Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Російська імперія

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Російська імперія в другій половині XVIII – на початку ХХ ст. ПЛАН1. Росія в другій половині XVIII ст. 2. Росія в другій половині XIX ст. – період становлення капіталізму. 3. Скасування кріпосного права в Росії. 4. Реформування держави у 60-70-х роках XIX ст. 5. Використана література. 1. Росія в другій половині XVIII ст. У 70—80-х рр. XVIII ст. Росія поступалася за своїм розвитком передовим європейським державам, але у феодальній економіці країни вже формувалися нові виробничі відносини. Основною галуззю економіки за­лишалося сільське господарство. Розширення сільсько­господарського виробництва у цей період відбувалося насамперед за рахунок освоєння земель на півдні, у Се­редньому та Нижньому Поволжі, Сибіру, південній ча­стині чорноземного центру, Слобідській та Південній Україні, Передкавказзі. Основою землеробства, як і ра­ніше, було трипілля. Агротехнічний рівень був низьким і рутинним. Понад 90 % населення країни становили селяни, в основному — поміщицькі. У XVIII ст. зростало дворянське землеволодіння: по­міщикам було роздано 800 тис. так званих ревізьких душ, посилювалося кріпосне право і зростали повин­ності. Однак капіталістичні виробничі відносини посту­пово проникали і в сільське господарство: селян пере­водили на грошовий оброк, відхідництво, виникли ма­нуфактури, що належали селянам. Основним гальмом у розвитку сільського господар­ства було панування кріпосницьких відносин. У промисловості утворення мануфактур відбувалося розширенням дрібного товарного виробництва та підпо­рядкуванням дрібних товаровиробників скупникам. Залежно від форми власності існували дворянські, ку­пецькі та селянські мануфактури. Наприкінці століття Росія вийшла на перше в Європі місце з виробництва та експорту продукції металургії. Важливою галуззю промисловості було кораблебудуван­ня. Суднобудівні верфі діяли у Санкт-Петербурзі, Ар­хангельську, Воронежі, Казані. Центрами легкої про­мисловості були Москва, Петербург. Деякі галузі лег­кої промисловості сформувалися в районах, де було до­статньо сировини: полотняні та парусні мануфактури були створені в Ярославлі, поблизу Калуги, Костроми, Воронежа, Казані, Путивля, а центром бавовноткацтва стала Владимирська губернія. Наприкінці століття у Росії існувало понад 2 тис. мануфактур. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі зріс у 5 разів, при цьому експорт переважав імпорт. Росія торгувала зерном, залізом, деревиною, хутром, а купувала цукор, шовк, фарби та ін. У другій половині XVIII ст. у всіх сферах економіч­ного життя Росії відбувалися не тільки кількісні, а й якісні зміни. Вони були пов'язані з розкладом кріпосниць­ких і формуванням капіталістичних виробничих відно­син, розвитком товарно-грошових відносин і руйнуванням натурального господарства. Друга половина XVIII ст. характеризувалась подаль­шим розвитком абсолютизму в Російській імперії. Внут­рішня політика російського самодержавства цього пе­ріоду отримала назву політики освіченого абсолютизму. Катерина II, дружина імператора Петра III, після перевороту 1762 р. правила одноосібно (1762—1796). Спираючись на дворянство, вона дбала про зміцнення самодержавства та збереження непорушності феодаль­но-кріпосницької системи.

У середині 60-х рр. Катери­на видала указ, який забороняв селянам скаржитись на своїх власників, а ті отримали право засилати селян на каторгу за &quo ;зухвалість&quo ;. Вершиною дворянських приві­леїв став маніфест &quo ;Про дарування вольності та свобод усьому російському дворянству&quo ;. Дворянство звільня­лось від обов'язкової державної служби, законодавчо закріплялася недоторканність їхнього майна. Цей мані­фест поширював дворянське звання на німецьких ба­ронів Прибалтики, українську козацьку старшину та ін. Катерина II також видала указ про поділ Сенату на шість департаментів з різними функціями, що послабило його вплив як державного органу, і створила особисту канцелярію — &quo ;Кабінет її Величності&quo ;. Завдяки цьому вона сконцентрувала у своїх руках всю виконавчу вла­ду. Було здійснено реформу місцевих органів держав­ної влади (уся влада на місцях зосереджувалася в руках губернатора), у Центральній Росії і Лівобережні й Україні — секуляризацію монастирських земель. Найяскравішим втіленням політики освіченого абсолютизму стало скликання Уложенної комісії (зібрання представників станів), одним із завдань якої була заміна застарілого уложення 1649 р. Серед депутатів комісії розгорілась гостра дискусія з селянського питання у зв'язку з тим, що більшість наказів, що їх отримала Комісія, надійшли під селян. Проте через селянські повстання, що спалахну­ли в Росії, вона фактично припинила свою роботу. У XVIII ст. вибухнула селянська війна 1773—1775 рр. на чолі з Омеляном Пугачовим. Вона розпочалася як протест проти посилення кріпосного гніту та обмеження (у козаків) свобод. Повстанців підтримали розкольники, які суворо переслідувалися урядом. Повстання охопило значні простори Поволжя і Південного Уралу. Одним із ваго­мих успіхів повсталих було захоплення Казані. Проте 1774 р. вони зазнали остаточної поразки. Згодом група змовників схопила Пугачова і видала владі. 1775 р. його разом з прихильниками було страчено на Болотній площі у Москві. Внутрішня політика царизму наприкінці XVIII ст. характеризувалась прагненням зміцнити панування дворянства та верхівки купецтва. Наляканий падінням абсолютизму у Франції та селянськими повстаннями, новий російський самодержець Павло І (1796—1801) робив спроби подолати внутрішньополітичні супереч­ності з допомогою військово-бюрократичної диктатури: він встановив військово-поліцейський казармений ре­жим. Проти деспотії Павла І виступило столичне дво­рянство, розбещене привілеями ще за часів правління Катерини II. Воно вчинило новий державний переворот. Павла І було вбито. Новим імператором Росії став його син Олександр І. Зовнішня політика та безпрецедентна воєнна ак­тивність Росії у другій половині XVIII ст. надихалась прагненням дворянства захопити нові території та ринки збуту. Основними акціями зовнішньої політики Росії були: російсько-турецькі війни 1768—1774 рр. та 1787—1791 рр. (їхнім результатом стали: здобуття Росією ви­ходу до Чорного моря та права мати на Чорному морі флот; протекторат над Кримським ханством, а згодом і його приєднання; приєднання території між Південним Бугом та Дністром); поділи Польщі 1772—1795 рр.,

внаслідок яких до Росії були приєднані білоруські землі, Правобережна Україна, Волинь, Литва, Курляндія; вступ у підданство до Росії частини Грузії, нейтралітет Росії щодо війни Англії з американськими колоніями. Крім боротьби за вплив у Центральній Європі, праг­нення вирішити близькосхідне питання, одним із важ­ливих принципів зовнішньої політики царської Росії став охоронно-монархічний принцип. Росія розірвала дипломатичні та економічні зв'язки з революційною Францією, організувала десант військ в Італії, сприя­ла італійському та швейцарському походам на чолі з Олександром Суворовим проти революційної Франції. 2. Росія в другій половині XIX ст. – період становлення капіталізму. Наступником Миколи І став старший син Олек­сандр II (1855—1881), який увійшов в російську істо­рію як цар-визволитель. Поразка Російської імперії у Кримській війні (1853— 1856), національно-визвольний рух поневолених народів змусили Олександра II провести реформи. У кожній гу­бернії створювалися проекти реформ, які потім мала оп­рацювати комісія у Санкт-Петербурзі. Основними реформами Олександра II були: аграрна (скасовувалося кріпосне право), земська (запроваджува­лися виборні органи місцевого самоврядування), судо­ва (нова система судочинства на засадах виборності суд­дів, інституту присяжних, відкритості), освітянська (єдина система початкової освіти та система закладів се­редньої освіти), військова (заміна рекрутської армії ар­мією, сформованою на основі загальної військової повин­ності), міського самоврядування (створення виборних органів самоврядування у містах). Реформи створили основу для переходу від феодаль­но-станового устрою Російської імперії до буржуазно-представницького. Одним із останніх актів Олександра II було підписання проекту про введення до складу Дер­жавної ради депутатів від міст та губерній. У 1863—1864 рр. Олександр II жорстоко придушив національно-визвольне повстання у Польщі. Щодо України він проводив агресивну шовіністичну політи­ку (Валуєвський указ 1863 р., Емський акт 1876 р.). 1881р. царя було вбито членами народницької органі­зації &quo ;Народна воля&quo ;, очолюваної А. Желябовим і С. Пе-ровською. Наступником Олександра II став його другий син Олександр НІ (1881—1894). Його внутрішню політику історики характеризують як політику контрреформ 1882—1893 рр. Він наказав стратити учасників замаху на Олександра II, призначив консерваторів на міністер­ські посади, посилив репресії проти революціонерів, об­межив права земств та міське самоврядування, заборо­нив ліберальні газети та журнали, зменшив державні асигнування на початкову освіту, заборонив прийом до гімназій дітей незабезпечених станів, у національних окраїнах заборонялося друкування, викладання та на­вчання національними мовами, переслідувалися гру­зинська православна та вірменська церкви, обмежува­лись права єврейського населення. 1894 р. на престол вступив син Олександра НІ Ми­кола II, який правив до 1917 р. Зовнішня політика Російської імперії 60—90-х рр. характеризувалась посиленням впливу Росії в європей­ській політиці; подальшим проникненням до Середньої Азії.

Михайло Волобуєв помістив у 1928 році в „Більшовику України” ч. 2 і 3 дві статті п. з. „До проблеми української економіки”, в яких він звів в одну систему економічне обґрунтування, що в економіці СССР Україна знаходиться в становищі колонії. Свої твердження обґрунтував він циферними даними, що їх оголосив економіст Віктор Доброгаєв в „Хозяйстве Украины”, і тезами М. Слабченка, О. Оглобліна та Г. Гринька. Це було доповнення поглядів Шумського і Хвильового про необхідність усамостійнення комуністичної України економічними доказами з позицій національної економіки.[72] Волобуєв стверджує, що за царських часів російська імперія, хоч і сама була в великій мірі колонією західньоевропейського імперіялістичного промислу й капіталу, вона мала одночасно свої власні колонії у прикордонних і загарбаних нею країнах. „Українське господарство було не звичайна провінція царської Росії, а країна, що знаходилася на колоніяльному становищі”.[73] Норма зиску з України для Росії в 1883 по 1910 рік становила 21%. За большевиків Москва не повернула Україні в 1925-27 роках 20% державних доходів України

1. Візантійська імперія в ХІ - ХV ст.

2. Зведення України до стану окраїни російської імперії

3. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

4. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

5. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

6. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.
7. Російська православна церква в XVII столітті
8. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

9. Золотое колцо Росии. Ярославль

10. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"

11. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

12. Релігійний фактор в історії Росії

13. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

14. Перспективы развития образования в Росии

15. Лизинг в росии и за рубежом

16. Экономический рос в модели межотраслевого баланса

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

17. Устойчивость пшеницы к мучнистой росе

18. Економічна безпека Росії

19. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери

20. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

21. Естествознание и техника в Росиии XX в.

22. Етикет України та Росії
23. Розвиток аудита в Росії
24. Військові нагороди Росії

25. Північно-Кавказький економічний район Росії

26. Працевлаштування громадян України за кордон (Росія)

27. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

28. Історія створення двомовних словників у Росії

29. Інформаційна структура Російської Федерації

30. Анархізм в Росії: теорія та практика

31. Дакументы справаводства перыяду Расійская Імперыі і савецкага часу: агульная характарыстыка і класіфікацыя

32. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

33. Золота доба Римської імперії

34. Колоніальні війни Росії

35. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

36. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

37. Перша революція в Росії 1905-1907

38. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції
39. Право Росії доби абсолютизму
40. Реформи 1863-1874 рр. в Росії

41. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

42. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

43. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

44. Участь слов’янських народів Австрійської імперії в Європейській революції 1848-1849 рр.

45. Російський живописець П.Ю. Заболотський

46. Сучасна італійська дитяча література

47. Відносини Росії і США на сучасному етапі

48. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Англійська граматика

50. Становлення педагогічної науки в Римській імперії

51. Російський федералізм

52. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

53. Давньоіндійська та давньокитайська філософські системи

54. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії
55. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова
56. "Домострой" - енциклопедія родинного життя, домашніх звичаїв, традицій російського господарювання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.