Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу “Економічний аналіз” на тему: “Історія та тенденції розвитку економічного аналізу” Виконала студентка 3 курсу 2 групи факультету заочної освіти скорочений термін навчання спеціальність “Облік і аудит” Фасоль Наталі Юріївни Науковий керівник – доктор економічних наук професор В.С. Рудницький Львів - 2005 1. Історія розвитку економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму Здійснюючи загальні підходи до вивчення історії розвитку економічного аналізу, можна сказати, що економічний аналіз сам по собі не розвивався, він розвивався в тісному взаємозв’язку з бухгалтерським обліком і поетапно. Свого першочергового розвитку економічний аналіз зазнав, як свідчить історія, ще в бронзовому віці. В даний період економічний аналіз носив примітивний характер. Аналізовані показники були натуральні, абсолютні. Аналіз проводився нерегулярно. Проте дедалі розвиток аналізу удосконалювався, тобто здійснювалась оцінка достовірності складних звітів, звіти оприлюднювались, а також фінансові агенти несли відповідальність за достовірність звітів. Період залізного віку та в епоху середньовіччя був переломним у розвитку економічного аналізу. В дані періоди почали застосовуватись і аналізуватись різноманітні документи, проте переважали усні свідчення. В епоху капіталістичного укладу значний внесок в аналіз зробив Лука Пачолі відомим Трактатом про рахунки. ХІХ – початок ХХ століття характеризується теорією калькуляції, що створило передумови для виникнення нового напрямку економічного аналізу – функціонального. Значний внесок в розвиток даного напрямку зробив такий вчений, як І.Ф.Шерр. ХХ століття характеризується подальшим розвитком економічного аналізу і значним у цей процес є вклад російських вчених: П.М. Крижанівський, А.З. Попов, І.Г. Максимов. І.Г. Максимов сформулював потребу і завдання попереднього аналізу, розробив рекомендації щодо використання результатів аналізу доходності окремих господарських операцій. Потреби ринкової економіки зумовлювали подальший розвиток аналізу. Поглибився коефіцієнтний фінансовий аналіз, у облікову практику були запроваджені кошториси і все це були праці Ф. Гюглі. Важливим досягненням бухгалтерського обліку у ХХ столітті є те, що фахівці даного напрямку описали потребу в аналізі господарської діяльності. Тобто розвиток економічного аналізу здійснювався постійно з нарощуванням темпів і обсягів. Були в його розвитку, як періоди підйому, так і періоди занепаду, що характеризувалось станом економіки. 2. Основні тенденції економічного аналізу Науково-технічна і технологічна революції призводять до виникнення нових виробів, послуг, виробництв і галузей, а в зв’язку з цим і виникатимуть нові об’єкти економічного аналізу, буде зростати значення функціонально-вартісного аналізу. У зв’язку з широким розповсюдженням електронно-обчислювальної техніки ХХІ вік стане епохою виникнення та розповсюдження без паперової бухгалтерії. Економічний аналіз буде відігравати значну роль у ХХІ столітті між зростаючими зовнішніми і внутрішніми інформаційними потоками, у контролі і управлінні виробництвом, фінансами і кредитом, соціальною сферою.

Зростатиме роль аналітичних процедур у ризикоорієнтованому аудиті та менеджменті. Отже, необхідним є вдосконалення методології та організації аналізу інвестиційної та фінансової діяльності на мікро-, мезо- та макрорівні. Вільна конкуренція, свобода вибору, які основні умови ринкового середовища, подальше розповсюдження світових економічних тенденцій приведуть, що в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою відбуватиметься перенасичення ринку товарами, роботами та послугами. Вищевказані тенденції вимагатимуть удосконалення фінансового менеджменту. Застосування кластерної моделі. Кластери – це об’єднання підприємств малого та середнього бізнесу, навчальних закладів, контролюючих та регулюючих інституцій за територіальною ознакою. Проте проблемою кластерної моделі є те, що для потреб нових виробничих систем використовуються не всі показники звітності. Отже необхідна певна переорієнтація, переосмислення та конкретизація показників звітності, виходячи з вимог повноцінного інформаційно-аналітичного забезпечення кластерної моделі. В кластерних моделях суб’єктом стратегічного управління є неурядові громадські організації-координатори. Тобто в майбутньому потрібно вдосконалити інформаційне забезпечення аналізу кластерних моделей і оптимізувати їх менеджмент. Інтенсифікація також в майбутньому наукових досліджень соціально-економічного аналізу. 3. Розвиток економічного аналізу в Україні Дослідження економічного аналізу на Україні, як свідчить історія розвитку були ускладнені із-за двох причин: особливостями історичного розвитку України; відсутністю достатнього числа літературних джерел; І як свідчать особливості історичного розвитку України економічний аналіз в Україні розвивався поетапно, дуже повільно і з багатьма ускладненнями. Перше зародження, як такого аналізу відбулось в Київській Русі в ХІ столітті н.е. і пізніше – в Галицько-Волинському князівстві. Другим етапом розвитку вважається період після татаро-монгольського нашестя. Третім етапом розвитку вважається період виникнення у кінці Х&Upsilo ; століття Запорізької Січі. Усі ці вище перераховані періоди розвитку економічного аналізу були примітивними. Далі однією з перших в історії України практичних спроб аналізу фінансів на рівні держави була діяльність гетьмана І.Мазепи. Проте в цілому аналіз продовжував залишатись оперативним. В дальнішому взагалі відбувся занепад розвитку коли Україна втратила ознаки незалежної держави і підпорядковувалась царські Росії. І тільки ХХ століття стало вагомим періодом у розвитку аналізу. Проте і в даний період були свої ускладнення, а саме: різноманітні видання здійснювались у видавництвах Москви, Ленінграду і звичайно на російській мовою. В такому напрямку і здійснювався розвиток економічного аналізу в колишньому СРСР, а тому окремо розвиток аналізу в Україні виділити неможливо. Значного розвитку економічний аналіз зазнав в 80-ті роки ХХ століття. У 90-х роках ХХ століття тенденція розвитку економічного аналізу посилилась в зв’язку з переходом до ринкових відносин в Україні. Почалося становлення національної школи економічного аналізу представниками якої є П.І

.Гайдуцький, В.М.Іваненко. Сформувались і розвиваються певні напрямки досліджень, наприклад так як: Теорія економічного аналізу. Фінансовий аналіз. Стратегічний аналіз. Проте ХХ століття вимагає подальшого удосконалення існуючої методології економічного аналізу. Завдання 1 Місячний посадовий оклад економіста - 350 грн. при тривалості робочого дня 8 годин. За графіком він має відпрацювати 22 дні, один з яких святковий, що не збігається з вихідним, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку. Нарахувати місячну заробітну плату економісту. Розв’язок 22 – 1 = 21 – день – робочий. 21 – 4 = 17 днів – відпрацював економіст. 350 : 21 = 16,67 грн. – денна заробітна плата. 16,67 · 17 = 283,39 грн. – заробітна плата згідно посадового окладу грн. – премія в розмірі 20 %. 283,39 56,68 = 340,07 грн. – місячна заробітна плата економіста. Завдання 2 Робота двох підприємств, що виробляють однакову продукцію у межах об’єднання, характеризується даними, наведеними в табл. 16. Таблиця 16 Підприємство Попередній період Звітний період обсяг виробництва, грн. чисельність працюючих, чол. обсяг виробництва, грн. чисельність працюючих, чол. № 1 2 040 000 560 1 950 000 480 № 2 2 500 000 495 3 540 000 620 Розрахувати індекси зміни продуктивності праці робітників кожного підприємства та загальний процент підвищення продуктивності праці на двох підприємствах. Розв’язок Продуктивність по підприємству № 1: а) за попередній період грн./чол. б) за звітний період грн./чол Продуктивність по підприємству № 2: а) за попередній період грн./чол. б) за звітний період грн./чол Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 1: Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 2: Процент підвищення продуктивності праці: а) по підприємству № 1 1,115 х 100% = 111,5%; 111,5% - 100% = 11,5% б) по підприємству № 2 1,13 х 100% = 113%; 113% - 100% = 13% Завдання 3 На ділянці працює 12 робітників. Інтервал обходів при проведенні моментних спостережень – 5 хв. Спостереження здійснювалися за дві години до закінчення зміни (з 15 до 16 год.). Коефіцієнт використання фонду робочого часу- 0,85. Результати спостереження наведено в табл.8. Таблиця 8 Результати моментних спостережень за діяльністю робітників цеху з 15 до 16 год. (людино-моментів) Явища, що помітні при проведенні спостережень Поточний час, години-хвилини 15.05 15.10 15.15 15.20 15.25 15.30 15.35 15.40 15.45 15.50 15.55 16.00 Робота 7 10 11 9 10 8 11 8 8 7 10 9 Перерви з організаційно-технічних причин 3 - 1 1 2 2 1 - 3 2 1 1 Перерви, залежні від робітників 2 2 - 2 - 2 - 4 1 3 1 2 Визначити: кількість обходів при проведенні спостереження; фактичний коефіцієнт завантаженості робітників; втрати, робочого часу одного і всіх робітників протягом години і зміни; можливе підвищення продуктивності праці при ліквідації втрат робочого часу. Розв’язок: 60 : 5 = 12 обходів – при проведені спостереження. 108 : 144 = 0,75 – коефіцієнт завантаженості робітників.

Фактично, ті самі історики, що наголошують на специфічному контексті кожного окремого різновиду націоналізму, ставлять такі загальні питання і проводять історичні порівняння, і це таки справді бажано робити, якщо ми хочемо хоч трохи розуміти такий невловний і складний феномен, як націоналізм. По-третє, «контекстуалістський» аргумент обминає фундаментальне завдання вивчення націоналізму в усій його феноменологічній складності: потребу створення типологій націоналістичних ідеологій і (або) рухів. Такі типології визнають важливість украй різних контекстів, не жертвуючи можливостями побудови загальних порівнянь. Показуючи, що націоналізмові властиве розмаїття в єдності, ці типології визначають головні різновиди ідеології та руху, враховуючи історичну добу, географічне становище, рівень економічного розвитку, філософські погляди, класовий контекст, культурне середовище й політичні прагнення. Саме цієї стратегії я й пропоную дотримуватись. Мета книжки - не розгляд різних типологій, запропонованих ученими. Я тільки згадаю одну або дві і стисло сформулюю власну типологію як вступ до аналізу культурних матриць націоналізму і його впливу в Європі

1. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

2. Предмет та метод економічного аналізу

3. Теорія економічного аналізу

4. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

5. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

6. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
7. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
8. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

9. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

10. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

11. Особливості економічного розвитку Київської Русі

12. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

13. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

14. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

15. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

16. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

18. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

19. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

20. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

21. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

22. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
23. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти
24. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

25. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

26. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

27. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

28. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

29. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

30. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

31. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

32. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

34. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

35. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

36. Циклічність економічного розвитку

37. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

38. Циклічні коливання економічного розвитку
39. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи
40. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

41. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

42. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

43. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

44. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

45. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

46. ІС фінансового аналізу

47. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

48. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки

49. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

50. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

51. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

52. Ревізія як елемент методу економічного контролю

53. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

54. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
55. Історія соціально-економічної географії світу
56. Основні аспекти аналізу демократії

57. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

58. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

59. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

63. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

64. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

65. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

66. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

67. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

68. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

69. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

70. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права
71. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління
72. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

73. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

74. Тенденції розвитку світової демократії

75. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

76. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

77. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

78. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

79. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

80. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

82. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

83. Основи фінансового аналізу

84. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

85. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

86. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
87. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку
88. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

89. Концесія як механізм розвитку економіки держави

90. Основи проектного аналізу

91. Передумови "Японського економічного дива"

92. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

93. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

94. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

95. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

96. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)

Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

98. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

99. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.