Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Сучасні принципи державного управління

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

1. , джерела їх виникнення та порядок формування Поняття принципу державного управління Державне управління – це не тільки сума управлінських знань, а й процес їх створення. «Продукування таких знань здійснюється у певному соціальному середовищі, в сформованому науковому кліматі, що впливає на цілі дослідження державного управління, його практичну спрямованість. Особлива роль відводиться принципам організації наукового управлінського знання. Вони покликані акумулювати нові тенденції в розвитку державного управління, враховувати стан сучасного наукового пізнання, що підвищує його суспільне значення. Термін «принципи» походить від латинського слова «pri cipium», що означає основні, вихідні положення, засоби правила, що визначають природу і соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості. Принципи державного управління – важлива категорія управлінської науки, будучи однією з її основ. Принципи як поняття теорії відображають сутність і реальність процесів державного управління, підпорядковуючись певним законам. Принципи – це специфічне поняття, змістом якого є не тільки сама закономірність, відносини, взаємозв’язок, скільки наше знання про них. Вони являють собою результат узагальнення людьми об’єктивно чинних законів і закономірностей, притаманних їм загальних рис, характерних фактів і ознак, які стають загальним началом їх діяльності. Можна сказати, що принципи управління характеризуються двома ознаками: Належність до пізнаних наукою і практикою позитивних закономірностей; За фіксованість у суспільній свідомості. Принцип є результатом наукового пізнання, при цьому слід ураховувати, що не всі закономірності, відносини і взаємозв’язки державного управління сьогодні досліджені та сформульовані у вигляді принципів. Практична дія принципів не залежить від них самих, а повністю визначається ставленням до них людей. Лише знати принципи недостатньо, необхідно ще хотіти і могти застосувати їх в управлінський діяльності. На практиці принципами управління керуються згідно з політичними, соціально економічними та культурними умовами. Що склалися в суспільному суспільстві. Принципи управління обґрунтовують, роз’яснюють зв’язки як між об’єктом так і суб’єктом управління, так і в середині кожного з них. Вони відображають властивості, притаманні управлінський системі в цілому, а також окремим її елементам, явищам процесам. Принципи відображають зміст і взаємозв’язки основних елементів системи управління. Принципи державного управління динамічні за змістом і формою, вони формуються людьми у зв’язку з конкретними політичними, соціально – економічними і культурними чинниками, відображаючи ступінь творчого використання закономірностей державного управління. Безпосередньо на практиці принципи управління набувають характеру норми, правила, якими керуються в управлінській діяльності. Гнучкість і динамізм принципів державного управління проявляється і в тому, що у кожній конкретній сфері діяльності формується свої конкретні принципи здійснення управлінських функцій. В умовах пошуку оптимальної системи органів виконавчої влади проблема визначення принципів державного управління є надзвичайно актуальною.

Наукове осмислення і теоретичне обґрунтування принципів державного управління виходить з аналізу суті самого явища. Одним із перших дослідників, хто спробував систематизувати принципи управління, був французький інженер і науковець Анрі Файоль (1841 – 1925). В основі запровадженої ним системи управління лежала адміністративна доктрина. Виходячи з неї, у 20-х роках Фаойль визначив 14 принципів управління, які на його думку, придатні для всіх без винятку адміністративної діяльності: Поділ праці; Повноваження і відповідальність; Дисципліна; Єдиноначальність; Єдність керівництва; Підпорядкування особистих інтересів загальному; Винагорода; Централізація; Ієрархія; Порядок; Справедливість; Стабільність штату; Ініціатива; Корпоративний дух. Ці принципи, доповнені функціями персоналу в організації, по суті, визначені спеціалізацією, ієрархією, рамки контролю і засади організаційної структури як основу, на який можна було б формувати організації та здійснювати управлінські функції. Сучасна система організації виконавчої влади і, відповідно, державне управління ґрунтуються на порівняно нових принципах. Однак при цьому не слід відкидати й кращі надбання адміністративної науки радянського періоду, бо цілком логічно, що такі принципи, як колегіальність та єдиноначальність, плановість, добір і розстановка кадрів, є актуальним для сучасного державного управління. Принципи державного управління - це фундаментальні істини, позитивні закономірності, керівні ідеї, основні положення, норми поведінки, що відображають закони розвитку відносин управління, сформульовані у вигляді певного наукового положення, закріпленого переважно у правовій формі, на основі якого будується і функціонує апарат державного управління. Таким чином. Принципи державного управління повинні: ґрунтуватися на законах розвитку суспільства, його соціальних та економічних законах і законах державного управління; відповідати цілям управління, відображати основні якості, зв’язки і відносини управління; враховувати часові та територіальні аспекти процесів державного управління; мати правове оформлення, тобто бути закріпленими в нормативних документах, оскільки кожен принцип управління є цілеспрямованим – його застосовують для вирішення конкретних організаційно – політичних і соціально – економічних завдань. Систематизація принципів Поряд з існуванням у науковій літературі великої кількості різноманітних принципів управління, є також багато підходів щодо їх класифікації. Водночас не існує загально прийнятих правил такої систематизації. Тому наведемо найбільш розповсюджені підходи з даної проблематики. Загальні - принципи системності, об’єктивності, саморегулювання, зворотного зв’язку, оптимальності, інформаційної достатності, демократизму, гласності, змагальності, стимулювання; Часткові - принципи, що застосовуються у різних підсистемах чи суспільних сферах, і принципи, що застосовуються при аналізі різних суспільних явищ, організацій, інститутів; Організаційно технологічні – єдиноначальності, поєднання державного. Регіонального і місцевого управління, конкретності, поділу праці, скалярний принцип, принцип ієрархії, єдності розпорядництва, єдино начал, делегування повноважень, діапазону повноважень.

Види принципів Н. Нижник визначає такі групи принципів: Суспільно – політичні, що відображають та розкривають соціальну природу державного управління, його де терміновість і обумовленість суспільством. Систему цих принципів характеризують: демократизм, законність, об’єктивність, гласність. Культури управління, що синтезовані на основі дослідження функціональної та організаційної структур державного управління, до яких віднесено: функціональність; диференціація та фіксування функцій шляхом видання правових норм; сумісність функцій; концентрація функцій; необхідність; комбінування функцій; відповідність функцій потребам і запитам управлінських об’єктів. Г. Атаманчук виділяє принципи об’єктивності, демократизму, правової впорядкованості, законності, федералізму, поділу влади, публічності. Виділення і характеристика принципів державного управління вимагають глибоких і цілеспрямованих досліджень. Запропоновані принципи базуються на об’єктивних закономірностях державного управління та отримали практичне застосування в управлінській діяльності. Серед загальних принципів можна виділити такі: законність, демократизм, публічність, єдиноначальність і колегіальність, централізація і децентралізація, плановість, ефективність. Група структурних принципів. Структурно цільові принципи пов’язані з цілями державного управління і включають у себе такі принципи: Принцип єдності цілей управління Принцип обмеження цілей Принцип вибірковості цілей, за Ч. Бернардом Принцип послідовності у реалізації цілей Принцип розподілу цілей Принципи побудови організаційних структур спрямовані на побудову раціональної організаційної структури апарату державного управління, яка забезпечує ефективне функціонування всієї системи. Серед цих принципів можна виділити такі: Єдність мети; Первинність функцій і вторинність структури; Функціональна замкнутість підрозділів апарату управління; Простота організаційної структури; Єдність керівництва; Оптимальність норми керованості; Оптимальність централізованих і децентралізованих форм управління; Принцип зворотного зв’язку. До структурно процесуальних принципів, що регулюють здійснення управлінської діяльності, належать такі принципи: Відповідність елементів управлінської діяльності функціям органів виконавчої влади; Конкретизації управлінської діяльності і особистої відповідальності за її результати; Стимулювання раціональної і ефективної управлінської діяльності. Такі основні принципи державного управління. За їх посередництвом втілюються об’єктивні закономірності управління. Вказані принципи виражають вимоги до всіх елементів системи виконавчої влади, а тому їх комплексне дотримання гарантує впорядкування управлінської системи, її цілеспрямоване ефективне функціонування і розвиток. Чим адекватнішою є відповідність компонентів суб’єкта державного управління принципам управління, тим ефективнішою буде його діяльність та соціально ефективнішою буде його діяльність та соціально ефективнішими управлінські результати. 2. Поняття та зміст звернення громадян та вимоги, що висуваються до них.

А отже, у нашої держави виникає необхідність у ще одній мові - мові, яка ОБ’ЄДНУЄ чотирнадцять різних національностей У ЄДИНИЙ НАРОД держави У. Ну, на перший раз вистачить. Отже ми з вами за допомогою простої побутової логіки без застосування вищої математики, культурології та алхімії дійшли висновку: багатонаціональна держава має об’єктивну потребу застосовувати на своїй території такі мови: • Мова державного управління • Мова міжнаціонального спілкування • Мова інформаційного еквіваленту • Мова інформаційного кордону • Мова національного об’єднання П’ять мов. І перше, що спадає на думку, - поділити ці мови між найбільшими національностями по справедливості. Мові А - державне управління, мові Б - міжнаціональне спілкування і так далі. Решта дев’ять національностей хай уже не ображаються - раз їх мало, значить, така їхня доля, врешті-решт, держава - то примус, як написано в підручнику. Ну і статтю 10 конституції країни У можна буде сформулювати вже конкретніше. Не якась там абстрактна “державна мова”, яку ніхтоже відє нігдєже, а чіткий розподіл функцій. І, відповідно, висуваємо вимоги до шкільної програми - кожен учень має вивчити мову Б як мову міжнаціонального спілкування, мову В як мову інформаційного простору, мову Г як мову національного єднання, ну і свою рідну, якщо йому не пощастило народитися одним із великої четвірки

1. Функції та принципи державного управління

2. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

3. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

4. Державне управління в сфері охорони здоров’я

5. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

6. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
7. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
8. Структура державного управління

9. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

10. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

11. Органи державного управління загальної компетенції

12. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

13. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

14. Принципи управління персоналом

15. Сучасні методи управління проектами

16. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

18. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

19. Ділові взаємовідносини в апараті управління

20. Методи управління підприємством

21. Процес управління та його основні стадії

22. Системний підхід до управління персоналом фірми
23. Управління затратами
24. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

25. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

26. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

27. Управління фінансами України

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

30. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

31. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

32. Кредитний ризик та методи управління ними

Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

33. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

34. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

35. Валютні ризики: економічна природа та управління

36. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

37. Управління ризиками

38. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів
39. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
40. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

41. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

42. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

43. Теорія і методологія дослідження управління

44. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

45. Функції управління в аграрному праві

46. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

47. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

48. Системи управління базами даних

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

49. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

50. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

51. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

52. Інформаційні технології управління маркетингом

53. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

54. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"
55. Управління ціновою політикою підприємства
56. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

57. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

58. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

59. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

60. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

61. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

62. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

63. Діяльність органів управління освітою

64. Економічні та правові основи управління організацією

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

66. Закономірності формування корпоративного управління

67. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

68. Контроль – функція управління

69. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

70. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
71. Менеджмент та система управління
72. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

73. Механізм і методи управління фірмою

74. Моделі корпоративного управління

75. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

76. Організаційна структура управління персоналу підприємства

77. Організаційна структура управління підприємством

78. Організація управління персоналом підприємства

79. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

80. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

81. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

82. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

83. Персонал як об’єкт управління організації

84. Проблема управління прибутком на підприємстві

85. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

86. Психологія управління
87. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління
88. Стилі управління

89. Стратегічне управління підприємством

90. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

91. Стратегія управління як основа менеджменту

92. Сутність лідерства та управління

93. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

94. Удосконалення управління персоналом організації

95. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

96. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Управління інвестиціями

98. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

99. Управління кар’єрою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.