Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ДИПЛОМНА РОБОТА &quo ;Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу&quo ; Вступ Дитина дуже рано починає орієнтуватися в оточуючому її реальному, а потім і уявному просторі з урахуванням положення власного тіла. В дослідженнях А.Я. Колодної, Б.Г. Ананьєва, А.А. Люблінської, А.Н. Сорокіна і багато інших показано, що перші просторові образи у дітей виникають при усвідомленні ними схеми свого тіла, залежно від розпізнавання правої і лівої руки (ноги). Всі предмети в просторі вони сприймають з урахуванням його вертикального положення (вгорі – внизу, спереду – ззаду, збоку, справа – зліва і т. д.). Ця природна позиція служить для створення різноманітних і адекватних просторових образів. Орієнтація по схемі тіла є ведучою не тільки при практичному оволодінні простором, але і при переході від реального (фізичного) до уявного (геометричного) простору. Про це красномовно свідчать дитячі малюнки. Починаючи малювати, діти намагаються перш за все відтворити в малюнку себе або інших «чоловічків». Відтворюючи умовними засобами себе в малюнку, вони стараються на цій основі зробити композиційну побудову малюнка, тобто здійснити просторове розміщення всіх об'єктів. В молодших класах на уроках малювання учні малюють спочатку фігури на площині, але деякі з них вже стараються надавати їм об’ємного вигляду. Пізніше ці фігури зображають в просторі, не знаючи при цьому, що таке трьохвимірний простір. Діти ліплять об’ємні фігури з пластиліну та роблять їх з інших підручних матеріалів. У старших класах вивчення просторових фігур відбувається на уроках стереометрії. Просторове мислення виникає в надрах практичної потреби орієнтації на місцевості, серед об'єктів матеріального світу. Особливість просторових зв'язків, як підкреслював Ананьєв, полягає в тому, що це є один з видів віддзеркалення відношень між об'єктами. Це означає, що просторові властивості не дані у всьому своєму різноманітті в окремих статичних, ізольованих предметах, застиглих геометричних формах. Вони можуть бути виявлені, вивчені, використані лише в ході активної перетворюючої діяльності суб'єкта, направленої на трансформацію, видозміну об'єктів, в ході якої тільки і можуть бути виділені (знайдені) просторові властивості і відношення. Розвиток просторового мисленнями дітей відбувається і в процесі навчання. Як відомо, якнайповніше просторові властивості і відношення досліджуються в математиці. З одної сторони, розвиток просторового мислення школярів є необхідним для розвитку у них здібностей до уявлення взагалі, а з другої – це необхідна умова для свідомого засвоєння курсу стереометрії. Формування просторового мислення є одним із найважливіших завдань геометрії. Багато математиків працювали над тим, як покращити процес вивчення геометрії, щоб максимально розвинути просторове мислення учнів. В даний час ведеться серйозна робота по удосконаленню змісту освіти і шляхів навчання з метою максимального їх наближення до сучасного рівня наукових знань і методів дослідження. В зв'язку з цим розробляються психолого-дидактичні принципи відбору навчального матеріалу з урахуванням досягнень науки і техніки, визначаються оптимальні способи його засвоєння.

На етапі розбудови системи національної освіти та інтеграції її в світову важливим є питання відповідності змісту базової математичної освіти вимогам суспільства, розвитку науки, сучасним потребам особи. Основна школа в Україні згідно з Законом України «Про освіту» повинна забезпечити базову загальну середню освіту, тобто дати випускникам чітко окреслене коло знань, практичних навичок та умінь, потрібних для роботи в умовах сучасного виробництва, а також для здобуття повної загальної середньої освіти в старшій школі та продовження неперервної освіти. Специфіка і структура шкільного курсу математики відкривають широкі можливості для розвитку творчих здібностей учнів, формування прийомів розумової діяльності, інтелекту. У вирішенні цих питань важливе місце належить геометрії, оскільки геометричні знання і вміння є одним із вагомих факторів, що забезпечують, насамперед, готовність людини до неперервної освіти та трудової діяльності. Оскільки повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою і її можна здобувати у різних типах навчальних закладів освіти, то частина учнів після 9 класу продовжує навчання в загальноосвітній школі, інші вступають до різних училищ, технікумів, ПТУ. Для більшості з тих, хто не продовжує далі навчання в середній школі, стереометрія викладається в меншому обсязі, тому залишаються майже незнайомими властивості просторових фігур, хоча саме вони є необхідними людині в повсякденному житті. Учні професійних навчально-виховних закладів зазнавали труднощів при вивченні спеціальних дисциплін та під час виробничої практики, тому що згідно з діючою раніше програмою в 7–9 класах вони вивчали геометрію на площині, тоді як стереометричні знання та уміння формувалися лише в старшій школі. Виходячи з цього, виникає необхідність деякого перерозподілу геометричного матеріалу порівняно з діючими програмами. Це стосується, насамперед, вивчення в курсі геометрії основної школи на наочно-інтуїтивному рівні таких понять стереометрії, як паралельність і перпендикулярність прямих і площин, прямокутний паралелепіпед, пряма призма, піраміда, циліндр, конус, куля. Поряд з цим мають формуватися практичні вміння обчислювати площі поверхонь і об'єми основних геометричних тіл, зображати просторові фігури на площині, будувати їх розгортки, «читати» рисунки. Саме тому у 2003 році, з метою систематизації деяких знань зі стереометрії у школярів основної школи та підготовки їх до вивчення цього курсу у старших класах, у програму з математики для дев’ятого класу введено розділ «Початкові відомості зі стереометрії». На даний час практично немає розроблених методичних матеріалів, систем задач, які б відповідали нововведенню. Виникла потреба в створенні методики вивчення елементів стереометрії у дев’ятому класі. Тому тема «Про вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії дев’ятого класу» є на сьогодні актуальною. Розкриття цієї теми потребує розв’язання таких задач: 1. Вивчити програму з математики для дев’ятого класу, а особливо розділ «Початкові відомості зі стереометрії»; упорядкувати робочу програму вивчення цього матеріалу в дев’ятому класі.

2. Скласти систему задач до цього розділу. 3. Розробити методичні рекомендації до вивчення елементів стереометрії у дев’ятому класі. 4. Показати дидактичні можливості використання ППЗ GRA -3D при вивченні елементів стереометрії у 9 класі. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літературних джерел і додатків. У першому розділі увага зосереджена на меті і завданні введенню елементів стереометрії у курсі математики основної школи. Також він присвячений для з'ясування, яка роль і місце елементів стереометрії у розвитку просторового мислення школярів. У другому розділі розглядаються методичні рекомендації вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу з врахуванням особливостей нових шкільних підручників з геометрії. 1. Елементи стереометрії у шкільному курсі математики 1.1 Мета і завдання введення елементів стереометрії у курсі математики основної школи. Вирішальне значення для системи шкільної освіти має формуючий вплив предмета математики на розвиток логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної і інформаційної культури, уваги, пам’яті. Характеристика геометрії як науки становить методологічну основу для проектування шкільного предмета геометрії і, природно, ведуть до основних завдань навчання геометрії в школі: розвиток образного, зокрема просторового, мислення, розвиток логічного мислення; формування розуміння відношень між геометричними об’єктами і об’єктами реального світу; вміння застосовувати геометрію для розв’язування практичних задач. Вказана вище триєдина мета навчання геометрії є загальновизнаною. Однак її реалізація на практиці викликає значні труднощі. Безумовно, переважна частина цих труднощів має об’єктивну природу: складність предмета та складність видів діяльності, які мають опанувати учні. Розділ «Початкові відомості зі стереометрії» є новим у програмі геометрії в 9-х класах і має на меті, щоб учні, які не будуть продовжувати вивчення геометрії в старших класах, мали уявлення про просторові фігури, про обчислення площ поверхонь та об’ємів простіших геометричних тіл. Інше призначення цього розділу – пропедевтична підготовка до вивчення геометрії в 10 і 11 класах. Основна мета – повторити, привести в систему і розширити відомості про геометричні фігури в просторі та навчити обчислювати площі поверхонь і об’єм розглянутих тіл. Однією з основних ідей розбудови математичної освіти, що записані в «Концепції шкільної математичної освіти», є ідея гармонійного розвитку особистості, виховання творчих здібностей людини, здатної вирішувати найскладніші життєві проблеми. При цьому перед геометрією ставляться важливі завдання з формування мислення, розвитку уяви, просторових уявлень, практичних навичок і умінь, оскільки вони є вагомими компонентами загальнолюдської культури взагалі. Діюча система шкільної геометричної освіти не може забезпечити належне виконання цих завдань. Це обумовлено, насамперед, її будовою. Курс математики 5–6-х класів вважається пропедевтичним у питаннях вивчення геометрії. Він має за мету сформувати в учнів елементарні знання про основні геометричні фігури перед вивченням систематичного курсу геометрії.

Объёмное (рельефное) восприятие обусловливается тем, что составляющие стереопару изображения, сфотографированные с некоторым расстоянием между оптическими осями объективов (базис съёмки) и затем наложенные друг на друга с некоторым смещением, видны наблюдателю (через разноцветные очки) в различной перспективе. Если, например, изображение, предназначенное для рассмотрения правым глазом, окрашено в красный цвет, а левым — в сине-зелёный, то наблюдатель должен пользоваться очками с разноцветными стеклами: правое стекло сине-зелёного цвета, левое — красного. В результате каждый глаз будет видеть только «своё» изображение, кажущееся серым. Эти два раздельных серых изображения воспринимаются человеком как одно объёмное черно-белое изображение. Для улучшения условий наблюдения разноокрашенных изображений и достижения одинакового восприятия глазами серой окраски каждого изображения используют дополнительные цвета. (См. Стереоскопическое изображение.) А. ц. м. применяется для создания объёмных моделей местности; для получения объёмных иллюстраций в учебных пособиях по стереометрии, начертательной геометрии и в др. книгах; для получения стереоскопических кинофильмов.   Лит.: Иванов Б. Т., Стереокинотехника, М., 1956; Гуревич С. С., Объёмная печатная иллюстрация, М., 1959.   С. В. Кулагин

1. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

2. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

3. Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

4. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

5. Основы уголовного права (Контрольная)

6. Основы рыночной экономики (Контрольная)
7. Понятие и состав административного правонарушения (контрольная по дисциплине Основы российского законодательства)
8. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

9. Теоретические основы контрольно-ревизионной деятельности

10. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

11. Контрольные работы по основам менеджмента

12. Графические работы на уроках стереометрии в средней школе

13. Методика изучения объемов многогранников в курсе стереометрии

14. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

15. Методологические основы применения контрольных тестов для оценки специальной выносливости пловцов

16. Теоретичні основи вивчення сутності грошей

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

17. Контрольные испытания газотурбинных двигателей

18. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

19. Контрольная работа по физиологии

20. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

21. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

22. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)
23. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)
24. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

25. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

26. Административное право (Контрольная)

27. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)

28. Доказательства в арбитражном процессе (Контрольная)

29. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

30. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

31. Финансовые и правовые основы полного товарищества

32. Гражданское право (Контрольная)

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Гражданское право (Контрольная)

34. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

35. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

36. Гражданский процесс (Контрольная)

37. Гражданский процесс (Контрольная)

38. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])
39. Аграрное право (Контрольная)
40. Понятие и особенности аграрных правоотношений (Контрольная)

41. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

42. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

43. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

44. История государства и права России (Контрольная)

45. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

46. Конституция Болгарии (Контрольная)

47. Основы полномочия парламента

48. Конституционное право зарубежных стран (контрольная)

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Правовая основа СНГ

50. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

51. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

52. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

53. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

54. Конституционные основы судебной власти
55. Международное экономическое право (Контрольная)
56. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

57. Международное частное право (Контрольная)

58. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

59. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

60. Основы местного самоуправления

61. Организационные основы проведения налоговых проверок

62. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

63. Дедуктивные умозаключения (Контрольная)

64. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

65. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

66. Римское частное право (Контрольная)

67. Правовые и нормативные основы труда

68. Основы права (вопросы к зачету)

69. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

70. Трудовое право. (Контрольная)
71. Финансовое право (Контрольная)
72. Контрольная работа по курсу экологического права

73. Контрольная работа по экологическому праву

74. Контрольная работа по английскому языку (Тюмень)

75. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

76. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

77. Основы социокультурного проектирования

78. И.А. Ильин. Основы христианской культуры

79. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

80. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

81. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

82. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

83. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

84. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

85. Торгово-экономические связи Киевской Руси (Контрольная)

86. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий
87. Основы информационных технологий
88. Основы построения сетей

89. ПК на основе процессора INTEL 80286

90. Платежная система на основе смарт-карт

91. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

92. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

93. Учебник по основам языка Ассемблера

94. Билеты для проведения контрольных мероприятий по Turbo Pascal для начинающих

95. Операционная и социотехническая системы (Контрольная)

96. PGP для Персональной Приватности /на основе PGP v5.0/

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

97. Контрольные по информатике для заочников (вопросы по Windows, Word, Excel)

98. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

99. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.