Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Елементи адміністративного позову

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ Судово-адміністративний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права Курсова робота ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ Студентки ІІ-ої групи ІІІ-го курсу Денної форми навчання Харченко Лариси Миколаївни Керівник: асистент Козачук Діана Анатоліївна Одеса-2010 ЗМІСТ Вступ Розділ І Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві Поняття та функції позову Співвідношення понять «позов» і «позовна заява» Розділ ІІ Елементи адміністративного позову Предмет позову Підстава позову Зміст позову Юридична кваліфікація позову Сторони позову Розділ ІІІ Види позовів в адміністративному судочинстві Класифікація позовів Матеріально-правовий і процесуально-правовий позов Висновки Список використаної літератури ВСТУП Конституція України, закріплює право кожного громадянина на судовий захист, а за нею і КАС України закріплює право кожного громадянина на звернення до суду. В разі порушення або оспорювання прав будь-яка зацікавлена особа може звернутися до суду з вимогою про захист її прав. Основною формою такого захисту виступає позовна форма захисту права. Основна кількість адміністративних справ в судах загальної юрисдикції розглядається в порядку позовного провадження . Таким чином, позовне провадження – основний вид адміністративного судочинства, що встановлює найбільш загальні правила судового розгляду. Позов як засіб судового захисту суб'єктивних прав і законних інтересів належить до фундаментальних категорій української правової системи. В той же час, напевно, в процесуальній теорії не існує більш дискусійної проблеми, ніж поняття позову. До теперішнього часу вже склалися три підходи до поняття позову. Більш того, різні дослідники виділяють п'ять елементів позову. Це говорить про те, що вчення про позов є одним з самих спірних в науці адміністративного процесуального права України. Таким чином, є наявною актуальність сформульованої теми роботи, яка дозволяє не лише визначити нові підходи до дослідження категорії поняття позову і його елементів, але і систематизувати накопичені юридичною наукою знання і правозастосовчу практику. Ступінь наукової розробленості проблеми. Поняття позову і його еля-ментів широко використовується в юридичній науці і правозастосовчій практиці. Окремі сторони проблеми визначення поняття позову і його елементів неодноразово розглядалися в правовій науці. Загальнотеоретичні аспекти поняття позову і його елементів розробляли такі учені, як Добровольський А.А., Гурвіч М.А., Осокина Г.Л., Матієвський М.Д., Клейнман А.Ф., Рожкова М. і ін. При написанні роботи використані праці таких учених як Вікут М.А., Зайцев І.М., Ярков В.В., Треушников М.К., Чечина Н.А., Юдельсон К.С. і багато інших, а також підручники адміністративного процесу, інша учбова і наукова література. Мета і завдання дослідження витікають з актуальності і ступеня наукової розробленості проблеми. Метою представленої роботи виступає комплексний теоретико-правовий аналіз проблеми визначення поняття позову і його елементів, проведений за наступними напрямами: всесторонній аналіз правових актів, які діють в Україні, як джерел законодавчого визначення поняття позову та його елементів; розгляд проблем доктринального і правозастосовчого підходів до поняття позову та його елементів.

В рамках даних напрямів передбачається вирішити наступні завдання: -виявити тенденції розвитку норм про поняття позову і його елементів в українському законодавстві за час існування цього поняття з врахуванням досвіду інших країн; -визначити елементи позову згідно із законодавством, що діє, доктрині і правозастосовчій практиці; -розгляд проблеми тотожності позовів. Об'єкт і предмет дослідження визначаються тематикою роботи, її метою і завданнями. Об'єктом наукового аналізу даної роботи є поняття позову і його елементів як теоретична категорія і як правове явище. Наочна спрямованість визначається виділенням і вивченням, в рамках заявленої теми, нормативно-правових джерел, прийнятих на державному рівні, і судової практики, виявлення і аналіз доктринальних підходів до визначення поняття позову і його елементів. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод. В ході дослідження використовувалися загальнонаукові і приватнонаукові, а також спеціальні методи пізнання. Загальними є методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, спостереження і порівняння. Як загальнонаукові методи, за допомогою яких проводилося дослідження, використовувалися метод структурного аналізу, системний і історичний методи. Як приватнонауковий метод виступив конкретно-соціологічний. До спеціальних методів, які використовувались в роботі, слід віднести порівняльно-правовий, історичний, формально-юридичний метод, методи правового моделювання, різні способи тлумачення права. Дані методи дозволили найбільш послідовно і повно розглянути різні аспекти поняття позову і його елементів в рамках мети і завдань дослідження. Емпірична база дослідження побудована на нормативному матеріалі і судовій практиці. Нормативну основу склали: Конституція України, КАС України, інше законодавство. Судова практика представлена роз'ясненнями Пленуму ВС України, рішеннями місцевих судів. РОЗДІЛ І СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОЗОВУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ 1.1 Поняття та функції позову Позовне провадження – основний вид адміністративного судочинства, що встановлює найбільш загальні правила судового розгляду. Пред'явлення позову в позовному провадженні, як і звернення до суду із заявою в непозовних провадженнях, є складовим елементом ширшого конституційного права – права на судовий захист, закріпленого в ст. 55 Конституції України. Позов – один з основних засобів порушення адміністративного процесу у конкретній справі, в даному випадку – позовного провадження, який приводить в дію механізм судової діяльності і здійснення правосуддя. Позовне провадження є універсальним по своїй юридичній природі. Процесуальний регламент розгляду справ позовного провадження застосовний не тільки до справ, віднесених до даного виду провадження, але і до справ, що розглядаються у провадженні з публічних правовідносин, в особливому провадженні, певною мірою – в інших провадженнях, передбачених КАС України. Тому вивчення позовного провадження дозволяє одночасно отримати інформацію і зрозуміти основні правила розгляду практично всіх справ, підвідомчих судам загальної юрисдикції. Вчення про «позов» бере свій початок ще в Римському праві.

При цьому і сам зміст поняття «позов», даний римськими юристами, зберігся і широко використовується сучасними юристами в правозастосовчій практиці. «Загальне поняття позову дається в Дигестах: позов є не що інше, як право особи здійснювати в судовому порядку, що належить йому вимогу». Російські дослідники кінця 19 століття відзначали1, що «позов» – має два значення: По-перше, позов – є юридична можливість захищати своє право судовим порядком. По-друге, позов означає судова дія позивача, що звернувся до промоції суду, щоб зобов'язати відповідача визнати його право або виконати те, що він винен. Поняття позову – це одне з самих спірних питань в літературі. Найбільш загальне визначення полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, обернене через суд першої інстанції. Позов – процесуальний засіб захисту інтересів позивача, позов порушує позовне провадження, суперечка тим самим передається на розгляд суду. Можна говорити про декілька основних концепцій поняття позову. По-перше, виділення права на позов в матеріально-правовому і процесуально-правовому сенсі (М.А. Гурвіч і інші учені)1. Позов в процесуальному сенсі – обернена до суду першої інстанції вимога про захист своїх прав і інтересів. У цьому аспекті позов є засобом порушення адміністративного процесу. Позов в матеріальному сенсі – право на задоволення своїх позовних вимог. Саме у цьому плані використовується поняття права на позов і позовна давність. У Україні поняття позову вживається в сенсі здатності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск терміну позовної давності спричиняє за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі – це саме спірне суб'єктивне право, яке може бути примусово здійснене. По-друге, ряд фахівців (А.Ф. Клейнман, А.А. Добровольській і ін.) розглядали позов як єдине поняття, що складається з двох сторін: матеріально-правової і процесуально-правової2. Процесуально-правова сторона позову – це вимога позивача до суду про захист його права. Матеріально-правова сторона позову – це вимога про захист матеріального права або інтересу. Термін «позов» походить від слова «шукати» задоволення своїх вимог, захисту свого права. Відповідно до ст. 6 КАС України зацікавлена особа має право в порядку, встановленому законодавством, звернутися до суду за захистом порушених або оспорюваних прав, свобод і законних інтересів. Таким чином, реалізація права на звернення до суду за судовим захистом у формі подачі позовної заяви можлива в порядку, встановленому законом. Право на пред'явлення позову є в цьому плані формою реалізації права на звернення до суду. Ac io – позов – має не тільки процесуальний, але і реальний сенс, він означає не просто бажання почати процес, але і можливість зробити реальну дію. Особа, яка здійснює позов, повинна володіти визнаним правом вимоги1. Розробка юридичної конструкції адміністративного позову припускає необхідність його теоретичного визначення. Так, на думку Г.Л

Командн методи кервництва вбивали виробничу нцативу,  робтник став пасивним елементом у виробничй структур. Такий робтник не сприяв технчному прогресу. Що ж до адмнстративно-управлнського апарату, то вн, безупинно зростаючи, поглинав усе бльшу частину валового продукту, загрожуючи самй можливост розширеного вдтворення. Псля друго свтово вйни у багатьох капталстичних кранах нацоналзували були окрем галуз економки чи пдпримства. Всюди вони виявилися неспроможними витримувати конкуренцю з пдпримствами приватного сектора виробництва. Схильнсть соцалзму до зрвнювання людей та допомоги ледачому не штовха людей до творчост й винахдливост, не сприя пдвищенню продуктивност прац, а отже,  перемоз в конкурентнй боротьб. У кранах з ринковою економкою добро розподляться нервномрно, , надаючи людин право збагачуватися, вона заохочу творчих людей до винахдливост, внаслдок чого впродовж усх 70 рокв у них швидко розвиваться наука, технка, швидше пдйматься життвий рвень людей

1. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

2. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

3. Поняття та види адміністративного примусу

4. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

5. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

6. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
7. Освоєння космосу: історія та сучасність
8. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

9. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

10. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

11. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

12. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

13. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

14. Православ’я: історія та основні погляди

15. Соціологія: становлення та сучасність

16. Становлення та розвиток податкової служби України

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

17. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

18. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

19. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

20. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

21. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

22. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
23. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку
24. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

25. Іcторiя розвитку економiчних теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл

26. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

27. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

28. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

29. Історія держави та права України

30. Історія розвитку криміналістики в Україні

31. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

32. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

33. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

34. Припинення адміністративних правопорушень

35. Виникнення писемності та історія кодування інформації

36. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

37. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

38. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.
39. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
40. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

41. Історія розвитку вітчизняних бірж

42. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

43. Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

44. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

45. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

46. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

47. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

48. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Адміністративна відповідальність

50. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

51. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

52. Адміністративне право України

53. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

54. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки
55. Адміністративний процес
56. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

57. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

58. Адміністративно-правові норми

59. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

60. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

61. Місце адміністративного права в правовій системі

62. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

63. Підсудність адміністративних справ

64. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

66. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

67. Розвиток адміністративного законодавства

68. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

69. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

70. Види адміністративних порушень митного законодавства
71. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)
72. Історія розвитку книги

73. Походження та основні етапи розвитку письма

74. Історія розвитку української мови

75. Адміністративні і економічні реформи Петра I

76. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

77. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

78. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

79. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

80. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

81. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

82. Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі

83. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

84. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

85. Культура та історія

86. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.
87. Історія розвитку танцю модерн
88. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

89. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

90. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

91. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

92. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

93. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

94. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

95. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

96. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

97. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

98. Історія розвитку вокального мистецтва на Буковині у ХІХ – поч. ХХ ст.

99. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

100. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.