Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Освіта та соціальна мобільність

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ Розділ 1. Соціальна мобільність та фактори, які на неї впливають 1.1 Види, зміст та закон функціонування механізмів соціальної мобільності 1.2 Багатство й влада як основні фактори мобільності 1.3 Маргинальність як стан освічених верств українського суспільства 1.4 Освіта в системі цінностей українців 1.5 Жіноча освіта та соціальна її мобільність Розділ 2. Структура соціомобільних ресурсів освіти: модель і реальність 2.1 Канали соціальної мобільності особистості на основі вищої освіти Висновки Список використаної літератури Вступ У суспільствах перехідного типу, яким є сучасна Україна, особливо важливим як для розвитку й верифікації загальної теорії, так і для вирішення конкретних завдань соціології є вивчення й прогнозування процесів соціальної стратифікації й мобільності, факторів які їх визначають і відбиття цих процесів у свідомості українців. У цей час більшість соціологів, що вивчають процеси мобільності, сходяться на тому, що в основі систем соціальної стратифікації та мобільності лежать такі фактори, як влада, дохід і освіта. Освіта стає одним з вирішальних факторів соціального розшарування, тому що: з одного боку, глобалізація й перенесення відносин суперництва з області фінансових, промислових і військово-технічних ресурсів в область інформаційних технологій вимагає певного рівня освіти й культури; з іншого боку, в умовах трансформації українського суспільства освіта як інститут соціалізації може забезпечити, по-перше, спадкоємність позитивного досвіду, а по-друге, формування нових корпоративних цінностей, необхідних для виникаючих соціальних верств. В таких умовах саме освіта як соціальний інститут стає ресурсом соціальної мобільності молоді, кар’єрного зростання спеціалістів з вищою освітою. Реалізуючи свої соціальні функції, вона прищеплює прагнення до знань, орієнтує молодих людей на освоєння професійних навичок, сприяє формуванню устремлінь, пов'язаних з бажанням досягнення життєвого успіху і відповідного соціального стану. Актуальність даної теми полягає у вивченні ролі освіти на соціальну мобільність молодих людей, тому що в сучасних умовах саме освіта, і особливо вища освіта все більшою мірою позиціонується молоддю як ресурс для соціальної мобільності і освоєння нових соціальних ролей. Процес і результат освіти студента повинен бути націлений на відповідність потребам споживачів, досягненням науки, на формування здатності відповідати новим викликам суспільства, що трансформується. Об’єктом курсової роботи є освіта, як фактор соціальної мобільності. Предмет дослідження – механізм формування соціальної мобільності людини засобами освіти. Метою курсової роботи є дослідження ролі освіти як механізму формування соціальної мобільності в сучасних умовах. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: проаналізувати й узагальнити основні напрями і результати вивчення соціальної мобільності у соціології, визначити систему понять, які розкривають сутність цього явища; розкрити зміст освіти як соціального феномену, її функції, чинники, соціально-структурні й особистісні передумови; виявити основні тенденції соціальної мобільності у сучасному українському суспільстві й розглянути її взаємозв'язок з освітою; вивчити канали соціальної мобільності для різних соціальних груп українців.

Теоретична значущість роботи полягає в концептуалізації освіти як механізму оптимізації соціальної мобільності спеціаліста в умовах конкуренції на ринку праці. Практична значущість роботи пов'язана з можливостями використання основних положень курсової роботи для подальшого дослідження даної проблематики. Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Курсова робота включає вступ, два розділи, шість підрозділів, висновки, список використаної літератури (всього 41 джерело). Розділ 1. Соціальна мобільність та фактори, які на неї впливають 1.1 Види, зміст та закон функціонування механізмів соціальної мобільності Відомий соціолог П. Сорокін вважав, що соціальна мобільність — це переміщення індивідів всередині соціального простору (соціального всесвіту, який складається з народонаселення Землі) П.О. Сорокін визначав соціальну мобільність як « будь-який перехід індивіда або соціального об'єкта (цінності), тобто всього того, що створено або модифіковане людською діяльністю, з однієї соціальної позиції в іншу». Визначити становище людини або якогось соціального явища в соціальному просторі означає визначити його відношення до інших людей й інших соціальних явищ, взятих за певні «точки відліку». А набір «точок відліку» такий: вказівка відносин людини до певних груп; відношення цих груп усередині однієї популяції (спільності); відношення певної спільноти до інших спільнот, які входять у людство. Тобто, згідно з П. Сорокіним, щоб визначити соціальне становище людини, необхідно знати її сімейний стан, громадянство, національність, ставлення до релігії, професію, приналежність до політичних партій, походження, економічний статус тощо. Необхідно також знати про становище людини в межах кожної з основних груп населення конкретної держави. Коли ж, врешті, визначене становище населення держави в усьому людстві, тоді можна вважати достатньою мірою певним і соціальний статус індивіда. Існують два основні типи соціальної мобільності: горизонтальна й вертикальна. Залежно від напрямку вертикального переміщення розрізняють два види вертикальної мобільності: висхідна й спадна (тобто соціальний підйом або соціальний спуск). Загальні закономірності вертикальної соціальної мобільності в цілому такі : ніколи не існувало суспільства, соціальні прошарки якого були б абсолютно закриті або в яких була б відсутня вертикальна мобільність у трьох її основних аспектах — політичному, економічному і професійному; ніколи не існувало суспільства, в якому вертикальна соціальна мобільність була б абсолютно вільною, а перехід з одного соціального прошарку в інший здійснювався би без усякого спротиву. Це означає, що усередині організованого (стратифікованого) суспільства функціонує своєрідне «сито», «яке просіює» індивідів і дозволяє деяким із них підніматися наверх, залишаючи інших на нижніх щаблях, і навпаки; вертикальна соціальна мобільність змінюється від суспільства до суспільства й від одного історичного періоду до іншого, тобто має коливальний характер. В історії етнокультурних спільнот виділяють ритми порівняно рухливих і нерухомих періодів.

Демократичні суспільства найчастіше рухливіші за автократичні, проте, це правило має винятки. Крім того, соціальна мобільність буває двох видів: мобільність як добровільне переміщення в рамках соціальної ієрархії, і мобільність, зв'язана зі структурними змінами, наприклад з індустріалізацією й демографічними факторами. Причому, що висхідна мобільність більшою мірою пов'язана з добровільним переміщенням, « у той час як протилежний напрямок рідко є результатом вільного вибору, а майже завжди визначається неприємною необхідністю». — вказує П.Сорокін Таким чином, якщо соціальну стратифікацію розуміти як процес розподілу індивідів і статусних груп по соціальним «осередках», то мобільність є механізм, що забезпечує цей розподіл. Більшість соціологів, таких як Попова І.П. Серегіна І.І., Ковальова А.І., як домінантний фактор соціальної мобільності в сучасних суспільствах виділяють економічний, котрий стає базовим і в сучасній Україні, де після реабілітації приватної власності й підприємництва багатство стало загальновизнаним критерієм соціального успіху, соціальної захищеності й можливості просування у вищі страти. Інший основний фактор соціальної мобільності — і професія. Дійсно, в індустріальному суспільстві розвиток передових технологій дає поштовх появі безлічі нових професій, що вимагають високої кваліфікації й підготовки, які, з одного боку, є і високооплачуваними й престижними, з іншої. Внаслідок цього зростає рівень мобільності як добровільної, орієнтованої на досягнення, так і змушеної, заснованої на необхідності підвищення кваліфікаційного рівня. Це, у свою чергу, визначає високу значимість освіти як фактору соціальної мобільності. М. Вебер як критерій домагань на « позитивні або негативні привілеї відносно соціального престижу» вказував по-перше, спосіб життя, по-друге, «формальну освіту, яка заключається в практичному або теоретичному навчанні й засвоєнні відповідного способу життя», і по-третє, престиж народження або професії. З іншого боку, П. А. Сорокін відзначав, що « роль каналу, який виконує сучасна школа, стає усе більш значимий, адже, по суті, вона взяла на себе функції, що раніше виконувалися церквою, родиною й деякими іншими інститутами». Отже, отримана освіта й вироблені в процесі її одержання манери й стиль життя, а також професійний статус і пов'язану з ним матеріальну винагороду дають індивідові підстави претендувати на більш високу соціальну позицію й приналежний цій позиції престиж. Оскільки вертикальна мобільність існує в будь-якому суспільстві, а між соціальними прошарками повинні бути якісь шляхи, якими індивіди й групи переміщуються вгору або вниз із одного соціального прошарку в інший, необхідно, згідно з П. Сорокіним, виділити діючі канали соціальної циркуляції («ліфти»). Найважливіші з них такі: сім'я, церква, школа, армія, політичні, економічні й професійні організації. У кожному суспільстві існує також особливий механізм, який контролює процес вертикальної циркуляції (мобільності). Цей контроль полягає, по-перше, у соціальному тестуванні індивідів з метою визначення для них адекватних соціальних функцій; по-друге, у селекції (відборі) індивідів для певних соціальних позицій; по-третє, у відповідному розподілі членів суспільства за соціальними прошарками (стратам).

З другого ж боку, визнавши, що революця  буржуазна, силами працюючих кляс творити панування буржуаз, також виглядало нелоAчно, непослдовно. ¶ через це вся полтична акця ц теч була хистка, непевна, непослдовна. Визнавши основу громадського ладу, капталстичний лад непорушним, незмнним, визнаши соцальну нервнсть на дал стнуючою, признаючи законною владу буржуазних кляс, меньшевики-соцальдемократи й соцалсти-революцонери одночасно намагалися провадити таку полтику, яка була явно шкодливою для тих же самих буржуазних кляс. Наприклад, у сфер соцально полтики. Большевики, визнаючи революцю соцалстичною, змагаючись до знищення всяко нервности а надто соцально, цлком послдовно, лоAчно прямували по шляху цих домагань. ¶ з хнього штандпункту вимога робтничого контролю була першим етапом у цьому напрям. Знаючи, що така мра порушить усю сстему, весь характер капталстичного господарства, вони й домагалися робтничого контролю менно з цю метою. Меньшевики ж, не маючи на мет руйнувати сстему капталстичного господарства, цю мру все ж таки приймали, трохи  змнивши

1. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

2. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

3. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

4. Метацінності та ідеали соціальної роботи

5. Сутність та соціальне призначення держави

6. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру
7. Соціальні ролі та особистість
8. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

9. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

10. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

11. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

12. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

13. Соціальне та особисте страхування

14. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

15. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

16. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

17. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

18. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

19. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
23. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
24. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

25. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

26. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

27. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

28. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

29. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

30. Політика та соціальний конфлікт

31. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

32. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

33. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

34. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

35. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

36. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

37. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

38. Освіта як соціокультурний феномен
39. Соціальна система та її структура
40. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

41. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

42. Сутність і значення соціального страхування

43. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

44. Соціальна обумовленість державної служби

45. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

46. Зайнятість: соціально-трудові відносини

47. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

48. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

50. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

51. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

52. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

53. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

54. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
55. Сутність соціального контролю у сфері праці
56. Сутність технологій в соціальній роботі

57. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

58. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

59. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

60. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

61. Соціальні інститути.

62. Роль власності у соціально-економічних процесах

63. Соціальні проблеми у ЗМІ

64. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

66. Соціальна інфраструктура України

67. Розвиток соціальної географії в СРСР

68. Історія соціально-економічної географії світу

69. Державна соціальна допомога

70. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
71. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
72. Система соціального захисту в Україні

73. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

74. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

75. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

76. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

77. Історія України. Соціально-політичні аспекти

78. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

79. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

80. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

82. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

83. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

84. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

85. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

86. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
87. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
88. Соціально-духовні основи культури класицизму

89. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

90. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

91. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

92. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

93. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

94. Ожиріння як медико-соціальна проблема

95. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

96. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

97. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

98. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

99. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.