Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ПЛАНВступ3 Розділ 1 Ринок праці і механізм його функціонування4 1.1 Механізм формування і функціонування ринку праці, теоретичні підходи до його аналізу4 1.2 Ринок праці: функції, поняття попиту та пропозиції10 1.3 Моделі ринку праці15 Розділ 2. Підходи до регулювання ринку праці19 2.1 Механізм саморегулювання ринку праці19 2.2 Методи державного регулювання23 Розділ 3. Структура й особливості ринку робочої сили України28 Висновок33 Список використаної літератури35 Вступ Ринок праці як економічна категорія довгий час розглядався як явище, властиве лише капіталістичним країнам, а безробіття - як наслідок пануючих відносин на ринку праці, що виникають у результаті численних протиріч між працею і капіталом. Довгий час вважалося, що поступальний розвиток радянської економіки дає необмежені можливості для повної зайнятості в суспільному виробництві, і завдання полягає лише в тім, щоб втягнути в його все працездатне населення за принципом &quo ;хто не працює, той не їсть&quo ;. Загальна обов'язковість праці і пріоритет суспільного над особистим, визначали соціальний клімат радянського суспільства протягом десятиліть. Але і тоді реалії життя вступали в протиріччя з пануючою філософією загальності праці. Так, поряд з вимушеною незайнятістю в одних регіонах існувала зверхзайнятість в інші. Перехід до ринку загострив проблеми зайнятості і додав до них нові, пов'язані зі структурною перебудовою української економіки і виникненням нових трудових відносин, обумовлених різними формами власності. У результаті, неминуче вивільнення працівників з підприємств в умовах переходу до ринкових відносин і поповнення ними вже і без того численної армії безробітних. Однак розглядати безробіття як явище перехідного періоду помилково. Вона зв'язана і з економічним розвитком, і зі зміною потреби в робочій силі і соціальному статусі самого працівника. Ціль даного дослідження - показати сутність ринку та моделі його функціонування в макроекономічному регулюванні. З урахуванням специфіки даної роботи і кола порушених питань структура роботи дозволяє послідовно освітити на всі поставлені питання, що є базисними в розкритті суті досліджуваної теми. Розділ 1 Ринок праці і механізм його функціонування 1.1 Механізм формування і функціонування ринку праці, теоретичні підходи до його аналізу По визначенню ринок - це інститут чи механізм, що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг. Подібним чином випускники різних університетів і висококваліфікованих фахівців підписують контракти зі своїми роботодавцями, щоб одержувати заробітну плату за свої навички й уміння, а роботодавці, у свою чергу, розглядають запропоновані кандидатури як один з економічних ресурсів, здатний у гармонічному сполученні з іншими приносити стійкий прибуток. Останнім часом серед вітчизняних економістів (багато в чому під впливом західних учених) одержала поширення точка зору, що все економічно активне населення (зайняті плюс безробітні) є учасником ринку праці, пов'язуючи це твердження з поняттями фрикційного і структурного безробіття.

На їхню думку, фрикційне безробіття вважається неминучим і навіть бажаним, тому що працівники, які шукають роботу чи чекають одержання роботи в найближчому майбутньому, переходять з низькооплачуваної, малопродуктивної роботи на більш високооплачувану і більш продуктивну. Це означає більш високі доходи для робітників і більш раціональний розподіл трудових ресурсів, а, отже, і більший реальний обсяг національного продукту. З часом у структурі споживчого попиту відбуваються важливі зміни (які підігріваються постійно можливостями науково-технічного прогресу і їх реалізацією з метою одержання прибутку виробниками), що, у свою чергу, змінює структуру загального попиту на робочу силу. Виникає структурне безробіття, що змушує робітників проходити серйозну перепідготовку, для того щоб домогтися створюваного заново місця. Один з найважливіших принципів ринкової економіки - конкуренція викликає перевагу одних фахівців над іншими, що породжує основну з проблем нашого століття - безробіття, тому що знамените &quo ;рівність можливостей&quo ; на практиці далеко не завжди реально. Існує також думка, що робочі місця на ринку праці не обертаються, тому що вони є об'єктами іншого ринку - ринку робочих місць. Його суб'єктами виступають лише фірми, оскільки оборот робочих місць здійснюється між ними. Наймані робітники в цьому обороті не беруть участь через відсутність впливу на оплату їхньої праці. Якщо не враховувати впливу профспілок, то кожен окремий працівник виявляється безпомічним пішаком у руках сучасних гігантських концернів, що нав'язують свої умови гри. З іншого боку, фахівці, що вступили на ринок праці, змушені вважатися з одночасною присутністю на ньому конкурентів. Таким чином, розбіжність контрагентів (продавець робочої сили і роботодавець як покупець на ринку праці), розходження об'єктів звертання (робоча сила і робочі місця) дають підстави вітчизняним ученим, що займається економікою праці, вважати ринки праці і робочих місць автономними. Сумарно вони формують пропозицію праці і попит на працю, співвідношення яких визначає загальну кон'юнктуру. Неокласична оцінка ринку праці виділяє чотири основних підходи до аналізу його функціонування. В основі першої концепції лежать постулати класичної політекономії. Її дотримуються в основному неокласики (П.Самуельсон, М.Фелдстайн, Р. Хол), а в 80-х рр. її підтримували також прихильники концепції економіки пропозиції (Д.Гілдер, А.Лаффер і ін.). Прихильники цієї концепції вважають, що ринок праці, як і всі інші ринки, діє на основі цінової рівноваги, тобто основним ринковим регулятором служить ціна - у даному випадку робочої сили (заробітна плата). Саме за допомогою заробітної плати, на їхню думку, регулюється попит та пропозиція робочої сили, підтримується їхня рівновага. Інвестиції в освіту і кваліфікацію (у людський капітал) - це аналоги інвестицій у машини й устаткування. Відповідно до маргінальної концепції індивід &quo ;інвестує в кваліфікацію&quo ; доти, поки не знижується норма прибутку на ці вкладення. З неокласичної концепції випливає, що ціна робочої сили гнучко реагує на потреби ринку, збільшуючись чи зменшуючись у залежності від попиту та пропозиції, а безробіття неможливе, якщо на ринку існує рівновага.

Заперечення класичною теорією можливості недостатнього рівня витрат частково ґрунтується на законі Сея (Пропозиція породжує свій власний попит, тому що сам процес виробництва створює доход, у точності рівний вартості вироблених товарів), що, однак, не враховує заощадження, тобто вилучення засобів з потоку доходів, і, у результаті, непродані товари, скорочення виробництва, безробіття і падіння доходів. Цей закон був би справедливий за умови короткострокової затримки засобів у домашніх господарств і не заважав би інвестиціям підприємців - тоді б він не привів до скорочення обсягу реального виробництва за умови, що ціни на продукцію (конкуренція між виробниками) знижувалися пропорційно зниженню доходів (скорочення заробітної плати як зниження оплати ресурсу, щоб виробникам було вигідно робити продукцію при новому рівні цін). При збереженні ставок заробітної плати це моментально приведе до появи надлишків робочої сили, тобто викликає безробіття. Тому економісти-класики прийшли до висновку, що вимушене безробіття неможливе: будь-який бажаючий працювати по визначеній ринковій ставці, у тому числі досить низькій, може легко знайти роботу. Еластичність співвідношення цін і заробітної плати здатні підтримувати повну зайнятість. Оскільки серйозно говорити про зміну заробітної плати в точній відповідності з коливаннями попиту та пропозиції, тим більше про відсутність безробіття, не приходиться, прихильники цієї концепції посилаються на деякі недосконалості ринку, що і приводять до невідповідності їхньої теорії з життям. До них відносять вплив профспілок, установлення державою мінімальних ставок заробітної плати, відсутність інформації і т.п. Висувається теза про нібито добровільний характер безробіття. Однак з цієї позиції важко пояснити її коливання в залежності від фази економічного циклу. Висувається і теза про &quo ;пошук&quo ; робочого місця як явища, що викликає нестабільність ринку через розбірливість і прагнення до максимальної вигоди найманих робітників. Однак і в цьому випадку неясно, чому таких працівників буває то 4-5%, а то всі 15%? Але головне питання, на яке не можуть відповісти прихильники неокласичного підходу, - чому всі наймані робітники у випадку перевищення їхньої пропозиції над попитом не пропонують свою робочу силу по більш низькій ціні? Іншого підходу до пояснення формування і функціонування ринку праці дотримують кейнсіанці і монетаристи. На відміну від неокласиків вони розглядають ринок праці як явище постійної і фундаментальної нерівноваги. Кейнсіанська модель (Дж.М.Кейнс, пізніше Р.Гордон і ін.), зокрема, виходить з того, що ціна заробітної плати жорстко фіксована і звичайно не змінюється убік зменшення (цей елемент моделі ніяк не доводиться, а просто приймається як безумовний факт). Оскільки ж ціна заробітної плати не є регулятором ринку, він (регулятор) повинний бути привнесений ззовні. Його роль приділятися державі, що, зменшуючи чи збільшуючи сукупний попит, може ліквідувати дану нерівновагу. Так, знижуючи податки, державу стимулює ріст попиту і споживання. Це, у свою чергу, приводить до зростання виробництва і зайнятості.

На 2050 рк: керування силою тяжння; пробудження спадково памят. На 2060 рк: досконал машини, що навчають; пристосування планет для життя людей. На 2070 рк: швидксть, близька до свтлово; керування клматом. На 2080 рк: мжзоряний полт; машини, розумнш за людей; унверсальн машини, що виготовляють яку завгодно рч. На 2100 рк: зустрч з ншими цивлзацями; свтовий мозок; можливсть керування функцонуванням ншо зрки. Це припущення доповню ще датування найважливших хмко-бологчних досягнень за той самий час «вд вивчення мови дельфнв на 1970 рк до керування спадковстю, бологчно нженер, анабозу[3], штучного життя  безсмертя протягом XXI сторччя, десь на рк 2100-й. Кларков накреслення слд, звичайно, вважати лише за спробу показати прогрес у найзагальнших обрисах. Та навть  вони свдчать про те, що можна бльш-менш конкретно уявити, висловлюючись мовою самого Кларка, «вертикальний розрз майбутнього». Попереду грандозн перспективи,  вони вдкриваються вже в туманнй далечн тисячолть. ¶нженер не просто мр «вн працю над втленням свох задумв у життя

1. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

2. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

3. Закордонні моделі ринку праці

4. Структура ринку і функціонування його основних елементів

5. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

6. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база
7. Bluetooth: принципи побудови і функціонування
8. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

9. Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

10. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

11. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

12. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

13. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

14. Мікропроцесорна система та її функціонування

15. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

16. Особливості функціонування єврорегіонів України

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Кризове явище функціонування та розвитку організації

18. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

19. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

20. Ринок праці з неповною конкуренцією

21. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

22. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності
23. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні
24. Особливості функціонування фінансових ринків

25. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

26. Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

27. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

28. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

29. Ринок праці та капіталу

30. Ринок праці України

31. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

32. Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

33. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

34. Суть і функції ринку

35. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

36. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

37. Программная модель поиска глобального минимума нелинейных "овражных" функций двух переменных

38. Создание функциональной модели вычисления минимума заданной функции методом парабол
39. Міжнародні валютні ринки та їх функції
40. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

41. Функции, среда и модели предпринимательской деятельности

42. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

43. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

44. Валютний ринок та його регулювання

45. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

46. Державне регулювання ринку цінних паперів

47. Макроекономічна рівновага в моделі "сукупний попит – сукупна пропозиція"

48. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Ринок і державне регулювання економіки

50. Сучасні моделі державного регулювання економіки

51. Сущность, модели, границы применения метода производственной функции

52. Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

53. Структура и функции клеточного ядра

54. Эпифиз и его гормональные функции
55. Функции белков в организме
56. Функции ГЛИИ

57. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе

58. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

59. Шведская модель социальной экономики

60. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

61. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

62. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

63. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

64. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

65. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

66. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

67. Функции государства

68. Российский опыт местного самоуправления: исторические модели и современное состояние

69. Налоги: их сущность, виды и функции

70. Понятие налога, налогового права, его система, их функции
71. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
72. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

73. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

74. Функции государства

75. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

76. Структура и функции государственного аппарата

77. Деньги и их функции(MONEY)

78. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

79. Культура как социальное явление. Ее основные функции

80. Функции культуры

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

81. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

82. Типы и функции обращений в лирике А. Блока

83. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

84. Социально-экономическая модель цивилизации древних майя

85. Основные черты античной модели

86. Основные положения консервативной модели общественного развития России
87. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем
88. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

89. Модель файловой системы FAT

90. Построение информационной и даталогической моделей данных

91. Построение функции предшествования по заданной КС-грамматике

92. Fox Pro - реляционная модель данных

93. Сравнительный анализ каскадной и спиральной моделей разработки программного обеспечения

94. Специальные функции архиватора RAR

95. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

96. Исследование наилучших приближений непрерывных периодических функций тригонометрическими полиномами

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Экстремумы функций многих переменных

98. Балансовая модель

99. Стохастическая диффузионная модель гетерогенных популяций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.