Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Імітація процесів гнучких виробничих систем за допомогою апарата мереж Петрі

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Мережі Петрі 1.1 Визначення мережі 1.2 Розмітка мережі 2. Розширення мереж Петрі 3. Приклади подання елементів виробничих систем Література Вступ Тема контрольної роботи &quo ;Імітація процесів ГВС за допомогою апарата мереж Петрі&quo ;. Сучасний рівень розвитку обчислювальних засобів характеризується широким застосуванням методів та алгоритмів автоматизованного проектування. В цих умовах підготовка спеціалістів, здатних визначати задачі направлені на скорочення часу проектування та впровадження електронної техніки в режимі безперервного нарощування темпів виробництва є необхідно актуальною. В курсі &quo ;Основи автоматизованого проектування засобів обчислювальнної техніки&quo ; вивчаються методи, алгоритими та основні підходи до проектування сучасних обчислювальних засобів. Дисципліна базується на матеріалі курсів &quo ;Вища математика&quo ;, &quo ;Програмування&quo ;, &quo ;Чисельні методи&quo ; та ін. Методи постановки й рішення завдань автоматизації широко використовують апарат теорії графів і математичного програмування. Найбільшою складністю при вивченні даної дисципліни є багатоплановість розглядаємого матеріалу, сполучення абстрактних понять і моделей з практичною спрямованосттю цих моделей для рішення різноманітних задач проектування. Мета роботи – навчитися застосовувати мережі Петрі для моделювання процесів у ГВС. 1. Мережі Петрі Компоненти будь-якої системи і їхньої дії можна представити абстрактними подіями. Подія може відбутися один раз, повторитися багаторазово, породжуючи конкретні дії, або не відбутися жодного разу. Сукупність дій, що виникають як реалізації подій, утворюють процес. У загальному випадку та сама система може функціонувати в тих самих умовах по-різному, породжуючи деяку множину процесів. Реальна система функціонує в часі, події відбуваються в деякі моменти часу й діють якийсь час. Якщо строго враховувати час, то такий підхід до моделювання великих паралельних систем буде мати ряд недоліків. У великій системі доводиться враховувати стан всіх компонентів при кожній зміні її загального стану, що робить модель громіздкою. Зникає інформація про причинно-наслідкові зв'язки між подіями в системі. Якщо дві події при функціонуванні системи відбулися одночасно, то ми не знаємо, чи відбулося це випадково, чи ні. Такі поняття, як конфлікти між компонентами системи або очікування одним з них результатів роботи інших, важко виражаються в термінах зміни станів системи. Події можуть відбуватися усередині невиразно великих інтервалів часу, заздалегідь важко або не можна вказати точно час їхнього початку, кінця й тривалість. Виходом може служити відмова від введення в моделі дискретних систем часу й тактованих послідовностей змін станів, і заміна їхніми причинно-наслідковими зв'язками між подіями. Моделі такого типу добре описуються термінами мережі Петрі. Імітація процесів - це інтерпретація послідовності здійснення подій кожна з яких характеризується моментами запуску й закінчення. Відзначимо особливості процесів гнучких виробничих систем (ГВС) із погляду функціонування: паралелізм; асинхронність; іерархичність.

Інтерпретація мереж Петрі заснована на поняттях умови й події. Стан системи описується сукупністю умов. Функціонування системи складається в здійсненні послідовності подій. Для виникнення події необхідне виконання деяких умов, називаних предумовами. Виникнення подій може привести до виконання умов, називаних постумовами. У мережі Петрі умови моделюються позиціями, події - переходами. Предумови події представляються вхідними позиціями відповідного переходу, постумови - вихідними позиціями. Виробничі процеси по своїй природі є динамічними, отже, при їхньому моделюванні доцільно використовувати динамічні мережні моделі, що реалізують умовно-подійні системи. Такі системи являють собою мережу, доповнену правилами зміни умов у результаті реалізації подій. Динамічна модель процесу може бути побудована з використанням мережі Петрі. Оскільки події які моделюються мережею Петрі є миттєвими і неодночасними, і їхній взаємозв'язок асинхронний, це зручний апарат для моделювання множини взаємозалежних і паралельних процесів. Використання мереж Петрі в завданнях, пов'язаних з розподілом ресурсів, привабливо наочністю, адекватністю й технологічністю при реалізації моделей на ЕОМ. Мережі Петрі - це математична модель, що має широке застосування для опису поводження паралельних пристроїв і процесів. У цей час визначені й вивчені різноманітні класи мереж Петрі. Ми розглянемо загальні поняття й можливості використання мереж Петрі для завдання прямого керування в паралельних програмах. 1.1 Визначення мережі Мережа Петрі є двочастковий орієнтований граф. Двочастковий граф - це такий граф, множина вершин якого розбивається на дві підмножини й не існує дуги, що з'єднує дві вершини з однієї підмножини. Отже, мережа Петрі - це набір = ( ,P,A), З Р = Ш, (1.1) де Т = { 1, 2,., } - підмножина вершин, що називаються переходами; Р = {p1, р2, ., pm} - підмножина вершин, що називаються (подіями)місцями; АН ( ЧP) – множина орієнтованих дуг. По визначенню, дуга з'єднує або місце з переходом, або перехід з місцем. Приклад На рис. 1.1 наведений приклад мережі Петрі в графічному поданні. Переходи позначені рисками, а місця - окружностями. Кожен перехід має набір вхідних i { } і набір вихідних ou { } дуг. Мережі Петрі можуть представлятися також у формі продукційних правил (рис. 1.1,б). Найцікавіші мережі Петрі тим, що вони дозволяють представляти й вивчати в динаміці поводження системи паралельних процесів у програмі або в будь-якому іншому дискретному пристрої. Рис 1.1 Приклад мережі Петрі в графічному поданні1.2 Розмітка мережіМережі Петрі можна розуміти (інтерпретувати) по-різному. Можна уявити собі, що місця представляють умови (буфер порожній, файл закритий і т.п.), а переходи - події (посилка або одержання повідомлення в буфер, запис у файл). Стан мережі Петрі в кожен сучасний момент визначається системою умов. Для того щоб стало можливі зручним задавати умови типу &quo ;у буфері перебуває 3 записи&quo ;, у модель мережі Петрі додаються фішки. Фішки зображуються крапками усередині місця. У застосуванні до програмування можна уявляти собі переходи як процедури, а місця - як змінні або буфер.

Фішка свідчить про те, що змінна/буфер має значення, а якщо місце має, приміром, 3 фішки, те це може інтерпретуватися як наявність трьох різних значень у буфері. Якщо місце містить фішку, то місце маркіроване й мережа називається маркірованою. Початковий розподіл фішок задає початкове маркування М0 мережі. Маркування мережі визначає її поточний стан. Мережа на рис.1.2 у початковому стані містить одну фішку в місці р3. Рис 1.2 Послідовність станів мережі ПетріМаркування формально задається функцією М: Р → I, I = {0,1,2,.}, а функція М представляється вектором, у якому i-й компонент задає маркування місця pi. Наприклад, початкове маркування мережі на рис. 1.2 представляється вектором М0 = {1,0,0}. На рис. 1.2 показана послідовність станів мережі Петрі в ході спрацьовування переходів. Початкова розмітка М0 = (1,0,0) показана на рис1.2,а. У цьому стані може спрацювати тільки перехід 1. Розмітка мережі M1 = (1,1,1) після спрацьовування 1 показана на рис.1.2,б. Остання дозволяє одночасно спрацювати переходам 1 й 2 , розмітка М2 = (1,2,3) після їхнього спрацьовування показана на рис.1.2,в. Мережа переходить із одного стану в інше (від одного маркування до іншого), коли відбувається подія – спрацьовування переходу. Перехід може спрацювати, якщо є хоча б одна фішка у всіх його вхідних місцях (рис.1.3) Рис 1.3 Схема спрацьовування переходівСпрацьовування переходу складається з того, що із всіх вхідних місць забирається по одній фішці й в усі вихідні місця додається по одній фішці. Якщо уявити собі перехід як процедуру, то вона коректно виконується при наявності значень всіх своїх аргументів і виробляє значення всіх вихідних змінних. В іншій інтерпретації перехід може представляти деякий пристрій. Пристрій може (але не повинен) спрацювати, якщо виконалися всі вхідні умови. Якщо кілька переходів готові спрацювати, то спрацьовує один з них (кожен), або деякі з них, або всі (рис.1.4). Рис 1.4 Варіанти спрацьовування мережіПриклад Розглянемо приклад конвеєра. Нехай є три обробні пристрої 0, 1, 2 організовані у вигляді конвеєра. Це можуть бути, наприклад, верстати на заводі або функціональні пристрої конвеєрного процесора й взагалі будь-який конвеєр, у якому кожен обробний пристрій виконує лише частину загальної роботи, а результат буде вироблений лише останнім з них. Особливістю нашого конвеєра є обмеженість ємності місць p1 і р2; місце p1 може вмістити лише два результати (місце p1 мережі є 2-обмеженим) попереднього етапу роботи конвеєра (виробляється переходом 0), а місце p2 - 3-обмеженим. Символ у місці р0 означає наявність фішок у ньому, - ціле позитивної число. Мережа Петрі, що забезпечує необхідне пряме керування, наведена на рис.1.5. Зрозуміло, що в місці p1 не може нагромадитися більше 2 фішок при будь-яких порядках спрацьовування переходів мережі. Місця p1 і р2 часто ще називають асинхронними каналами, з їхньою допомогою реалізується програмування засобами асинхронного message passi g i erface. Рис 1.5 Імітаційна модель необхідного прямого керуванняМережа Петрі, у якій всі місця 1-обмежені, називається безпечною. Такою мережею можна задавати пряме керування в програмах.

Тльки зумйте знайти ключ до такого звучання. Якщо  «джини будуть храми», то скльки свтло енерг можна звльнити з багатьох сплячих резервуарв. Але чутливо знайдемо той центр творчо рзноваги, котрий приведе в дю систему звльнених енергй  спряму х в еволюцйне рчище. Так явимо ще одну можливсть для космчно спвпрац. 2 жовтня Уже зачинаться виток висхдно спрал. Невидим поки що ц прояви в фзичному свт. Тепер довершуться процес остаточного розкладення Кал-Юги на фзичних планах. Та уже входять в життя нов зерна, напружен тими енергями, котр отримали свй розвиток в сферах незримих. На злом епох неймоврно складн сплетння струмв, тому напружимося в особливй чутливост  не допустимо надлому жодно корисно енерг. Де чумо шалене ричання птьми там стверджуться найнеобхднший засб. Так  темрява вкаже, де наша допомога невдкладна. Дамо розквтнути Лотосу серця,  проявити вс енерг, необхдн для повно потуги. Нерозумно пригощати голодного незрлим плодом. Про наслдки можете догадатися сам

1. Автомазація виробничих процесів підприємства

2. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

3. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

4. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

5. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

6. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату
7. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування
8. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

9. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою

10. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

11. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

12. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

13. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

14. Развертывание систем персонального радиовызова

15. Цивільний та арбітражний процес

16. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Традиционализм и его влияние на систему государственного управления Японии

18. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

19. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

20. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

21. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

22. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем
23. Построение систем распознавания образов
24. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере

25. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

26. Теория Операционных Систем

27. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования

28. Создание экспертных систем в среде EXSYS

29. Сравнение операционных систем /DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT/

30. Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств

31. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования

32. История операционных систем

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Сравнение операционных систем: Linux и Windows

34. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

35. Язык запросов русскоязычных поисковых систем

36. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

37. Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем

38. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)
39. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)
40. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

41. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

42. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

43. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

44. Основы теории систем и системный анализ

45. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

46. Методы решения систем линейных неравенств

47. О преобразовании дифференциальных систем уравнений в случае сингулярных пучков матриц

48. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Лекарственные вещества, угнетающие центральную нервную систему

50. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

51. Изучение файловых систем в профильном курсе информатики

52. Типы политических систем

53. Механическая вентиляция и классификация её систем

54. Разработка и внедрение автоматизированных систем управления технологического оборудования минипекарень
55. Проектирование производства и систем управления мини-пекарень
56. Расчеты структурной надежности систем

57. Расчет стержневых систем и бруса на растяжение, Расчет нагруженной балки, Экзаменационные вопросы по прикладной механике

58. Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)

59. Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств

60. Практика построения логистических систем

61. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина

62. Физико-математические основа радиоэлектронных систем

63. Особенности и классификация систем подвижной радиосвязи (СПРС)

64. Расчет времени откачки распределенных вакуумных систем

Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры

65. Место воздушного судна. Среднеквадратичный критерий рабочей зоны угломерных систем. Система ближней навигации DME

66. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

67. ТТМС /моделирование систем/

68. Расчет времени откачки распределенных вакуумных систем

69. Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела

70. Философский аспект проблемы взаимодействия интеллектуальных систем
71. Очистка коллоидных систем
72. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

73. Организация информационных систем учета и аудита

74. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

75. Использование электронной почты, Internet, и других систем в целях рационализации документооборота

76. Построение и совершенствование систем управления

77. Электрические сети энергетических систем

78. Организация и совершенствование систем и процессов управления предприятием

79. Изучение экономической целесообразности применения ООО <Сибирь-связь> зарубежных технологических разработок по строительству офисных телекоммуникационных сетей на базе систем микросотовой связи стандарта DECT

80. Математическое моделирование экономических систем

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Типы экономических систем

82. Стратегия интеграции в национальную экономическую систему

83. Сравнительная характеристика тоталитарных систем Восточной Европы

84. Историко-педагогический анализ становления воспитательных систем инновационных школ в России XIX - начала XX века

85. Сравнительный анализ систем физического воспитания Древней Греции и Древнего Рима

86. Вычислительная техника для ракет и космических систем
87. Роль систем счисления в истории компьютеров
88. Создание систем управления баллистическими ракетами подводных лодок

89. Развитие и состояние систем телевидения в мире

90. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

91. Основы построения телекоммуникационных систем

92. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

93. Маркетинговое исследование рынка современных систем безопасности г. Череповца

94. Решение систем линейных алгебраических уравнений

95. Математические основы теории систем

96. Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Способы решения систем линейных уравнений

98. Физические ограничения существования планетарных систем

99. Методы квантования систем с нелинейной геометрией фазового пространства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.