Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи державного регулювання зайнятості населення України 1.1 Соціально-економічна сутність зайнятості та її особливості в умовах ринку 1.2 Взаємозв’язок зайнятості населення та ринку праці в системі ринкової економіки 1.3 Інструмент регулювання зайнятості населення Розділ 2. Аналіз практики державного регулювання зайнятості населення 2.1 Аналіз динаміки чисельності та розподілу зайнятого населення 2.2 Аналіз активної політики зайнятості 2.3 Аналіз пасивної політики зайнятості Розділ 3. Напрямки вдосконалення державного регулювання зайнятості 3.1 Напрями розвитку державної політики зайнятості за видами економічної діяльності 3.2 Перспективи розвитку активної політики зайнятості 3.3 Перспективи розвитку пасивної політики зайнятості Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність теми. Довгострокова стратегія радикального і масштабного реформування економіки України зумовлює необхідність використання адекватних ринковим умовам механізмів залучення людини до системи факторів виробництва і реалізації її соціально-економічних можливостей в економічній діяльності. Дуже важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить збереженню і розвитку трудового потенціалу як основи соціально-економічного поступу і формування такої зайнятості, що швидко реагує на динаміку соціально-економічних трансформацій у країні та її регіонах. Водночас доводиться констатувати, що на сьогодні колосальний розрив між цілями і можливостями здійснення ринкових перетворень не дає змоги повноцінно використовувати трудовий потенціал на основі створення оптимальних умов для формування ефективної моделі зайнятості і відтворення робочої сили. У контексті обставин, які склалися в Україні, можна стверджувати, що суть завдання полягає у пошуку ефективних форм, важелів і методів вирішення соціально-економічних суперечностей, що виникли і виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання трудового потенціалу, розробки нової концепції зайнятості населення на основі використання досвіду посттоталітарних східноєвропейських та пострадянських країн, формування ефективнішого механізму регулювання соціально-трудових відносин. Мета роботи. Виходячи з дослідженого нами теоретичного аспекту державного регулювання зайнятості населення дослідити сучасний стан та запропонувати перспективи розвитку. Завданням роботи є: - дослідити соціально-економічний зміст зайнятості; - виявити взаємозв’язок зайнятості населення та ринку праці в системі ринкової економіки; - визначити інструменти регулювання зайнятості населення; - дослідити динаміку чисельності та розподілу зайнятого населення; - виявити фактори та наслідки змін зайнятості населення; - з’ясувати позитивні моменти та проблеми у практиці регулювання зайнятості населення України; - визначити напрямки вдосконалення державного регулювання зайнятості. Об’єкт дослідження – державне регулювання зайнятості в Україні. Інформаційною базою послужили праці вчених Л. Безтелесна, Г.Волинський, Ю. Богоявленська, Л. Городецька, О. Грішнова, В.Дем’яненко, С.Д

орогунцов, С.Кузнєцова, Е. Лібанова, С. Калініна, Н. Москаленко, Маршавін Ю., В.Онікієнко, І.Петрова, В. Петюх, В.Савченко, М. Соколик, А. Чухно, Л.Шевченко. Предмет дослідження –державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності. Розділ 1. Теоретичні основи державного регулювання зайнятості населення України 1.1 Соціально-економічна сутність зайнятості та її особливості в умовах ринку Зайнятість – діяльність громадян для задоволення особистих і суспільних потреб, що не суперечить законодавству і приносить, як правило, заробіток, трудовий доход. Поняття «зайнятість» має економічний, соціальний та правовий зміст і розглядається як тріада категорій: економічної, соціальної та правової. Зайнятість з економічної точки зору — це діяльність працездатного населення зі створення суспільного продукту або національного доходу. Ця зайнятість має вирішальне значення для суспільства з точки зору корисності, що визначає як економічний потенціал суспільства, так і рівень та якість життя населення в цілому, а також добробут окремих громадян. Зайнятість з соціальних позицій — це зайнятість такими видами корисної діяльності, як навчання, служба в армії, зайнятість в домашньому господарстві, виховання дітей, догляд за хворими і людьми похилого віку, участь в роботі громадських організацій. Правовий зміст зайнятості полягає в тому, що праця є природним правом людини, яке гарантується громадянину України державою. Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, а держава створює умови для здійснення цього права, гарантує однакові можливості у виборі професії і роду трудової діяльності; реалізує програму професійно-технічного навчального, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до потреб суспільства. Отже, зайнятість як соціально-економічна категорія синтезує сукупність відносин щодо участі людей в суспільному виробництві і пов'язана із забезпеченням масштабів, умов і форм включення людей у суспільно корисну працю, з процесами формування, розподілу й використання трудових ресурсів. Концептуально виділяють повну, ефективну і раціональну види зайнятості. Повна зайнятість означає створення матеріально-технічних, організаційних, соціально-економічних умов, які забезпечили б можливість працевлаштування працездатного населення. Поняття повної зайнятості працездатного населення розглядається в контексті зайнятості всіх видів ресурсів. Це означає, що кожен, хто хоче й може працювати, має бути забезпечений роботою; не повинні пустувати пахотні землі, простоювати обладнання й машини і т. п. Ефективна зайнятість забезпечує баланс між попитом і пропозицією робочої сили, відповідність наявної кількості робочих місць професійно-кваліфікаційній робочій силі. Дана зайнятість зорієнтована на скорочення ручної, непрестижної та важкої праці, розподіл трудових ресурсів у територіальному та галузевому розрізах, за сферами прикладання праці та видами діяльності, який дає змогу в кожний момент одержувати найбільший приріст матеріальних і духовних благ і передбачає ефективне використання в трудовому процесі кожного зайнятого.

Поєднання повної і ефективної зайнятості створює раціональну зайнятість. Вона має місце в суспільстві з урахуванням доцільного перерозподілу працівників між галузями та регіонами. Дані концепції, основані на повній зайнятості, тривалий час використовувалась багатьма країнами. Зокрема, в капіталістичному світі концепція повної зайнятості панувала до середини 70-х років і базувалась на стимулюванні державою попиту на робочу силу. Суттєва структурна перебудова виробництва, безперервне оновлення матеріальної бази, зниження темпів зростання виробництва за умов панування концепції повної зайнятості зробили незворотним процес витіснення живої праці й загострили проблему безробіття. Це зумовило перехід до нового підходу до розв'язання проблем зайнятості, що відповідно до визначення МОП, дістало назву концепції глобальної зайнятості, яка враховує всі види економічної та суспільно корисної діяльності й формулюється як залучення всіх осіб працездатного віку до розширеної сфери економічно і суспільно корисної трудової діяльності. Крім того, Петюхом В. М. концептуально виділяються примусовий та добровільний вид зайнятості. Примусова зайнятість населення спостерігалася в історичному плані в різних країнах з різними способами виробництва. Одним із прикладів її застосування були колишні соціалістичні країни, в яких конституційно було закріплено обов'язок трудитись. Кожен працездатний громадянин мусив трудитися постійно, протягом робочого дня й тижня, з ранньої юності до пенсійного віку. Добровільна зайнятість передбачає право розпоряджатись своєю здатністю до праці, здійснювати або не здійснювати будь-яку, не заборонену законом, діяльність, у тому числі не пов'язану з виконанням оплачуваної роботи, надання кожній людині підходящої для неї роботи з одночасною відміною будь-яких форм примусу до праці. В умовах добровільної зайнятості людина має право обрати навіть такі види діяльності: догляд за хворим членом сім'ї або родичем, виховання дітей у сім'ї, ремонт квартир, будівництво власного будинку, облаштування дачної ділянки, тривалу подорож, покращення здоров'я, саморозвиток особистості і т. п. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення», зайнятість — це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб, і така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі. Процес переходу до ринкової економіки країн Центральної та Східної Європи та країн колишнього Радянського Союзу призвів до драматичних змін у всіх сферах суспільного життя. Ринок праці не є виключенням. Із зміною моделі з виробництва, яке керувалось державними замовленнями, на виробництво, рушійною силою якого є бажання та смаки споживача, драматично змінилися структура й обсяг випуску продукції та, як наслідок, попит на робочу силу. Основним наслідком процесу реструктуризації економіки на ринку праці було безупинне зростання відкритого безробіття: практично з нульового рівня воно сягнуло розмірів, які зафіксовано в розвинених країнах. Це було неминучим явищем в умовах перерозподілу робочих місць та працівників між державним сектором, в якому кількість робочих місць невпинно скорочувалась, та новим приватним сектором, в якому кількість створюваних робочих місць була недостатньою для того, щоб працевлаштувати усіх незайнятих.

Але, незважаючи на досить солідний рівень організації діяльності органів безпеки, вони все ж таки не змогли вирішити покладені на них завдання. І причини цього були дуже серйозні. Подальше зростання соціально-економічної напруженості в Україні, про причини якої вже йшлося, призвело до загального антигетьманського повстання, очоленого партіями соціалістичного спрямування, котрі об'єдналися в Український Національний Союз, що виділив зі свого складу керівний орган антигетьманської боротьби - Директорію - під проводом соціал-демократа В.Винниченка. Після листопадової революції в Німеччині та розпаду Австро-Угорської імперії у жовтні 1918 р. Гетьманат втратив військову підтримку цих держав. Власні збройні сили та спеціальні служби режиму П.Скоропадського ще не встигли зміцнитися настільки, аби надійно захистити владу. До того ж загальна нестабільність у країні, непопулярне рішення Гетьмана про федерацію з майбутньою небільшовицькою Росією призводили до розкладу особового складу самих силових структур, недбалого ставлення до службових обов'язків, небажання служити Гетьману

1. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

2. Державне регулювання ринкової економіки

3. Державне регулювання страхової діяльності

4. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

5. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

6. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні
7. Державне регулювання фондового ринку в Україні
8. Державне регулювання грошового обороту України

9. Державне регулювання соціальної політики

10. Державне регулювання економіки

11. Державне регулювання економіки

12. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

13. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

14. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

15. Державне регулювання природних монополій

16. Державне регулювання ринку цінних паперів

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа

17. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

18. Неспроможність ринку і державне регулювання

19. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

20. Деятельность: структура, этапы, виды (Контрольная)

21. Статистика населения. Метода анализа динамики численности и структуры населения

22. Файловая структура диска. Виды файлов и их обозначение
23. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
24. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

25. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

26. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

27. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

28. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

29. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

30. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

31. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

32. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

34. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

35. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції

36. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

37. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

38. Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий
39. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения
40. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения

41. Подготовка населения в области защиты населения от ЧС

42. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

43. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

44. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

45. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

46. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

47. Население мира

48. Динамика численности населения РФ

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

49. Депопуляция российского населения в конце 20 века

50. Рост населения, проблема продовольствия

51. Виды и характеристика федеральных налогов

52. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

53. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

54. Сущность и виды инфляции
55. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)
56. Авторский договор: понятие и виды

57. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

58. Виды договоров (Контрольная)

59. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

60. Виды подряда

61. Договор подряда и его виды

62. Виды коммерческих организаций

63. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

64. Понятие Иска. Виды исков

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

65. Виды договоров. Жилищные споры

66. Виды налогов за рубежом

67. Незадекларированые доходы населения

68. Монархия, республика и их виды

69. Общественные объединения и их виды

70. Понятие государственной службы и ее виды
71. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения
72. Налоги с населения

73. Налоги: их сущность, виды и функции

74. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

75. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

76. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

77. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

78. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

79. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

80. Понятие правонарушений и их виды

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

82. Римское право. Обязательство и его виды

83. Понятие и виды договоров в Римском частном праве

84. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

85. Органы государства: их признаки и виды

86. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды
87. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды
88. Правоотношения: понятие, признаки и виды

89. Виды трудовых договоров

90. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

91. Понятие и виды материальной ответственности работников

92. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

93. Экологические правонарушения в РФ: виды, ответственность

94. Виды перевода в современном мире

95. Виды графики

96. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

97. Памятники саргатской культуры как источник для реконструкции социально-экономических отношений и мировоззрения населения

98. Виды и жанры литературы средневековья

99. Преферанс во всех видах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.