Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Науковий центр радіаційної медицини АМН України Рассі Хоссейн УДК 616.19-006.6 575.224.4 Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп 03.00.15-генетика Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук Київ-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка (м. Київ) МОЗ України і в Національному інституті генетичної інженерії та біотехнології (м. Тегеран) Міністерства науки і дослідницьких технологій Ісламської республіки Іран. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор член-кореспондент АМН України Горовенко Наталія Григорівна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, завідувач кафедри медичної генетики Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Дьоміна Емілія Анатоліївна, Інститут експериментальної патології, онкології і радіолобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України, провідний науковий співробітник відділу радіобіології; доктор медичних наук, професор Поліщук Людмила Захарівна, Інститут раку МОЗ України, старший науковий співробітник відділу лікарської терапії та малоінвазивної хірургії Захист відбудеться « 3 » квітня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.562.02 в Науковому центрі радіаційної медицини АМН України (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Наукового центру радіаційної медицини АМН України (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53). Автореферат розісланий « 01 » березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої радиГ.В. Стефанович ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Рак молочної залози (РМЗ) і в Ірані, і в Україні, так само як і в більшості країн світу, займає перше місце в структурі захворюваності злоякісними новоутвореннями у жінок. Статистичні дані останніх років свідчать про неухильне зростання захворюваності і смертності від раку молочної залози в різних країнах (Parki D.M. e al., 2005). За даними Національного канцер-реєстру України за 2004 рік в Україні злоякісні пухлини молочної залози були виявлені з частотою 38,3 на 100 тис. жіночого населення, стандартизований показник смертності становив 17,3 на 100 тис. (Бюлетень Національного канцер-реєстру України, №7, 2006). Ініціацію розвитку пухлин пов'язують з накопиченням мутацій, які виникають як у ядерній, так і у мітохондріальній ДНК ( Zhu W. e al., 2005; Czar ecka A.M. e al., 2006). Для носіїв мутацій гену BRCA1/2 ризик розвитку РМЗ протягом життя збільшується у десятки разів на відміну від популяційної частоти ( hompso D., Eas o D., 2004; elso H.D., 2005). Близько 2% населення Європи схильні до розвитку РМЗ тільки за рахунок мутацій 185delA і 5382i sC у гені BRCA1 і 6174del в гені BRCA2 (Sokole ko A.P. e al., 2006;). Найбільша мутація, що часто зустрічається в мітохондріальній ДНК (делеція мтДНК4977), виявляється у багатьох типах пухлин, включаючи РМЗ, але також зустрічається і в нетрансформованій тканині (Da i M.A. e al., 2004). В світі інтенсивно вивчається спектр мутацій в генах BRCA, який різниться між окремими популяціями.

Знання спектру мутацій, характерного для країни або регіону, дозволяє за допомогою ДНК-діагностики виявляти групи ризику розвитку захворювання та визначати прогноз захворювання. Важливим для уточнення ролі мутацій у генах BRCA є порівняння їх частот у хворих на РМЗ різних вікових груп в різних популяціях. Ні в Україні, ні в Ірані роботи по визначенню спектру мутацій у генах BRCA1 та BRCA2 та у мітохондріальній ДНК ще не проводились. Не всі групи хворих на РМЗ можуть бути обстежені за життя, тому для ретроспективного сімейного аналізу часто буває необхідно провести молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу пацієнток, який знаходиться в архіві патологоанатомічного відділення. Використання архівного патологоанатомічного матеріалу дозволяє проводити цілеспрямовані ретроспективні генетичні дослідження навіть при неможливості обстеження самої пацієнтки, проте до теперішнього часу не існує оптимальної методики виділення ДНК з тканин пухлин молочної залози, що зафіксовані у парафінових блоках, для подальшого аналізу ДНК і виявлення мутацій (I oue . e al., 1996, Ber s ei J.L. e al., 2002, Cooper M. e al., 2004). В той же час, ідентифікація мутацій важлива не тільки для хворих на РМЗ пробандів, але й для їх родичів, у яких ще не виникли або не діаґностовані пухлини. Уважне відношення до стану молочної залози у родичок пробандів з мутаціями у генах BRCA1 та BRCA2 дозволяє набагато раніше виявити і видалити пухлину, що покращує прогноз на майбутнє. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках наукової комплексної теми кафедри медичної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика «Визначення ролі ендогенних та екзогенних факторів у виникненні та перебігу генної і хромосомної патології на різних етапах онтогенезу» (номер державної реєстрації 0101U000231, 2001-2005р.р.), та НДР, що фінансується МОЗ України «Розробка технології ефективного лікування раку молочної залози на основі використання імуногістохімічних та генетичних маркерів», (номер державної реєстрації 0106U002501, 2006-2008 р.р.), гранту Міністерства науки і дослідницьких технологій Ісламської республіки Іран № 13545, 2005 р. Мета роботи - визначити можливість та доцільність використання мутацій в генах ВRCA1, ВRCA2 та мітохондріальної ДНК у якості молекулярно-генетичних маркерів ризику виникнення раку молочної залози у жінок різних вікових груп з Ірану і України. Задачі дослідження: 1. Провести клініко-генеалогічне дослідження у пацієнток з раком молочної залози для визначення поширеності сімейного та несімейного раку. 2. Провести аналіз даних офіційної статистики Ірану та України щодо захворюваності на рак молочної залози та визначити відносний ризик розвитку цієї патології для жінок в залежності від віку. 3. Визначити оптимальний спосіб видалення парафіну з гістологічних зрізів пухлин молочної залози та способів виділення ДНК та провести порівняльну оцінку ефективності виявлення мутацій в генах ВRCA1/2 і мтДНК методом полімеразної ланцюгової реакції. 4. Визначити поширеність мутацій в генах ВRCA1/2 у пацієнток з раком молочної залози з Ірану і України в залежності від віку пацієнток, сімейного характеру досліджуваної патології.

5. Визначити частоту мутацій в мтДНК в крові і тканині пухлини молочної залози у пацієнток з Ірану. Об’єкт дослідження – молекулярно-генетичні маркери ризику розвитку раку молочної залози у осіб різного віку. Предмет дослідження – клініко-генеалогічні та молекулярно-генетичні маркери ризику розвитку раку молочної залози в залежності від віку жінок. Методи дослідження – клініко-генеалогічний, молекулярно-генетичні, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вперше показана поширеність сімейного та несімейного раку молочної залози у жінок з Ірану. Вперше одержано дані про частоту мутації 5382i sC і 185delAG в гені BRCA1 та 6174del в гені BRCA2 у хворих на рак молочної залози з Ірану та України. Вперше визначено частоту мутацій у мтДНК в крові і тканині пухлини молочної залози у пацієнток з РМЗ з Ірану. Встановлено вірогідну асоціацію досліджених молекулярно-генетичних маркерів з виникненням РМЗ у осіб різних вікових груп. Практичне значення одержаних результатів. Доведено, що для молекулярно-генетичних досліджень матеріалу з гістологічних зрізів пухлин молочної залози найкращі результати ПЛР можуть бути отримані при поєднанні способу видалення парафіну нагріванням в мікрохвильовій печі та виділення ДНК з інкубацією тканини при температурі 57єС. Ідентифікація мутантних алелів генів BRCA1/2 у пацієнток з РМЗ дає можливість оцінити ступінь ризику виникнення РМЗ для осіб з родин, обтяжених цією патологією. Встановлено, що мутації в генах ВRCA1/2 і мутації мтДНК4977 можуть виступати в якості молекулярно-генетичних маркерів, які слід використовувати при визначенні ступеня спадкової схильності до РМЗ. Результати роботи були впроваджені в педагогічний процес кафедри медичної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України та в клінічних відділеннях Національного інституту генетичної інженерії і біотехнології Міністерства науки і техніки Ірану. Особистий внесок здобувача. Дисертант вивчив сучасну літературу по темі дисертації, обґрунтував актуальність вибраної теми. Самостійно створив карту обстеження хворого на РМЗ і заповнював її для кожного пацієнта, провів клініко-генеалогічні та молекулярно-генетичні дослідження у хворих на РМЗ, узагальнив результати досліджень, провів аналіз і статистичну обробку одержаних результатів, написав усі розділи дисертаційної роботи, підготував наукові публікації. Висновки та практичні рекомендації сформульовані разом з науковим керівником. Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи разом з висновками доповідались на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Генетичні аспекти діагностики та лікування в сучасній медицині» (Київ, 2006), VIII конференції молодих онкологів з міжнародною участю «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології» (Київ, 2007), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання медичної генетики» (Київ, 2007), 17 h I er a io al Co gress o A i-Ca cer rea me (Paris, Fra ce, 2006), VII Madrid Breas Ca cer Co fere ce: Cha ges i he rea me of breas ca cer (Madrid, Spai , 2007), Europea Co fere ce o Ca cer a d Agei g (Warsaw, Pola d, 2007), 9 h Ira ia Co gress of Biochemis ry & he 2 d I er a io al Co gress of Biochemis ry a d Molecular Biology (Shiraz,Ira ,2007), A ual Co fere ce of he Germa Ge e ics Socie y: Ge e ics of Agi g (Je a, Germa y, 2007).

Кроме того, этот контрацептив очень дорого стоит, не менее 500 долларов. Хотя еще мало данных о воздействии на здоровье противозачаточных средств, содержащих только прогестин, специалисты считают маловероятным повышение опасности сердечно-сосудистых заболеваний, так как на развитие сердечно-сосудистых заболеваний оказывает влияние гормон эстроген. Как и в случае приема пероральных контрацептивов, вы в какой-то степени будете защищены от воспаления органов в области таза, доброкачественных опухолей молочной железы и кист яичника. Использование прогестина связано с повышением кровяного давления, что является фактором риска в отношении вероятности удара. ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ пилюли И РАК Возможно, более всего женщины беспокоятся о том, нет ли связи между пероральными контрацептивами и раком молочной железы, - связь эта представляется все более запутанной с каждым новым исследованием. По результатам одного исследования, оказывается, что да, пилюли, предупреждающие беременность, способствуют развитию рака молочной железы

1. Рак молочної залози

2. Иммунодиагностика и иммунотерапия рака молочной железы

3. Рак молочной железы

4. Рак молочной железы

5. Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктивної системи, що супроводжується виникненням дисгормональних захворювань молочних залоз

6. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі
7. Променеве дослідження молочної залози
8. Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення

9. Методика вивчення творів різних жанрів

10. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

11. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

12. Способи набуття громадянства в різних державах

13. Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)

14. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

15. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

16. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

18. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

19. Методика проведення атестації персоналу різних категорій

20. Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

21. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

22. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів
23. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах
24. Психологічна основа різних релігій

25. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

26. Мислителі різних епох

27. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

28. Значення водосховищ для різних видів господарств

29. Заболевания молочной железы (Маститы, рак, мастопатии)

30. Різновиди ОС Windows, загальна характеристика найбільш використовуваної ОС

31. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

32. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

33. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

34. Основы молекулярной биологии клетки

35. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

36. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

37. Р. Бертон "Семантическая грамматика"

38. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль
39. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)
40. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

41. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

42. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

43. Тектовый редактор VI. ОС UNIX ...

44. Причины популярности ОС Microsoft

45. История болезни по хирургии - рак желудка

46. Рак желудка

47. Рак шейки матки

48. Рак легкого

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Плоскоклеточный ороговевающий рак гортани

50. Состав и продуктивность микрогруппировок луговых сообществ поймы р.Сож пригорода г.Гомеля

51. Недостатки произношения звуков Р и Р` и способы их коррекции

52. Отчет по товароведно-технологической практике на "Волгодонском Молочном Комбинате"

53. Системы теплоснабжения молочного предприятия в городе Курске

54. Молекулярная электроника- электроника 21 века
55. Молочная промышленность
56. Лактоза (молочный сахар)

57. Структурализм и функционализм в социологии: работы Т.Парсонса и Р.Мертона

58. Полупроводники, р-n переход

59. Молекулярная нанотехнология и перспективы её развития

60. Учение Р. Декарта о методе

61. Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

62. Учет амортизации ОС и методы ее начисления в условиях рынка

63. Р. Коуз как представитель неоинституционализма

64. Совершенствование организации и управление деятельностью ОАО "Молочный мир"

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья

65. Петрозаводский молочный комбинат "СЛАВМО"

66. История экономического развития Карачарово /р-он г.Москвы/

67. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

68. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

69. Римско-италийское рабовладельческое хозяйство во II-I вв. до Р.Х

70. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
71. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
72. Наши первые ОС

73. Расчет кабеля Р-4

74. Киппер Дж., Кроулин Р. Психодрама

75. Гриндер Д., Бендлер Р. Из - лягушки в принцы (техники НЛП)

76. Культурологические теории Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, Р. Вагнера

77. Державин Г.Р.

78. Анализ басен «Квартет» и «Лебедь, рак и щука»

79. Дело на Р.Р.Раскольникова

80. Издательская деятельность кн. Дашковой Е.Р.

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

81. История княгини Р. в романе Тургенева "Отцы и дети"

82. Творчество Беляева А.Р.

83. Образ маленького человека у Н.В.Гоголя ("Шинель") и у Акутагавы Р. ("Бататовая каша")

84. Младой повеса пред дядиным гробом, в имении и глуши: "Мельмот Скиталец" Ч.Р. Метьюрина и "Евгений Онегин" А.С. Пушкина

85. Философский характер фантастики Р. Брэдбери

86. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
87. О композиционных принципах первой части «Сочинений» Г. Р. Державина 1808-1816 гг.
88. Фоновые заболевания шейки матки. Рак шейки матки

89. Ферритин как маркер железодефицитной анемии и опухолевый маркер

90. Диагностика заболеваний молочных желез

91. Раннее выявление рака предстательной железы и рака почки в условиях диспансеризации

92. Роль максимальной андрогенной блокады в лечении больных раком предстательной железы

93. Молекулярные механизмы секреции инсулина и его действия на клетки

94. А.А.Золотарев, Р.А.Чириков лечение выпотных перикардитов

95. Рак желудка

96. Заболевания молочной железы

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. История болезни - Онкология (периферический рак левого легкого)

98. История болезни - Онкология (рак слепой кишки)

99. Онкология (колоректальный рак)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.