Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Контрольная работа по основам экономической теории

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Селидовский горный техникум Заочное отделение Шифр№ 30 Вариант№10 Контрольная работа №1 по основам экономической теории студента IV курса группы 1ЕР-2003/11”З” Донина Ивана АлександровичаОценка: Подпись преподавателя: Контрольная работа №1 Вариант №10 Вопросы: 1. Форми підприемницької діяльності 2. Основні форми і методи регулювання економіки 3. Зовнішньоекономічна політика УкраїниОтветы: 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯСутність, значення та організаційно-правові форми здійснення. Як відомо, у минулому видокремлювали землю, працю й капітал як ключові чинники виробництва; нині до них додають новий чинник – підприємницький потенціал (потенційну можливість максимально ефективного використання сукупності кадрових, матеріальних і нематеріальних ресурсів). Формування й використання цього потенціалу — це практично і є суттю поняття «підприємництво», яке заведено вважати особливою сферою виробничо- господарської або іншої діяльності з метою одержання певного зиску.Підприємництвом, як правило, називають ініціативно-самостійну господарсько- комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що її цілком зорієнтовано на одержання прибутку (доходу). Така діяльність здійснюється від свого імені, на власний ризик і під особисту майнову відповідальність окремої фізичної особи — підприємця або юридичної особи — підприємства (організації).Основними функціями підприємницької діяльності заведено вважати:1) творчу — генерування й активне використання новаторських ідей і пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі (підприємництві);2) ресурсну — формування й продуктивне використання власного капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів;3) організаційно-супровідну — практична організація маркетингу, виробництва, продажу, реклами та інших господарських справ. Підприємницька діяльність може здійснюватися без використання і з використанням найманої праці, без утворення або з утворенням юридичної особи.Важливо усвідомлювати, що підприємництво (бізнес) завжди має здійснюватися за науково обґрунтованими принципами.До цих принципів належать:1) вільний вибір бізнесової діяльності;2) залучення на добровільних засадах ресурсів (грошових коштів і майна) індивідуальних підприємців та юридичних осіб для започаткування й розгортання такої діяльності;3) самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників ресурсів і споживачів продукції, установлення цін на товари та послуги, наймання працівників;4) вільне розпоряджання прибутком (доходом), що залишається після внесення обов'язкових платежів до відповідних бюджетів;5) самостійне здійснення підприємцями — юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності.Підприємництво як форма переважно ініціативної діяльності може започатковуватися й функціонувати у вигляді будь-яких її видів (виробничої та торговельної діяльності, посередництва, надання послуг тощо).Поряд з цим завжди виокремлюються індивідуальна й колективна форми підприємницької діяльності, тобто такі можливі види останньої, як:а) малий бізнес (мале підприємництво), що базується на особистій власності або оренді майна;б) спільне підприємництво (партнерство), засноване на колективній власності;в) корпоративне підприємництво, матеріальною підвалиною якого служить акціонерна власність.Т

радиційно існують класична та інноваційна моделі підприємництва з альтернативним варіантом їхнього поєднання. Класична модель підприємницької діяльності незмінно орієнтується на найефективніше використання наявних ресурсів підприємства (організації). За такої моделі дії підприємця чітко окреслено: аналітична оцінка наявних ресурсів; виявлення реальних можливостей досягнення поставленої мети бізнесової діяльності; використання саме тієї реальної можливості, яка здатна забезпечити максимально ефективну віддачу від наявних фінансових, матеріальних і нематеріальних ресурсів. Інноваційна модель підприємництва передбачає активне використання переважно інноваційних організаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально- економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу.Тому практична реалізація цієї підприємницької моделі має спиратися на таку послідовно здійснювану систему дій:1) науково обґрунтоване формулювання головної підприємницької мети;2) усебічна оцінка зовнішнього ринкового середовища з погляду пошуку альтернативних можливостей реалізації запропонованої підприємницької ідеї;3) неупереджена порівняльна оцінка власних матеріально-фінансових ресурсів і прогнозованих можливостей;4) конструктивний пошук зовнішніх додаткових джерел відповідних видів ресурсів (за потреби);5) ґрунтовний аналіз потенційних можливостей конкурентів у відповідній ніші ринку;6) практична реалізація завдань інноваційного характеру згідно з прийнятою концепцією підприємницької діяльності.Правильне розуміння сутності підприємницької діяльності випливає також із визначення її значення для функціонування ефективної системи господарювання. Воно (значення) полягає насамперед у тім, що підприємництво: по-перше, служить головним фактором структурних змін у системі господарювання; по-друге, створює живильне середовище для конкуренції і завдяки цьому стає своєрідним каталізатором соціально- економічного розвитку країни в цілому; по-третє, сприяє найефективнішому використанню інвестиційних, матеріальних і нематеріальних ресурсів; по- четверте, забезпечує належну мотивацію високопродуктивної праці.В Україні правове забезпечення підприємницької діяльності гарантується насамперед Законом України «Про підприємництво», ухваленим Верховною Радою України 1991 року. Ключовими його розділами є:1) загальні положення щодо підприємництва (суб'єкти, свобода, обмеження, принципи та організаційні форми);2) умови здійснення підприємництва (державна реєстрація, право наймання працівників і соціальні гарантії, відповідальність суб'єктів, припинення діяльності);3) стосунки підприємця і держави (гарантії прав, державні підтримка та регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні договори). Для дальшого розвитку підприємницької діяльності в Україні важливе значення має також Указ Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 12 травня 1998 року № 456/98. Згідно з указом підтримка малого підприємництва має здійснюватися за такими напрямами:формування інфраструктури підтримки й розвитку малого підприємництва; створення сприятливих умов для використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій; запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; удосконалення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва; фінансова підтримка інноваційних проектів.

Крім того, Кабінетом Міністрів України розроблено та Верховною Радою України схвалено Державну програму підтримки малого підприємництва на 1999—2000 роки.Важливою передумовою успішної підприємницької діяльності треба вважати вибір організаційно-правової форми її здійснення, який зазвичай обумовлюється низкою чинників (мірою відповідальності, системою оподаткування, потребою у фінансових коштах, можливістю зміни власника, управлінськими здібностями підприємця тощо). В Україні поширено здебільшого три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:1) одноосібна власність;2) товариства (партнерства);3) корпорації (акціонерні товариства).Сутнісні характеристики, переваги та недоліки окремих організаційних утворень наведено в табл. 2.1.Таблиця 2.1. Порівняльна характеристика ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІОрганізаційно-правова форма Сутнісно-змістова характеристика Організаційно-економІчні та соціальні переваги , недоліки Одноосібна власність Підприємство, власником якого є фізична особа або сім'я • Простота заснування• Повна самостійність, свобода та оперативність дій підприємця• Максимально можливі спонукальні мотиви до ефективного господарювання• Гарантоване збереження комерційних таємниць • Труднощі із залученням великих інвестицій та одержанням кредитів• Повна відповідальність за борги• Неможливість спеціалізованого менеджменту• Невизначеність терміну функціонуванняГосподарське товариство (партнерство) Об'єднання власних капіталів кількох фізичних або юридичних осіб за умов: однакового розподілу ризику і прибутку; спільного контролю результатів бізнесу; безпосередньої участі в здійсненні діяльності • Широкі можливості виробничої та комерційної діяльності• Збільшення фінансової незалежності й дієздатності• Велика свобода дій та більша продуманість управлінських рішень• Можливість залучення до управління товариством професійних менеджерів • Загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність, тобто можливість банкрутства через професійну некомпетентність одного з партнерів• Збільшення ймовірності господарського ризику через недостатню передбачуваність процесу та результатів діяльностіКорпорація (акціонерне товариство) Підприємство, власниками якого є акціонери, котрі мають обмежену відповідальність (у розмірі свого внеску в акціонерний капітал) і розпоряджаються прибутком • Реальна можливість залучення необхідних інвестицій• Більша можливість постійного нарощування обсягів виробництва чи послуг• Існування тільки обмеженої відповідальності акціонерів• Постійний (тривалий) характер функціонування • Наявність розбіжностей між правом власності і функцією контролю діяльності• Сплата більших податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваних дивідендів• Існування потенційної можливості посадових осіб впливати на діяльність корпорації у власних інтересахВажливою формою підприємницької діяльності є франчайзинг, який у широкому розумінні цього терміна означає надання права на виробництво та (або) збут продукції (здійснення послуг), а також практичної допомоги в справі організації бізнесу.

Именно в процессе опровержения этого ложного смысла, не свойственного представлениям ВП СССР, сделан ни чем,P кроме верности марксизму,P не обоснованный вывод: ВП СССР ошибся «прейскурант не является интегральным показателем, характеризующим вектор ошибки управления экономикой. Прейскурант это один из контрольных параметров вектора ошибки, но не более того». Но, как уже было отмечено ранее, жизненное явление это одно, а его интерпретация в теориях (включая и свойственные им модели, в том числе и математические) это другое; а в разных теориях одно и то же явление может интерпретироваться взаимоисключающе, вследствие чего одни и те же компоненты математического аппарата в своих прикладных аспектах на основе разных теорий могут обретать и разный смысл как взятый из жизни, так и надуманный. В работах экономического раздела КОБ особое внимание уделено описаниям экономической реальности, т.е.P моделям [22], именно потому, что описания (модели) и реальность объективно разные вещи, обретающие определённость взаимосвязей друг с другом только через субъективно обусловленную деятельность разработчиков и пользователей моделей

1. Курс экономической теории

2. НДС: экономическая сущность и основы организации в РФ

3. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

4. Контрольная работа по физкультуре 1 курс 1 юнита

5. Экономические отношения и интересы в рекреационном регионе, противоречия экономических интересов субрегиона и хозяйствующих субъектов

6. Основы параллельного программирования на кластере и разработка элективного курса «Администрирование в информационных системах и администрирование виртуальных машин»
7. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму
8. Основы экономической теории. Теория Джона М. Кейнса

9. Конспекты по основам экономической теории

10. Основы экономической теории

11. Контрольная по экономической теории

12. Социально-экономические основы, сущность и теории прогнозирования и планирования в условиях рыночной экономики

13. Основы экономической теории

14. Основы экономической теории

15. Основы экономической теории

16. Основы экономической теории

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

18. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

19. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

20. Торгово-экономические связи Киевской Руси (Контрольная)

21. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

22. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)
23. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)
24. Основы теории систем и системный анализ

25. Основы уголовного права (Контрольная)

26. Основы гендерной теории и методологии

27. Основы теории измерений (спортивная метрология)

28. Теория экономического анализа (Шпаргалки)

29. Некоторые экономические теории

30. Критика экономической теории К. Маркса

31. Кембриджская школа экономической теории

32. Экономическая основа международной торговли

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

33. Теория кадровой политики (Контрольная)

34. Теория экономического прогнозирования

35. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

36. Экзаменационные вопросы по Экономической теории, раздел Микроэкономика на 2003-2004 учебный год

37. Теория экономического прогнозирования

38. Экономическая теория (Шпаргалка)
39. Экономическая теория. Социальная политика государства
40. Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

41. Основы рыночной экономики (Контрольная)

42. Основы современных экономических знаний

43. Представление об экономической теории. Ее место в ряду экономических наук

44. Становление и развитие Экономической Теории

45. Основы теории финансов

46. Потребности и их роль в экономической теории

47. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа

48. Лекции по экономической теории

Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее

49. Современные дискуссии о предмете экономической теории.

50. Билеты по экономической теории

51. Теория экономического анализа (шпаргалка)

52. Собственность как основа социально-экономических отношений

53. Экономическая теория прав собственности и трансакционные издержки

54. Военно-технические и экономические основы Военной доктрины
55. Контрольная по теории вероятности
56. Математические основы теории систем

57. Основы теории относительности

58. Концептуальные основы формирования теории маркетинговых решений

59. Основы теории вихревой гравитации и строения вселенной

60. Основы теории непустого эфира (вакуума)

61. Основы теории государства и права

62. Конституционные основы защиты экономических прав

63. Понятие и состав административного правонарушения (контрольная по дисциплине Основы российского законодательства)

64. Формирование инфраструктуры предпринимательства России, как основа экономического роста

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

65. Основы экономической психологии - билеты за 1 семестр 2001 года

66. Основы теории цепей

67. Теория государства и права (Контрольная)

68. Экономическая теория контроля над преступностью

69. Экономическая теория преступлений и наказаний

70. Вывод и анализ формул Френеля на основе электромагнитной теории Максвелла
71. Информационная теория типологических групп и формирование на ее основе взаимодействия тренера и спортсмена
72. Правовые и экономические основы применения современной методологии стоимостной оценки ущерба

73. Теория экономических организаций

74. Теория экономического развития

75. Предмет и метод экономической теории

76. Введение в экономическую теорию

77. Основы теории инвестиционного анализа

78. Контрольное задание по курсу "История экономических учений"

79. Модель человека в экономической теории

80. Теория экономической неопределенности и риска и их оценка в экономике России

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Контрольная работа по предмету «Теория бухгалтерского учета»

82. В чем суть маржинализма как одного из методологических принципов экономической теории

83. Собственность как основа экономической системы

84. Научно-практические основы экономической реформы 1965г.

85. Экономическая свобода и теория международной торговли

86. Предмет и метод основ экономической теории
87. Экономическая теория
88. Основы построения экономических информационных систем

89. Экономическая теория

90. Экономические основы деятельности учреждений социального обслуживания

91. Теория общественно-экономических формаций и конвергенции идеологий в экономике

92. Экономическая теория товара и денег

93. Билеты Экономическая теория за второй семестр 2000 года

94. Институциональное направление в экономической теории

95. Конспект по экономической теории

96. Маржинализм в экономической теории

Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные

97. Ответы на билеты по Экономической теории

98. Современные экономические школы: теория и практика реализации концепции монетаризма и кейнсианства

99. Теории экономического цикла и их эволюция


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.