Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методологія системи управління персоналом

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Розділ 1. Концепції управління персоналом: еволюція та сучасний стан Управління людьми має практично таку ж давню історію як і людство, оскільки воно з’явилося одночасно з виникненням перших форм людських організацій – племен, спільнот, кланів. Разом з економічним розвитком і появою великих організацій – управління персоналом перетворилося на особливу функцію управління, що потребує спеціальних знань і навиків. Як зазначає в своїх працях Шекшня теорія “наукової організації праці “ чи точніше “ наукового управління “, основи якої були закладені на початку ХХ ст. в працях Фредеріка Тейлора, а в подальшому розвинена багатьма іншими вченими, здійснила “ тиху революцію “ як в управлінні організацією в цілому, так і в сфері управління людськими ресурсами зокрема. В останні роки в науковій літературі з менеджменту та в управлінській практиці широко використовується достатня кількість термінів, що відображають участь людей у суспільному виробництві : трудові ресурси, людські ресурси, людський фактор, організаційна поведінка, організація праці, управління персоналом, кадрова політика, колектив, команда, соціальний розвиток, людські відносини та інші, що в тій чи іншій мірі відносяться до трудової діяльності людини. Виділяючи в якості основного об’єкта людину, вони розкривають різноманітні аспекти проблеми управління персоналом і підходи до її вирішення. Розглянемо більш докладно деякі сучасні концепції управління персоналом. Відомий вчений в галузі менеджменту Л. І. Євенко вважає, що сталася зміна чотирьох концепцій ролі персоналу у виробництві : Використання трудових ресурсів із кінця ХІХ ст. до 60 – х рр. ХХ ст. Замість людини у виробництві розглядалася лише її функція – праця, що вимірюється витратами робочого часу і заробітною платою. На Заході ця концепція знайшла відображення у марксизмі і тейлоризмі, а в СРСР – в експлуатації праці державою. Управління персоналом. Науковою основою цієї концепції, що розвивалася в 30 – х рр., була теорія бюрократичних організацій, коли людина розглядалася через формальну роль – посаду, а управління здійснювалося через адміністративні механізми ( принципи, методи, повноваження, функції ). Управління людськими ресурсами. Людина стала розглядатися не як посада ( елемент структури ), а як ресурс, що не можна відновити – елемент соціальної організації в єдності трьох основних компонентів ( трудової функції, соціальних відносин, стану працівника ). На практиці діяльності нашої держави ця концепція використовується фрагментарно більше 30 років і в роки перебудови мала розповсюдження в “активізації людського фактора“. Управління людиною. Відповідно до цієї концепції людина – головний суб’єкт організації й особливий об’єкт управління, що не може розглядатися як “ ресурс “. Виходячи з бажань і здібностей людини, повинні будуватися стратегія і структура організації. Засновниками даної концепції вважаються лідери японського менеджменту : К. Мацусита, А. Морита. Проте вона тісно пов’язана з концепцією всебічного розвитку особистості.

Сучасні погляди на управління персоналом тісно пов’язуються з управлінням людиною з позиції теорії людських відносин. Англійський професор С. Ліз відзначає сім стратегічних напрямків у роботі з персоналом : - зниження питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції й оплати праці працівників. Через високу оплату праці в розвинених країнах Європи та Америки продукція багатьох західних фірм стала не конкурентноздатною порівняно з країнами східно-південної Азії. Як вихід пропонується розділити персонал на дві групи : висококваліфікованих постійних працівників з соціальною гарантіями і високою оплатою праці ( ” ядро “ ) і малокваліфікованих сезонних працівників без соціальних гарантій і низькою оплатою праці ( ” периферію “ ). Проте ця модель підходить не для всіх підприємств ; - працівники – це ресурс, який необхідно максимізувати. Визнано, що єдиним джерелом довгострокової переваги на ринку являється знання здібностей своїх працівників і максимізація їх винахідливості, мотивації і людських відносин, а не “ копіювання “ досвіду інших компаній. Передовими підприємствами у цій сфері є “ ІВМ “ , “ Hewle – Packard “ ; - нерозривний зв’язок стратегії підприємства і стратегії управління персоналом. Залежно від типу компанії вона може застосовувати централізовану стратегію з єдиного центру ( каскадна модель Чандлера ) і децентралізовану стратегію, коли самостійні підрозділи великої компанії проводять гнучкий маркетинг на ринку ( модель Портера і Фомбрука ) ; - розвиток організаційної культури : загальні цілі, колективні цінності, харизматичні лідери, жорсткі позиції на ринку, контроль працівників за допомогою соціальних заходів. Висока внутрішня організаційна культура для деяких компаній – ключ до успіху ; “японізація“ методів управління персоналом. Широко розповсюдилася після успіху крупних японських компаній ( “So y”, “Mi subishi”, “ oyo a”, “ issa ” ). Досягається за рахунок мінімізації числа рівнів управління, високої організаційної культури, гнучких форм організації праці, високої якості продукції, відданості працівників фірмі тощо ; управління персоналом – стратегічна функція. Це направлення припускає розробку кадрової стратегії, підбір персоналу виходячи з філософії фірми, винагороду з урахуванням якості індивідуальної діяльності, створення гармонії на робочому місці тощо ; використання моделей управлінського вибору в роботі з персоналом з урахуванням чотирьох головних аспектів : вплив працівника і способи взаємодії на нього; процедура руху робітника на фірмі; системи винагородження; організація робочого місця. Президент школи міжнародного менеджменту “ Менеджер – сервіс “ Г. М. Озеров вважає, що управління персоналом повинно базуватися на наступних принципах : Людина – основа корпоративної культури. Успішні підприємства приділяють велику увагу персоналу ; коли людей становлять в основу змін, то вони являються рухомою силою цих змін. Менеджмент для всіх. Управління повинно базуватися на трьох рівнях : вище керівництво, середнє керівництво ( “ команда “ ) і низова ланка “співробітники “ ).

Ефективність як критерій успіху організації, полягає в досягненні цілей з оптимальним використанням ресурсів і максимізації прибутку. Взаємовідносини як критерій успіху організації. Якість як критерій ефективності. Необхідно працювати з п’ятьма взаємопов’язаними підсистемами якості : особиста якість, якість команди, якість продукту, якість сервісу і якість організації. Команди як критерій успіху організації. Всі хто працює в організації є її співробітниками. Всі вони є членами соціальної групи. Навчання – ключ до розвитку і змін, а також невід’ємна частина процесу просування організації. Зазначені принципи заслуговують на увагу так як спрямовані на формування корпоративної культури і всебічний розвиток особистості. З урахуванням сучасних технологій та консалтингу дані принципи дозволяють значно підвищити рівень управління персоналом. Аналізуючи вище викладені концепції, можна узагальнити підходи до управління персоналом. У багатьох публікаціях відзначають два полюси ролі людини в суспільному виробництві : - людина як ресурс виробничої системи – важливий елемент процесу виробництва й управління ; - людина як особистість із потребами, мотивами, цінностями, відносинами – головний суб’єкт управління. Інша частина дослідників розглядає персонал із позиції теорії підсистем, у якій працівники виступають у якості найважливішої підсистеми. Можна виділити дві групи підсистем : - економічні, в яких головним є проблеми виробництва, обміну, розподілу, і споживання матеріальних благ, а персонал розглядається як трудовий ресурс або організація людей ( колектив ) ; -соціальні, в яких основним є питання взаємостосунків між людьми, соціальні групи, духовні цінності й аспекти всебічного розвитку особистості, а персонал розглядається як головна система, що складається з неповторних особистостей. Враховуючи те, що перераховані підходи до аналізу ролі людини у виробництві показують різні точки зору на одне й те саме явище, можна класифікувати відомі концепції у вигляді квадрату ( рис. 1.1 ). У процесі розвитку теорія та практика управління персоналом пережила певні зміни, тому в стислому вигляді тенденції щодо змін підходів до управління людськими ресурсами можна відобразити в таблиці . Таблиця 1.1 Підходи до управління людськими ресурсами Період часу, рік Основні напрямки менеджменту Ставлення менеджменту до працівників Діяльність по управлінню персоналом До 1890 Виробничі технології Байдужість до потреб Системи дисциплінарної дії З 1890 по 1910 Соціальне забе- зпечення праців- ників Працівникам необхідні безпечні умови праці і можливість професійного зростання Програми безпеки праці уроки англійської мови З 1910 по 1920 Ефективність завдань Працівникам необхідна висока заробітна плата при умові підвищення продук- тивності праці Вивчення руху під час роботи і втрати робочого часу З 1920 по 1930 Індивідуальні особливості Облік індивідуальних особливостей працівників Психологічне консуль- тування і тестування працівників З 1930 по 1940 Профспілковий рух Працівники в якості сили, що протидіє керівництву Програми комунікацій, антипрофспілкові заходи З 1940 по 1950 Економічна безпека Працівникам необхідний економічний захист Пенсійні плани для пра- цівників, плани з охорони здоров’я З 1950 по 1960 Людські взаємовідносини Працівники потребують рахуватися з їх думками при управлінні Професійна підготовка менеджерів З 1960 по 1970 Співучасть Працівники потребують участі у прийнятті рішень Заходи співучасті в менеджменті З 1970 по 1980 Складність завдань Працівникам потрібна ро- бота, яка примушує їх вирі- шувати складні завдання і відповідає їх здібностям Нагромадження посадової відповідальності З 1980 по 1990 Переміщення працівників Службовцям необхідна ро- бота, яка була втрачена при економічній нестабільності або через міжнародну кон- куренцію чи внаслідок зміни технології Перепідготовка, зміна структури З 1990 по 2000 Зміни в складі ро- бочої сили та її брак Працівникам необхідна гнучкість робочого дня, система пільг Стратегічне планування, права робітників, професій- на підготовка, комп’ютери-зація Багато авторів висловлюють різні погляди щодо управління персоналом.

Управління таборів знаходиться в м. Уральську, Казахстанської ССР. В'язні працюють на будівництві залізниці та на підприємствах місцевої промисловости. 235. Усть-Кам'яногорськ. Табори мають загальне число 45, а управління знаходиться в м. Усть-Кам'яногорську, Казахстанської ССР. В'язні працюють в уранових копальнях та на будівництвах. 236. Усть-Вим. Ця група таборів розташована в Комі АССР вздовж залізниці Котлас-Ухта. Управління знаходиться в Вожаєлі і має ч. 242/8. Відомо про існування 24 окремих таборів. В'язні працюють на будівництві нової залізниці, лісорозробках, в нафтопромисловості, при сплавах лісу по ріках, на тартаках та в місцевій промисловості. 237. Усть-Міль. Табори належать до системи «Дальстроя», а управління знаходиться в Усть-Міль, невеличкому селищі Якутської АССР. В'язні працюють на будівництві залізниці і в копальнях золота. 238. Усть-Ухта. Це група таборів в Комі АССР, управління яких знаходиться в Усть-Ухті і має загальне число 226. В'язні працюють в лісорозробній промисловості, асфальтитових копальнях, по видобуванню з радійової води радія та на будівництві автошляхів

1. Система управління персоналом

2. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

3. Системний підхід до управління персоналом фірми

4. Організаційна система управління природокористуванням України

5. Системи управління базами даних

6. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
7. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
8. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

9. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

10. Організація управління персоналом підприємства

11. Принципи управління персоналом

12. Удосконалення управління персоналом організації

13. Управління персоналом

14. Управління персоналом банку

15. Філософські аспекти японської системи управління

16. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

18. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

19. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

20. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

21. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

22. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи
23. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
24. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

25. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

26. Аналіз та удосконалення оперативного управління

27. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

28. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

29. Рішення в системі управління

30. Управління запасами

31. Управління проектами

32. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

33. Управління фінансами України

34. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

35. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

36. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

37. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

38. Мораль і соціальне управління
39. Методи управління банківськими ризиками
40. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

41. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

42. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

43. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

44. Управління ризиками

45. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

46. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

47. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

48. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

49. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

50. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

51. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

52. Поняття і наукові засади державного управління

53. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

54. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління
55. Сутність і сфера міжгалузевого управління
56. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

57. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

58. Форми державного управління

59. Функції управління в аграрному праві

60. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

61. Системний аналіз складних систем управління

62. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

63. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

64. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

65. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

66. Управління запасами матеріалів на підприємстві

67. Управління поведінкою споживачів

68. Управління процесом створення нового товару

69. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

70. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
71. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
72. Антикризове управління бізнесом

73. Дослідження аспектів управління якістю продукції

74. Ефективне управління виробництвом

75. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

76. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

77. Конфлікти та методи управління ними

78. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

79. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

80. Механізм і методи управління фірмою

Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Моделі корпоративного управління

82. Національні моделі корпоративного управління

83. Організаційна структура управління підприємством

84. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

85. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

86. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК
87. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
88. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

89. Поняття та сутність ефективності управління

90. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

91. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

92. Розвиток науки управління

93. Стилі управління

94. Стратегічне управління підприємством

95. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

96. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Сутність лідерства та управління

98. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

99. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.