Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Підстави і порядок припинення права користування надрами

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Реферат Підстави і порядок припинення права користування надрами План Вступ. 1. Підстави і порядок припинення права користування надрами. Висновок. Література. Вступ Право користування надрами може бути припинено (повністю чи частково), зупинено на деякий час через підстави, передбачені чинним законодавством. Повне припинення права надрокористування настає, коли користувач позбавляється цього права на весь наданий йому гірничий відвід або спеціального дозволу (ліцензії). Частковим припиненням називається вилучення у надрокористувача лише частини гірничого відводу із збереженням за ним права користування частиною, що залишилася. Підстави припинення права користування надрами передбачені в ст. 26 Кодексу України про надра. Землевласники і землекористувачі можуть бути позбавлені права видобування корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних вод та права користування надрами для господарських і побутових потреб у разі порушення ними порядку і умов користування надрами на наданих їм у власність або користування земельних ділянках. Право користування надрами припиняється органом, який видав ліцензію на користування надрами, або у судовому порядку. 1. Підстави і порядок припинення права користування надрами. Існують підстави, при наявності яких припинення права надрокористування завжди обов’язкове, і підстави (вони віддаються на розсуд компетентних органів), які можуть спричинити, а можуть і не спричинити припинення даного права. Ці підстави можна поділити на обов’язкові (безумовні) та умовні. До обов’язкових можна віднести: - закінчення встановленого терміну користування надрами; - коли відпадає потреба в користуванні; - припинення діяльності користувачів надр; - вилучення у встановленому порядку наданої у користування ділянки надр; - позбавлення надрокористувача спеціального дозволу (ліцензії). Право користування надрами може бути припинено в безумовному порядку, коли надра вилучаються для державних або громадських потреб у встановленому законодавством порядку. Надрокористувачам у такому разі зобов’язані відшкодувати збитки, завдані внаслідок вилучення надр, у розмірах і порядку, встановлених законодавством. Інші підстави тягнуть за собою припинення права надрокористування лише за наявності певних умов. До таких підстав належать: - користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я населення; - використання надр не за цільовим призначенням; - порушення інших вимог, передбачених ліцензією на користування ділянкою надр, а також тоді, - якщо користувач без поважних причин протягом двох років не приступив до користування надрами; Деякі підстави припинення права надрокористування прямо законодавством не передбачені, хоча й мають місце. Так, смерть громадянина як підстава припинення права надрокористування законом не передбачена, хоча зрозуміло, що право користування будь-яким об’єктом природи не може зберігатися за померлим. Однією з підстав припинення права надрокористування може бути несплата або несвоєчасна сплата обов’язкових платежів за користування надрами.

Право надрокористування припиняється й у випадках вилучення земельної ділянки у землевласників і землекористувачів на підставах і в порядку, передбачених чинним земельним законодавством. Підставою припинення права надрокористування іноземних юридичних осіб і громадян є також і дострокове розірвання угоди (контракту) на право користування надрами або переробку мінеральної сировини. Воно є умовною підставою припинення права користування надрами, бо для його дострокового розірвання необхідна наявність порушень умов контракту з боку іноземної юридичної особи або громадянина. Коли ж порушень договору не було, то він не може бути достроково розірваним за вимогою однієї із сторін, за винятком необхідності вилучення надр для державних або громадських потреб. Закінчення ж строків дії таких угод є безумовною підставою для припинення права користування надрами. Екологічне законодавство передбачає також випадки зупинення (тимчасової заборони) і обмеження права надрокористування. Це означає тимчасову заборону надрокористування до виконання необхідних природоохоронних заходів, тобто зупиняється користування надрами. Обмеженням права надрокористування є випадки, коли на певний період (до виконання необхідних природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і скидів забруднюючих речовин як у цілому по підприємству, так і на окремих його виробничих підрозділах. Надрокористування обмежується або тимчасово забороняється (зупиняється) в разі перевищення надрокористувачами лімітів використання надр, порушення екологічних нормативів і стандартів, а також вимог екологічної безпеки у спеціально передбачених випадках. Право користування надрами припиняється, обмежується або зупиняється Державним департаментом України з нагляду за охороною праці або місцевими радами, які надали надра в користування, шляхом анулювання наданого гірновідвідного акта і вилучення гірничого відводу в натурі, а також органами Міністерства екології та природних ресурсів шляхом анулювання наданої ліцензії. У разі незгоди користувачів з припиненням права надрокористування у випадках використання надр не за цільовим призначенням; із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення довкілля; невикористання надр без поважних причин протягом двох років або позбавлення спеціального дозволу це питання вирішується в судовому порядку, а в інших випадках — в адміністративному порядку. Висновок Спори з питань користування надрами розглядаються органами державного геологічного контролю, державного гірничого нагляду, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, місцевими радами, судом, арбітражним судом або третейським судом у межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством України. Так, наприклад, місцеві ради вирішують спори з питань користування надрами, пов’язані з розробкою родовищ корисних копалині місцевого значення, торфу, прісних підземних вод. Судам підвідомчі справи про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра.

Надрокористувачі також мають право оскаржити в судовому порядку рішення відповідних органів державної влади і управління у разі відмови надання надр у користування або припинення права користування надрами. Судам підвідомчі й інші майнові спори, пов’язані з користуванням надрами. Позивачі — Державний департамент України з нагляду за охороною праці, Міністерство екології та природних ресурсів України та їх органи на місцях — звільняються від сплати державного мита у справах про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра. Спори з питань користування надрами, які виникають з іншими державами, а також між іноземними юридичними особами і громадянами та власником надр, розглядаються відповідно до вимог міжнародного законодавства, міжнародних договорів, укладених контрактів. За згодою сторін такий спір може бути направлено на розгляд третейського суду або міжнародного арбітражного суду. Література Баб’як О.С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001. Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Сенат стал верховным органом власти. Народное демократическое движение, возглавленное братьями Гракхами, не достигло своих целей, и гражданские войны в последние два века до нашей эры в конечном счете привели к установлению императорского режима. Октавиан, приемный сын Юлия Цезаря, навел порядок и правил как император под именем Августа, хотя республиканские учреждения были формально сохранены. После смерти Августа в 41 г. нашей эры Римская империя в течение двухсот лет жила в мире. Правда, возникали внутренние волнения и преследования, но они не были настолько серьезными, чтобы подорвать основы императорского строя. Война велась вдоль границ, в то время как Рим жил спокойной жизнью мирового города. В итоге армия стала пользоваться преимуществами своей мощи, которую она употребляла, чтобы добыть золото в обмен на обещание своей поддержки. Таким образом, императоры приходили к власти, пользуясь поддержкой военных, и теряли власть, как только им в этой поддержке отказывали. На какое-то время опасность была отведена энергичными усилиями Диоклетиана (286-305) и Константина (312-337), но, к сожалению, некоторые из принятых ими крайних мер только ускорили распад империи

1. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

2. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

3. Финансовый рынок: сущность, порядок и правила работы

4. Основания и порядок реализации права граждан РФ на жилище

5. Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков

6. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин
7. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)
8. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

9. Судебный порядок обжалования действий и решений нарушающих права и свободы граждан

10. Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи сигналов и команд

11. Европейский суд по правам человека. Порядок обращения, структура и юрисдикция

12. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

13. Понятие наследования и его порядок в истории римского права

14. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

15. Порядок введения военного положения. Система политических прав и свобод граждан России

16. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

17. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

18. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

19. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

20. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

21. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

22. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов
23. Порядок исчисления налога на прибыль организаций торговли на примере ЗАО «…»
24. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

25. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

26. Граждане как субъекты административного права

27. Административное право (Контрольная)

28. Административное Право Республики Казахстан

29. Граждане, как субъекты административного права

30. Проблемы избирательного права современной России

31. Административное право

32. Предмет, метод, источники Административного права

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

33. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

34. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

35. Административно-процессуальное право РФ

36. Природа и система административного права

37. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

38. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права
39. Банковское право
40. Учебник по банковскому праву

41. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

42. Авторское право

43. Субъекты гражданского права

44. Защита авторских прав

45. Авторское право

46. Брачно-семейное право мусульман

47. Вещно-правовые способы защиты права собственности

48. Гражданское и семейное право

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

49. Гражданское право

50. Гражданское право (Контрольная)

51. Гражданское право (Шпаргалка)

52. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

53. Гражданское право РФ (шпаргалка)

54. Договорное право
55. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)
56. Гражданское право

57. Засоби захисту права власностi

58. Значение срока в Гражданском праве

59. Наследственное право: завещание

60. Объекты Гражданского права

61. Ответственность в гражданском праве

62. Понятие гражданского права как отрасли права

63. Права ребенка

64. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

65. Право собственности на природные ресурсы

66. Право: сделки

67. Предмет и метод гражданского права

68. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

69. Способы защиты гражданских прав

70. Ценные бумаги как объект гражданского права
71. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)
72. Шпаргалка по гражданскому праву

73. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

74. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

75. Представительство по гражданскому праву

76. Осуществление гражданских прав

77. Шпаргалки по гражданскому праву

78. Шпора по гражданскому праву

79. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

80. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

81. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

82. Граждане как субъекты гражданского права

83. Субъекты патентного права

84. Развитие наследственного права в России

85. Шпаргалки по гражданскому праву

86. Имущественные права и обязанности супругов
87. Вещные права на землю
88. Гражданское право РФ

89. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

90. Защита авторских прав в интернете

91. Актуальные проблемы гражданского права

92. Толкование норм гражданского права

93. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

94. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

95. Защита прав потребителей при продаже товаров

96. Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

97. Принципы гражданского процессуального права

98. Порядок предъявления исков транспортной организации при ненадлежащем исполнении обязательства по перевозке грузов

99. Предмет гражданско-процессуального права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.