Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Значення Балансу та вимоги до його складання Бухгалтерський баланс - спосіб узагальнення й угруповання майна господарства і джерел його утворення на визначену дату в грошовій оцінці. Схематично бухгалтерський баланс являє собою таблицю, складену з двох вертикально розташованих частин: верхня-актив-відбиває майно підприємства, а нижня – пасиви - джерела його утворення. У балансі завжди повинне бути присутнім рівність підсумків активу і пасиву (майно господарства дорівнює джерелам його утворення). Підсумки по активу і пасиву балансу називаються валютою балансу. Кожний з розділів активу і пасиву балансу включає економічно однорідні види засобів і джерел, що називаються статтями балансу. Баланс підприємства складається на основі відомостей про стан, склад і структуру засобів господарства та джерел їх формування. Для визначення початкового стану засобів і відносин на підприємстві проводиться інвентаризація. На підставі її даних складається початковий або вступний баланс господарства. Всі господарські факти (операції) повинні мати доказовість, тобто бути оформлені документально. Бухгалтерські документи є основою бухгалтерських записів, в них наводяться кількісні та якісні характеристики об’єктів. Їх перевіряють, обробляють та реєструють. Рахунки відкривають на підставі бухгалтерського балансу. Після завершення всіх записів у рахунках їх замикають (визначають обороти за дебетом і кредитом, а також новий стан, сальдо, об’єкти обліку). Замкнуті рахунки використовують для складання заключного (остаточного) балансу. Визначення, які характеризують активну часину балансу У ринковій економіці під активами балансу розуміється майнова маса, що повинна активно працювати і приносити прибуток. Статті активу розташовуються по визначеній системі. В Україні актив балансу будується в порядку зростаючої ліквідності і поділяється на три розділи: необоротні активи, оборотні активи й витрати майбутніх періодів. Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними. Визначення, які характеризують пасивну частину балансу У ринковій економіці пасив балансу показує, яка величина засобів (капіталу) вкладена в господарську діяльність підприємства, хто і якою мірою брав участь у створенні майнової маси підприємства. Він визначається як зобов'язання за отримані цінності чи як вимоги на отримані підприємством ресурсів.

Зобов'язання розрізняються по суб'єктах: одні з них є зобов'язаннями перед власниками підприємства, інші - перед кредиторами, банками. Такий розподіл зобов'язань у балансі має важливе значення при визначенні терміновості їхнього погашення. Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни. Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями. Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Оцінка статей активу балансу Розділ 1 &quo ;Необоротні активи&quo ; поєднує різні по своєму економічному значенню статті балансу і містить зведення про засоби, вкладені в основні фонди і на інші цілі. Об'єднання їх в одному розділі обумовлено приналежністю до найменш ліквідних активів. Ці активи не призначені для продажу, а використовуються для виробництва продукції, її транспортування і збереження. Виробничі і фінансові вкладення тривалого користування характеризують діяльність підприємства. Тут зосереджені наступні статті. Стаття &quo ;Основні засоби&quo ; включає вартість основних засобів як діючих, так і тих, що знаходяться в запасі. У статті &quo ;Нематеріальні активи&quo ; показуються активи, що не мають матеріальної форми, але мають значну вартість: права користування землею й ін. природними ресурсами; патенти, ліцензії, товарні знаки і т.п. Стаття &quo ;Незавершене будівництво&quo ; призначена для відображення фактичних витрат підприємства на капітальне будівництво, по монтажу устаткування. По статті &quo ;Довгострокові фінансові інвестиції&quo ; відбиваються фінансові вкладення з розшифровкою по видах вкладень: інвестиції в дочірні підприємства, позики на термін більш 12 місяців. У статті „Довгострокова дебіторська заборгованість” показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. У статті „Відстрочені податкові активи” відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. По статті „Інші необоротні активи” наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу „Необоротні активи”. Загальним для статей активів першого розділу є те, що вони не змінюють свою економічну і фізичну форму протягом декількох років і вимагають тривалих джерел покриття, якими є власні засоби і довгострокові кредити і позики, що у сумі складають перманентний капітал. Розділ 2 &quo ;Оборотні активи&quo ; включає оборотні активи підприємства, що приймають участь у виробничо-технологічному процесі, боргові права підприємства, а також короткострокові фінансові зобов'язання і кошти .

Основні статті розділу наступні. У групі &quo ;Запаси&quo ; показуються запаси сировини, матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, тара; наявність на складі закінчених виробництвом виробів й ін. В другому розділі враховується також дебіторська заборгованість, що утворюється з розрахункових взаємин підприємства з господарськими організаціями. Дебіторська заборгованість є важливою частиною оборотних коштів. При наявності конкуренції і складностей збуту продукції підприємства можуть продавати її. По статті &quo ;Поточні фінансові інвестиції&quo ; показуються короткострокові (на термін не більш одного року) вкладення підприємства які можуть бути реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентом грошових коштів). У статті „Грошові кошти та їх еквіваленти” відображаються кошти в касі, на поточних рахунках та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. Збільшення в динаміці по цій статті, як правило, свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства. У статті „Інші оборотні активи” відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу „Оборотні активи”. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. Оцінка статей пасиву балансу Статті пасиву групуються по ступені терміновості повернення зобов'язань. У бухгалтерському балансі власний капітал підприємства відбивається в першому розділі пасиву &quo ;Власний капітал&quo ;. Основна стаття цього розділу &quo ;Статутний капітал&quo ; показує суму засобів, інвестовану власниками для забезпечення статутної діяльності підприємства. У цьому ж розділі відбиті залишки резервних фондів, утворених на підприємстві відповідно до законодавства й установчих документів, нерозподілений прибуток. У статті „Пайовий капітал” наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами. У статті „Додатковий вкладений капітал” акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. У статті „Інший додатковий капітал” відображаються сума до оцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу. У статті „ Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. У статті „Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

2. Облік активної частини балансу підприємства

3. Облік та аудит

4. Аналіз програмного забезпечення підприємства

5. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

6. Аналіз активів підприємства
7. Аналіз діяльності підприємства
8. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

9. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

10. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

11. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

12. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

13. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

14. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

15. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

16. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

17. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

18. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

19. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

21. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

22. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
23. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
24. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

25. Виробничі запаси - облік та аналіз

26. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

27. Організація облікової політики підприємства

28. Попередній фінансовий аналіз підприємства

29. Аналіз та аудит фінансового стану

30. Аудит підприємства

31. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

32. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

34. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

35. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

36. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

37. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

38. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
39. Ціноутворення та цінова політика підприємства
40. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

41. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

42. SWOТ-аналіз підприємства

43. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

44. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

45. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

46. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

47. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

48. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

50. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

51. Аналіз фінансового стану підприємства

52. Аналіз фінансового стану підприємства

53. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

54. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
55. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
56. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

57. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

58. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

59. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

60. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

61. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

62. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

63. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

64. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

65. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

66. Аналіз ліквідності підприємства

67. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

68. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

69. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

70. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
71. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
72. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

73. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

74. Экономічний аналіз підприємства

75. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

76. Інформаційні системи і технології підприємства

77. Планування діяльності підприємства

78. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

79. Планування діяльності підприємства

80. Фінанси підприємства

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Формування основних фондів підприємства

82. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

83. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

84. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

85. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

86. Рентабельність підприємства
87. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ
88. Управління утворенням прибутку підприємства

89. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

90. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

91. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

92. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

93. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

94. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

95. Облік та амортизація необоротних активів

96. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

97. Організація і методика аудиту доходів підприємства

98. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

99. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.