Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Соціальна інфраструктура України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗМІСТВступ Передумови розвитку та розміщення соціальної інфраструктури України в системі РПС Характеристика елементів соціальної інфраструктури України Основні етапи формування і оцінка сучасного рівня соціальної інфраструктури України Динаміка соціальної інфраструктури України у системі РПС Регіональні особливості та територіальні відмінності соціальної інфраструктури України Пріоритетні завдання та механізми соціальної інфраструктури України на майбутні роки Висновки Список використаних джерел Вступ Розвиток продуктивних сил характеризується відповідними соціальними-економічними показниками: - величина валового суспільного продукту; - національний доход; - частка національного доходу для споживання та нагромадження; Рівень розвитку продуктивних сил визначається виробничим потенціалом, розвитком соціальної інфраструктури. Соціальна інфраструктура охоплює галузі забезпечення нормальних умов життєдіяльності людей. Соціальна інфраструктура є похідною величиною від розвитку виробництва, розміщення галузей народного господарства. Темпи урбанізації залежить від соціальної інфраструктури. Роздрібна торгівля, як елемент соціальної інфраструктури забезпечує людей товарами народного споживання. Громадське харчування забезпечує людей товарами народного споживання та продукцією харчування. Важливим показником соціальної інфраструктури є забезпеченість населення житлом. Охорона здоров’я відіграє важливу соціальну роль з забезпеченням лікування та профілактиками захворювань. Закладами культури Україна забезпечена відносно добре. Інтелектуальний потенціал – це кількість підготовлених кадрів з вищою освітою, які працюють у народному господарстві. Інтелектуальний потенціал визначається навчальними закладами, які готують кадрів вищої кваліфікації. Велике значення має санаторно-курортний комплекс. Отже, до соціальної інфраструктури належать об'єкти культурно-побутового обслуговування, охорони здоров'я, культури, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок та ін. З радянських часів значна частка об'єктів інфраструктури належала виробничим підприємствам. Нині багато із них не в змозі фінансувати власні об'єкти інфраструктури і продають їх. Викладене пояснює, на наш погляд, актуальність обраної теми курсової роботи «Соціальна інфраструктура України у системі РПС», її структуру, зміст, а також вибір теоретичного, нормативно-правового та практичного матеріалу, який використовувався при написанні курсової роботи. Об’єкт дослідження – України. Предмет - соціальна інфраструктура. Науково-теоретичною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених у досліджуваній галузі. 1. Передумови розвитку та розміщення соціальної інфраструктури України в системі РПС Україна — значить «земля, що лежить скраю». Це влучна назва для країни, розташованої на південно-східному пограниччі Європи, на порозі Азії, по окраїнах Середземноморського світу, з обох боків колись важливого кордону між лісом, де ховалися від небезпеки, і відкритим степом. Іншою суттєвою рисою географії краю є відсутність природних бар'єрів. За винятком Карпатських гір на заході й невеликого Кримського кряжу на півдні 95% території України — це рівнина, котра поступово спадає з покритих лісом Галицького, Волинського та Подільського плато до горбистих місцин по обидва боки Дніпра й переходить в неосяжний відкритий Причорноморський степ.

Неозорі рівнини настільки переважають в українському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: «Дев'ять десятих українців звичайно ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд». Тут на розлогих степах — знамениті, надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не дві третини території краю. Проте на півночі та північному сході чорноземів немає — тут переважають менш родючі грунти й ліси (на останні припадає лише одна сьома всієї площі). Україна багата на корисні копалини, зокрема вугілля та залізну руду, що залягають на південному сході. Природа тут узагалі благодатна. Можна навіть сказати, що за природними ресурсами це найбагатша країна Європи . Передумови розвитку – це сукупність природних та суспільних ресурсів і можливостей, здатних спричинити соціальний прогрес. Можливість і необхідність розвитку – не одне й те ж. Тут слід розрізняти необхідні та достатні передумови. Необхідні передумови створюють можливість розвитку, але не обов’язково – його незворотність. Остання потребує додаткових чинників, у т.ч. і суб’єктивного вибору суспільством власної історичної перспективи, а, отже, можливих напрямів подальшого руху. Достатні передумови – це вагоміший чинник. Вони зумовлюють високу ймовірність саме зазначеного вибору, чіткіше окреслюють історичну перспективу, вимогливіші до людських дій саме в даному напрямі, визначаючи ціннісні орієнтації та історичний вибір. Достатні передумови – це сукупність засобів розвитку. Тому вони більш дієві, мобільні і визначальні. Необхідними, але не достатніми передумовами розвитку є географічне середовище, населення і виробництво. Розглянемо їх докладніше . Було б недоречним заперечувати будь-який вплив на суспільне буття природних чинників взагалі, географічного середовища зокрема. Клімат, грунт, характер земної тверді, наявність чи відсутність корисних копалин, енергетичних і водних ресурсів, звичайно, позначається на характері суспільних процесів. Однак немає підстав вважати їх визначальними чинниками історії. Багато залежить від конкретно-історичних обставин. Отже, географічне середовище можна розглядати як один із чинників формування суспільства та його розвитку поряд із демографічними і виробничими. Залежність між ними така: чим сприятливіші географічні умови, тим шведше зростає кількість і густота населення. Конкретні форми впливу географічного середовища на соціальні процеси різні. Передусім це позначається на характері розселення людей. Так, люди завжди розселялися біля води, адже водні артерії є важливими шляхами сполучення, комунікації впливають на інтенсивність суспільних процесів. Водоймища традиційно використовуються для захисту, ізоляції чи самоізоляції. Спостерігається цікава залежність між кліматом і типом будівель, зокрема формою даху. Часом природні чинники стають головним елементом регіональної або навіть континентальної культури. Визнаючи певний вплив географічного середовища на соціальні процеси, слід підкреслити, що суспільство – це, передусім, “самотворча” система. Саме в цьому відношенні воно є об’єктом соціологічного дослідження.

Тому однією із вимог соціологічної методології існує необхідність пояснювати соціальне лише через соціальне. Географічні чинники тепер необхідно враховувати: визначити той природний простір і час, де розгортаються суспільні процеси, зважаючи, що суспільство не виникає “із нічого”. Для його появи були, а для його розвитку існують і діють такі природні передумови, як зовнішня природа, географічне середовище і природа самої людини. Соціологія, визнавши принцип багаточинникового аналізу, має уникати абсолютизації будь-якого чинника, в тому числі географічного, демографічного, технологічного, економічного чи навіть суто соціального . Під демографічними факторами розуміють кількість, густоту і внутрішню структурованість населення певної території, що впливає на перебіг і розвиток суспільних процесів. Звичайно, народонаселення значною мірою є наслідком соціальних явищ, таких як тип сім’ї, цінність і престиж репродуктивної діяльності, норми і традиції, економічне становище і політичне регулювання народжуваності. У той же час воно є передумовою соціальної еволюції. Тут особливо важливі обсяг і густота населення. Кількість і густота населення взагалі є дуже значущими величинами. Тому наука завжди прагнула враховувати їх дію. Так, активізація біологічного життя шляхом простої чисельної концентрації заслуговує на увагу вже сама по собі. Її значення неймовірно зростає і для дослідження людського суспільства, де життя індивіда завжди протікало у певних спільнотах, а ізоляція вважається покаранням. Взаємозумовленість густоти населення і загального соціокультурного розвитку має конкретні прояви: чим рідше розселення людей, тим вірогідніша колективна власність, зокрема на землю. Однак це лише загальна схема, характерна переважно для Європи (зі Сходу на Захід). Досвід Китаю показує, що зростання кількості населення (до соціалістичної революції) призводило до подрібнення земельних ділянок. Все це свідчить на користь того, що соціоприродні чинники не є визначальними для суспільних процесів. Отже, аналізуючи проблему соціального розвитку в його зв’язку з економічною діяльністю людей, слід відмовитися від ряду досить поширених серед суспільствознавців стереотипів і забобонів. Виробництво не є рушійною силою історичного процесу. Розв’язання суперечностей між продуктивними силами і виробничими відносинами не є двигуном розвитку навіть самого виробництва. Воно відчуває на собі вплив значно більшого кола чинників, у т. ч. політичних, культурно-ідеологічних, побутово-психологічних. Обираючи лише один чинник як вирішальний, ми суттєво спрощуємо, вульгаризуємо дійсний процес. Термін “культура” – латинського походження і у перекладі означає обробку, вирощування. Поняття вживається також в інших значеннях: виховання, навчання, повага, шанування, пошана, розвиток. У соціологічному вжитку означає спосіб організації і розвитку суто людської життєдіяльності. Культура втілюється у продуктах матеріальної і духовної праці, системі соціальних норм і цінностей, закладах і установах по їх втіленню, сукупності відносин людини до природи, а також людей між собою і до самих себе .

Атмосфера над Втчизною забруднена, гумус рдних земель спаплюжено, отруно, води рк, озер та морв перетворилися на потоки нечистот. Це вимага надзвичайних зусиль для реанмац Природи. Програма «ВЕЛИКДЕНЬ» передбача план комплексного очищення всх брудних стокв пдпримств та господарств Республки. Для цього винахдниками та вченими УДР створен проекти компактних очисних споруд; розроблений масштабний проект «Воскресння Днпра», для чого потрбна допомога Верховно Ради та Уряду, всх громадських рухв та господарств Украни. УДР для ц мети налагоджу братерськ контакти з усма творчими силами, котр усвдомлюють трагзм ситуац та необхднсть конструктивних рятвних дй. 4.PСОЦ¶АЛЬНА СТРУКТУРА УДР стверджу примат (першсть) духовного життя людини (культури, релг, науки, освти тощо), але, розумючи неможливсть в умовах земно еволюц реалзувати людську сутнсть без фундаментальних досягнень науки, технки  народного господарства, велику увагу придлятиме розвитку соцально, буттво нфраструктури (житла, поселення, культурологчн заклади, науков центри, лаборатор тощо)

1. Перспективи соціального розвитку України

2. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

3. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

4. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

5. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

6. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
7. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
8. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

9. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

10. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

11. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

12. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

13. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

14. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

15. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

16. Соціальна захищеність дітей в Україні

Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

17. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

18. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

19. Соціалізм в історії України

20. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

21. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

22. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
23. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
24. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

25. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

26. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

27. Історія фахової соціальної роботи в Україні

28. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

29. Система соціальних служб в Україні

30. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

31. Нормативна база соціальної роботи в Україні

32. Формування системи соціального захисту в Україні

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

33. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

34. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

35. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

36. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

37. Політичні права і свободи громадян України

38. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
39. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
40. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

41. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

42. Історія України

43. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

44. Господарство України періоду утвердження капіталізму

45. Походження людини та її поява на території України

46. Центральна Рада і пролетаріат України

47. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

48. Культура України в 30-х рока

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

49. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

50. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

51. Податкова політика України

52. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

53. Загальна характеристика конституції України

54. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
55. Господарське право України
56. Конституційний суд України

57. Цивільне право України

58. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

59. Соціальні інститути.

60. Суверенітет України

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Проект кримінального кодекса України

63. Бюджетна ситема України

64. Державний бюджет України і бюджетне право

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Управління фінансами України

66. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

67. Організаційна система управління природокористуванням України

68. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

69. Інтеграція України у світове господарство

70. Використання трудових ресурсів Західної України
71. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
72. Місце України в глобалізаційних процесах

73. Машинобудівний комплекс України

74. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

75. Авіаційний транспорт України

76. Чорна металургія України

77. Грошовий обіг України

78. Роль власності у соціально-економічних процесах

79. Банківська система України

80. Механізм кредитування банками України

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

81. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

82. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

83. Закон україни про міліцію

84. Право як спеціальне соціальне явище

85. Судова система України

86. Грошова система України
87. Заповідники України
88. Культура та побут населення України

89. Легка промисловість України i транспорт

90. Сільське господарство i харчова промисловість України

91. Електроенергетика України

92. Регіональний розвиток харчової промисловості України

93. Зародження партійно-радянської преси України

94. Соціальна екологія

95. Проблеми золотоносності надр України

96. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья

97. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

98. Верховна Рада України в системі органів влади

99. Ґрунти України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.