Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Економічна оцінка кредитного процесу

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Запорізький державний університет Факультет післядипломної освіти Курсова робота „Економічна оцінка кредитного процесу” Виконала: Гончарова Наталія Миколаївна студентка ІІ курсу спеціальність: „Фінанси” Керівник: Савіна Людмила Олексіївна посада доц. підпис 2004 реферат Курсова робота: сторінок ; література 15. Об’єкт дослідження: кредит та кредитні відносини. Мета роботи: - вивчення розвитку кредитну і сфери кредитування; - вивчення кредитних відносин у сучасній перехідній економіці України; - Вивчення технологій банківського кредитування; Методи дослідження: - описовий; - аналітичний. Ключові слова: КРЕДИТ, КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ, КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ, ВИДИ КРЕДИТУ, КРЕДИТНА СИСТЕМА, БАНК, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЛІКВІДНІСТЬ. ЗМІСТ Реферат Передмова 1. Нормативно правова база регулююча роботу банківської системи та кредитних відносин 1.1 Сутність кредиту і кредитних відносин 1.1.2 Функції кредиту 1.2 Роль кредиту в розвитку національної економіки 2 Форми кредиту 2.1 Сутність, особливості , економічна роль комерційного кредиту 2.2 Сутність, особливості , економічна роль банківського кредиту 2.3 Сутність, особливості , економічна роль державного кредиту 2.4 Сутність, особливості , економічна роль споживчого кредиту 3 Організація банківського кредитування 3.1 Формування кредитних ресурсів 3.1.1 Класифікація депозитів 3.1.2 Механізм здійснення депозитних операцій 3.1.3 Відсотки за депозитами та контроль за депозитними операціями 3.2 Кредитний процес в комерційному банку 3.2.1 Кредитний договір 3.2.2 Відсоткова ставка, нарахування, сплата і стягнення 3.3 Технологія банківського кредитування 3.3.1 Вивчення фінансового стану і кредитоспроможності позичальника 3.3.2 Укладення кредитного договору 3.3.3 Забезпечення повернення кредиту 3.3.4 Погашення кредиту, контроль за виконанням умов Висновок Література ПЕРЕДМОВА Кредит і кредитні відносини є невід’ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов’язана з потребами розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово – фінансового господарства, обслуговуючи і інтереси господарських суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком товаровиробниками і населенням. Кредитні відносини сприяють подоланню економічної кризи в Україні і забезпечують прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва. Кредит виникає безпосередньо з потреб виробництва, внаслідок розвитку процесів обміну товарами. Конкретного економічною основою, на якій з’являються і розвиваються кредитні відносини виступає кругообіг капіталу. 1 Нормативно - правова база регулююча роботу банківської системи та кредитних відносин в Україні Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв’язки і відносини економічного життя суспільства. Після приймаються Декларації про державний суверенітет України в 1991 році постало питання щодо створення власної фінансово – кредитної системи. Постановою Верховної Ради України від 20 березня 1991 року „Про порядок введення в діло Закону України „Про банки і банківську діяльність”, було оголошено власністю України Український республіканський банк Держбанку СРСР, Український Республіканський банк державного комерційного промислово – будівельного банку „Українбанк”.

Український республіканський банк Зовнішньоекономбанку з їх мережами, обчислювальними центрами, з усіма активами і пасивами. Згідно з цією постановою на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР було створено Національний банк України з його регіональними управліннями. В подальшому розвитку банківської системи було прийнято чимало законів регулюючих горошово-кредитну систему, основні з них: Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 20.03.1991 року; Закон України „Про кредитування” від 28.09.1995 роки; Закон України „Про цінні папери і фондову біржу”; Положення національного банку України „Положення про операції банків з векселями” від 28.05.1999; Закон України „про обіг векселів в Україні від 5.04.2001р. 1.1 Сутність кредиту і кредитних відносин Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню, вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу Кредитні відносини функціонують у системі економічних відносин. В основі їх лежить рух особливого виду капіталу — позичкового капіталу. Кредитні відносини — це відособ­лена частина економічних відносин, пов'язана з наданням вартості (коштів) у позику і поверненням її разом із пев­ним відсотком. У сучасному господарстві значно розширюються межі кре­дитних відносин. Кредит обслуговує все більшу частку товар­них потоків, замінюючи традиційні товарно-грошові зв'язки обміну. Кредит необхідний як важливий засіб забезпечення фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів. Кредитні відносини поєднують у собі дві підсистеми: 1) кредитно-грошові відносини; 2) кредитно-товарні відносини. У позичку може надаватися вартість як у грошовій, так і в товарній формі. Роль і місце кредитних відносин у національній економіці залежить від стану самої економіки. Сучасний кредит і кредит­ні відносини в Україні носять перехідний характер, вони відоб­ражають кризовий стан вітчизняної економічної системи. Слід розрізняти грошові відносини, фінансові відносини і кредитні відносини. Грошові відносини е найбільш широким утворенням; вони пов'язані, насамперед, із виміром вартості (ціни) різноманітних товарів і послуг, а також із здійсненням оплати за товари і послуги в безготівковій і готівковій фор­мах. У ринковому господарстві гроші опосередковують рух всієї системи економічних відносин, оборот всіх видів капі­талу, процес відтворення національного продукту. Фінансові відносини — це частина грошових відносин, яка пов'язана із формуванням, розподілом і використанням гро­шових коштів з метою забезпечення потреб держави, під­приємств (фірм) і громадян (домогосподарств). У відтворювальному процесі фінансові відносини виражають насампе­ред відносини розподілу. Характер і зміст фінансових відно­син в основних рисах завжди визначається характером гро­шових відносин. Кредитні відносини мають поворотний і відплатний харак­тер.

Розподільчі й перерозподільчі процеси в економіці відбу­ваються не тільки через фінанси, а й шляхом використання кредиту. Кредитні відносини пов'язані з відтворенням по­зичкового капіталу. Кредитні відносини виникають і діють між двома суб'єктами: кредитором, який надає позику, і позичальником, який отри­мує позику. Рушійним мотивом надання позики у тимчасове користування є одержання доходу у формі позичкового відсотка. Метою кредитора є одержання прибутку (відсотка); метою позичальника — задоволення тимчасової потреби у додатко­вих грошових ресурсах. З боку кредитора позика є актом комерційного продажу на певний термін грошових коштів. До групи кредиторів відносять, насамперед, кредитні уста­нови, серед яких головне місце посідають банки. Але крім банків у кредитні відносини вступають і небанківські кре­дитні установи — кредитні кооперативи і спілки, ломбарди, каси взаємодопомоги, пункти прокату тощо. Кредит — це форма прояву кредитних відносин, форма руху позичкового капіталу. Кредит виражає економічні відно­сини між кредитором і позичальником, які виникають під час одержання позики, користування нею та її повернення. Кредитори надають, а позичальники одержують вартість (ка­пітал) у позику, повертаючи її потім з відсотком. Кредит як форма руху позичкового капіталу об'єднує в собі два процеси: 1) акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів; 2) вкла­дення, або розміщення, цих коштів. В умовах розвинутого ринкового господарства кредит е обов'язковим атрибутом механізму господарювання для всіх економічних суб'єктів. Історично першою формою кредиту було лихварство. Особ­ливість лихварства — невиробничий характер надання по­зики під високі відсотки річних. Згадки про перші відособлені кредитні операції відносять­ся до VI ст. до н.е. У стародавньому Вавилоні практикувала­ся вкладна операція: приймання вкладів і сплата за ними відсотків. Такі ж операції здійснювалися й у Стародавній Греції у IV ст. до н. е. Ці перші кредитні операції виконува­ли, як правило, стародавні храми. Кредитні операції у сучасному розумінні змісту кредиту вперше почали здійснюватися в деяких італійських містах (Венеції, Генуї тощо) в XIV і XV ст. Необхідність кредитних відносин пов'язана з об'єктив­ною розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту: в одних сферах господарства здійснюється вивільнення коштів, в інших — виникає потреба в них. Зняти таку розбіжність (суперечність) і дозволяє кредит. Потреба в кредиті виникає через різницю у величині і тер­мінах повернення капіталу, авансованого у виробництво, а також у зв'язку із необхідністю одночасної інвестиції вели­ких грошових коштів для розширення виробничого проце­су. Традиційно виникнення потреби в кредиті пов'язують із сезонністю виробництва. У цьому плані, наприклад, сільське господарство не може не спиратися на використання кредитів. Поряд з необхідністю кредитних відносин, внаслідок утво­рення тимчасово вільних капіталів та їх руху формується й можливість кредиту. Розвинуті кредитні відносини пов'язані зі створенням відповідного інституціонального середовища — мережі спеціальних кредитних інституцій, які спеціалізу­ються на здійсненні кредитних операцій.

Тому, коли наш нацоналсти хотли якось обAрунтувати сво моветонн домагання (х конче треба було доказувати!), то вони так само покликалися на всляк закони, що х обовязан були визнавати  х противники. Так, напр., коли укранськ соцялсти вдважилися пднести невинне гасло автоном, то на це не вистачало за документування вол нац на осбне снування, треба було доводити, що економчна децентралзаця тягне й децентралзацю полтичну та що процес демократизац державного ладу (слово процес мало хахрактер чогось мстично-неминучого!) вимага децентралзац законодавства, адмнстрац, судвництва, та що в нтересах розвитку продукцйних сил автономя Украни конечно потрбна, х противники, знов же, доводили так само незбито, що розвиток капталзму нищить з неминучстю нацональн ндивдуальност[32]. ¶ нхто з тих, що сперечалися не зауважив, що нтерпретаця тих залзних законв для кожно поодиноко нац, ширша чи вужча, залежала виключно вд енерг, з якою вона, не журячись жодними законами, заявляла сво право на снування

1. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

2. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

3. Економічна оцінка екологічних збитків

4. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

5. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

6. Гідроекологічна оцінка річки Рось
7. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області
8. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

9. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

10. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

11. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

12. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

13. Міжнародна економічна система та її головні елементи

14. Оцінка природних ресурсів

15. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

16. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

18. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

19. Оцінка збитку після настання страхового випадку

20. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

21. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

22. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")
23. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
24. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

25. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

26. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

27. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

28. Економічна ефективність виробництва соняшника

29. Економічна ефективність рослинництва

30. Експертна оцінка земель

31. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

32. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

34. Економічна сутність виробничих запасів

35. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

36. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

37. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

38. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
39. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі
40. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

41. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

42. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

43. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

44. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

45. Цінова політика фірми та її оцінка

46. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

47. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

48. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

50. Економічна та торгово-політична роль митного збору

51. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

52. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

53. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

54. Світова економічна інтеграція
55. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них
56. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

57. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

58. Методи економічної оцінки інновацій

59. Оцінка доцільності правової охорони

60. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

61. Оцінка персоналу

62. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

63. Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

64. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

65. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

66. Економічна ефективність туризму

67. Економічна природа дефіциту бюджету

68. Економічна суть грошей

69. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

70. Оцінка фінансового стану підприємства
71. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту
72. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

73. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

74. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

75. Оцінка стану міської системи м. Рівного

76. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

77. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

78. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

79. Економічна глобалізація

80. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

82. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

83. Економічна ефективність організації виробництва пальто

84. Економічна і національна безпека України

85. Економічна концентрація

86. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання
87. Економічна модель підприємства
88. Економічна рівновага і циклічність

89. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

90. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

91. Економічна теорія

92. Економічна теорія фізіократів

93. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

94. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

95. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

96. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы

97. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

98. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

99. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.