Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області (Вінницька облдержземінспекція) є територіальним органом Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель (далі Держземінспекція України), яка діє у складі Державного комітету України по земельних ресурсах (далі – Держкомзему України). Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області (далі – Управління) підзвітне та підконтрольне Держземінспекції України і входить до єдиної системи органів Держкомзему України, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, земельним кодексом України та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему України та Держземінспекції України, а також цим Положенням. Основними завданнями Управління є: участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері земельних відносин; організація і здійснення державного контролю за використанням та охороною земель; узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення та подання до Держземінспекції України пропозицій щодо його вдосконалення. Управління відповідно до покладених на нього завдань: організовує і здійснює державний контроль за: дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог земельного законодавства України; дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права на землю, в тому числі на землі водного і лісового фонду; використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; дотриманням законодавства у процесі укладання цивільно-правових угод, надання у користування, передачі у власність, вилучення (викупу) земельних ділянок; веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель; розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;виконанням комплексу необхідних заходів щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, їх псування, забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, недопущення заростання бур'янами, чагарниками та дрібноліссям, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що ведуть до погіршення стану земель; дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель; дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків; дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; проведенням державної землевпорядної експертизи містобудівної і землевпорядної документації; дотриманням строків розгляду заяв чи клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю; 2) вживає в межах своєї компетенції заходів до усунення порушень земельного законодавства, в тому числі щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам; 3) видає та анулює спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому законом порядку; 4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель; надає платні послуги відповідно до «Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.1

1.2000 р. №1619 (із змінами), та спільного наказу Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки від 15.06.2001 р. №97/298/124 «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2001 за №579/5770; (підпункт 4 пункту 3 із змінами від 15 серпня 2007 року) 5) подає пропозиції Держземінспекції України щодо анулювання ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт; 6) бере у разі потреби участь у роботі комісій з приймання меліорованих, рекультивованих та інших земель, а також у визначенні земельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва та у вирішенні інших питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земель; 7) вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо: приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель; обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства; припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків; припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону; 8) надає методичну допомогу і рекомендації органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, власникам та користувачам земельних ділянок з питань використання і охорони земель; 9) вивчає і впроваджує у практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель; 10) взаємодіє з засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю за використанням і охороною земель; 11) організовує роботу громадських інспекторів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює та координує їх діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень; 12) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів; 13) організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання та охорони земель; 14) подає до Держземінспекції України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2004 №386) Затверджений у сумі Один мільйон вісімдесят дев′ять тисяч шістсот десять грн. (1089610,00 грн.) (сума літерами і цифрами) Перший заступник Голови Комітету Дуржкомзему України (посада) М.Н. Калюжний (підпис) (ініціали і прізвище) (число, місяць, рік) М.П. КОШТОРИС на 2007 рік Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області (код та назва бюджетної установи) м. Вінниця (найменування міста, району, області) вид бюджету код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування КВК , 240Міністерство охорони навколишнього природного середовища України код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету , 2408010 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) (грн.)

Показники Код Усього на рік РАЗОМ Загальний фонд Спеціальний фонд 1 2 3 4 5 НАДХОДЖЕННЯ – усього х 1089610 1089610 Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1089610 1089610 Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч. х – плата за послуги, що надаються бюджетними установами 250100 х – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 250101 – кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та (або) виробничої діяльності 250102 – плата за аренду майна бюджетних установ 250103 – кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна 250104 – інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 х (розписати за підгрупами) – інші надходження, у т.ч. х -інші доходи (розписати за кодами кваліфікації доходів) х -фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов&quo ;язання) х – повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та класифікації кредитування) х х ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього х 1089610 1089610 Поточні видатки 1000 1089610 1089610 Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 794230 794230 Заробітна плата 1111 794230 794230 Грошове утримання військовослужбовців 1112 Нарахування на заробітну плату 1120 287530 287530 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 3300 3300 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 850 850 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 Продукти харчування 1133 М&quo ;який інвентар та обмундирування 1134 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 Оренда та експлуатаційні послуги 1136 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 1137 Послуги зв&quo ;язку 1138 Оплата інших послуг та інші видатки 1139 2450 2450 Видатки на відрядження 1140 4550 4550 Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 Оплата теплопостачання 1161 Оплата водопостачання і водовідведення 1162 Оплата електроенергії 1163 Оплата природного газу 1164 Оплата інших комунальних послуг 1165 Оплата інших енергоносіїв 1166 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення. 1170 Дослідження і розробки, окремі заходи розвику по реалізації державних (регіональних) програм. 1171 Окремі заходи розвику по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку. 1172 Виплата процентів (доходу) за зобов&quo ;язаннями 1200 Субсидії і поточні трансферти 1300 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 Поточні трансферти населенню 1340 Виплата пенсій і допомоги 1341 Стипендії 1342 Інші поточні трансферти населенню 1343 Поточні трансферти за кордон 1350 Капітальні видатки 2000 Придбання основного капіталу 2100 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 Капітальне будівництво (придбання) 2120 Будівництво (придбання) житла 2121 Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122 Інше будівництво (придбання) 2123 Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130 Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 2131 Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів 2132 Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів 2133 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134 Створення державних запасів і резервів 2200 Придбання землі і нематеріальних активів 2300 Капітальні трансферти 2400 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420 Капітальні трансферти населенню 2430 Капітальні трансферти за кордон 2440 Нерозподілені видатки 3000 Кредитування з вирахуванням погашення 4000 Надання внутрішніх кредитів 4110 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 Надання інших внутрішніх кредитів 4113 Надання зовнішніх кредитів 4210 сума проставляється по коду відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку «НАДХОДЖЕННЯ-усього» Керівник В.С

Тому я написав цей лист до редакц «Фрай вельт». Незабаром з Берлна до ґльстербурга прихали спвробтники журналу,  я розповв м, що знав. Через деякий час мене запросили до Берлна, а потм до Радянського Союзу. Я з радстю прийняв запрошення, сподваючись хоч в якйсь мр загладити те непоправне, що зробив мй батько. Рудольф Рингель. Додаю клька документв». «Оберштурмбанфюреров Рингелю Передбачаться, що незабаром у Кенгсберз буде проведено операцю «Грюн». Тому Вам необхдно здйснити акцю янтарно кмнати  доставити цю кмнату у вдомий Вам Б. Ш Псля проведення операц входи, як домовлено, замаскувати, якщо будинок ще збергся висадити його в повтря. За невиконання наказу Ви повнстю вдповдате. Псля виконання повернетесь до вдомого Вам пункту, де Вас зустрнуть, або одержите дальш вказвки». Пдпис нерозбрливий. «До головного управлння мперсько безпеки. Наказ виконано. Акцю янтарно кмнати закнчено. Входи, згдно з наказом, замасковано. Вибух дав потрбн наслдки. Георг Рингель». «Передано кервников транспорту 30 ящикв з плитами янтарю  ящики колекцй янтарю згдно з наказом головного управлння мперсько безпеки». Пдписи охорони

1. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря

2. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

3. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

4. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

5. Аналіз та удосконалення оперативного управління

6. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів
7. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
8. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

9. Процес управління та його основні стадії

10. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

11. Кредитний ризик та методи управління ними

12. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

13. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

14. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

15. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

16. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

18. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

19. Системний аналіз складних систем управління

20. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

21. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

22. Аналіз стартегічного управління підприємством
23. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління
24. Конфлікти та методи управління ними

25. Менеджмент та система управління

26. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

27. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

28. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

29. Сутність лідерства та управління

30. Управління ресурсами та запасами

31. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

32. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

33. Політичне управління та його соціотехніка

34. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

35. Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області

36. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

37. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

38. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
39. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
40. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

41. Рішення в системі управління

42. Управління запасами

43. Управління проектами

44. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

45. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

46. Екологія та охорона навколишнього середовища

47. Організаційна система управління природокористуванням України

48. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

50. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

51. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

52. Методи управління банківськими ризиками

53. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

54. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області
55. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
56. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

57. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

58. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

59. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

60. Поняття і наукові засади державного управління

61. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

62. Сутність і сфера міжгалузевого управління

63. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

64. Управління духовними процесами суспільства

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

65. Форми державного управління

66. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

67. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

68. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

69. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

70. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
71. Контроль якості та безпечності харчових продуктів
72. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

73. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

74. Управління ціновою політикою підприємства

75. Управління процесом створення нового товару

76. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

77. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

78. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

79. Антикризове управління бізнесом

80. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

81. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

82. Закономірності формування корпоративного управління

83. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

84. Корпоративне управління акціонерним товариством

85. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

86. Методологія системи управління персоналом
87. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами
88. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

89. Організаційна структура управління персоналу підприємства

90. Організаційна структура управління підприємством

91. Організація управління персоналом підприємства

92. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

93. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

94. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

95. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

96. Персонал як об’єкт управління організації

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

97. Проблема управління прибутком на підприємстві

98. Психологія управління

99. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.