Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

УДК 371.26:004 Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов Баркасі В.В. Постановка проблемки В умовах ринкової економіки конкурентноздатність на освітянському ринку праці забезпечується широким спектром професійних якостей викладача, що включають управлінську підготовку, результат якої є готовність учителя керувати колективом та самим собою. Сьогодні освіті потрібен учитель не тільки добре обізнаний зі свого предмету, але й здатний створити умови, що сприятимуть розвитку та саморозвитку особистості дитини. Це веде до пошуку та засвоєння нових методів діяльності вчителя, який повинен будувати свою педагогічну діяльність, спираючись на науковообґрунтовані процеси управління. Аналіз останніх досліджень і публікацій , в яких започатковано розв’язання даної проблеми . Багато вчених (О.С.Анісімов, Н.В.Кузьміна, А.К.Маркова, Г.П.Щедровицький) вважають, що педагогічна діяльність може бути віднесена до типу управлінської діяльності за критерієм відповідності управлінським функціям – проектування, корегування, проблематизації, перепроектування, а також контролю за виконавчої діяльності. Останній час все більше дослідників говорять про педагогічний менеджмент як окремий напрям в педагогіці. Питання, пов’язані з педагогічним менеджментом, висвітлені у працях таких науковців як В.І. Бондар, К.Я. Вазіна, Ю.В. Васильєв, В.С. Лазарев, В.І Лещинський, Ю.А. Конаржевський, С.В. Кульневич, М.І. Приходько, В.П. Симонов та інш. Як справедливо зазначає В.С. Лазарев: “хоч би які найчудовіші педагогічні новації не були розроблені, при неякісному управлінні не можна сподіватися на їхнє широке та результативне засвоєння” . Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття сутності педагогічного менеджменту та визначення значущості відеоспостереження на заняттях з методики викладання іноземних мов при формуванні вмінь педагогічного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов. Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку, в майбутніх учителів слід формувати вміння педагогічного менеджменту, які допоможуть їм ефективно здійснювати свою діяльність із навчання, виховання й розвитку особистості та творчих здібностей школярів, менеджмент сьогодні „.синтезує комп’ютеризацію управління, його психологізацію й спрямованість на людину, наповнює новим змістом управлінські функції і, у певній мірі, розглядає комерційний аспект цього процесу” . Як відомо, термін “менеджмент” запозичений з англійської мови й означає керівництво, очолювання, здатність справлятися з чим-небудь, з якою-небудь проблемою. З функціональної точки зору – це процес планування, організації, мотивації та контролю, що необхідні для формування й досягнення цілі. На думку дослідників, менеджмент є складовою частиною поняття “управління”, тому що порозуміває “цілеспрямовану дію на колектив працівників або окремих виконавців для виконання поставлених завдань та досягнення визначеної мети” . Педагогічний менеджмент – це комплекс принципів, методів, організаційних форм та технологічних прийомів управління педагогічними системами, спрямований на підвищення ефективності їхнього функціонування та розвитку.

Він має свою специфіку та закономірності, що знаходять відбиття у своєрідності самого предмету, продукту, знаряддя та результату праці менеджера. Як вказує В.П.Симонов, предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність керованого суб’єкта, продуктом праці – інформація, а знаряддям праці – слово, мова, мовлення. Результатом праці менеджера навчально-пізнавального та навчально-виховного процесів є міра навченості, вихованості й розвитку об’єкта (другого суб’єкта) менеджменту – учнів. Як і будь-яка діяльність, він має цілеспрямований характер, сутність якого – повнота, не суперечливість, непротиріччя, взаємопов’язаність, конкретність і реальність визначених цілей та їх підпорядкованість основній меті – вихованню, навчанню та розвитку людини як вільної, відповідальної та творчої особистості, формуванню в неї готовності до праці, активної життєвої позиції, наукового світогляду . Учитель іноземних мов під час планування своєї педагогічної діяльності, чи-то урок з іноземної мови чи виховний захід, повинен уміти враховувати основні елементи наукової організації праці, бути обізнаним з прийомами так званого “класного менеджменту”. Найважливішим моментом тут є врахування фактору часу. Завдання вчителя – з мінімальною витратою часу спланувати урок чи виховний захід таким чином, щоб були досягнені поставлені цілі: практична, освітня, виховна та розвиваюча. Плануючи урок, учитель повинен враховувати необхідність використання таких сучасних засобів навчання, як лінгафонні кабінети, комп’ютерні класи, проектувальна техніка, тощо, що покликане скоротити час на використання дошки з метою демонстрації граматичних конструкцій, лексичних зразків, фонетичних моделей тощо. Під час планування контролю за сформованістю граматичних та лексичних навичок доцільне залучення тестових завдань; сформованість фонетичних навичок можна контролювати в усіх учнів одночасно в мережі лінгафонної лабораторії. Крім того, позакласна робота у школі передбачає проведення вчителем виховних заходів, які не повинні бути тривалими за часом. Вони мають бути тематично насиченими, виховними, цікавими для учнів. Саме тому таке велике значення має їх правильне планування. Компетентний учитель має також володіти навичками планування розвитку особистісних якостей учнів, їх коригування. Головним етапом, що демонструє наскільки вчитель іноземних мов володіє педагогічним менеджментом, є етап організації його професійної діяльності. Він повинен вміти, використовуючи аудиторну й позааудиторну роботу, організувати процес навчання таким чином, щоб учні навчилися проявляти самостійність, вміли виконувати запропоновані вчителем завдання, такі, наприклад, як робота з текстом, з аудіоматеріалом, відео матеріалом, підготовка усного повідомлення, як у монологічній, так і у діалогічній формі, написання твору тощо. Одним із основних компонентів педагогічного менеджменту є етап контролю за ходом і результатом педагогічного процесу. Контроль на уроках з іноземної мови може бути найрізноманітнішим: це контроль вчителя, взаємоконтроль, самоконтроль; він може бути як поточним, так і відстроченим, усним або письмовим тощо.

Педагог має здійснювати вибір відповідної форми контролю для раціонального коригування. Впровадження індивідуалізації та диференціації в роботі з учнями дозволяє поліпшити якість контролю за рівнем навченості та вихованості в кожного окремого школяра і всього класу в цілому. Методична підготовка вчителя іноземних мов – це багатокомпонентна цілісна система в структурі його професійної підготовки, спрямована на формування у студентів теоретичних знань та практичних умінь, які необхідні для творчої реалізації професійної функції вчителя. Ця система має будуватись на методологічних засадах лінгвістики, педагогіки та психології. Відтак, сучасний учитель іноземних мов має бути підготовлений до педагогічної діяльності як теоретично, так і практично. Випускник педагогічного вищого закладу освіти повинен володіти знаннями фундаментальних ідей, принципів і теорії базової науки. Він також має бути обізнаним з сучасними цілями й завданнями освіти зі свого предмета. Йому необхідні знання базисного навчального плану й можливостей інтеграції змісту предмета з суміжними дисциплінами. У вчителя іноземних мов має бути сформована іншомовна комунікативна компетенція, до складу якої входять мовна, мовленнєва та соціокультурна компетенції. Крім того, вчитель повинен володіти сучасними психолого-педагогічними концепціями навчання та виховання. Сучасний учитель іноземних мов для ефективного здійснення навчання та виховання також має не тільки володіти педагогічними технологіями, а й відчувати внутрішню необхідність у їхньому постійному застосуванні, у використанні інноваційних технологій. Це розкриває його розуміння суті педагогічних інновацій та вміння осмислювати їх в контексті особливостей свого предмета, співвідносити з власними інтересами та досягненнями, застосовувати у своїй професійній діяльності, вміти бачити можливі педагогічні труднощі інноваційних розробок. Все вищезазначене потребує єдності теоретичної та практичної підготовки, взаємозв’язок різних форм організації навчально-вихновного процесу, застосування різноманітних педагогічних технологій та сучасних засобів навчання. Використання відеозасобів на заняттях з методики викладання іноземних мов може бути одним з них. З метою формування вмінь педагогічного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов можна запропонувати здійснювати відеоспостереження за навчальною педагогічною діяльністю студентів. Так, на лабораторних заняттях робиться відеозапис підготовлених студентами п’ятнадцятихвилинних фрагментів уроків на означену тему, знятих у ситуаціях імітування. Потім відеозапис стає предметом групового обговорення в лабораторії. На нашу думку, відеозапис представляє собою цінний засіб для складної структури побудови продуманої практики, що передбачає досягнення певних результатів, протягом якої відбувалася самооцінка і саморегуляція. Запис на відео робить можливим повторне самоспостереження з витримкою в часі, що стимулювало індивідуальну та групову рефлексію. Зображення на відео дозволяє групі студентів разом аналізувати одну й ту ж педагогічну ситуацію й отримувати цінний документальний матеріал для спостереження за педагогічною діяльністю та професійною компетентністю студента, що, безумовно, є чималою перевагою для того, щоб зафіксувати зв’язок між теорією та практикою.

Девальвація відбувається шляхом обміну за встановленим співвідношенням старих грошових знаків на нові. У тому ж співвідношенні перераховують ціни на товари та послуги. Інфляція— див. «Ключові терміни та поняття» до теми 7. Котирування (фр. coter — визначати) — встановлення курсів іноземних валют, цінних паперів на підставі валютного паритету чи цін товарів на біржах або неорганізованих ринках. Курс обмінний — курс, за яким одну грошову одиницю обмінюють на іншу. Обіг грошовий безготівковий — грошовий обіг, за якого рух грошей здійснюється шляхом перерахунків у кредитних установах з урахуванням взаємних вимог. Рух грошей у безготівковій формі відбувається у сфері грошового обігу. Реформа грошова — проведення деномінації грошей, вилучення з обігу знецінених паперових грошей, випуск нових грошових одиниць, зміна їх золотого вмісту тощо для зміцнення грошової системи. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Які завдання стояли перед Україною після проголошення державної незалежності? 2. Коли і з якою метою в грошовий обіг України було введено купони багаторазового використання? 3

1. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

2. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

3. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

4. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

5. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

6. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави
7. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
8. Характеристика та використання систем відеоспостереження

9. Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

10. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

11. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

12. Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух

13. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

14. Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі

15. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

16. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

17. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

18. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

19. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

20. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

21. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

22. Человек в системе менеджмента
23. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)
24. Шпоры по финансовому менеджменту

25. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

26. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли

27. Менеджмент PR

28. Менеджмент

29. Сущность менеджмента

30. Менеджмент

31. Менеджмент на производстве

32. Менеджмент в АО "КШЗ" /г. Киров/

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов

33. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"

34. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

35. Менеджмент (Шпаргалка)

36. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

37. Менеджмент

38. Планирование в менеджменте
39. Банковский менеджмент
40. Менеджмент (Шпаргалка)

41. Японская модель менеджмента

42. Менеджмент и его основные задачи

43. Основы отраслевого менеджмента

44. Экономический менеджмент

45. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

46. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

47. Финансовый менеджмент

48. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического планирования

Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели

49. Инновационный менеджмент (учебник)

50. Лекции по менеджменту

51. Организация производства и менеджмент в машиностроении

52. Американская и японская модели менеджмента

53. Отчет по производственной практике по менеджменту в ВОКЛДЦ

54. Рекламный менеджмент
55. Отражение человека как объекта профессионального менеджмента в доктринах "Х", "Y", "Z"
56. Организационные структуры менеджмента

57. Тейлор Ф.У. – основоположник научного менеджмента

58. Стратегический менеджмент

59. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

60. Сущность менеджмента

61. Менеджмент. Лекции

62. Контрольная работа по финансовому менеджменту

63. Риск в менеджменте

64. Кадровый менеджмент и его задачи на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Финансовый менеджмент. Основа обеспечения устойчивой позиции на рынке

66. Менеджмент в страховых организациях

67. Особенности японского менеджмента

68. Управление персоналом в системе эффективного менеджмента

69. Природа и сущность функций менеджмента

70. Шпоры к ГОСу по менеджменту
71. Мотивации в менеджменте
72. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления

73. Человек в системе менеджмента

74. Ответы на вопросы ГОС экзамена по Президентской программе 2004г. (менеджмент, экономика, финансы, маркетинг)

75. Практика по менеджменту (оптовая торговля)

76. Эффективность менеджмента

77. Шпаргалки по менеджменту

78. Управленческие решения в аспектах современного менеджмента

79. Особенности менеджмента в шоу-бизнесе

80. Финансовый менеджмент организации

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

81. Риск в системе менеджмента

82. Основы менеджмента (справочно-информационные материалы)

83. Выработка конкурентоспособных стратегических решений на основе подходов к менеджменту

84. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

85. Виникнення та формування українського етносу

86. Формування рок- культури
87. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
88. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

89. Менеджмент рака предстательной железы в условиях республиканской клинической больницы имени Н.А.Семашко

90. Притчи о среднем менеджменте

91. Стратегический менеджмент

92. Развитие менеджмента в СССР и России

93. Основные принципы современного телевизионного менеджмента

94. Искушение менеджментом пятого уровня

95. Самые живучие мифы менеджмента

96. Іноваційний менеджмент

Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

98. Билеты по инновационному менеджменту за осенний семестр 2000 года

99. Введение в специализацию Менеджмент


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.