Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ I. Соціологічна спадщина щодо вивчення ролі та значення соціального інституту релігії 1.1 Релігія як духовний і суспільно-історичний феномен. Походження та форми релігії 1.2 Релігійні концепції та їх загальна характеристика: філософія, соціологія, психологія та історія релігії 1.3 Сутність та соціальна природа релігії 1.4 Соціальні функції релігії в сучасному суспільстві 1.5 Постановка проблеми визначення релігії: М. Вебер 1.6 Релігія та суспільство 1.6.1 Функції релігії та їх зв'язок з охоронно-правничими функціями держави: історичний аспект 1.7 Релігійність та релігія: Г. Зіммель РОЗДІЛ II. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки 2.1 Роль ренесансу соціального інституту релігії в сучасному глобальному світі: С. Хантінгтон 2.2 Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві 2.2.1 Релігійний чинник в контексті національного, політичного і правового вимірів українського буття 2.2.2 Україна як полірелігійна країна. Релігійна терпимість 2.2.3 Нові релігії ХХ століття: неохристиянські, орієнталістьскі, синтетичні, езотеричні, неоязичництво, сатаністи 2.3 Про «релігійне відродження», секуляризації й фундаменталізм: до проблеми співвідношення понять 2.4 Соціологічний аналіз феномену релігійного ренесансу. Теорії відмирання релігії. Сьогоднішні боги Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій. Актуальність теми. Соціальні зміни, що відбулися в результаті одержання Україною незалежності, розширили межі суспільної практики, обумовили якісно новий стан українського суспільства. Почалося відродження релігійного життя. Зростання ролі релігійного фактора на одне з перших місць у дослідженнях висунуло необхідність вивчення ролі релігії в сучасному суспільстві. У той же час зміна суспільного ладу виявила невирішені питання в середовищі релігійних організацій. Релігійно-національне відродження відбувається неоднозначно, суперечливо. Наявність проблемної ситуації зумовлюється тим, що історія і практика християнства та інших релігійних течій в Україні за останні роки стали предметом гострої полеміки як серед світських аналітиків, так і богословів, священнослужителів та парафіян. Отже, метою бакалаврської випускної роботи є узагальнення теоретичних досліджень в соціологічній науці змісту, причин та основних напрямків релігійного відродження в сучасному суспільстві, а також проаналізувати його особливості. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: визначення єства релігії з погляду різних світоглядних підходів, соціологічні теорії релігії; розглянути основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві охарактеризувати релігійне відродження в інших країнах світу, провести соціологічний аналіз релігійного відродження; узагальнити концепції сучасної соціологічної теорії, щодо впливу релігійного інституту на життєдіяльність сучасного соціуму; розкрити соціальні механізми, які зумовлюють зростання та активізацію релігійних чинників соціальної поведінки соціальних акторів за умов глобалізації суспільства.

Об’єктдослідження — це ренесанс функцій релігії як соціального інституту в сучасному суспільстві. Предметдослідження — це зміст, причини та основні напрямки відновлення соціальних функцій релігії в глобальному соціумі. Причини релігійного ренесансу зумовлені зокрема, такими соціальними обставинами як глобалізація світу і, на підставі цього, «зіткнення», протистояння різних культур, релігійних світоглядів; бурхливий розвиток інформаційно-комунікативних технологій; прискорені темпи соціальних змін в суспільствах, зростання техногенних та природних катастроф та інші чинники, які змушують як окремих людей, так і цілі етноси, цивілізації шукати ідеологічне підґрунтя в генетично вкорінених, стабільних засадах буття, тобто в релігії. Основні напрямки релігійного ренесансу є суперечливими та неоднозначними. З однієї сторони, це тенденція до посилення консервативних функцій релігії (так звана секуляризація) в Ірані, Іраку, навіть в українському соціумі. З іншої сторони, це процеси пов’язані із модернізацією релігії, її інтеграцією в сучасні процеси трансформації країн (виникнення неорелігій, нових культів, сект, адаптації релігійних норм та традицій до процесів політичної, економічної трансформації суспільств – ОАЕ, Китай, США, Німеччина тощо). Вивчення проблеми взаємозв'язку релігії із соціально-політичними процесами потребує звертання до робіт українських та зарубіжних філософів, соціологів і політологів. Серед них назвемо роботи М.Вебер, С. Хантінгтон, Г.Зіммель, В.Зомбарт, Т.Парсонс, У.Бек, Н.Еліас, Е.Гіденс, В.Єленський, В.Лубський, Л.Рязанова, А. Колодний, Л. Филипович й інших. Бакалаврська випускна робота складається із вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури, в яких послідовно розкриваються основні завдання. РОЗДІЛ I. СОЦІОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ЩОДО ВИВЧЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РЕЛІГІЇ 1.1 Релігія як духовний і суспільно-історичний феномен. Походження та форми релігії Релігія — винятково складне явище суспільного життя і за змістом і за способами життєдіяльності. Релігія — єдине явище суспільного життя, що стверджує і намагається обґрунтувати існування надприродного: Бога, богів, дияволів, духів, чудес. Специфічним поглядом на світ, природу, людину крізь призму надприродного релігія істотно відрізняється від науки, яка вивіряє вірогідність теоретичних висновків суспільною практикою. Нарешті, релігія багатоманітно вплетена у структуру соціального життя, торкається життєвих інтересів різних прошарків і груп людей. Тому релігію сприймають, розуміють, тлумачать по-різному бідні й багаті, служителі культу та пересічні віруючі, православні і мусульмани, вчені та митці. Суспільна свідомість, незважаючи на її неосяжність і невичерпну багатоманітність, вичерпують сім її форм: філософія, наука, мистецтво, мораль, політика, право і релігія. Загальні особливості релігії такі: релігія відображає суспільне буття, вона вторинна щодо нього; зі зміною суспільного буття змінюється і сама релігія; релігія, залежна від суспільного буття, водночас перебуває у взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими формами суспільної свідомості; релігія справляє зворотний вплив на буття.

Релігія найбільш віддалена від суспільного буття. Це найбільш стала форма суспільної свідомості, яка найменше піддається змінам, адекватним змінам у суспільному бутті. Об'єкт релігійного відображення. Оскільки релігія — світоглядна форма суспільної свідомості, вона може відображати все суспільне буття. Як світогляд релігія не обмежена нічим, для світогляду немає заборонених тем. Релігія значною мірою — це фантастичне відображення у свідомості людей тих зовнішніх сил, які панують над ними в буденному їх житті. Отже, об'єктом релігійного відображення є умови життя людей, передусім ті суспільні відносини, що безпосередньо зачіпають інтереси людей. Церкви — це течії, які більшою чи меншою мірою виокремились у самостійні релігії і спираються на певну історичну основу. У християнстві основними церквами є католицька, православна, лютеранська, англіканська, кальвіністська. В іноземній літературі їх називають ще деномінаціями (віросповіданнями). До них, крім церков, відносять і релігійні конфесії, що склались порівняно недавно: адвентизм, баптизм, п'ятидесятництво тощо. Секти, або розколи — це нові утворення всередині церкви, які виникли внаслідок відокремлення від основної церкви. До сект належать баптисти, єговісти, п ятидесятники та ін.; до розколів — старокатолики, старообрядницькі розколи, ста-ропольська церква та ін. Усередині кожної церкви і віросповідання можуть існувати ще відмінні одна від одної школи, які церковна ортодоксія визнає як припустимі. Наприклад, в ісламі існують чотири школи тлумачення його віровчення: ханбалістська, ханфітська, маликітська та мафіїтська. У межах певної церкви можуть існувати спеціальні ордени для виконання окремих цільових завдань тієї чи іншої релігії. Такими орденами в католицькій церкві є єзуїти, августіанці, домінікани, василіани та ін., в ісламі — ахмадія, синусія та ін. За етнічною ознакою релігії поділяються на: I. Родоплемінні. Дійшли до нашого часу з епохи первісного ладу, існують серед народів, які донині зберігають елементи родового й племінного способу життя. Поширені переважно серед аборигенів Африки (анімізм, фетишизм, магія, культ предків — звичайно в політичній літературі об'єднуються під загальною назвою анімізм (явище), анімісти (віруючі); аборигенів Америки і Австралії (тотемізм); серед народів Півночі (шаманство). II. Національні. Це релігії, замкнені національною ознакою, існують лише серед певного народу. До національних релігій належать іудаїзм, індуїзм, синтоїзм, сикхізм, даосизм, парсизм. III. Світові. Поширені серед різних народів і націй сучасності. В наш час їх існує три — християнство, іслам, буддизм. За рівнем розвитку релігії поділяють на такі види: I. Ранні форми релігії. Релігії, породжені первісним ладом: анімізм, фетишизм, магія, тотемізм, культ предків. II. Політеїстичні. До них належать майже всі національні релігії (за винятком іудаїзму та сикхізму) і світова релігія —буддизм. III. Монотеїстичні. Таких релігій нині чотири. Дві з них —християнство, іслам — світові релігії, дві — іудаїзм і сикхізм —національні релігії. До окремої групи належать синкретичні форми релігії, що утворилися внаслідок зрощення, злиття різних етнічних і світових релігій.

Безсумнівно істотну роль відігравали й зовнішні фактори. Зокрема, постійний натиск і відверта агресія більшовицької Росії супроти українських державних утворень, політична і мілітарна інтервенція пекомуністичних російських імперських сил та негативне ставлення західних союзників до справи української незалежності були, беручи разом, чи не найголовнішою причиною того, що спроба побудови Української держави у 1917-1920-х роках не здійснилася. Сьогодні «Спогади» Павла Скоропадського публікуються в критичний для України момент. Український народ і його еліти намагаються — уже вкотре — збудувати Українську державу. Але історія повторюється, і зарисовується поділ між силами, які прямують до остаточного утвердження незалежності, та силами, що, негативно настроєні до національного руху, закликають до відновлення СРСР (тобто перетворення сучасної Російської імперії на російську падімперію) та підтримують реорганізацію СНД у двоконтинентальну надімперію на ленінсько-сталінській федералістських основах. Крім того, провідники і лідери цих сил пропагують, як це було і в 1917–1920 роках, згубні концепції федералізму і соціалізму в його тоталітарно-комуністичному варіанті, використовуючи страх, зубожіння і відсутність національної свідомості певних прошарків українського населення, а водночас обіцяючи їм, як це робили колись більшовики, світле майбутнє у безкласовому і нібито безнаціональному, а в дійсності російському імперському суспільстві

1. Інформаційне суспільство

2. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

3. Філософія інформаційного суспільства

4. Нестор Махно про державу, народ і суспільство

5. Громадянин і суспільство

6. Громадянське суспільство в Україні
7. Громадянське суспільство та держава
8. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

9. Суспільство, держава і право

10. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

11. Старовавилонське суспільство за кодексом законів Хаммурапі

12. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

13. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

14. Громадянське суспільство

15. Громадянське суспільство і демократія

16. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Природа й суспільство: етапи взаємодії

18. Соціологія як наука про суспільство

19. Суспільство як цілісна соціальна система

20. Суспільство як предмет філософського знання

21. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

22. Александр Грехам Белл - создатель первого телефона
23. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)
24. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

25. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

26. Глазами клоуна. Белль Генрих

27. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

28. Жизнь и творчество Генриха Белля

29. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

30. Суспільна свідомість та її структура

31. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

32. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

33. Суспільні блага

34. Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахатовна

35. Элвин Тоффлер

36. Белла Ахатовна Ахмадулина

37. Інформаційна політика України

38. Поняття громадянського суспільства і правової держави
39. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
40. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

41. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

42. Суспільно-політична діяльність Костомарова

43. Синдром Мартина-Белл

44. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

45. Компютерні інформаційні системи

46. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

47. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

48. Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

49. Апеляційне провадження

50. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

51. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

52. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

53. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

54. Інформаційні ресурси України
55. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні
56. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

57. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

58. Предмет та методологія інформаційного права України

59. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

60. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

61. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

62. Теорія суспільного договору походження держави

63. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

64. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Методи збору журналістської інформації

66. Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

67. Комерційне телебачення України

68. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

69. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

70. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів
71. Автоматизована система обробки економічної інформації
72. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

73. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

74. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

75. Відображення на екрані дисплея графічної інформації

76. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

77. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

78. Інформатика і інформаційні технології

79. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

80. Інформаційна система НБУ

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

81. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

82. Інформаційні системи

83. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

84. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

85. Інформаційно-довідкова система

86. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації
87. Корпоративна інформаційна система R/3
88. Лінійне програмування

89. Накопичувачі інформації

90. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

91. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

92. Пошук інформації на комп’ютері

93. Пристрої введення інформації. Клавіатура

94. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

95. Проектування інформаційних систем

96. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

97. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

98. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

99. Система захисту інформації в Російській Федерації

100. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.