Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Влияние жировой дистрофии печени на особенности течения сахарного диабета

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЛАСЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616.379-008.64-06:616.36-002.43 ВПЛИВ ЖИРОВОЇ ДИСТРОФІЇ ПЕЧІНКИ НА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 14.01.02 – внутрішні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Харківському національному медичному університеті МОЗ України. Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор ХВОРОСТІНКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської терапії Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор СЕМИДОЦЬКА ЖАННА ДМИТРІВНА, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2; доктор медичних наук, професор ФАДЄЄНКО ГАЛИНА ДМИТРІВНА, ДУ „Інститут терапії АМН України ім. акад. Л.Т. Малої”, м. Харків, заступник директора з наукової роботи. Захист відбудеться “14” березня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). Автореферат розісланий “12” лютого 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04, доктор медичних наук, доцент Фролова Т.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. За останні роки встановлено, що ЦД є складовою „метаболічного синдрому” (Хухліна О.С., 2005), основною патогенетичною ланкою якого є інсулінорезистентність (James O.F.W., 2001). При ЦД відбувається ураження печінки з розвитком „діабетичної гепатопатії”, яка зустрічається у 24 – 88 % хворих та включає діабетичну гепатомегалію, жирову дистрофію печінки (ЖДП) та хронічний реактивний гепатит (Хадипаш Л.А. и соавт., 2001; Соломенцева Т.А., 2004; Хухліна О.С., 2004). Встановлено, що неалкогольні стеатогепатити зустрічаються у 60 – 80 % надмірно повних людей, а також у жінок з патологічним ожирінням та ЦД (Буеверов А.О., Маевская М.В., 2003). Чинниками ризику щодо формування ЖДП є тривалість хвороби, висока потреба в інсуліні, поліорганний характер ускладнень і тяжкий перебіг ЦД (Степанов Ю.М., Филиппова А.Ю., 2004). Незважаючи на більш ніж двадцятирічний період вивчення неалкогольного стеатогепатиту, питання етіопатогенезу, клініки та лікування цієї хвороби залишаються до кінця невирішеними (Фадеенко Г.Д., Кравченко Н.А., 2006). Викликає науковий інтерес вивчення змін показників ліпідного обміну залежно від ступеня інсулінорезистентності, тривалості захворювання, типу ЦД з наявністю пізніх ускладнень; визначення кореляційного впливу суми жовчних кислот на показники ферментного, пігментного обмінів та на показники холеретичної функції печінки; вивчення змін балансу гомоцистеїну в сироватці крові у хворих на ЦД та ЖДП. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана у межах наукової програми Харківського національного медичного університету і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри факультетської терапії „Патогенетичні і терапевтичні аспекти захворювань гепатобіліарної системи при цукровому діабеті” (№ держреєстрації 0102U001867). Автор провів ретельне дослідження порушень вуглеводного, білкового, пігментного, ферментного та ліпідного обмінів, розладів холесекреторної функції печінки та вмісту гомоцистеїну в сироватці крові із застосуванням УЗД органів черевної порожнини та морфологічним дослідженням біопсійного матеріалу печінки. Мета і задачі дослідження: визначення основних патогенетичних механізмів розвитку та прогресування жирової дистрофії печінки, її вплив на особливості перебігу цукрового діабету, на підставі чого визначити основні її діагностичні критерії та визначити схеми коригуючої терапії. Для виконання поставленої мети були розроблені такі задачі: 1. Встановити основні клініко-діагностичні критерії, які відображають вплив жирової дистрофії печінки на перебіг цукрового діабету. 2. Дослідити особливості компенсації обміну вуглеводів у хворих на цукровий діабет, жирову дистрофію печінки та цукровий діабет у поєднанні із жировою дистрофією печінки, а також вплив ступеня інсулінорезистентності на розвиток та прогресування жирової дистрофії печінки. 3. Встановити роль порушень білкового, ферментного, пігментного обмінів у хворих на цукровий діабет, жирову дистрофію печінки та при їх поєднанні. 4. Визначити стан фізико-хімічних, біохімічних властивостей жовчі та холесекреторної функції печінки у хворих на цукровий діабет, жирову дистрофію печінки та при їх поєднанні. 5. Встановити роль порушень ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту в механізмах розвитку та прогресування жирової дистрофії печінки залежно від ступеня інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет, жирову дистрофію печінки та при їх поєднанні. 6. Вивчити зміни балансу гомоцистеїну у хворих на цукровий діабет, жирову дистрофію печінки та при їх поєднанні. 7. Дослідити закономірності процесів структурно-морфологічних порушень гепатоцитів у хворих на цукровий діабет, жирову дистрофію печінки та при їх поєднанні. 8. Вивчити ефективність застосування тіотриазоліну, урсохолу та еспа-ліпону в комбінації із традиційними схемами лікування у хворих на цукровий діабет, жирову дистрофію печінки та при їх поєднанні. 9. На підставі отриманих даних розробити програми диференційованого лікування хворих на цукровий діабет, жирову дистрофію печінки та при їх поєднанні. Об'єкт дослідження: цукровий діабет, жирова дистрофія печінки та їх поєднання. Предмет дослідження: клініко-патогенетичні особливості перебігу, вуглеводний, білковий, пігментний, ферментний, ліпідний обміни, холесекреторна функція печінки, вміст у сироватці крові гомоцистеїну, ехографія органів черевної порожнини, морфологічне дослідження біоптатів; вплив еспа-ліпону, урсохолу, тіотриазоліну в комбінації із традиційними схемами терапії на перебіг ЦД, ЖДП та при їх поєднанні.

Методи дослідження: клініко-лабораторні, біохімічні, імуноферментні, інструментальні, морфометричні та статистичні методи. Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено, що жирова дистрофія печінки частіше виявлялася у хворих на ЦД 2 типу з підвищеною масою тіла (22 / 16 %) та проявлялася в них диспепсичним (10 / 45 %), больовим (12 / 54 %), астенічним (20 / 91 %), гепатомегалічним (13 / 59 %) синдромами, зростаючою хронічною гіперглікемією, високим рівнем глікозильованого гемоглобіну (&g ; 11,1 %), збільшенням ступеня інсулінорезистентності. Встановлено, що наявність ЖДП у хворих на ЦД 1 та 2 типів нерідко супроводжувалася порушенням білкового обміну з наявністю диспротеїнемії, розвитком синдрому білково-енергетичної недостатності, підвищенням активності індикаторних ферментів (АСТ, АЛТ) та формуванням синдрому цитолізу, а також розвитком гіпербілірубінемії з наявністю синдрому холестазу. Збільшення концентрації гомоцистеїну в сироватці крові спричинило синдром інтоксикації та метаболічні порушення, які могли бути пов'язані з формуванням стеатогепатозу, а це негативно впливало на перебіг ЦД. Доведено, що наявність ЖДП у хворих на ЦД 1 та 2 типів перебігала з порушенням жовчоутворюючої функції печінки. Це проявлялося у змінах біохімічних властивостей жовчі з вірогідним зниженням рівня білірубіну, холестерину, жовчних кислот, достовірним підвищенням СРП та сіалових кислот у печінковій жовчі; при цьому порушувалася холеретична функція печінки з підвищенням рівня вільних, кон'югованих та суми жовчних кислот у сироватці крові, які можуть бути маркерами розвитку стеатогепатозу. Виявлено, що ЦД 1 та 2 типів, ЖДП та їх поєднання у хворих з нормальною та підвищеною масою тіла перебігають із розвитком дисліпідемії та різною кількістю атерогенних типів гіперліпідемії, а також супроводжуються порушенням стану перекисного окислення ліпідів і системи протиоксидантного захисту, що переважають при супутньому ожирінні та негативно впливають на метаболічний стан і перебіг захворювань. Проведене гістопатологічне дослідження біоптатів печінки у 15 обстежених хворих на ЦД 1 та 2 типів у поєднанні з ЖДП дозволило встановити особливості структурно-морфологічних змін печінки (стеатозу, запалення, фіброзу) залежно від нозологічних форм, типу стеатозу, ступеня гістологічної активності та проявлення фіброзу. Встановлений позитивний кореляційний вплив НbA1c на ЗХС (r = 0,86 – 0,88), ТГ (r = 0,87), ХС ЛПНЩ (r = 0,85 – 0,83), ХС ЛПДНЩ (r = 0,87 – 0,72) та інші біохімічні критерії, що переважають у хворих на ЦД 1 та 2 типів у поєднанні з ЖДП та підтверджують ключову роль інсулінорезистентності у патогенезі стеатозу та стеатогепатозу. Доведений позитивний вплив запропонованих терапевтичних схем на функціональний стан гепато-біліарної системи у хворих на ЦД, ЖДП та ЦД у поєднанні із ЖДП. Встановлено, що терапевтичні комплекси „урсохол – еспа-ліпон” у комбінації з традиційними схемами у хворих на ЦД 1 і 2 типів із ЖДП і нормальною масою тіла та „тіотриазолін – еспа-ліпон” з традиційними лікувальними схемами у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні із ЖДП та підвищеною масою тіла надають виражений коригуючий ефект.

Причины и факторы риска развития диабетической ретинопатии PДлительное течение сахарного диабета. PДекомпенсация диабета. PЧастое и стойкое повышение содержания липидов в крови. PНаличие других осложнений диабетической нефропатии и повышенного артериального давления. PДиабетическое поражение нервной системы. Поражение сосудов ног (микроангиопатия) Это очень распространенное осложнение сахарного диабета, потому что от избытка сахара страдают прежде всего мелкие сосуды. Но самое неприятное, что заболевание может возникнуть даже в молодом возрасте. Это осложнение развивается постепенно, и его почти невозможно заметить самому больному в начальной стадии. И только тогда, когда болезнь достигнет определенного этапа развития и уже будет требоваться срочное лечение, пациент замечает дискомфорт в состоянии своего здоровья, переходящий в изнурительные боли и другие неприятные симптомы заболевания. Признаки микроангиопатии нижних конечностей Боли в ногах, особенно после ходьбы, которые носят ноющий, колющий или режущий характер

1. Сахарный диабет, 2 часть

2. Сахарный диабет

3. Сахарный диабет тип 2, тяжелая форма, субкомпенсация, синдром диабетической стопы

4. Сахарный диабет I типа средней степени тяжести

5. Сахарный диабет и беременность

6. Иммунологический сахарный диабет
7. История болезни - Эндокринология (сахарный диабет I типа)
8. История болезни - Эндокринология (сахарный диабет)

9. Литература - Акушерство (течение беременности при сахарном диабете)

10. Питание при сахарном диабете

11. Сахарный диабет и беременность

12. Этиология рака, онкологические заболевания, сахарный диабет

13. Средства самоконтроля больных сахарным диабетом

14. Сахарный диабет

15. Метаболические сдвиги в организме, происходящие вследствие сахарного диабета

16. Профилактика сосудистых осложнений сахарного диабета

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

17. Оптимизация лечения больных сахарным диабетом с артериальной гипертензией, микроальбуминурией

18. Анализ заболеваемости сахарным диабетом в г. Набережные Челны и значение самоконтроля в профилактике развития осложнений

19. Анестезия при сахарном диабете

20. Гипертоническая болезнь III ст., очень высокий риск. Сахарный диабет II типа

21. Кома при сахарном диабете

22. Лечебная физическая культура при сахарном диабете
23. Метаболические осложнения сахарного диабета
24. Проблема сахарного диабета

25. Сахарный диабет

26. Сахарный диабет

27. Сахарный диабет

28. Сахарный диабет I тип тяжелое течение, субкомпенсация

29. Сахарный диабет и оперативная медицина

30. Сахарный диабет: первый тип, декомпенсация, тяжелая форма

31. Диабет сахарный

32. Токсическая дистрофия печени крупного рогатого скота

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты

33. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

34. Реферат о Пугачеве

35. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

36. Реферат по книге Фернана Броделя

37. Устройство графического ввода - Сканер

38. Устройства ввода
39. История развития устройств ввода ЭВМ
40. Ввод и редактирование данных в Word

41. Гепатит. Цирроз печени. Хронический холецистит

42. История болезни по пропедевтике (Цирроз печени)

43. Хронические гепатиты и циррозы печени

44. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

45. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

46. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

47. Технология производства сахара и сахарной свеклы

48. Сахарная свёкла

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

49. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

50. Учет и анализ основных средств и инвестиций (на примере закрытого акционерного общества «Перелешинский сахарный завод», Воронежская область)

51. Учет и анализ основных средств коммерческих организаций (на примере ЗАО Перелешинский сахарный завод)

52. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

53. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

54. Реферат по теме “Человек на войне”
55. Реферат по биографии Виктора Гюго
56. Эндокринная функция жировой ткани

57. Эффективность внутривенной инфузии мезенхимальных стволовых клеток костного мозга при экспериментальном циррозе печени

58. Применения гептрала у больных опийной наркоманией с поражениями печени

59. Дистрофия

60. Литература - Гистология (Печень)

61. Литература - Патофизиология (заболевания печени)

62. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

63. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

64. Терапия (циррозы печени)

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Абсцессы. Аппендикулярные абсцессы. Абсцессы брюшной полости. Абсцессы мягких тканей. Абсцесс печени

66. Ламинария сахарная (ламинария сахаристая)

67. Лекции - Патофизиология (патофизиология печени)

68. Несахарный диабет

69. Реферат по менеджменту

70. Как написать хороший реферат?
71. Сборник рефератов о конфликтах
72. Импотенция у больных диабетом

73. Реферат кондитерское изделие

74. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

75. Особенности инвестиционных процессов в сахарной промышленности

76. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

77. Реферат для выпускных экзаменов

78. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

79. Болезни кожи и подкожной жировой клетчатки у птиц

80. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Реферат по Мексике

82. Аппаратно-программные средства ввода/вывода аналоговой информации в системах реального времени

83. Устройство ввода-вывода

84. Управление вводом-выводом

85. Кодирующее устройство для ввода информации с клавиатуры

86. Операторы ввода-вывода
87. Абсцессы. Аппендикулярные абсцессы. Абсцессы брюшной полости. Абсцессы мягких тканей. Абсцесс печени
88. Амебный абсцесс печени

89. Ввод советских войск в Чехословакию и Афганистан. Интернационализм или оккупация.

90. Анализ возможных последствий аварий на сахарном заводе

91. Адаптивная технология возделывания сахарной свеклы в Бакалинском районе Южной лесостепи

92. Динамика производства и размещения посевов сахарной свеклы

93. Природоохранная защита сахарной свеклы от вредителей, болезней и сорняков с помощью химических средств

94. Производство печеного хлеба. Хранение комбикормов. Сушка плодов и овощей

95. Строение, функции, видовые особенности печени. Желчный пузырь

96. Требования к климатическим условиям для посевов сахарной свеклы

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

97. Культивирование сахарной свеклы и защита ее от вредителей

98. Адаптивная технология сахарной свеклы после ярового ячменя в южной зоне (Зерноградский район Ростовской области)

99. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.