхом перевищив їх. Більшість держав закріпили у своїх правових системах автономію представництва. Такими країнами є Швейцарія, Туреччина, Греція, Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, Японія, Італія, держави колишнього СРСР (у тому числі Україна) та інші . В радянський час різні кожен з науковців по-своєму тлумачили представництво. В основному вони розглядали представництво як дію, а не як правовідносини. Наприклад, С.М. Братусь розглядав представництво як діяльність, в силу якої права та обов’язки, яких набуває представник, виникають у особи, яку представляє представник .

Бої Української Повстанської Армії з цими "каратєльними отрядами" перейменованого НКВД відтягали їх від першого завдання, від масових вивозів, погромів і грабежей, і приносили тим велику полекшу українському цивільному населенню. Перейнявши опісля ініціятиву в свої руки, УПА організує засідки, наскоки й відплатні акції проти МВД-МГБ і цим міцно підриває охоту большевицьких банд до сваволі і знущань. В першому етапі, від літа 1944 р. до весни 1945 р. ішло прото, щоб встоятись проти наступу емведівських орд, зберегги поодинокі відділи від знищення, опанувати терен і вивчити нового ворога та нові методи боротьби з ним. Для ілюстрації тодішньої сигуації і пристосованої до неї тактики відділів УПА наведемо опис переходів сотні, а опісля куреня "Сіроманці", що входила в склад групи УПА-Південь, а після боїв у гурбенських лісах була прилучена до УПА-Захід: "...В дуже тяжке положення потрапили "Сіроманці" біля Нового Яричева. Довкола ворог скупчував великі сили. Підходили танки і гармати, силкуючись здушити маленьку горстку українських повстанців

1. Цивільне право України

2. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

3. Предмет та методологія інформаційного права України

4. Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

5. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

6. Представництво в цивільному праві
7. Історія держави та права України
8. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

9. Докази та доказування у цивільному процесі

10. Поняття злочину у кримінальному праві України

11. Право власності в цивільному праві

12. Самозахист у цивільному праві

13. Фізичні особи в римському цивільному праві

14. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

15. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

16. Адміністративне право України

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Державне право України

18. Житлове право України

19. Кримінальне право України

20. Основи адміністративного права України

21. Право на відпустку за трудовим правом України

22. Принципи розробки та оцінки державної політики України
23. Держава і право України в період перебудови соціалізму
24. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

25. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

26. Фінансове право України

27. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

28. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

29. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

30. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

31. Поняття, підстави та порядок спадкування

32. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское

33. Представництво в цивільному процесі

34. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

35. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

36. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

37. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

38. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
39. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО
40. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

41. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

42. Походження людини та її поява на території України

43. Поняття та сутність менеджменту

44. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

45. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

46. Поняття та форми державного устрою2

47. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

48. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

49. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

50. Культура та побут населення України

51. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

52. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

53. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

54. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
55. Банківська система України та проблеми її реформування
56. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

57. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

58. Цивільно-правові аспекти аудиту

59. Законодавство України про цивільну оборону

60. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

61. Населення та трудові ресурси України

62. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

63. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

64. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Метод цивільного права

66. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

67. Особливості цивільного права

68. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

69. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

70. Поняття та види адміністративного примусу
71. Поняття та види слідів у трасології
72. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

73. Поняття та ознаки вбивства

74. Поняття та особливості бюджетного контролю

75. Поняття та склад злочину

76. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів

77. Право приватної власності за законодавством України

78. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

79. Принцип змагальності в цивільному процесі

80. Процесуальні строки в цивільному процесі

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

81. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

82. Теоретичні проблеми цивільного права

83. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

84. Цивільне право

85. Цивільні правовідносини

86. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
87. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права
88. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

89. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

90. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

91. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

92. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

93. Пилип Орлик та перша Конституція України

94. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

95. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

96. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Суспільно-політичне та культурне життя України

98. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

99. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.