Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Примітки до фінансової звітності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Контрольна робота Примітки до фінансової звітності Теоретична частина: Примітки до фінансової звітності Інтеграція України у світове співтовариство зумовила розробку та прийняття законодавчих актів та реформування системи бухгалтерського обліку і приведення &quo ;її до міжнародних стандартів. 1707-ІЇЇ МСВО — це зібрання норм, правил, рекомендацій, якими слід користуватися при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності тим суб'єктам, хто хоче, щоб показники їхньої звітності могли бути співставимими з показниками звітності інших підприємств. Уніфікація обліку і звітності — значне інтернаціональне досягнення. Фінансова звітність – це складова частина бухгалтерського обліку, що розрахована не на внутрішніх користувачів (як управлінський облік), а на зовнішніх. Вона містить узагальнену, відповідним чином структуровану інформацію про фінансовий стан і рух грошових коштів підприємства і не є його комерційною таємницею. З прийняттям Закону України від 16.07.1999 р. № 996-ХIV (Закон № 996-ХIV, 1999) Національні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності невід’ємно один від одного увійшли в наше життя з 01.01.2000 р сформовано законодавчу базу для фінансової звітності, яка відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО), тобто тій мові, яка зрозуміла зарубіжним партнерам. Фінансові звіти є основним джерелом інформації, що використовується для прийняття рішень різними категоріями користувачів. Завдяки міжнародним стандартам бухгалтерського обліку звузилися існуючі відмінності облікових систем і процедур, пов’язаних зі складанням фінансових звітів. Підприємства України тепер мають можливість розмовляти однією фінансовою мовою з підприємствами інших країн. Фінансова звітність включає такі елементи (види звітності): - “Баланс”; - “Звіт про фінансові результати”; - “Звіт про власний капітал”; - “Звіт про рух грошових коштів”; - додатки до звітів. З 1 січня 2000 р. на підприємствах України незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ) запроваджені форми фінансової звітності, що відповідають міжнародним стандартам. На сьогодні, згідно вимог статі 11 Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємства включається: · Форма 1 “Баланс” – звіт проф. Фінансовий стан, що відображає активи, зобов’язання і підприємства на встановлену дату. · Форма 2 “Звіт про фінансові результати”, що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній періоди. · Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”, що відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства. · Форма 4 “Звіт про власний капітал”, що відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду. Основні принципи фінансової звітності: - завбачливість – попередження заниження оцінки зобов’язань і витрат, завищення оцінки активів і доходів підприємства; - повне висвітлення – відображення всієї інформації, здатної вплинути на рішення, що ухвалюються; - автономність підприємства – відображення інформації про підприємство як окрему юридичну особу без даних про майно її власників; - послідовність – застосування підприємством обраної облікової політики; - безперервність діяльності – передбачення у фінансовій звітності подальшого продовження діяльності; - перевага сутності над формою – операції враховуються відповідно з їх сутністю, а не тільки виходячи з юридичної форми; - історична собівартість – пріоритетність оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; - застосування єдиного грошового вимірювача; - періодичність – складання фінансової звітності за певні періоди часу.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (ПБО) 1, яке так і називається &quo ;Загальні вимоги до фінансової звітності&quo ;. Цим Положенням визначається мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. Примітки до звітів. Виходячи зі змісту форм фінансової звітності, інформація, яку вони містять, необхідна для обґрунтування рішень щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі у капіталі підприємства, оцінки якості управління, кредитоспроможності, забезпеченості зобов'язань, визначення сум дивідендів, що підлягають розподілу, інших рішень. Згідно з ПБО 1 метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. У процесі переходу до нової системи обліку та фінансової звітності підприємство отримує певні переваги та можливості, що пов'язані з новою якістю облікової інформації, вона більш достовірна і придатна для фінансового аналізу, підвищуються можливості співпраці з фінансового-кредитними установами та зарубіжними партнерами, підвищується якість управлінської діяльності. Але щоб повною мірою були реалізовані вказані переваги, необхідно додержуватись певних принципів формування фінансової звітності. Автономність підприємства означає, що воно розглядається як юридична особа, відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності. Наприклад, такі операції, як оплата акцій, виплата дивідендів власникам, відображаються у фінансовій звітності, водночас, юридичні стягнення на особисте майно власника або отримання ним доходу з інших джерел не відображаються у звітах підприємства. Принцип безперервності діяльності передбачає оцінку активів, зобов'язань підприємства в динаміці, виходячи з того, що воно буде функціонувати у майбутньому. Але в умовах ринкової економіки обставини можуть скластися так, що підприємство припиняє свою діяльність внаслідок банкрутства або з інших причин. У цьому випадку фінансова звітність формується за іншими принципами. Наприклад, всі активи незалежно від поділу на необоротні та оборотні оцінюються за ринковою вартістю з метою задоволення вимог кредиторів та власників. Тому і зобов'язання теж стають короткотерміновими. Принцип періодичності передбачає складання звітності за встановленими періодами, а саме: квартальна звітність, наростаючим підсумком, річна, а для новостворених підприємств — до 15 місяців, для підприємств, що ліквідуються — до дати ліквідації. Принцип історичної собівартості означає, що активи підприємства оцінюються, як правило, виходячи з витрат на їх придбання або виробництво. Так, підприємство придбало обладнання вартістю ЗО тис. грн. мито і митні збори склали 3 тис. грн., транспортні витрати, монтаж і установка — 2 тис. грн. У балансі вартість активу становитиме ЗО 3 2 = 35 тис. грн. Нарахування та відповідність доходів і витрат означає, що доходи і витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей.

У фінансовій звітності ці операції відображаються таким чином: дохід від реалізації в сумі 7500 грн. (150 • 50) та собівартість в сумі 4500 грн (150 • 30) будуть показані у звіті про фінансові результати.Передача посередникам 150 шт. виробів не буде відображена як дохід, бо факт передачі власникам не стався.Частина отриманих авансів у сумі 2,5 тис. грн. (10-7,5) буде відображена у балансі як зобов'язання, а залишок нереалізованої продукції в сумі 4,5 тис. грн (150 • ЗО) — у складі запасів. Згідно з принципом повного висвітлення фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Крім того, в діяльності підприємства можуть відбуватися події після дати складання балансу, які впливатимуть на значення тих чи інших статей звітності. Тому згідно з ПБО 6 &quo ;Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах&quo ; передбачається коригування інформації і додаткове її розкриття у примітках. Принцип послідовності передбачає постійне застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна її має розкриватись у фінансовій звітності. Реалізація цього принципу забезпечує коректні співставлення показників за різні періоди. Тому підприємство зобов'язане висвітлювати свою облікову політику шляхом опису принципів оцінки статей звітності та методів обліку окремих статей. Воно також має право змінювати свою облікову політику, керуючись інтересами свого розвитку. Це питання регулюється ПБО 6. Принцип обачності означає, що методи оцінювання, які застосовуються в бухгалтерському обліку, мають запобігати заниженню оцінки зобов'язань і завищенню доходів підприємства. З цією метою передбачається переоцінювати запаси і відображати в балансі за нижчою з оцінок — історичною собівартістю або чистою вартістю реалізації. Згідно з принципом превалювання змісту над формою операції мають обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Принцип єдиного грошового вимірника передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиних грошових одиницях. Питання про невідкладність реформування фінансової звітності на Україні виникло разом з переходом української економіки на ринкові важелі керування. Інтеграція України у світове співтовариство потребує знання, розуміння і вміння складати звітність відповідну міжнародними стандартами. Фінансова звітність підприємства – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище підприємства на певну дату, результати його діяльності та рух грошових коштів за звітний період. Підприємство регулярно повинно складати звіт для: · сприяння плануванню і контролю організаційної діяльності; · успішної співпраці з постачальниками фінансів; · виконання вимог законодавства; · цілей оподаткування. “Примітки до звітів” – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію. Форми та порядок складання цих звітів відображаються в П(С)БО №2-5, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.0

У романі використано документи Галузевого державного архіву СБУ СВІТЛИНИ  Василь Чучупака Петро Чучупака Андрій Гулий-Гуленко Денис Гупало Михайло Омелянович-Павленко Пилип Хмара Іван Гонта (Лютий-Лютенко) Юрко Тютюнник Козаки Холодного Яру, с. Мельники Мотрин монастир, сучасний стан Достовірної світлини Чорного Ворона не зберіглося... ПРИМІТКИ *** Калавурити — стерегти. *** Амнестія — застаріла форма слова «амністія». *** Луг — водний настій попелу, що вживався замість мила. *** Продрозверстка — непосильний податок, яким радянська влада обкладала українських селян і забирала його силоміць. *** Полотнянка — документ, посвідка на полотні. *** Одукований — освічений. *** Начміл — начальник міліції. *** Молоде, зелене щеня, що рано вбилося в пір'я ще в латиському Насправді Пташинський — зросійщенні} хохол-ренегат. загоні ВЧК «Свеаборг», який у вересні 1918-го охороняв — кого б ви думали? — охороняв у Горках самого Леніна. Потинявшись чекістськими смітниками, Птіцин нарешті опинився у Кременчуцькій губернії, а відтак у супроводі ескадрону в'їхав у село Мельники, де на базі 25-ї стрілецької дивізії було створено постійний військовий гарнізон. *** Мельники — село братів Чучупаків — лежало верст за п'ять від Мотронинського монастиря, і Птіцину стало трохи не по собі, коли звідти, з-за лісових валів, долинув гул монастирських дзвонів

1. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

2. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

3. Методика і техніка складання фінансової звітності

4. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

5. Аудит фінансової звітності

6. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
7. Методика та техніка складання річного фінансового звіту
8. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

9. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

10. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

11. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

12. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

13. Фінансова звітність в Україні

14. Форми бухгалтерської звітності

15. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

16. Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності

Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток

17. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

18. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

19. Фінансова санація та банкрутство підприємств

20. Фінансова санація та банкрутство підприємства

21. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

22. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
23. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
24. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

25. І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

26. "Не горлиця тиха та солодкоголоса, а зіркий орел…" (Йоасаф Горленко) 1705–1754

27. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

28. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

29. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

30. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

31. Видовий склад та чисельність птахів лісу

32. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

34. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

35. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

36. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

37. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

38. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства
39. Поняття та склад злочину
40. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

41. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

42. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

43. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем

44. Генеральний Секретаріат та його склад

45. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

46. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

47. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

48. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

50. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

51. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

52. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

53. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

54. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
55. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами
56. Дисертація: вимоги до написання та захист

57. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

58. Зв’язок між мовою та гносеологією (Аврелій Августин)

59. Громадянський фінансовий контроль та його значення

60. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

61. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

62. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

63. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

64. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

65. Фінансова діяльність та політика держави

66. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

67. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

68. Види та методи фінансового аналізу

69. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

70. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"
71. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
72. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

73. Сучасний склад: характеристика та функції

74. Фінансовий ринок та ризик

75. Українські легенди та перекази про диких звірів

76. Полная история танков мира

77. Этих дней не смолкнет слава!

78. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

79. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

80. Как не стать жертвой преступления

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

81. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

82. Формирование Российской Империи и утверждение в ней абсолютизма

83. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

84. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

85. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

86. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов
87. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки
88. Быть или не быть книге (интернет против книг)

89. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

90. Д.И.Менделеев: не наукой единой

91. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

92. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

93. Москва - третий Рим, а четвертому не бывать

94. Отчетная ведомость склада. Пример отчета СУБД FoxPro

95. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

96. 1С : Торговля + склад

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

97. Хищение на складе-хранилище

98. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

99. Полная история танков мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.