Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ Загальна характеристика ЛМУ Аналіз системи управління персоналом в організації 2.1 Сутність системи управління персоналом 2.2 Система управління персоналом ЛМУ Розробка філософії ЛМУ як основи кадрової політики Підбор персоналу до ЛМУ 4.1 Характеристика вакантної посади 4.2 Вимоги та обов’язків викладача психології ЛМУ 4.3 Методи підбору кадрів до ЛМУ Оцінка персоналу в організації 5.1 Сутність та цілі оцінки персоналу 5.2 Методи оцінки персоналу у ЛМУ Розміщення робітників організації 6.1 Сутність та методи розміщення персоналу 6.2 Розробка моделі кар’єрного росту викладача психології ЛМУ Навчання персоналу організації 7.1 Сутність, цілі та методи навчання персоналу 7.2 Вибір методу навчання викладача психології ЛМУ Організаційне проектування кадрової служби організації ЛМУ Висновок Список використаних джерел Вступ Здається повсюдно визнаним, що ефективність діяльності будь-якої організації значною мірою залежить від людських ресурсів – навичків, умінь, знань персоналу. Розуміючи це, сьогодні багато керівників підприємств в різних секторах ринку інвестують чималі засоби в людські ресурси: відбір, оцінку, навчання, стимулювання праці і мотивації співробітників. Здійснюючи відбір, необхідно знати і постійно враховувати особливості сучасного ринку і ситуацію в економіці, політиці, бути в курсі технічних і інформаційних інновацій. Підбір персоналу – найвідповідальніший етап в управлінні персоналом. Підбір якнайкращих кадрів – складний і багатоетапний процес, що включає науково-обгрунтовані принципи і методи роботи. Головні задачі кадрових служб можуть бути представлені у вигляді наступних етапів роботи з персоналом: 1. Планування кадрів. 2. Відбір кадрів. 3. Визначення зарплати і пільг. 4. Професійна адаптація. 5. Навчання персоналу. 6. Атестація кадрів. 7. Перестановка кадрів. 8. Підготовка керівних кадрів. 9. Соціальний захист персоналу. 10. Юридичні і дисциплінарні аспекти. У вирішенні кадрових задач на всіх етапах роботи необхідні знання в області юриспруденції, економіки, соціології та психології. Подібні задачі можливо вирішувати, або маючи в організації команду висококваліфікованих фахівців: з організаційному розвитку, з управління персоналом, психолога, консультанта, або звернувшись в агентство з підпору персоналу. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛМУ Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.09.1977 року за № 538 в місті Ворошиловграді була відкрита філія Свердловського медичного училища по підготовці медичних працівників для міста та області. Наказом МОЗ України від 12.08.1982 року за № 440 філія реорганізована в самостійне медичне училище. З 1990 року у зв'язку з перейменуванням м. Ворошиловграда в Луганськ - училище стає Луганським медичним училищем. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 24 лютого 2004 року протокол № 49 (сертифікати НД-І № 139960; НД-І № 139961) ЛМУ віднесене до вищих навчальних закладів першого рівня акредитації. У зв'язку зі переходом училища до об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, які знаходяться на балансі Луганської обласної ради, за рішенням двадцять другої сесії від 23 грудня 2005 року за №22/36 училище перейменоване в Луганське обласне медичне училище.

Луганське обласне медичне училище знаходиться за адресою: буд. 70, вул. Советська, м. Луганськ Луганська обл., 91016. З 1977 року розпочато прийом студентів за спеціальністю «Сестринська справа» з денною формою навчання. У 1981 році було відкрито вечірнє відділення за спеціальністю «Сестринська справа», але з реформою охорони здоров'я було закрито у 1999 році (наказ Міністерства охорони здоров'я від 19.02.2001 р. № 8.02-31/201). На відділенні було підготовлено майже 1518 фахівців. З 1984 року відкрито прийом за спеціальністю «Акушерська справа», з 1992 року відкрито відділення післядипломної освіти для медичних і фармацевтичних працівників. Училище акредитоване з усіх вищезгаданих напрямів таспеціальностей і має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту державного зразка, а слухачам відділення післядипломної освіти посвідчення відповідного зразка. З моменту відкриття училища було розташовано в одному корпусі. З 1981 р. філії було передано додатково ще навчальний корпус. Були обладнані навчальні кімнати на лікувальних базах. На сьогодні училище має два навчальні корпуси з 22 навчальними кабінетами, з необхідним методичним забезпеченням (медичним інструментарієм, таблицями, муляжами, яківикористовуються на заняттях), 4 лабораторіями, 2 тренажерними залами, комп'ютерним класом, актовою та спортивною залами, бібліотекою (бібліотечний фонд - 30403 примірників, з них 87,7% україномовних видань, 27 періодичних видань) і читальною залою. Практичне навчання відбувається на лікувальних базах 14 лікувально-профілактичних установ м. Луганська та у 15 навчальних кімнатах цих баз . Основними напрямками діяльності училища є: підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста згідно з державним замовленням та на договірних засадах для системи охорони здоров’я України; культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність; підвищення кваліфікації та перепідготовка молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів; довузівська підготовка, профорієнтаційна робота; організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом науково-пошукової роботи; надання платних освітніх та інших послуг згідно з законодавством України; здійснення зовнішніх зв'язків з навчальними закладами інших країн; проведення освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної середньої освіти; здійснення зовнішніх зв'язків. Училище - комунальний заклад - є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, має обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у суді, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного герба України та назвою училища, штамп, а також може запроваджувати власну символіку та атрибутику. Училище здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, Законів України &quo ;Про освіту&quo ;, &quo ;Про вищу освіту&quo ;, &quo ;Про місцеве самоврядування в Україні&quo ; та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність навчальних закладів освіти України, та цього Статуту.

Безпосереднє управління діяльністю ЛМУ здійснює його керівник - директор. Директор училища відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам: з навчальної, виховної, адміністративно-господарської роботи; та керівникам структурних підрозділів. Положення про їх повноваження та обов'язки затверджується наказом директора училища. Для вирішення основних питань діяльності училища відповідно до Статуту директор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження: робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія; дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада. Структурні підрозділи ЛМУ створюються відповідно до законодавства й головних завдань діяльності училища та функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються навчальним закладом. Структурні підрозділи ЛМУ наведені у Додатку А. Структурними підрозділами Училища є: 1) Навчальна частина: - відділення за спеціальностями: &quo ;Сестринська справа&quo ;, &quo ;Акушерська справа&quo ;; - відділення післядипломної освіти середніх медичних та фармацевтичних працівників; -предметні (циклові) комісії; бібліотека. 2) Адміністративно-господарська частина. Відділення - структурні підрозділи, що об'єднують навчальні групиз однією або кількома спеціальностями. Відділення створюється наказомдиректора Училища, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів. Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Училища з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи. Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів. Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичнийпідрозділ, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї абокількох споріднених навчальних дисциплін; створюється наказом директораУчилища за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічнихпрацівника. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються щорічно наказом директора училища на навчальний рік. Підрозділи, які забезпечують навчально-виховний процес: навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії, що передбачаються навчальними планами і програмами; бази для проходження виробничої та переддипломної практик у лікувально-профілактичних установах; -спортивна та актова зали; методичний кабінет; бібліотека з читальною залою для викладачів та студентів. Адміністративні та господарські підрозділи: бухгалтерія, відділ кадрів, буфет-роздаток. Навчальний процес в училищі здійснюють 39 штатних викладача та 3 викладачі-сумісники. У цьому складі 1 кандидат медичних наук. 1 магістр, вищу категорію мають 8 осіб, І категорію - 18 осіб. Адміністративно - господарський персонал складає 18 осіб. За роки свого існування Луганське медичне училище підготувало понад 4 тис. фахівців, медичних сестер і акушерок, які успішно працюють в лікувально-профілактичних закладах міста Луганська та області .

Сам отаман, прихопивши казну Північної групи, втік до Польщі [388]. Отже, не важко побачити, що прагнення окремих військових начальників до захоплення управління всіма збройними силами часто збігалися з намірами опозиційних Директорії політичних партій. Наведемо ще характерні приклади. У березні 1919 р. 5 отаманів і 10 полковників створили у Вапнярці "Революційний Комітет" (очолив його український есер, отаман Волох), який увійшов у таємні переговори з радянською Росією. Прибічники Волоха 11 січня 1920 р. роззброїли залогу в Умані й здали місто Червоній армії [389]. Відома і спроба військового заколоту отамана П.Болбочана, який нібито намагався самочинно взяти командування над Запорізьким корпусом, однак був заарештований і за вироком військово-польового суду розстріляний [390]. Державному ладу в республіці, боєздатності її збройних сил серйозно загрожувало існування й протиправна діяльність незаконних збройних формувань, виникнення у запіллі "волосних республік" на чолі з анархічними отаманами та "батьками". Найбільш потужним таким утворенням була селянська армія анархіста Н.Махна, яка досягала чисельності у десятки тисяч багнетів і шабель та кількасот кулеметних тачанок

1. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

2. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

3. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

4. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

5. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

6. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності
7. Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"
8. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

9. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

10. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

11. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

12. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

13. Класифікація важковиховуваних дітей

14. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

15. Національні системи класифікації готелів

16. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

18. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

19. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

20. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

21. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

22. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
23. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
24. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

25. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

26. Планування діяльності підприємства

27. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

28. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

29. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

30. Інтегральна ефективність діяльності

31. Планування діяльності підприємств

32. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

34. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

35. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

36. Валютний ризик в діяльності банківської системи

37. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

38. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності
39. Організація діяльності "ПриватБанку"
40. Планування банківської діяльності

41. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

42. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

43. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

44. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

45. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

46. Аналіз банківської діяльності

47. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

48. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

50. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

51. Державне регулювання страхової діяльності

52. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

53. Класифікація надзвичайних ситуацій

54. Основи безпеки життєдіяльності
55. Особливості будови і життєдіяльності лишайників
56. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

57. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

58. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

59. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

60. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

61. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

62. Облік зовнішньоекономічної діяльності

63. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

64. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

66. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

67. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

68. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

69. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

70. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності
71. Безпека банківської діяльності в Україні
72. Державне регулювання інноваційної діяльності

73. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

74. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

75. Критерії класифікації відпусток на види

76. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

77. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

78. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

79. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

80. Правові засади митного права та страхової діяльності

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

81. Правові основи підприємницької діяльності

82. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

83. Регулювання метрологічної діяльності

84. Свобода та межі підприємницької діяльності

85. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

86. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв
87. Свобода слова, преси, журналістської діяльності в Білорусі
88. Типологічна класифікація мов світу

89. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

90. Комп’ютерні віруси. Класифікація

91. Програмне забезпечення аудиторської діяльності

92. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

93. Особливості козацького життя та діяльності

94. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

95. Організація науково-інформаційної діяльності

96. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

98. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

99. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

100. Інформаційне забезпечення діяльності організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.