Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕНДЯГА ГАННА ЛЕОНІДІВНА УДК 347.51 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Васильєва Валентина Антонівна, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, завідувач кафедри цивільного права та процесу; кандидат юридичних наук, доцент Шимон Світлана Іванівна, Київський національний лінгвістичний університет, доцент кафедри права економіко-правового інституту Захист відбудеться 26 лютого 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 18, к. 12. Автореферат розісланий 24 січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор юридичних наук, професор Боднар Т.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Ефективне соціально орієнтоване суспільство в умовах ринкової економіки передбачає активне використання аномальних зобов’язань, важливе місце серед яких мають ризикові (алеаторні) деліктні зобов’язання, з притаманним їм високим ступенем заподіяння випадкової шкоди, що ґрунтується не на принципі вини, а на принципі ризику, нетипового для вітчизняної доктрини деліктної відповідальності. Додаткова актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена стрімким розвитком науково-технічного прогресу, який в останні десятиріччя поставив до порядку денного низку правових проблем, які виходять за межі нормальної життєдіяльності людини, пов’язані з освоєнням людиною новітніх технологій і зростанням використання атомної промисловості, транспорту, хімічних і токсичних речовин як непідконтрольних людині чинників випадкової деліктної шкоди. Обумовлене цим розуміння “відповідальності за ризик” у випадку деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, вимагає науково обґрунтованих положень про аномальний деліктний ризик, деліктні зобов’язання за шкоду у зв’язку з використанням джерел атомної промисловості, інших об’єктів аномального деліктного ризику, загальний та алеаторний (спеціальний) види деліктного ризику (виправданого і невиправданого), доктринальне тлумачення яких є неналежним, що не сприяє формуванню одноманітної судової практики з цієї категорії спорів. Сучасний стан наукової розробленості цих питань характеризується фрагментарністю цивільно-правового регулювання, неналежним рівнем наукових досліджень та обумовленою цим суперечливою правозастосовчою практикою.

Незважаючи на активне використання юридичною практикою відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, в сучасний період бракує системних монографічних праць із загальнотеоретичних і прикладних проблем зазначених деліктних зобов’язань, що негативно впливає на їх вирішення в Україні. У дисертаційних й інших наукових дослідженнях розглядалися лише окремі питання деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, зокрема, деліктні зобов’язання (Д.В. Боброва, 1988), джерела підвищеної небезпеки (О.Л. Жуковська, 1994; Н.В. Терещенко, 2003), алеаторні та інші юридичні ризики (І.С. Тімуш, 2004; Р.А. Майданик, Н.І. Майданик; 2006; І.В. Волосенко, 2007), відшкодування ядерної шкоди (Г.І. Балюк, 2000; Ю.М. Крупка, С.В. Мікєров, 2005; А.І. Іойриш , В.Г. Терентьєв, А.Б. Чопорняк). Відтак, подальше наукове розроблення загальнотеоретичних проблем деліктної відповідальності, зокрема за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, окремих її різновидів є необхідною умовою впровадження досконалішого правового регулювання зазначеного виду деліктних зобов’язань. Вказані вище обставини обумовлюють вибір теми дослідження та її актуальність. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетної теми № ДР 019 U007725 “Удосконалення правового механізму реалізації і захисту прав і інтересів людини і громадянина в Україні”. Дана робота включена до плану науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку та підвищення ефективності інституту деліктної відповідальності, зокрема за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дисертаційного дослідження: з’ясувати сутність деліктної відповідальності і деліктного ризикового зобов’язання з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки; конкретизувати поняття джерела підвищеної небезпеки; встановити поняття та роль правової категорії контролю як особливої ознаки поняття джерела підвищеної небезпеки; дослідити особливості відповідальності за шкоду, заподіяну автотранспортними засобами як джерелами підвищеної небезпеки; провести розмежування правового регулювання відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної ядерної небезпеки від суміжних правових конструкцій; проаналізувати правові засади захисту прав та інтересів осіб шляхом відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної ядерної небезпеки; виробити та сформувати конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України. Об’єктом дисертаційного дослідження є правовідносини цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Предметом дисертаційного дослідження є система чинних в Україні нормативно-правових актів, які регулюють зобов’язальні правовідносини з відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, судова практика з розгляду спорів про відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки, вітчизняні та зарубіжні наукові джерела.

Методи дослідження обрано відповідно до поставленої в роботі мети та завдань, з урахуванням об’єкта та предмета дослідження. В процесі дослідження застосовувалися такі методи: історико-правовий, за допомогою якого встановлено основні етапи правового регулювання категорії джерел підвищеної небезпеки та її структурних елементів; порівняльно-правовий, на основі якого проведено аналіз вітчизняного та іноземного законодавства щодо функціонування деліктної відповідальності та застосування відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки; системно-структурний, за допомогою якого визначалися основні види та класифікації джерел підвищеної небезпеки, місце ризикового (алеаторного) деліктного зобов’язання в системі ризикових зобов’язань; абстрагування та узагальнення, на основі якого розроблялися дефініції різних правових категорій та понять; аналізу та синтезу, за допомогою якого вивчалися юридична природа відповідальності за шкоду, заподіяну джерелами підвищеної небезпеки, наводилася характеристика основних ознак джерел підвищеної небезпеки та умов настання відповідальності, співвідношення основних цивільно-правових понять та категорій, що стосуються зазначеного спеціального делікту; емпіричного аналізу, який дозволив відокремити спеціальний делікт за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної ядерної небезпеки, від інших правових конструкцій; теоретико-прогностичний, за допомогою якого розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Науково-теоретична основа дослідження. Дослідження поставлених у роботі завдань, аналіз генезису наукової думки щодо досліджуваної проблематики, а також сформульовані в дисертації теоретичні висновки засновані на загальних досягненнях юридичної науки, у тому числі на результатах досліджень відомих вітчизняних та зарубіжних цивілістів, романістів, а також фахівців інших галузей правової науки. Зокрема, істотний вплив на результати цієї дисертації мали наукові дослідження: М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, Б.С. Антимонова, Г.І. Балюк, Ю.Г. Басіна, Г.М. Белякової, Д.В. Бобрової, М.І. Брагинського, С.М. Братуся, В. Варкалло, В.А. Васильєвої, В.В. Вітрянського, В.Г. Верднікова, В.В. Глянцева, Є. Годеме, В.П. Грибанова, Г. Дернбурга, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, С.Є. Донцова, О.Л. Жуковської, А.І. Іойриша, О.С. Іоффе, Х. Кьотца, О.О. Красавчикова, Ю.М. Крупки, Н.С. Кузнєцової, Л.А. Лунца, В.В. Луця, Л.А. Майданик, Р.А. Майданика, Т.Б. Мальцман, М.С. Малеїна, Г.К. Матвєєва, В.П. Мозоліна, С.А. Муромцева, І.Б. Новицького, В.А. Ойгензіхта, Ю.А. Павлодського, І.С. Перетерського, Й.О. Покровського, Б.І. Пугинського, В.А. Рахмиловича, Р. Саватьє, Н.Ю. Сергєєва, В.І. Серебровського, В.І. Сінайського, А.О. Собчака, В.Т. Смірнова, Є.О. Суханова, В.О. Тархова, В.Г Терентьєва, К.А. Флейшиц, Є.О. Харитонова, В.М. Хвостова, А.Б Чопорняка, К. Цвайгерта, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича, С.І. Шимон, Т.М. Яблочкова, К.К. Яічкова, К.Б. Ярошенко й інших учених. Нормативну та емпіричну базу склали: Конституція України, міжнародно-правові акти, Цивільний кодекс України, інші акти цивільного законодавства України, законодавство колишнього Союзу РСР, окремі правові акти зарубіжного законодавства.

Захист у свох виступах перед трибуналом знову поставив рад правових питань: а) про значення принципу «Нема злочину без вказвки на те в закон»; б) про значення наказу; в) про вдповдальнсть держави  окремих осб; г) про поняття змови та н. У зв'язку з цим вважаю за необхдне знову повернутися до деяких правових питань у вдповд на спроби захисту заплутати прост  зрозумл положення та перетворити юридичну аргументацю у димову завсу, покликану закрити вд суду криваву минувшину фашистських злочинв. Принцип «nullum crimen Sine lege» Захист намагався спростувати обвинувачення, доказуючи, що в момент здйснення пдсудними нкримнованих м злодянь, останн не були передбачен дючими законами, а тому пдсудн не можуть нести за них кримнальну вдповдальнсть. Я мг би просто вднести вс посилання на принцип «nullum crimen Sine lege», оскльки Статут Мжнародного Вйськового Трибуналу, який  незаперечним законом  який пдляга обов'язковому виконанню, установлю, що цей Трибунал «ма право судити  карати осб, як, дючи в нтересах вропейських кран, ус ндивдуально або як члени органзацй», здйснили будь-який з злочинв, перерахованих ст. 6 Статуту

1. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

2. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

3. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

4. Життя та творчість Г. Сковороди

5. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

6. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
7. Фредерік Шопен - життя та творчість
8. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

9. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

10. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

11. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

12. Особливості козацького життя та діяльності

13. Проблема обрядовірства в житті та творчості Т. Шевченка

14. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

15. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

16. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

17. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

18. Відповідальність за порушення податкового законодавства

19. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

20. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

21. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

22. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера
23. Адміністративна відповідальність
24. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

25. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

26. Кримінальна відповідальність

27. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

28. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

29. Кримінальна відповідальність медичних працівників

30. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

31. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

32. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

33. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

34. Юридична відповідальність

35. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

36. Відповідальність в конституційному праві

37. Відповідальність за податкове правопорушення

38. Відповідальність за порушення законодавства про надра
39. Відповідальність у міжнародному праві
40. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

41. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

42. Життя і творчість Івана Франка

43. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

44. Життєдіяльність організму

45. Життя і творчість Майкла Фарадея

46. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

47. Життя і творчість С.П. Галябарди

48. Життя і творчість Степана Васильченко

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

49. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

50. Зайнятість і рівень життя населення України

51. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

52. Життя і діяльність О. Конта

53. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

54. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")
55. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)
56. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

57. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

58. Дальний Восток как ПТК

59. Владимир Клавдиевич Арсеньев — выдающийся исследователь Дальнего Востока

60. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

61. Освоение Сибири и Дальнего Востока

62. Реферат о Пугачеве

63. Художник Северного Возрождения: Ян ван Эйк

64. Несколько рефератов по культурологии

Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки

65. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

66. Реферат по книге Фернана Броделя

67. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

68. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

69. Педагогические идеи Яна Амоса Коменского

70. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"
71. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)
72. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

73. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

74. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

75. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

76. Внешняя торговля Дальнего Востока

77. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

78. Інвестиційна діяльність страхових компаній

79. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

80. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Железный век на Дальнем востоке

82. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

83. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

84. Суспільна організація життя слов

85. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

86. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)
87. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке
88. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

89. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

90. Реферат по теме “Человек на войне”

91. Реферат по биографии Виктора Гюго

92. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева

93. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...

94. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

95. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

96. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

97. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

98. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

99. Поняття та сутність менеджменту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.