Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економічної теорії Курсова робота на тему: «Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання» Студента групи УПЕ 06-2 (Підпис, дата) Пузирей В.М. (Ініціали, прізвище) Керівник (Підпис, дата) Шавкун В.М. (Ініціали, прізвище) 2007 Зміст Вступ І. Підприємництво як сучасна форма господарювання 1.1 Формування структур підприємницького бізнесу Принципи та умови організації підприємницького бізнесу II. Розвиток малого підприємництва в умовах ринкової економіки 2.1 Порівняння розвитку малого підприємництва у країнах ЄC та в Україні 2.2 Діяльність малих підприємств за Європейською хартією IIІ. Сприяння розвитку підприємництва в Україні в сучасних умовах Висновок Використана література Вступ Підприємництво є універсальним інструментом участі мільйонів громадян як в економічному житті власних країн, так і в системі міжнародного розподілу праці, виступає для економічно свідомих громадян як своєрідний засіб існування і стимул до самовдосконалення. В демократичних країнах світу мале підприємництво визнається одним з головних чинників політичної та соціальної стабільності суспільства. Європейська Хартія Малого Бізнесу визначає мале підприємництво як хребет економіки ЄС, ключовим джерелом робочих місць та інкубатором бізнес ідей, а намагання ЄС побудувати нову економіку (за положеннями Хартії), будуть успішними лише тоді, коли мале підприємництво буде знаходитись у фокусі уваги як держави, так і усього суспільства. В Акті малого бізнесу, який затверджено Конгресом США, визнано, що збереження та розширення малого підприємництва становить як основу економічного благополуччя громадян країни, так і є основою національної безпеки США. Таке важливе значення малого підприємництва для політичної та соціальної стабільності демократичних суспільств визначається тим, що мале підприємництво в першу чергу виконує соціальні функції, до яких належать: створення додаткових робочих місць, зменшення рівня безробіття, вирішення проблем бідності – вирішення яких становить одну з найважливіших функцій держави; формування середнього класу, тобто такого прошарку населення, який реально готовий нести на своїх плечах відповідальність за сталий розвиток країни - що становить одне з головних завдань соціально-орієнтованого ринкового суспільства; підтримання конкурентного середовища і обмеження монополізму великих підприємств - що становить одну з головних цінностей для людини, бо надає пересічним громадянам (споживачам) можливість вільного вибору. Розвиток малого підприємництва з часу проголошення Україною її незалежності, більш або менш активно проголошувався державою як один з пріоритетів державної політики. Але за результатами незалежних досліджень державної політики щодо малого підприємництва в Україні можна зробити невтішний висновок: непослідовні, фрагментарні та часто взаємо суперечливі рішення та дії влади свідчать про фактичну відсутність в країні державної політики щодо малого підприємництва. Так, зміни у соціальному блоці законодавства у 2003-2004 роках „руйнують” спрощену систему оподаткування, дерегуляція „загальмувала” на штучній ініціації державними органами обов’язковості надання адміністративних платних послуг, спрощення процедур адміністративного контролю „топиться” в імітації регуляторної політики, тощо.

Отже, метою моєї курсової роботи є дослідження поведінки малого підприємства в умовах конкурентоспроможності, а також вивчення основних аспектів його існування. Також у курсовій роботі я досліджую особливості малого підприємства в Україні, а саме роблю його порівняльну характеристику з іншими розвинутими країнами. Досліджуючи ці всі прогресуючи питання, котрі стосуються моєї курсової роботи, я навожу етапи розвитку підприємства в Україні в сучасних умовах, які, на мою думку, допоможуть нашим вітчизняним підприємствам розвиватися якнайкраще. І. Підприємництво як сучасна форма господарювання Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення. Як відомо, у минулому виокремлювали землю, працю й капітал як ключові чинники виробництва; нині до них додають новий чинник – підприємницький потенціал (потенційну можливість максимально ефективного використання сукупності кадрових, матеріальних і нематеріальних ресурсів). Формування й використання цього потенціалу — це практично і є суттю поняття «підприємництво», яке заведено вважати особливою сферою виробничо-госпо­дарської або іншої діяльності з метою одержання певного зиску. Підприємництвом, як правило, називають ініціативно-самостійну господарсько-комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що її цілком зорієнтовано на одержання прибутку (доходу). Така діяльність здійснюється від свого імені, на власний ризик і під особисту майнову відповідальність окремої фізичної особи — підприємця або юридичної особи — підприємства (організації). Основними функціями підприємницької діяльності заведено вважати: 1) творчу — генерування й активне використання новаторських ідей і пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі (підприємництві); 2) ресурсну — формування й продуктивне використання власного капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів; 3) організаційно-супровідну — практична організація маркетингу, виробництва, продажу, реклами та інших господарських справ. Підприємницька діяльність може здійснюватися без використання і з використанням найманої праці, без утворення або з утворенням юридичної особи. Підприємництво як форма переважно ініціативної діяльності може започатковуватися й функціонувати у вигляді будь-яких її видів (виробничої та торговельної діяльності, посередництва, надання послуг тощо). Поряд з цим завжди виокремлюються індивідуальна й колективна форми підприємницької діяльності, тобто такі можливі види останньої, як: а) малий бізнес (мале підприємництво), що базується на особистій власності або оренді майна; б) спільне підприємництво (партнерство), засноване на колективній власності; в) корпоративне підприємництво, матеріальною підвалиною якого служить акціонерна власність. Традиційно існують класична та інноваційна моделі підприємництва з альтернативним варіантом їхнього поєднання. Класична модель підприємницької діяльності незмінно орієнтується на найефективніше використання наявних ресурсів підприємства (організації). Інноваційна модель підприємництва передбачає активне використання переважно інноваційних організаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально-економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу.

В Україні правове забезпечення підприємницької діяльності гарантується насамперед Законом України «Про підприємництво», ухваленим Верховною Радою України 1991 року. Ключовими його розділами є: загальні положення щодо підприємництва (суб’єкти, свобода, обмеження, принципи та організаційні форми); умови здійснення підприємництва (державна реєстрація, право наймання працівників і соціальні гарантії, відповідальність суб'єктів, припинення діяльності); стосунки підприємця і держави (гарантії прав, державні підтримка та регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні договори). Для дальшого розвитку підприємницької діяльності в Україні важливе значення має також Указ Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 12 травня 1998 року № 456/98. Згідно з указом підтримка малого підприємництва має здійсню­ватися за такими напрямами: формування інфраструктури підтримки й розвитку малого підприємництва; створення сприятливих умов для використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій; запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; удосконалення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва; фінансова підтримка інноваційних проектів. Важливою передумовою успішної підприємницької діяльності треба вважати вибір організаційно-правової форми її здійснення, який зазвичай обумовлюється низкою чинників (мірою відповідальності, системою оподаткування, потребою у фінансових коштах, можливістю зміни власника, управлінськими здібностями підприємця тощо). В Україні поширено здебільшого три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності: 1) одноосібна власність; 2) товариства (партнерства); 3) корпорації (акціонерні товариства). Сутнісні характеристики, переваги та недоліки окремих організаційних утворень наведено в табл. 1.1. Таблиця 1.1 – Порівняльна характеристика організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Організаційно-правова форма Сутнісно-змістова характеристика Організаційно-економІчні та соціальні переваги недоліки Одноосібна власність Підприємство, власником якого є фізична особа або сім'я • Простота заснування • Повна самостійність, свобода та оперативність дій підприємця • Максимально можливі спонукальні мотиви до ефективного господарювання • Гарантоване збереження комерційних таємниць • Труднощі із залученням великих інвестицій та одержанням кредитів • Повна відповідальність за борги • Неможливість спеціалізованого менеджменту • Невизначеність терміну функціонування Господарське товариство (партнерство) Об'єднання власних ка­піталів кількох фізичних або юридичних осіб за умов: однакового розподілу ризику і прибутку; спільного контролю результатів бізнесу; безпосередньої участі в здійсненні діяльності • Широкі можливості виробничої та комерційної діяльності • Збільшення фінансової незалежності й дієздатності • Велика свобода дій та більша продуманість управлінських рішень • Можливість залучення до управління товариством професійних менеджерів • Загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність, тобто можливість банкрутства через професійну некомпетентність одного з партнерів • Збільшення ймовірності господарського ризику через недостатню передбачуваність процесу та результатів діяльності Корпорація (акціонерне товариство) Підприємство, власниками якого є акціонери, котрі мають обмежену відповідальність (у розмірі свого внеску в акціонерний капітал) і розпоряджаються прибутком • Реальна можливість залучення необхідних інвестицій • Більша можливість постійного нарощування обсягів виробництва чи послуг • Існування тільки обмеженої відповідальності акціонерів • Постійний (тривалий) характер функціонування • Наявність розбіжностей між правом власності і функцією контролю діяльності • Сплата більших податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваних дивідендів • Існування потенційної можливості посадових осіб впливати на діяльність корпорації у власних інтересах Важливою формою підприємницької діяльності є франчайзинг, який у широкому розумінні цього терміна означає надання права на виробництво та (або) збут продукції (здійснення послуг), а також практичної допомоги в справі організації бізнесу.

Проте хоч Продель, подбно до Капоте, пише про США , подбно до Вальрафа,P про Захдну Нмеччину, живе вн у НДР, цебто зовсм в нших соцальних умовах, в ншому свт. Багато що вн бачить рзкше й чткше, але головне здатний судити цей чужий йому капталстичний свт безкомпромсно. Гюнтеру Проделю нещодавно виповнилось 50 рокв. Вн народився в Берлн, у родин архтектора. Псля закнчення середньо школи  до 1948 року працював у торгвл. З 1949 до 1954 року спвробтничав у газетах «Нахтекспрес», «Вохенпост», «Нейс Дейчланд» тощо. Тепер пн письменник-професонал. Продель пише телевзйн ти радоп'си, кносценар, його перу належить також чимало творв детективного жанру оповдань, романв, драм. Тому, звертаючись до документалстики (по сут, це було поверненням, тльки на новому щабл: журналстська дяльнсть Проделя включала також обов'язки репортера, судового хронкера тощо), вн, треба думати, не випадково черпав сво теми з вельми, на жаль, багатого  рзномантного джерела кримнально злочинност

1. Підприємницька діяльність

2. Інноваційна діяльність підприємства

3. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

4. Комерційна діяльність підприємств

5. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
7. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
8. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

9. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

10. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

11. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

12. Фінансова діяльність субєктів господарювання

13. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

14. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

15. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

16. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее

17. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

18. Діяльність римських магімтратів

19. Контрольна з підприємницької діяльності

20. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

21. Життя та діяльність І.П.Котляревського

22. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи
23. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності
24. Діяльність страхової компанії "Оранта"

25. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

26. Інвестиційна діяльність страхових компаній

27. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

28. Життєдіяльність організму

29. Аудиторська діяльність

30. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

31. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

32. Ліцензування підприємницької діяльності

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

33. Правові основи підприємницької діяльності

34. Приватна детективна і охоронна діяльність

35. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

36. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

37. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

38. Діяльність Євгена Коновальця
39. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
40. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

41. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

42. Політична діяльність Лазара Кагановича

43. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

44. Акторська діяльність І. Тобілевича

45. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

46. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

47. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

48. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

50. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

51. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

52. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

53. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

54. Діяльність ФАТФ
55. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"
56. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

57. Зовнішня економічна діяльність

58. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

59. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

60. Діяльність органів управління освітою

61. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

62. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

63. Групова навчальна діяльність

64. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

66. Діяльність викладача в процесі навчання

67. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

68. Політичні погляди і діяльність Платона

69. Діяльність Пирятинського сирзаводу

70. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
71. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини
72. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

73. Соціально-педагогічна діяльність як професія

74. Життя і діяльність О. Конта

75. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

76. Діяльність державної податкової інспекції

77. Діяльність фінансових фондів

78. Фінанси і фінансова діяльність

79. Фінансова діяльність та політика держави

80. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

81. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

82. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

83. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

84. Інноваційна діяльність

85. Консалтингова діяльність

86. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці
87. Підприємництво в ринкових умовах
88. Поняття і зміст підприємницької діяльності

89. Розрахунок величини підприємницького ризику

90. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

91. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

92. АПК в сучасних умовах господарювання

93. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

94. Рентабельність підприємства

95. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

96. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

98. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

99. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.