Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Визначення кількості витків в обмотках трансформатора

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Перелік лабораторних робіт з фізики № п/п Назва лабораторних робіт Кількість годин Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта 2 Визначення абсолютної і відносної вологості повітря 2 Визначення модуля пружності гуми 2 Порівняння молярних теплоємностей металів 2 Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму 2 Визначення питомого опору провідника 2 Дослідження залежності потужності та ККД джерела струму від його навантаження 2 Спостереження дії магнітного поля на струм 2 Визначення температурного коефіцієнту опору міді 2 Визначення заряду електрона 2 Визначення кількості витків в обмотках трансформатора 2 Визначення показника заломлення скла 2 Спостереження явища інтерференції світла 2 Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки 2 Визначення оптичної сили та фокусної відстані вбираючої лінзи 2 Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями 2 Лабораторна робота №11 (2 години) Тема Визначення кількості витків в обмотках трансформатора1 Мета роботи: набути уміння обчислювати коефіцієнт трансформації та кількість витків в обмотках трансформатора. 2 Прилади і обладнання: Розбірний трансформатор (дві котушки і залізне осердя) Джерело змінного струму (КЕФ-8) Один або два вольтметри на змінний струм Дріт для виготовлення додаткової обмотки Пуста котушка З’єднувальні провідники 4-6 шт. Загальнітеоретичні положення Відомо, що електричну енергію зручно і просто передавати від генератора до споживача. Проте воно пов’язано із значними втратами в проводах, внаслідок їх нагрівання. Ефективним шляхом зменшення теплових втрат у проводах лінії передач є одночасне зменшення сили струму зі збільшенням напруги при незмінній потужності струму. Тому передавання електроенергії на далекі віддалі стало можливим лише після того, як П. М. Яблочков винайшов трансформатор. Трансформатор – це пристрій, призначений для перетворення змінного струму однієї напруги U1 у змінний струм іншої напруги U2, але тієї самої частоти. Малюнок 1 – Схема трансформатора, що підвищує напругу (підвищувальний трансформатор) Трансформатор складається з двох котушок (обмоток), надітих на замкнене залізне осердя. Первинна обмотка вмикається до джерела змінної напруги, а до вторинної обмотки під’єднують користувача електроенергії. За допомогою залізного осердя змінне магнітне поле з першої котушки потрапляє у другу котушку, де збуджується електрорушійна сила (ЕРС) Е за законом електромагнітної індукції: (1) Оскільки магнітний потік в середині осердя однаковий у всіх перерізах, то в кожному витку первинної і вторинної обмотках виникає однакова ЕРС індукції - . Отже, якщо первинна обмотка має 1 витків, а вторинна - 2, то ЕРС індукції Е1 і Е2 в обмотках прямо пропорційні кількості витків у них: , (2) де 1 – кількість витків первинної обмотки, шт.; 2 – кількість витків вторинної обмотки, шт.; Е1, Е2 – ЕРС у першій, другій обмотках, В. Коефіцієнт k називають коефіцієнтом трансформації і його визначають під час холостого ходу трансформатора, коли розімкнуто коло вторинної обмотки. Тому , (3) де U1 – напруга на затискачах первинної обмотки, В; U2 – напруга на затискачах вторинної обмотки, В.

Якщо U1 &l ; U2, то трансформатор називається підвищувальним, а при U1 &g ; U2 – знижувальним. Один і той самий трансформатор можна використовувати, як підвищувальний, так і знижувальний, якщо поміняти місцями його обмотки. Оскільки ККД трансформатора дуже близький до 1, то для спрощення розрахунків можна знехтувати втратами потужності в трансформаторі (нагрівання обмоток, розсіяння магнітного поля,. ) і вважати, що Р1 ≈ Р2: , (4) де I1 , I2 – сила струму у первинній, вторинній обмотці відповідно, А. Звідки знайдемо: , (5) З формули 4 видно, що при підвищенні напруги, сила струму зменшується і, навпаки, при зниженні напруги, сила струму збільшується. Тому. при зниженні напруги, у другій котушці тече більший струм і потрібно використовувати провідник більшого діаметра, ніж у першій котушці. Порядок виконання роботи Намотати на пусту котушку додаткову обмотку, підрахувавши при цьому кількість її витків 0. Приєднати трансформатор до джерела змінної напруги так, щоб додаткова обмотка була вторинною. Виміряти напругу U1 на первинній та U0 на вторинній обмотках і обчислити коефіцієнт трансформації: , (5) За відомим коефіцієнтом трансформації: , (6) обчислити кількість витків 1 первинної обмотки: , (7) Для визначення кількості витків у вторинній обмотці 2 знову приєднують трансформатор до джерела струму зробивши другу котушку первинною і залишивши додаткову котушку у місті вторинної обмотки. Виміряти напругу на обмотках U2 і U0 і обчислити коефіцієнт трансформації: , (8) За відомим значенням коефіцієнта трансформації k2 обчислити кількість витків 2 вторинної обмотки: (9) Контрольні запитання Для чого призначений трансформатор і яка його будова? Що називають коефіцієнтом трансформації? Що відбудеться у другій обмотці трансформатора, якщо на першу обмотку подати постійну напругу? Який тип трансформатора використовують для зварювального апарата, якщо для зварювання металів потрібен великий струм? Чи можна зняти котушку трансформатора з осердя і подати на неї напругу, яка вказана на ній? У скільки разів треба підвищити напругу, щоб втрати зменшити у раз? (Використати формули ;). Чому ККД трансформатора значно вищій ніж ККД електродвигуна? Який ще існує шлях зменшення теплових втрат у провіднику, крім зменшення сили струму? Який тип трансформатора використовують біля електростанції, біля користувача? Висновки Оформлення звіту Лабораторна робота №12 (2 години) Тема Визначення показника заломлення скла1 Мета роботи: навчитись визначати показник заломлення скла. 2 Прилади і обладнання: Скляна пластинка з паралельними гранями Аркуш паперу 4 кнопки Транспортир 3 шпильки Олівець Трикутник Дощечка Загальнітеоретичні положення Кожний промінь світла, що проходе з одного середовища в інше, на межі цих середовищ заломлюється. Заломлення світла – це зміна напрямку розповсюдження світла при переході з одного середовища в друге. Причина заломлення світла – зміна його швидкості поширення. Кут між падаючим променем і перпендикуляром до поверхні, опущеним у точку падіння променя, називають кутом падіння (α). Кут між заломленим променем і продовженням перпендикуляра, опущеним у точку падіння променя, називають кутом заломлення (&be a;).

Малюнок 1 - Схема дослідуЗакон заломлення світла. При всіх змінах кутів падіння α і заломлення &be a; відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для даних двох середовищ є величина стала, яка називається відносним показником заломлення другого середовища відносно першого: , (1)де α – кут падіння променя; &be a; – кут заломлення променя; 1 , 2 – абсолютні показники заломлення 1 середовища і 2 середовища відносно вакууму (пустоти); – (відносний) показник заломлення скла відносно повітря; Абсолютним показником заломлення абс є величина, яка визначається відношенням швидкості світла у вакуумі с до швидкості світла &upsilo ; у даному середовищі. (2)Тому для двох середовищ маємо: , (3) де &upsilo ;1 , &upsilo ;2 – швидкості поширення світла у першому середовищі і у другому відповідно; с – швидкість світла у вакуумі; с=299729500 м/с ≈ 3 108 м/с.З формули 3 видно, що відносним показником заломлення другого середовища відносно першого є відношення швидкості поширення світла у другому середовищі до швидкості у першему.Таблиця Абсолютний показник заломлення деяких речовин Речовина абс Речовина абс Повітря 1,000292 Алмаз 2,417 Вода 1,333 Цукор 1,56 Лід 1,31 Янтар 1,532 Порядок виконання роботи Поклавши скляну пластинку на пришпилений до дощечки аркуш паперу, прокреслити олівцем лінії вздовж заломлюючих граней АВ і СД (малюнок 1). Встромити в дощечку дві шпильки так, щоб одна з них дотикалася до пластинки, а проведений через них відрізок прямої утворював би з гранню довільний кут. Піднявши дощечку на рівень очей, встромити третю шпильку так, щоб вона (якщо дивитися через пластинку) закрила дві перші шпильки. Знявши пластинку і витягнувши шпильки, сполучити місця проколів відрізками прямої лінії. Виміряти транспортиром кути падіння α і заломлення &be a;. Обчислити відносний показник заломлення скла за формулою 1: Таблиця 2 Дані вимірювань і обчислень і α, град; &be a;, град si α si &be a; ∆ Повторити дослід для інших кутів падіння і порівняти результати. Визначити середнє значення показника заломлення: (3) Визначити абсолютну похибку для кожного випадку: , (4) де і – номер досліду. Обчислити: за формулою: Обчислити відносну похибку вимірювань: (5) результати записати у вигляді: Контрольні запитання Як читаються перший та другий закони заломлення світла? Що називають абсолютним, відносним заломленням світла? Чи знаходяться падаючий і заломлений промені у одній площині? Як відомо, скло – прозорий матеріал; однак бите скло непрозоре та має білий колір. Чим це пояснюється? Чи буде вихідний промінь паралельний падаючому, якщо перед пластинкою і за пластинкою є різні середовища? Де більше швидкість поширення світла: у повітрі чи у дослідному склі? У скільки разів? (таблиця 1) Коли відносний показник заломлення світла другого середовища відносно першого буде більше 1, менше 1? Визначити граничний кут при переході променів з алмазу в кристалічний цукор (таблиця 1). Висновки Оформлення звіту Лабораторна робота №13 (2 години) Тема Спостереження явища інтерференції світла1 Мета роботи: спостерігати явище інтерференції світла.

Это способ получения мощнейшего тока высочайшего электрического напряжения, сильнейшего возмущения среды. Другое его свойство, в той же степени ценное,P его разряд может иметь любую желаемую частоту колебаний, до многих миллионов в секунду. Я получил предельно достижимую частоту, идя другим путем, когда возникла счастливая мысль прибегнуть к конденсатору. И сконструировал такое устройство, которое может в быстром темпе попеременно заряжаться и разряжаться через катушку с несколькими витками из толстой проволоки, образующей первичную обмотку трансформатора. Каждый раз, когда конденсатор разряжался, ток колебался в первичной обмотке и индуцировал соответствующие колебания во вторичной. Таким образом был создан принципиально новый трансформатор, или индукционная катушка, который я назвал «электрическим генератором колебаний», имея в виду уникальные качества, характеризующие конденсатор и дающие возможность добиваться результатов, не достижимых другими средствами. Электрические явления любого желаемого характера и интенсивности, о которых раньше не мечталось, теперь могут быть получены без труда благодаря применению созданного устройства, основные компоненты которого показаны на фото (Ил. 7)

1. Технологія намотування гвинтових обмоток силових трансформаторів

2. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

3. Дослідження однофазного трансформатора

4. Важнейшие природные соединения алюминия

5. Глухие испанские художники: Франсиско Хосе де Гойя и Роберто Готье Прадес

6. Философская направленность сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц"
7. Жизнь и творчества Лопе де Вега. Художественные особенности творчества на материале пьесы "Собака на сене"
8. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

9. Оноре Де Бальзак

10. Маркиз де Сад и XX век

11. Шарль де Голль

12. 4 крестовый поход и завоевание Константинополя по хронике Робера де Клари "завоевание Константинополя"

13. Важнейшие природы соединения алюминия

14. Установление соединений в цифровой АТС типа EWSD

15. MIG MAG TIG сварка, установка ванн и душевых поддонов, соединение пластмассовых труб

16. Уплотнение неподвижных соединений

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

17. Контроль качества сварных соединений

18. Силовой трансформатор для источника питания

19. Релейная защита и автоматика трансформаторов

20. Трансформаторы

21. Трансформаторы

22. Получение и применение кальция и его соединений
23. Межпредметные связи в курсе школьного предмета химии на предмете углерода и его соединений
24. Фосфор и его соединения

25. Углерод и его соединенния

26. Исследование свойств хрома и его соединений

27. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

28. Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов

29. Гвардейские соединения, корабли и части ВМФ (1942-1945)

30. Деятельность Пьера де Кубертена по возрождению Олимпийских игр современности

31. Штрихи к историческому портрету Г.В. де-Геннина

32. Академия деи Линчеи

Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

33. Ли де Форест и первые шаги электроники

34. Отец Горио. Бальзак Оноре де

35. Собака на сене. де Вега Лопе

36. Чаттертон. де Виньи Альфред

37. Сирано де Бержерак. Ростан Эдмон

38. Милый друг. де Мопассан Ги
39. Гобсек. Оноре де Бальзак
40. Блеск и нищета куртизанок. Бальзак Оноре де

41. Пышка. де Мопассан Ги

42. Кармен. де Мериме Просперо

43. Жизнь. де Мопассан Ги

44. Евгения Гранде. Бальзак Оноре де

45. Оноре де Бальзак. Шуаны, или Бретань в 1799 году

46. Оноре де Бальзак. Евгения Гранде

47. Лопе де Вега. Собака на сене

48. Лопе де Вега. Валенсианская вдова

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

49. Рамон Дель Валье-Инклан. Сонаты. Записки маркиза де Брадомина

50. Хосе де Кадальсо-и-Васкес

51. Философия XVII века и ее влияние на художественное мышление де Сада

52. Гениальный автор "Человеческой комедии" (Оноре де Бальзак)

53. Жизнь и творчество Лопе де Вега. Художественные особенности творчества на материале пьесы "Собака на сене"

54. Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова и идеи его учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ
55. Маркиз де Сад в стране Советов
56. Шодерло де Лакло

57. Жан де Лафонтен в контексте культурных ассоциаций романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых»

58. Концепция романа у М. де Скюдери

59. Электросварочный трансформатор

60. Соединения костей верхней конечности

61. Дефекты сварных и паяных соединений

62. Схемы соединения гальванических элементов. Схема включения реостата. Схема включения потенциометра

63. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

64. Волны де Бройля

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Истины Шарля де Голля

66. Соціальні групи

67. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

68. Тенденции развития социальной рекламы в Соединенных Штатах Америки

69. Истории религий: "Дао де Дцин"

70. Клепочное соединение
71. Силовой двухобмоточный трансформатор
72. Проблема сознания в философии Жюльена-Офре де Ламетри и "философия сознания" Джона Сёрла

73. Высокомолекулярные соединения

74. Ламарк Жан Батист Пьер Антуан де Моне

75. Органические соединения

76. Ртуть и ее соединения

77. Кислородосодержащие органические соединения

78. Химия платины и ее соединений

79. Органические соединения серы

80. Геоэкологическая роль фенольных соединений в Тюменском нефтегазовом регионе

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. Соединение и разъединение исков

82. Черубина де Габриак

83. Мишель де Монтень

84. Анри Луи Югюст Рикар де Монферран

85. Тома де Кольмар

86. Луис де Милан /Luis de Milan/
87. Фелис Антонио де Кабесон
88. Мигель де Фуэнльяна

89. Антуан де Сент-Экзюпери

90. Барклай-де-Толли Михаил Богданович

91. Оноре де Бальзак

92. Ги де Мопассан

93. Симона де Бовуар

94. Ретиф де ла Бретонн

95. Салиас-де-Турнемир Евгений

96. Бернардэн де Сен Пьер

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

97. Оноре де Бальзак

98. Хуго Де Фриз

99. Луи де Бройль

100. Де Кирос Педро Фернандес


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.