Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства 1.1 Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 1.2 Аналіз руху грошового потоку Розділ 2. Аналіз стану грошових потоків зат &quo ;богуславський маслозавод&quo ; 2.1 Аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства 2.2 Аналіз грошових потоків підприємства 2.3 Аналіз рівня збалансованості та ефективності грошових потоків Розділ 3. Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві Висновок Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Вступ Актуальність теми. В сучасних умовах господарства багато підприємств поставлені в умови самостійного вибору стратегії та тактики свого розвитку. Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першим завданням кожного підприємства. В умовах ринкової економіки, конкуренції і нестабільного зовнішнього середовища необхідно оперативно реагувати на незначні відхилення від нормальної діяльності підприємства. Управління грошовими потоками являється тим інструментом, за допомогою якого можна досягти бажаного результату діяльності - отримання прибутку. Цими обставинами і обумовлено вибір досліджуваної теми. Питання формування та управління грошовими потоками досліджувалося багатьма авторами. В курсовій роботі були використані вітчизняні та зарубіжні дослідження і методики в області управління грошовими коштами, джерела періодичного друку а також бухгалтерські документи за 2006-2008 роки Мета курсової роботи - в ході аналізу виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства розробити рекомендації по покращенню механізму формування та управління грошовими потоками. Об’єктом дослідження є - вивчення руху грошових потоків на ЗАТ &quo ;Богуславський маслозавод&quo ; - одного з найбільших підприємств целюлозно-паперової галузі України. Основним видом продукції ЗАТ &quo ;Богуславський маслозавод&quo ; є картон, по виробництву якого комбінат посідає провідне місце в Україні. Предметом дослідження даної роботи є механізм формування та управління грошовими потоками на досліджуваному підприємстві. Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: визначити теоретичні засади управління грошовими потоками на підприємстві; проаналізувати організаційну структуру та фінансово-економічний стан підприємства; провести аналіз грошових потоків підприємства; визначити рівень збалансованості та ефективності грошових потоків; проаналізувати як проводиться планування та прогнозування грошових потоків на підприємстві. Оцінити ефективність запропонованих заходів із управління грошовими потоками. Базисом аналізу грошових потоків підприємства є загальні способи пізнання такі, як аналіз - метод дослідження, що полягає в уявному розчленуванні цілого поняття на складові, виділенні його окремих частин, зв’язку між ними; синтез - з’єднання окремих частин в єдине ціле. Перехід від аналізу фактів до синтезу здійснюється за допомогою індукції (спосіб переходу від знання окремих фактів до знання загального, від вивчення причин до результатів) та дедукції - спосіб дослідження від загального до часткового, від результатів до причин.

Практичне значення дослідження заключається в розробці конкретних заходів по вдосконаленню управління грошовими потоками на підприємстві. Робота складається із трьох розділів, перший із яких носить теоретичний характер, другий - дослідницький, третій - рекомендаційний. Розділ 1. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства 1.1 Сутність та класифікація грошових потоків підприємства У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різного роду зобов'язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх платежів створює грошовий потік. Грошовий потік - це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну. На обсяг і структуру грошового потоку на підприємстві справляють вплив стадії виробництва та споживання. Тривалий виробничий процес, який потребує збільшення виробничих запасів, призводить до збільшення платежів, пов'язаних з їх придбанням. Особливе місце займає грошовий потік у процесі реалізації продукції. За товарного виробництва продукт окремого виробника, призначений для споживання іншим суб'єктом господарювання, може дійти до споживача і дати право виробнику на отримання іншого продукту тільки після його оплати. Під час реалізації перевіряється відповідність між обсягом і структурою виробництва та суспільною потребою в них. Потік грошей супроводжує обмін товарів і послуг, коли здійснюється оплата за товар і гроші переходять від покупця до продавця. У загальній грошовій масі розрізняють активні гроші, що в кожний даний момент беруть участь в обороті, і пасивні (кошти на рахунках суб'єктів господарювання, громадських організацій, кошти населення, інші фонди накопичення і зберігання), що є лише потенційним платіжним засобом. Отже, маса грошей, яка перебуває в обороті, завжди буде меншою за загальну кількість грошей на суму грошових фондів накопичення і зберігання. Останні постійно залучаються в активний грошовий оборот. Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення. Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано. Готівкова форма розрахунків застосовується за обслуговування населення - виплата заробітної плати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі. Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів. Між готівковою і безготівковою формами розрахунків існує тісний зв'язок. Так, одержуючи виручку за реалізовану продукцію в безготівковій формі, підприємство повинно отримати в установленому порядку в банківській установі готівку для виплати заробітної плати, покриття різних витрат, на господарські потреби тощо.

У цьому разі гроші, що надійшли в безготівковій формі, можуть бути отримані в банку в готівковій формі. Підприємства торгівлі, сфери обслуговування населення, реалізуючи товари, виконуючи замовлення, надаючи послуги, отримують плату за це, як правило, готівкою. Водночас їхні розрахунки з постачальниками, фінансово-кредитними установами, цільовими фондами в основному здійснюються в безготівковій формі. Розвиток ринкових відносин призвів до певних змін у колишній системі грошових розрахунків між підприємствами, зокрема розширив можливість застосування готівкової форми. З кінця 1998 р. згідно з постановою НБУ від 11 жовтня 1998 р. № 473 всі готівкові розрахунки між підприємствами можуть здійснюватися, як за рахунок коштів, отриманих у касі банку, так і за рахунок виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень. Отримана готівка у вигляді виручки від реалізації продукції та інших касових надходжень може бути використана підприємствами не тільки для забезпечення господарських потреб, а й на оплату праці і виплату дивідендів (доходу). Крім того, для виплат, пов'язаних з оплатою праці й виплатою дивідендів, підприємства можуть використовувати й готівку, отриману з кас банків. Водночас підприємства повинні забезпечувати систематичну і повну сплату податків, зборів і обов'язкових платежів у бюджет та державні цільові фонди згідно з чинним законодавством. Грошовий потік на кожному підприємстві пов'язаний з такими напрямками: забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати); реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування витрат і формування доходів; сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів; забезпечення спільної діяльності підприємств; отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам. Таке групування пов'язане з різною економічною сутністю названих розрахунків, документооборотом, видами й методами фінансового та банківського контролю. Від правильної організації грошових розрахунків у цілому залежить оперативність їх здійснення, а відтак і фінансовий стан суб'єктів господарювання. Одним із головних факторів нормалізації розрахунків у народному господарстві є запровадження єдиних розрахункових правил, які визначаються відповідними нормативними актами. Поняття грошового потоку являється агрегованим, що включає в свій склад багаточисельні види цих потоків, які обслуговують господарську діяльність. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони потребують певної визначеної класифікації (див. дод.1) За масштабом обслуговування господарського процесу: Грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому. Грошовий потік по окремих видах господарської діяльності підприємства. Цей вид грошового потоку характеризує результат диференціації сукупного грошового потоку підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності. Грошовий потік по окремих структурних підрозділах підприємства.

Проте падння гетьманського режиму перешкодило налагодженню роботи цього пдпримства. Досить значну увагу, незважаючи на важке загальне фнансово-економчне становище, гетьманський уряд звертав на питання матерального забезпечення вйськовослужбовцв-аваторв, намагаючись гарантувати м пристойний життвий рвень. Наприклад, влтку 1918 р. розмр грошового утримання командира авадивзону становив 800 карбованцв на мсяць, а пдпорядкован йому старшини одержували на 1025P% менше. Щоб скласти уявлення про спввдношення грошового утримання  цн, наведемо тогочасн цни на деяк товари повсякденного попиту: пуд пшеничного хлба коштував 11 крб., пуд сала 133 крб., пуд мила 60 крб., вдро вина 16 крб. 34Pкоп. Однак, незважаючи на досить пристойн заробтки, становище з забезпеченням квалфкованими кадрами, як льотними, так  технчними, було далеко не безхмарним. Наприклад, влтку 1918 р. в Катеринославському авацйному дивзон з належних за штатом двох гарматних авазагонв, особовим складом був укомплектований лише один, а нший снував лише на папер

1. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

2. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

3. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

4. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

5. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

6. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
7. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
8. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

9. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

10. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

11. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

12. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

13. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

14. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

15. Управління ціновою політикою підприємства

16. SWOТ-аналіз підприємства

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

17. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

18. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

19. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

20. Організація управління персоналом підприємства

21. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

22. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
23. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
24. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

25. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

26. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

27. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

28. Аналіз фінансового стану підприємства

29. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

30. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

31. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

32. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры

33. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

34. Управління фінансовою санацією підприємства

35. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

36. Аналіз активів підприємства

37. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

38. Аналіз діяльності підприємства
39. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"
40. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

41. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

42. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

43. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

44. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

45. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

46. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

47. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

48. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Організація роботи підприємства

50. Робота кадрової служби підприємства

51. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

52. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

53. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

54. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
55. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг
56. Методи управління підприємством

57. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

58. Економічний аналіз підприємств

59. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

60. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

61. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

62. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

63. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

64. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

66. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

67. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

68. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

69. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

70. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
71. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
72. Організаційна структура управління підприємством

73. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

74. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

75. Проблема управління прибутком на підприємстві

76. Стратегічне планування і управління на підприємстві

77. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

78. Управління інноваційним розвитком підприємств

79. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

80. Управління якістю на підприємстві

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Формування організаційних структур управління підприємством

82. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

83. Політичне управління та його соціотехніка

84. Аналіз стану соціальної політики в Україні

85. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

86. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")
87. Грошово-кредитна політика
88. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

89. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

90. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

91. Антикризове управління підприємством

92. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

93. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

94. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

95. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

96. Роль обліку в управлінні підприємством

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

97. Інформаційні системи в управлінні підприємством

98. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

99. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

100. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.