Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Баланси комерційних банків є інформаційною базою для аудиту діяльності банківських установ, визначення показників ліквідності, надійності і ступеня фінансової стабільності в ринковій економіці. Методика аудиту балансу банку і системи показників, що характеризують його роботу, має всебічно охоплювати діяльність комерційного банку. Інтеграція економічних відносин зарубіжних країн має відповідний вплив на діяльність комерційних банків України. При цьому виникають фінансові труднощі і навіть банкрутство одних банків і поява на міжнародних валютних та кредитних ринках інших банків переважно з країн, які розвиваються, і де грошово-кредитна і банківська системи характеризуються нестабільністю. Тому при аудиті доцільно вивчати системи показників оцінки ефективності діяльності тих зарубіжних банків, які мають фінансові стосунки з комерційним банком України, діяльність якого перевіряють. Аудит показників ефективності діяльності комерційних банків провадиться з метою одержати відповіді на такі запитання: який ступінь участі власних коштів банку в операціях, що він виконує; який рівень ліквідності банку, його спроможність реалізації своїх активів для покриття взятих зобов'язань (відтік залучених коштів); які вкладення коштів банку в операції з підвищеним ступенем ризику. Крім того, вивчаються показники, які характеризують прибутковість і рентабельність банківських операцій, ступінь участі банку в операціях на грошовому ринку, рівень менеджменту тощо. Аудит балансу комерційного банку включає дві основні стадії: перевірку достовірності даних балансу про майно банку та його зобов'язання, уточнення змісту статей балансу з урахуванням чинної номенклатури рахунків бухгалтерського обліку, а також перегрупування статей балансу з метою складання аналітичного балансу-нетто (такого, що зазнав рекапітуляції, тобто очищення від регулюючих і контрарних статей); зіставлення даних балансу і показників, що характеризують діяльність і фінансове становище банку, який контролюють, з аналогічними даними за кілька попередніх років, а також з показниками діяльності інших комерційних банків. Аудит тенденцій і факторів, що впливають на формування таких показників діяльності банку, який перевіряють, полягає у визначенні ліквідності, прибутковості, достовірності капіталу, ступеня ризикованості активів, рівня менеджменту. Це дає змогу визначити загальний рейтинг комерційного банку серед інших банків, охарактеризувати його діяльність щодо надійності. За кордоном вимоги до надійності комерційних банків встановлені законодавством, передбачений орган банківського нагляду, наділений певними правами для забезпечення стабільності всієї банківської системи. В порядку нагляду за діяльністю зарубіжних комерційних банків регулярно контролюють такі аспекти банківської діяльності: порядок ліцензування; зміст і строки подання звітності комерційними банками в органи контролю; додержання нормативів з достатності капіталу, концентрації кредитів, ліквідності балансу; обов'язкове визначення ризикованості активів і створення адекватних резервів; встановлення відповідальності керівництва банку за неефективне управління; надання гласності результатів роботи банку, підтверджених аудиторами.

Результати перевірки комерційних банків органами нагляду та рейтинг надійності цих банків є конфіденційною інформацією і не підлягають широкому розголошенню. В Україні нагляд і контроль за банківською діяльністю Законом України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ; покладено на Національний банк України (НБУ). Відповідно до цього Закону в НБУ функціонує Департамент з нагляду за діяльністю комерційних банків. У складі Департаменту створені управління методології і координації банківського нагляду та аудиту і управління інспектування комерційних банків. Ці структурні підрозділи НБУ здійснюють нагляд за діяльністю комерційних банків. У розвинених країнах системи рейтингової діяльності формувалися протягом тривалого часу. Найпоширенішим методом рейтингової оцінки комерційних банків є метод інформаційного спостерігача. Відповідно до цього методу рейтинг банку визначається за такими показниками: якість управління і обслуговування, фінансова стабільність, обсяг довгострокових інвестицій, спроможність до інновацій, громадська екологічна відповідальність та ін. Найбільш поширеною у зарубіжній практиці є американська стандартизована рейтингова система САМЕL. Назва її складена з початкових букв тих показників діяльності банків, які використовуються в контролі: С - capi al (капітал), А - asse s (активи), М - ma ageme (управління), Е - ear i gs (доходність), L - liquidi y (ліквідність). Відповідно до цієї системи діяльність комерційного банку оцінюється за п'ятибальною системою. Найбільш надійні банки отримують оцінку 1, а банки, близькі до банкрутства, - 5. Аналізують показники у динаміці і порівнюють їх з показниками кращих банків у відповідній групі. У системі САМЕL капітал банку розглядається як важливий елемент і оцінюється, виходячи з обсягу ризикованих активів, критичних і неякісних активів, очікуваного зростання банку, якості управління активами. Власний капітал банку вважається головним джерелом захисту вкладів юридичних і фізичних осіб у випадку банкрутства, що зумовлює зворотну залежність між величиною капіталу і ризиком банку. Отже, чим вища питома вага ризикованості активів у балансі банку, тим більшим має бути його власний капітал. Водночас випуск більшої кількості акцій порівняно з оптимальною потребою у власних коштах негативно позначається на діяльності банку. Дешевше і вигідніше залучити кошти вкладників, ніж нарощувати власний капітал. Тому керівники окремих банків прагнуть знайти співвідношення між величиною капіталу та іншими статтями балансу банку. Для оцінки достатньої величини банківського капіталу використовують різні методики. Показник, який найширше застосовується у практиці американських банків, - це відношення капіталу до суми депозитів. З розвитком банківської системи почав застосовуватися новий показник - коефіцієнт відношення капіталу до ризикованих активів, при розрахунку якого із суми активів у знаменнику виключаються найбільш ліквідні елементи: каса банку і портфель державних цінних паперів. Нормативна величина цього коефіцієнта встановлюється у межах 15%. Останніми роками регулюючі банківські органи США - Федеральна резервна система, Контролер грошового обігу і Федеративна корпорація по страхуванню депозитів - почали застосовувати більш складні критерії оцінки банківського капіталу та його достатності.

Активи відповідно до нових підходів почали диференціювати залежно від ступеня пов'язаного з ними ризику. Чим більше ризик стосується певного виду активів, тим більша частка суми цих активів використовується при розрахунку &quo ;капітал/активи&quo ;. Подібна практика оцінки достатнього капіталу з урахуванням ризику за різними видами активів уже застосовується українським! і комерційними банками. У 80-і роки методологія оцінки банківського капіталу стала предметом дискусії у міжнародних фінансових організаціях. Мета полягала у розробці загальних критеріїв достатності капіталу, прийнятних для різних суб'єктів банківської співдружності незалежно від належності їх до певної країн. У 1989 р. Банк міжнародних розрахунків у Базелі затвердив основні критерії і стандарти оцінки банківського капіталу. Головним узагальнюючим показником достатності капіталу, згідно з Базелевською угодою, є коефіцієнт ризикованих активів, який обчислюється за таким розрахунком: &quo ;Ваги&quo ; у знаменнику формули залежать від категорії активів, диференційованих за ступенем ризику, та зміни їх від О до 100 %. Крім балансових активів за ступенем ризику оцінюються також забалансові статті. При розрахунку цього коефіцієнта застосовують два показники капіталу банку. Базовий капітал, або капітал першого рівня, до складу котрого входять прості акції, вкладення у консолідовані дочірні підприємства (менше ніж 50 % акцій). Додатковий капітал, або капітал другого рівня, який включає: статутні й офіційні резерви; безстрокові і довгострокові привілейовані акції (з початковим строком у 20 і більше років); зобов'язання, конвертовані в обов'язковому порядку; боргові зобов'язання другої черги та середньострокові привілейовані облігації (від 7 років). Згідно із вказівками контрольних органів до 1992 р. загальний капітал (першого і другого рівнів) мав бути не менше ніж 8 % від суми активів, скоригованих за ступенем ризику. Не менше половини загального капіталу має становити базовий капітал. Для виявлення банків, що мають труднощі із забезпеченням необхідного рівня ліквідності з недостатнім капіталом, у США використовують коефіцієнт &quo ;капітал/активи&quo ;, причому із суми капіталу і резервів вираховують величину &quo ;неякісних активів&quo ;, тобто активів, віднесених до категорії нижче від встановлених стандартами, сумнівних і безнадійних. У цьому разі так званий чистий коефіцієнт становить: Чистий коефіцієнт має бути не менше ніж 2,74 %, у противному разі банк потрапляє до списку банків, які мають фінансові труднощі. Практика показує, що сама по собі достатність капіталу не виключає можливості банкрутства банку. Щоб банк залишився життєздатним, збитки від операцій та інвестицій мають покриватися за рахунок прибутку. Необхідно враховувати відношення між витратами на залучення коштів і доходами, які можна отримати від вкладення цих коштів. Отже, взаємозв'язок між управлінням активними і пасивними операціями та підтриманням певного рівня достатності капіталу має вирішальне значення для прибутковості банку. У рейтинговій системі якість активів визначається для того, щоб встановити ступінь впливу ризику на капітал банку.

Нормування  за своми вимогами  потребами, а не достосовування до зовншньо ситуац. Загальну ситуацю  сторонн сили розцнювано з нашо точки погляду вдповдно до х вдношення до справи визвольно боротьби Украни. Не узалежнювання нашо боротьби вд полтики жодно держави, але найдальше посунена стримансть, доки вони виразно й реально не поставляться позитивно до визвольних змагань Украни. Ведення в кожнй ситуац принципово полтики  визвольницько дяльности, без уваги на мжнародню ситуацю  становище чужих сил. ОУН не могла зйти з свого шляху, пти по тй лн, яку обрав ПУН А. Мельника. Тимчй-Лопатинський  я заявили це виразно Андрв Мельников, що ОУН пде свом шляхом. 10-го лютого нарада провдного активу ОУН, покликала Революцйний Провд ОУН, з С. Бандерою на чол, який обняв кермо дяльности цло Органзац. ПУН А. Мельника  частина членв ОУН пшли свом, окремим  протилежним шляхом. Намчений попередньо плян був реалзований ОУН в дальшй дяльност, поскльки була для цього змога

1. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

2. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

3. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

4. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

5. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

6. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
7. Активи комерційних банків
8. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

9. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

10. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

11. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

12. Аналіз діяльності комерційного банку

13. Формування ресурсів коммерційних банків

14. Кредитование потребительских нужд населения, современное состояние и перспективы развития на примере ЗАО Банк "Русский Стандарт"

15. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

16. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы

17. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

18. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

19. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

20. Особливості діяльності інноваційних підприємств

21. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

22. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр
23. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності
24. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

25. Державне регулювання комерційної діяльності

26. Інтегральна ефективність діяльності

27. Валютний ризик в діяльності банківської системи

28. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

29. Аналіз банківської діяльності

30. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

31. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

32. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Аудит інших операційних доходів

34. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

35. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

36. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

37. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

38. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"
39. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
40. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

41. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

42. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

43. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

44. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

45. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

46. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

47. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

48. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

49. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

50. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

51. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

52. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

53. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

54. Ринок - економічна основа комерційної діяльності
55. Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики
56. Федеральный банк Германии

57. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

58. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

59. Система криптозащиты в стандарте DES. Система взаимодействия периферийных устройств

60. Приводы CD-ROM. Форматы и стандарты

61. Стандарты в области охраны окружающей среды

62. Застосування стандартів ISO серії 9000

63. Стандарты схем и их разновидности

64. Роль схемы в процессе реализации государственного стандарта (философия)

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Коммерческий банк

66. Европейский Банк Реконструкции и Развития

67. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

68. Коммерческий банк, его роль в экономике страны

69. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

70. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
71. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"
72. Коммерческий банк( по Казахстану)

73. Банк и банковское дело

74. Центральный Банк РФ и его функции

75. Аудит (Контрольная)

76. Банковский аудит

77. Аудит расчетных операций

78. Аудит учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов

79. Аудит труда и его оплата

80. Аудит – форма независимого финансового контроля

Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки

81. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

82. Международные стандарты бухгалтерского учета

83. Учёт и аудит заработной платы

84. Аудит кредитных операций

85. Учёт и аудит уставного капитала

86. Аудит затрат на обслуживающие хозяйства и производства
87. Аудит расчетов при реализации продукции
88. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

89. Аудит кредитов и займов 2002 год

90. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

91. Учет и аудит основных средств

92. Ревизия и аудит малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП)

93. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

94. Методические указания для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

95. Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS)

96. Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее

97. Учет и аудит денежных средств (на примере ООО «Престиж»)

98. Африканский банк развития

99. Управление учебным процессом в колледже в период внедрения Государственных образовательных стандартов среднего специального образования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.