Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат з основ демократії Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства ПЛАН 1. Моделі сучасної демократичної соціальної політики 2. Проблеми соціальної стратифікації у контексті соціальної політики 3. Бідність, майнові групи та соціальна політика в сучасній Україні 4. Література 1. Моделі сучасної демократичної соціальної політики Відставання в соціаль­ній сфері підриває легітимність влади, гальмує (а часом і дискредитує) розбудову демократичної, правової держави. Тому визначаючи основні напрями суспільної політики демократичної держави, необхідно зосередити увагу на з'ясуванні таких питань: 1) який взає­мозв'язок існує між демократичним устроєм держави й рівнем соціальної захищеності її громадян; 2) якими є зміст та функції державної соціальної політики. Соціальна політика — це розгалужена мережа видів діяльності державних і недержавних структур, спрямованих на втручання в економічний процес заради підвищення добробуту й надання соціального захисту різним вер­ствам населення. На першому місці серед них стоять різноманітні уря­дові дії щодо перерозподілу доходу в інтересах непрацюючих, малооп­лачуваних та знедолених суспільних груп. Проте в сучасних економіч­но розвинених, демократичних державах соціальна політика тією чи іншою мірою торкається широкого кола людей упродовж усього жит­тєвого циклу: від підтримки народжуваності й допомоги дітям до пен­сійного забезпечення і створення соціальних установ для людей похи­лого віку. Функції, що їх виконує держава, проводячи соціальну політику, є такі: Соціального відтворення населення, її змістом є створення умов для нормальної життєдіяльності людини, задоволення її потреб в таких галузях суспільного життя, як праця, споживання, сімейні відносини, охорона здо­ров'я, освіта тощо. Регулятивна. Ця функція полягає в тому, що держава намагається стимулювати активну діяльність особистості, соціальних груп за допомогою правових, економічних, моральних важелів, внаслідок чого люди стають здатними до самоорганізації та самозахисту. Соціально-захисна. З цією функцією пов'язані соціальні гарантії держави, забезпечення соціальних прав громадян в разі зниження матеріально­го рівня життя, втрати роботи, працездатності, старіння, інших ситуацій, які супроводжують людину від народження до смерті. Стабілізаційно-адаптивна. Згідно з цією функцією держава повинна дотримуватися принципу соціальної справедливості, враховувати в своїй політиці реакцію населення, громадську думку, підтримувати свій авторитет в очах населення, впливати на формування ціннісної свідомості суспільства, узгоджувати інтереси, регулювати правовими засобами конфлікти в суспільстві, забезпечуючи його усталений розвиток. Організація Об'єднаних Націй ввела в міжнародну лексику поняття, що характеризують соціальні аспекти життя суспільств: «людський розвиток» і «соціальний капітал». Категорія «людський розвиток» застосована ООН для визначення ефек­тивності зусиль тієї чи іншої держави в галузі соціальної політики. Показни­ком цих зусиль є індекс людського розвитку, який фіксує рівень доходів, тривалість життя та рівень освіти громадян певної країни.

«Соціальний капітал» — це насамперед від­носини між людьми, моральні та правові підвалини цих відносин. Соціаль­ний капітал, що базується на узгоджених нормах поведінки як на рівні сім'ї, так і на рівні держави, є основою стабільності та прогресу суспільства. Про­цес утворення соціального капіталу здійснюється через механізм ідентифі­кації людини з тими чи іншими групами, об'єднаннями, через утворення різних асоціацій, через розвиток мережі інститутів і взаємодій громадян­ського суспільства. Моделі соціальної політики у країнах Заходу Найвідоміші моде­лі держави загального добробуту отримали назви ліберально-демократич­ної, консервативної, соціал-демократичної. Прикладом реалізації першої традиційно вважають США. Дві інші знайшли своє втілення в таких євро­пейських країнах як Німеччина («консервативна») і Швеція («соціал-демок­ратична»). Ліберально-демократична модель. Усі фактори демократії — законодав­ство, власність, ринкова економіка — в ліберальних державах є механізмами координації індивідуальних інтересів. В іде­алі держава бере на себе функцію стимулятора індивідуальної активності, заохочуючи своїх громадян до пошуку роботи, соціального захисту, підпри­ємницької ініціативи. Правова база ліберальної моделі демократії сфокусована на громадян­ських правах, зокрема на рівноправності громадян незалежно від расових, етнічних, статевих та інших ознак. Свою головну місію держава ліберально­го типу вбачає в охороні прав людини, тоді як охорона соціальних прав знач­ною мірою перекладається на громадські організації й саму особистість. Пріоритетними у таких суспільствах є громадянські, політичні, а лише по­тім — соціальні права Консервативна модель демократії. ЇЇ ідеологічну основу становить ідея виправдання соціальної диференціації в суспільстві. Майнова нерівність розцінюється як цілком природне і нормальне явище. Головна ж місія дер­жави полягає в тому, щоб через гнучку податкову політику здійснювати пе­рерозподіл доходів, водночас надаючи компенсацію за допомогою транс­фертів тим прошаркам, які її потребують. Ця модель в сучасній Німеччині характеризується випередженням громадянських та соціальних прав порів­няно з політичними. Соціал-демократична модель акцентує увагу на запобіганні різкій дифе­ренціації найвищого та найнижчого рівня доходів. Серед управлінських ва­желів вагомими є самоврядні структури. Соціальні гарантії ґрунтуються як на державній, так і на недержавній підтримці. У функціональному відно­шенні державна політика спрямована на забезпечення всіх громадян робо­тою. Зайнятість утворює стабільну податкову базу. Рівень оподаткування загалом значно вищий, ніж, скажімо, в ліберальній моделі. Це й дає змогу державі здійснювати перерозподіл бюд­жету, забезпечуючи громадян соціальною допомогою. Правові пріоритети північноєвропейської моделі зосереджені на соціальних правах як на голов­ній меті державної політики. До формування нової моделі соціальної політики в Україні За своїми основними рисами існуюча сьогодні в Україні модель нагадує соціал-демократичний варіант соціальної політики з елементами лібераліз­му.

Вона склалася під впливом поступового формування ринкових відносин і процесів демократизації суспільства, появи так званого «третього секто­ра» — об'єднань громадян, громадських, благодійних, неприбуткових, некомерційних організацій, що займаються благодійною та іншою соціальною діяльністю. Що обрано саме таку модель політики в соціальній сфері, під­тверджує спосіб розподілу витрат державного бюджету на головні соціальні потреби Соціальні видатки держав, які належать до ліберально-демократичної, консервативної і соціал-демократичної моделей, та України в 90-ті роки (% до ВВП) Моделі Охорона здоров'я Освіта Пенсійне забезпечення Інше Загалом Ліберально-демократична (США) 4% 5,3% 7,2% 0,9% 18,2% Консервативна (Німеччина) 6,4% 4,4% 11,8% 1,7% 25,8% Соціал-демократична (Скандин.) 8,5% 5,9% 11,2% 5,7% 32,0% Україна 4,3% 5,4% 10,2% 19,5% 39,4% Законодавча база соціальної політики спирається на Конституцію, у якій ідеться про соціальну державу, соціально-орієнтовану економіку та про принцип загальності й доступності соціального захисту. Соціальні зобов'язання Української держави, які зафіксовано в ст. 1 Кон­ституції України, ще раніше були сформульовані в розгорнутому вигляді в «Концепції соціального забезпечення населення України», ухваленій Вер­ховною Радою в грудні 1993 року. В ній зроблено спробу розподілити відпо­відальність за реалізацію соціальних гарантій між державою, підприємства­ми та громадянами; здійснити диференційований підхід до різних соціаль­но-демографічних груп населення в залежності від ступеня їхньої економіч­ної самостійності, працездатності, можливості підвищення рівня матеріаль­ного добробуту. Ознаками ліберальних підходів до соціальної політики слід вважати зо­бов'язання держави забезпечувати за рахунок бюджетних коштів лише міні­мально гарантований рівень медичного, культурного, побутового і соціаль­ного обслуговування населення і, передусім, найменш соціальне захищених громадян. В «Концепції» ідеться про те, що в умовах ринкової економіки джерелом підвищення добробуту громадян має стати ефективна праця, тру­дова активність та підприємницька ініціатива. Державні соціальні гарантії - це встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими норматив­но-правовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий від про­житкового мінімуму. Держава гарантує також надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлового, комунального, транспортного, побуто­вого обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров'я, фі­зичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування. Соціальні гарантії сучасної української держави націлені не стільки на повне піклування про всіх громадян незалежно від їх матеріального становища, скільки на забезпечен­ня мінімуму, необхідного для того, щоб малозабезпечені верстви отримали доступ до соціальних послуг та інших життєвих благ. Таке нове розуміння завдань соціальної політики відповідає новим реалі­ям. Звуження обсягів державних гарантій пов'язане, по-перше, з розподілом відповідальності та фінансування між центром і місцевими органами влади; по-друге, із включенням у процес соціального захисту коштів підприємств, установ, організацій, фондів громадян; по-третє, з залученням широкого кола громадських організацій (об'єднань, фондів, спілок) для контролю ді­яльності державних інституцій.

По-друге, методологчно вразливою  паралель мж Украною та ¶рландю. Адже для пдсовтських укранцв не релгя була головним показником дентичност,  це робило укранських нтелгентв «нацоналстами», виокремлюючи х з «новой исторической общности» - совтського (росйськомовного, звсна рч) народу. Тож, згадавши ¶рландю, доречнше було б говорити про пвнчну частину острова, де й дос жевр глибокий конфлкт мж автохтонами-католиками та креолами-протестантами. ¶ нарешт, по-трет, автор спрощено розум подбний конфлкт в Укран як суто мовне протистояння, недобачаючи його глибинншо, соцально природи. Адже йдеться не просто про домнування росйсько мови й культури над укранською, а й про соцальне, полтико-економчне домнування росйськомовного населення над украномовним - домнування «першого свту» мсько, модерно, росйськомовно цивлзац над «третм свтом» цивлзац сльсько, вдстало, украномовно. Саме це робить авторськ над на «ревндикацю» - без державних «пдтримчих дй» (affirmative actions) - довол примарними: адже поки що, за шсть рокв незалежност, не вдалося не те що когось там «зукранзувати», а й бодай просто зупинити процес русифкац укранофонв. П

1. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

2. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

3. Соціальна політика

4. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

5. Державне регулювання соціальної політики

6. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
7. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства
8. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

9. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

10. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

11. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

12. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

13. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

14. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

15. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

16. Політика як суспільне явище

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Соціальна психологія як наука

18. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

19. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

20. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

21. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

22. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
23. Державна політика соціального страхування
24. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

25. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

26. Політика і етика: соціально-філософський аспект

27. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

28. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

29. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

30. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

31. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

32. Мова як символ соціальної солідарності

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

33. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

34. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

35. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

37. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

38. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
39. Глобалізація і процеси соціального розвитку
40. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

41. Соціально-трудові відносини як система

42. Управління, як соціальний феномен

43. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

44. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

45. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

46. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

47. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

48. Бідність як соціальна проблема

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

50. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

51. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

52. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

53. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

54. Суспільство як цілісна соціальна система
55. Молодь як об’єкт соціальної роботи
56. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

57. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

58. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

59. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

60. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

61. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

62. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

63. Національна політика СРСР в роки перебудови

64. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

66. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

67. Основні напрямки зовнішньої політики України

68. Соціальні групи

69. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
72. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

73. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

74. Процентна політика комерційного банку

75. Інформаційна політика України

76. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

77. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

78. Соціальна екологія

79. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

80. Мораль і соціальне управління

Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография

81. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

82. Соціальне та особисте страхування

83. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

84. Інвестиційна політика банків в Україні

85. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

86. Організація облікової політики підприємства
87. Формування облікової політики підприємства
88. Соціальна інфраструктура України

89. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

90. Економіко- і політико-географічне положення України

91. Історія соціально-економічної географії світу

92. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

93. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

94. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

95. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

96. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей

97. Принципи розробки та оцінки державної політики України

98. Система соціального захисту в Україні

99. Соціальна захищеність дітей в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.