Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО освіти і НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Кулінич Ірина Миколаївна УДК 330.131.7:336.71 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (легка промисловість) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Єрмошенко Микола Миколайович, ВНЗ &quo ;Національна академія управління&quo ;, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри маркетингу і підприємництва Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Гончарова Наталя Петрівна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри економіки підприємства кандидат економічних наук Маслова Наталя Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри банківської справи Захист відбудеться “25” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки Україні за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 3 поверх, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2. Автореферат розісланий “23” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради І.О. Тарасенко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. У сучасній економіці значення банківського кредитування вийшло за рамки винятково грошових відносин, без нього неможлива раціональна й ефективна організація господарської діяльності на підприємствах, у тому числі, у легкої промисловості. В той же час надання кредитів є для банків досить ризикованою операцією. В умовах економіки перехідного типу зростає ймовірність негативних наслідків управлінських помилок у процесі кредитування оборотних коштів підприємств легкої промисловості. Неадекватна оцінка банками кредитного ризику може спричинити з одного боку виникнення кризових явищ у діяльності банківської системи, а з іншого – значно зменшити розміри кредитування, що приведе згодом до зниження темпів розвитку галузей економіки, у тому числі, і легкої промисловості. Тобто, одним з основних чинників стабільного розвитку підприємств і банків стає наявність і ефективне функціонування механізму управління кредитними ризиками. В 2006 р. Міністерством промислової політики України розроблено Концепцію державної цільової програми розвитку легкої промисловості на період до 2011 р., яка передбачає реалізацію заходів, спрямованих на подолання негативної динаміки й подальший розвиток галузі. Планується залучення коштів не тільки державного, місцевих бюджетів і власних коштів підприємств, але й кредитів комерційних банків.

Теоретичним і методологічним аспектам управління ризиками кредитування присвячено чимало наукових досліджень і публікацій. Значний внесок у становлення й розвиток методів ідентифікації, оцінки, аналізу управління ризиками зробили Г.Н. Белоглазова, А.В. Бєляков, Е.Дж. Долан, Р. Котлер, К.Д. Кэмпбелл, О.И. Лаврушин, Е.М. Морсман мол., А.М. Полард, Е. Рид, П.С. Роуз, В.Г. Севрук, Ю.А. Соколов та інші. Різноманітні проблеми оцінки, аналізу, управління ризиками кредитування як для банків, так і для підприємств, розглядаються в роботах українських учених, а саме: І. Бланка, В. Вітлінського, А. Герасимовича, І. Гіленка, Н. Гончарової, М. Єрмошенка, О. Кириченка, Н. Маслової, В. Міщенка, Л. Примостки, Л. Романенко та інших. Однак деякі питання теоретичного характеру, зокрема, особливості оцінки ризику кредитування оборотних коштів підприємства, способи управління ними з урахуванням ситуації, що склалася у вітчизняній економіці, а також створення й функціонування механізму управління ризиками кредитування в науково-методичному відношенні є недостатньо розробленими й не цілком доведеними до рівня практичного застосування. Все вищевикладене й обумовило вибір теми дослідження, її теоретичне й прикладне значення. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні результати, теоретичні положення й висновки проведеного дослідження були використані при виконанні науково-дослідної роботи, проведеної у Київському національному університеті технологій і дизайну МОН України, а саме “Проблеми розвитку промислових підприємств на інноваційних засадах” (номер державної реєстрації 0105U007596, 2005 рік). При виконанні роботи дисертант брав безпосередню участь у розробці підходу до оцінки кредитоспроможності підприємства з використанням уточнених коефіцієнтів ліквідності, що сприяє більш точній оцінці фінансового потенціалу позичальника. Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних основ удосконалення механізму управління ризиками, притаманними банківській діяльності при кредитуванні підприємств легкої промисловості. Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішувались такі завдання: -узагальнити теоретико-методологічні підходи до розкриття сутності поняття “ризик кредитування” як для банку, так й для підприємства; -виявити ризикоутворюючі чинники за спільним ризиком кредитування банками оборотних коштів підприємства; -виявити види ризиків, які формуються в банківській діяльності і виникають у зв'язку із кредитуванням оборотних коштів підприємств; -визначити форми управління ризиками, які є характерними для українських підприємств і банків у процесі кредитування ними підприємств легкої промисловості; -виявити напрямки підвищення ефективності проведених на підприємствах і в банках процедур контролінгу кредитних ризиків; -обґрунтувати положення щодо регулювання ліквідності в рамках процесу управління активами й пасивами; -виявити причини низької частки кредитування підприємств легкої промисловості в загальному обсязі кредитів, виданих за галузями економіки; -позначити напрямки вдосконалення ризик-менеджменту в банках і на підприємствах; -з’ясувати шляхи підвищення точності розрахунку показників платоспроможності для оцінки кредитоспроможності підприємства; -розробити направлення розвитку кредитування підприємств легкої промисловості як багатоступінчастого поетапного процесу, з розмежуванням понять “ризик кредитної послуги” й “ризик підприємства-позичальника”.

Об'єктом дослідження є економічні відносини між підприємствами легкої промисловості й комерційними банками у процесі кредитування оборотних коштів. Предметом дослідження є механізм управління економічними ризиками, пов'язаними із кредитуванням банками оборотних коштів підприємств легкої промисловості. Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи представляє сукупність принципів, загальнонаукових і спеціальних методів і прийомів наукового дослідження, використання яких обумовлене поставленими в роботі науковими завданнями. У процесі дослідження для вирішення поставлених завдань використовувалися методи аналізу й синтезу (при вивченні окремих показників діяльності підприємств легкої промисловості та банків України); системно-структурний і багатофакторний аналіз (у процесі систематизації методів оцінки ризику, вивченні особливостей управління ризиками в банківській і виробничій діяльності); методи фінансово-економічного аналізу (визначення кредитоспроможності підприємств); виміри й порівняння (при дослідженні основних показників діяльності підприємств легкої промисловості); графічного подання інформації (при дослідженні динаміки показників вимог банків за кредитами). Інформаційно-аналітичну базу дослідження склали законодавчі й нормативно-правові акти України, Міністерства промислової політики України, Національного банку України, матеріали статистичної звітності комерційних банків і підприємств легкої промисловості; періодичні видання, наукові конференції і ресурси мережі I er e . Наукова новизна отриманих результатів визначається внеском автора у вирішення актуального наукового завдання щодо розробки науково-методичних основ управління кредитними ризиками підприємств і банків й полягає в наступному: вперше: -розроблено механізм управління ризиками кредитування комерційними банками оборотних коштів підприємств легкої промисловості, який базується на розмежуванні ризику кредитної послуги банку й ризику безпосередньо самого підприємства-позичальника, що на відміну від існуючих механізмів дозволить об'єктивно оцінити кредитоспроможність підприємства й виявити чинники ризику, пов'язані з об'єктом кредитування; -науково обґрунтовано методичні рекомендації щодо зниження кредитного ризику комерційного банку на основі реалізації превентивних і компенсаційних заходів, що дозволяє на ранньому етапі виявляти проблемні банківські кредити підприємствам, знижувати негативні наслідки виникнення ненадійних джерел погашення боргу; вдосконалено: -визначення економічного змісту категорій: „банківський ризик”, „спільний ризик кредитування банку та підприємства”; -склад і зміст функцій фінансового менеджменту банку й механізмів їх реалізації через об'єднання у функцію управління активами й пасивами завдань з управління ліквідністю й управління банківськими ризиками, чим досягається оптимізація вартості активів і пасивів й поліпшення (або збереження) рентабельності в умовах можливих ризиків у майбутньому; одержали подальшого розвитку: -методи оцінки фінансового потенціалу підприємства-позичальника шляхом уточнення показників платоспроможності, що надає можливість банку об'єктивно визначити обсяг кредитних ресурсів для підприємства-позичальника; -методичний підхід до зниження ризиків кредитування за рахунок організації системи взаємин банку з підприємством-позичальником у вигляді поетапного процесу, який охоплює весь період кредитних відносин, що дозволить вчасно аналізувати умови комерційної діяльності позичальника й рівень менеджменту кредитним ризиком.

Московський арбтражний суд задовольнив позов Мнстерства оборони Рос щодо стягнення 26 млн. 228 тисяч доларв США з ґЕСУ - то були лише вдсотки, як набгли за борг, загальна сума якого тод складала 330 млн доларв США - залишок з 450 млн доларв, як Мноборони Рос перерахувало тимошенквський британськй компан «United International Ltd» за будматерали. Цих матералв було поставлено лише на 120 млн. «Решта грошей, - писало 26 вересня 2001 p., росйське видання «Газета», - щезли» [54]. Вже псля засудження у 2003 р. росйського генерала Г. Олйника, до Великобритан вижджали високопосадовц РФ шукати кошти Мноборони. З цього питання у травн 2004 р. у Лондон вдбулася зустрч голови Рахунково палати РФ Сергя Степашина з головою Нацонального контрольного управлння Великобритан сером Джоном Борном [55]. Британське вдомство надало росйським колегам максимально можливу нформацю. У росйську пресу просочилася нформаця щодо дяльност британсько компан «United International Ltd». Тепер росйськ компетентн органи добре знають не лише засновникв ц комерцйно структури, а й те кому, коли  на як рахунки вона вдправляла кошти

1. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

2. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

3. Управління ціновою політикою підприємства

4. Оборотні кошти підприємства

5. Управління ризиками

6. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж
7. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
8. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

9. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

11. Основи управління персоналом підприємств

12. Проблема управління прибутком на підприємстві

13. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

14. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

15. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

16. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

18. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

19. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

20. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

21. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

22. Кредитування підприємств
23. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства
24. Оборотні засоби підприємства

25. Механізм і методи управління фірмою

26. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

27. Кредитний ризик та методи управління ними

28. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

29. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

30. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

31. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

32. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

34. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

35. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

36. Ділові взаємовідносини в апараті управління

37. Методи управління підприємством

38. Процес управління та його основні стадії
39. Системний підхід до управління персоналом фірми
40. Управління затратами

41. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

42. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

43. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

44. Організаційна система управління природокористуванням України

45. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

46. Управління утворенням прибутку підприємства

47. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

48. Акти державного управління

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Мораль і соціальне управління

50. Механізм реалізації форфейтингу

51. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

52. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

53. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

54. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
55. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
56. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

57. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

58. Державне управління в сфері охорони здоров’я

59. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

60. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

61. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

62. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

63. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

64. Поняття і наукові засади державного управління

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

65. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

66. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

67. Сутність і сфера міжгалузевого управління

68. Теорія і методологія дослідження управління

69. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

70. Форми державного управління
71. Функції управління в аграрному праві
72. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

73. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

74. Системи управління базами даних

75. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

76. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

77. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

78. Інформаційні технології управління маркетингом

79. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

80. Управління поведінкою споживачів

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

82. Механізм та біологічне значення запалення

83. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

84. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

85. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

86. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
87. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
88. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

89. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

90. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

91. Діяльність органів управління освітою

92. Економічні та правові основи управління організацією

93. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

94. Закономірності формування корпоративного управління

95. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

96. Контроль – функція управління

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

98. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

99. Менеджмент та система управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.