Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика аудиту звіту про фінансові результати

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Курсова робота З ДИСЦИПЛІНИ: “ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” На тему: „МЕТОДИКА АУДИТУ звіту про фінансові результати ” Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аудиту фінансових результатів 1.1 Теоретичні основи обліку фінансових результатів та їх відображення у звітності 1.2 Теоретичні аспекти основ аудиту: сутність, предмет, метод і об’єкти аудиту 1.3 Загальна методика проведення аудиту звіту про фінансові результати підприємства Розділ 2. Організація і методика аудиту звіту про фінансові результати підприємства 2.1 Організація проведення аудиту звіту про фінансові результати 2.2 Документальне оформлення результату аудиторської перевірки Розділ 3. Шляхи вдосконалення аудиторської перевірки та її вплив на фінансовий результат діяльності підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Питання проведення аудиту звіту про фінансові результати на підприємствах є дуже важливим і актуальним в наш час. Це пов’язано з тим, що з розвитком ринкових відносин та відносної стабілізації в економіці країни, господарюючі суб’єкти почали окрім основної діяльності інвестувати вільні активи в фінансову та інвестиційну діяльність. Метою такої діяльності підприємства – є отримання доходу. Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності – її доходність, що і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять вкладників капіталу (інвесторів), кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних паперів та ін. Фінансовий результат являє собою універсальну економічну категорію, яка враховує два чинники основної мети підприємницької діяльності - доходи та витрати. Формування інформації про доходи і витрати здійснюється послідовно та безперервно за допомогою системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік, звітність та господарський контроль існують в економічному середовищі та мають здатність постійно пристосовуватись до зростаючих потреб суспільства. Економічний розвиток супроводжується змінами законодавства, що регулює підприємницьку, інвестиційну діяльність, податкову політику. Нажаль в Україні розвиток нормативної та методичної бази за різними напрямами здійснюється без відповідної узгодженості, що призвело до значних відмінностей у методиці обліку доходів, витрат, визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх у звітності для використання різними групами користувачів. Тому питання бухгалтерського обліку доходів і витрат, методики визначення фінансових результатів та контролю за їх формуванням і відображенням у звітності є досить актуальними, досліджуються як науковцями так і практикуючими бухгалтерами, аудиторами, менеджерами. Проблеми аудиту фінансових результатів в сучасних умовах розглядаються у працях вітчизняних вчених Білухи М.Т., Дем’яненка М.Я., Гайдуцького П.І., Гарасима П.М., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Осадчого Ю.І., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С., Саблука П.Т., Швеця В.Г., Шпичака О.М. та інших. Питаннями аудиту формування фінансових результатів та відображення їх у звітності займаються Бутинець Ф.Ф

., Голов С.Ф., Єфименко В., Зубілевич С.Я., Петрик О.А., Редько О.Ю., Сопко В.В. Вони роблять значний внесок у розвиток аудиту, підходячи до нього з точки зору стандартизації звітності. Але ряд проблем залишаються не вирішеними, оскільки стандартизація обліку і звітності, становлення нормативної бази, теоретичного обґрунтування даних процесів знаходиться на стадії формування та розвитку. Особливою проблемою є неузгодженість методик аудиту та визначення фінансових результатів діяльності підприємств для цілей оподаткування та формування фінансової звітності. Все вищезазначене свідчить про актуальність обраної теми Метою курсової роботи є теоретичне обгрунтування положень та їх практичне застосування в проведенні аудиту фінансових результатів діяльності підприємств в умовах стандартизації звітності. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання: ознайомитись з поняттям аудит як формою контролю та його сутністю; визначити зміст фінансових результатів господарської діяльності, що вони виконують в процесі сучасного економічного розвитку; оволодіти методикою проведення аудиту звіту про фінансові результати. визначити джерела інформації та об’єкти аудиту при проведенні документальної перевірки результатів фінансової діяльності; проаналізувавши досвід розвитку методики аудиту доходів, витрат та фінансових результатів, визначити шляхи її вдосконалення з урахуванням умов гармонізації звітності; вдосконалити методику аудиту фінансових результатів діяльності підприємства у складі аудиту фінансової звітності. Об’єктом дослідження є організація аудиту звітності фінансових результатів діяльності підприємств. Предметом дослідження є сукупність методологічних підходів та методичних положень щодо аудиту фінансових результатів. При виконанні курсової роботи застосовувались методи синтезу, порівняння і конкретизації. В ході написання курсової роботи були використані наступні джерела: нормативно-законодавчі акти, бухгалтерські документи та звітність підприємства, праці провідних учених-економістів, матеріали періодичних видань, а також матеріали мережі Інтернет. Розділ 1. Теоретичні основи аудиту фінансових результатів 1.1 Теоретичні основи обліку фінансових результатів та їх відображення в звітності Загальноекономічне визначення суті фінансових результатів пояснює їх як наслідок співставлення доходів звітного періоду із витратами. Доходи ототожнюються із споживною вартістю товарів, продукції, витрати – із їх фактичною вартістю. Фінансові результати проявляються у вигляді прибутків (у випадку ефективної діяльності) чи збитків (у протилежному випадку). Для того, щоб категорія фінансового результату господарської діяльності виконувала свої функції (нагромадження та розширеного відтворення, розподільчу та регулюючу, стимулюючу та контрольну), її необхідно визначати та відображати у певних вимірниках. Ринкова економіка виробила зручний та прийнятний вимірник – вартісний (у грошовій одиниці), а його формування та визначення на основі фактично проведених та відповідним чином задокументованих господарських операцій здійснюється засобами бухгалтерського обліку.

Але результат від здійснення цих операцій, визначений на основі облікових даних, може відрізнятися за рахунок застосування різних методів оцінок активів, нарахування амортизації, тощо, та суть здійснених операцій від цього не змінюється. Вибір методів оцінки, та методики визнання фінансових результатів залежить від превалювання інтересів тієї чи іншої групи людей (власників, керівництва, держави, працівників). Кінцевим, вихідним моментом процесу бухгалтерського обліку є формування звітних показників і, зокрема фінансової звітності, яка є доступною для різних груп користувачів інформації про фінансові результати діяльності. Відповідно, для зменшення впливу зацікавлених груп людей на показник фінансових результатів у звітності підприємств, держава регулює методичні підходи до його визначення шляхом стандартизації обліку та звітності. Застосувавши комплексний підхід до визначення функцій та завдань бухгалтерського обліку можна виділити методичну направленість обліку на визначення фінансових результатів діяльності підприємств. Разом з тим, на методику визначення фінансових результатів діяльності впливають різноманітні чинники, як об’єктивні так і суб’єктивні. Виходячи з цього, ми дійшли висновку про необхідність уточнення формулювання завдань бухгалтерського обліку фінансових результатів, а саме: завданням бухгалтерського обліку фінансових результатів є оперативне і правильне відображення доходів та витрат у системі бухгалтерського обліку і звітності, у відповідності до обраної облікової політики, з метою визначення фінансових результатів та надання достовірної управлінської інформації для різних її користувачів і контролю за наявністю та станом засобів підприємства на всіх стадіях їхнього руху. Суть категорії звітність полягає у її видах та формах зумовлених потребами користувачів, як правило, зовнішніх щодо підприємства. В сучасних умовах звітність є найбільш доступним джерелом інформаційного забезпечення управління. Якщо традиційно інформація вважалась тільки поясненням, викладенням, повідомленням, то нині вона набирає нові значення: сукупність даних, фактів, знань про деяку систему, які характеризують певну організацію чи структуру, стан і поведінку системи в цілому. Інформація, яку інформаційна система надає споживачеві, є одним з ресурсів, що дозволяє вигідно вкласти кошти, орієнтуватися в кон’юнктурі, підвищувати продуктивність праці та загальну ефективність діяльності. Звітність, як інформаційна система, не тільки надає інформацію про минулі події та фінансові результати діяльності, але й має зворотній вплив, тобто дозволяє визначити пріоритетні напрями вкладень і таким чином впливати на фінансові результати майбутнього. З цих позицій нами обґрунтовані шляхи використання звітності, в якому акцентовано зовнішнє, доволі резонансне, використання і внутрішнє, що до сьогодні ще не знайшло класичного вираження. Формування звітних показників пов’язано з вибором облікової політики підприємства. Ми вважаємо, що досягти якісних змін в методиці та організації звітності можливо за умови єдиної стандартизації різних видів звітності (фінансової, статистичної, податкової, оперативно-технічної), що передбачає чіткі визначення показників, узгодженість їх, уніфікацію методик визначення (розрахунку) для цілей відображення у звітності.

В этих фирмах на основе информации системы, целевого калькулирования себестоимости продукции по видам внутрихозяйственной деятельности можно провести анализ соотношения уровня косвенных затрат, числа поставщиков и количества комплектующих. Рассмотрим применение методики целевого калькулирования себестоимости продукции в отношении музыкальных центров на условном примере. На первом этапе методики менеджерами отдела маркетинга по результатам рыночных исследований определяется цена (например, 2000$.) и подготавливается список технических характеристик, свойств или атрибутов музыкального центра, которые формируют потребительскую ценность изделия. М. Уолкер указывает, что атрибуты изделий могут быть вещественными и нематериальными, и охватывают основные функции изделия, долговечность, эстетику, экономичность, особенности обслуживания, надежность, имидж, вежливость (для предприятий сферы услуг) и т.Pд. Важными характеристиками музыкального центра, определяющими его потребительскую ценность, могут быть функциональность, надежность, легкость в обращении, эстетичность

1. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

2. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

3. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

4. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

5. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

6. Методика аудита расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
7. Методика аудиту грошових коштів
8. Організація і методика аудиту грошових коштів

9. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

10. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

11. Методика викладання природознавства тема Звірі

12. Методика і техніка складання фінансової звітності

13. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

14. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

15. Организация и методика проведения общего аудита

16. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

18. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

19. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

20. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

21. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

22. Складання та подання фінансових звітів банку
23. Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік
24. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

25. Звітність

26. Звітність сільськогосподарських підприємств

27. Методика проведения аудита

28. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

29. Организация и методика проведения аудита

30. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

31. Примітки до фінансової звітності

32. Проверка формирования финансовых результатов и использования прибыли при проведении аудита

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Сущность аудита и аудиторской деятельности. Краткая характеристика предприятия ООО "Сахалинцемент". Объекты аудита и порядок его проведения. Аудиторское заключение по результатам аудита. Порядок проведения внутреннего и внешнего аудита на предпр

34. Фінансова звітність в Україні

35. Форми бухгалтерської звітності

36. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

37. Аудит фінансової звітності

38. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
39. Звільнення від кримінальної відповідальності
40. Звільнення від покарання

41. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

42. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

43. Програма контролю наявності зв’язку комп’ютера з пристроєм через паралельний порт протягом 15 секунд

44. Предмет топоніміки, її зв’язок з іншими науками; загальні відомості про чеські топоніми

45. Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях

46. Структурні схеми каналів зв’язку

47. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку

48. Маркетинговые исследования: теория, методика, результаты

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

50. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

51. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

52. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

53. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

54. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом
55. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
56. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

57. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

58. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

59. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

60. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

61. Методика и результаты диагностики банкротства предприятия на примере ООО трест "Татспецнефтехимремстрой"

62. Обгрунтування фінансування проекту з розведення нутрій і песців на звірофермі

63. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

64. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

65. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

66. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

67. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

68. Результаты творческой деятельности

69. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

70. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)
71. Билеты по методике обучения иностранным языкам
72. Теория и методика преподавания классического танца

73. Несколько рефератов по культурологии

74. Сім чудес світу

75. Методика предупреждения орфографических ошибок

76. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

77. Реферат по книге Фернана Броделя

78. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

79. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

80. Обработка результатов эксперимента

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

82. Результаты опроса жителей Пятигорска о работе станции скорой медицинской помощи

83. Преступность и методика ее изучения

84. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

85. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

86. Некоторые результаты исследования горных лиственничных лесов бассейна Верхней Лемвы в 1999-2000 гг.
87. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе
88. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

89. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

90. Методика организации тематических выставок в школе

91. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

92. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

93. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

94. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

95. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

96. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

98. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

99. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

100. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.