Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Проблема розвитку дитячих творчих здібностей

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Проблема розвитку дитячих творчих здібностей є досить актуальною на сучасному етапі. Дослідження дозволяють відзначити необхідність та можливість розвитку мовленнєвих творчих здібностей вже з дошкільного віку. Дитинство передусім дошкільне - єдиний період життя, коли творчість може стати універсальним і природним способом буття людини. Численні наукові дослідження різних часів свідчать про безкрайні креатині можливості дошкільного дитинства, тому провідна психолого–педагогічна проблема виявляється в тому, щоб створити ці сприятливі умови стимулювання і спрямування розвитку особистості. Мовленнєві творчі здібності посідають важливе місце в розвитку дитячої творчості починаючи з перших років життя людини. Мовлення акумулює життєдайну творчу енергію дитини, це стимул, засіб і показник її фізичного психічного і духовного розквіту, розквіту творчих здібностей, максимальної реалізації природних можливостей. Проблема розвитку мовленнєвих творчих здібностей в дошкільному віці через складність і багатогранність природи мовленнєвих явищ відноситься як до психології так і до педагогіки. Вагомість та актуальність її пояснюється гострою проблемою педагогічної практики в науково обґрунтованих рекомендаціях щодо форм організації та методів здійснення розвивальної роботи з дітьми у цьому напрямі. Значущість проблеми розвитку дитячої творчості , розкриття і максимальної реалізації творчих здібностей кожної особистості підкреслюється й у державних документах: національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», «Державному компоненті дошкільної освіти », тощо. Традиція вивчення проблеми мовленнєвих творчих здібностей дошкільників пов’язана з розглядом їх як одного з видів зв’язного висловлювання в умовах навчання мовлення. Дослідники А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Карабаєва доводять, що у дітей старшого дошкільного віку складається свідоме естетичне сприйняття художніх творів, яке виявляється в розумінні змісту та ідеї твору, здатності виділяти та усвідомлювати його мовні засоби, хоча у складанні власних творчих наробок більшість дітей відчуває труднощі. Це виявляється у змістовій (наслідування, невиразність творів, алогічність змісту, бідність та не оригінальність сюжету) та фронтальних характеристиках висловлювання (порушення структури повідомлення, обмеженість у використанні стилістичних засобів), що пояснюється низьким рівнем літературознавчої обізнаності, не сформованістю уявлень про жанрові, композиційні, мовленнєві особливості літературних і фольклорних творів та невмінням переносити набуті художні уявлення у власну творчість. Значна частина праць з цієї проблеми (А.Богуш, Д.Бараніна, Н.Гавриш, Т. Постоян, Н. Корткова, Н. Михайленко, С.Шадріна) присвячена переважно створенню системи мовленнєвих вправ , мовленнєвих творчих занять, розробці спеціальних прийомів навчання фантазуванню (Н.Гавриш, Дж. Рдарі, Страунг, Н. Короткова, Н. Михайленко, Н. Фесюкова ). Проблема розвитку мовленнєвих творчих здібностей привертає увагу багатьох вчених. Зокрема вона була предметом дослідження О.А

матьєва, Е.Бєлкіної, А.Богуш, Н. Ветлугіної, Н. Гавриш, О. Дронової, Т. Комарової, Т.Козакової, Н.Сакуліної, О. Ушакової, Н. Фесюкової, В. Ягупкової та ін. Актуальність і недостатня розробленість дослідженої проблеми обумовили вибір теми нашого дослідження «Розвиток мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами ігор – фантазувань.» Об’єкт дослідження – розвиток мовленнєвих творчих здібностей . Предмет дослідження – ігри–фантазування як засіб розвитку мовленнєвих творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив ігор-фантазувань на розвиток мовленнєвих творчих здібностей старших дошкільників. Гіпотеза дослідження – процес розвитку мовленнєвих творчих здібностей у старших дошкільників під час ігор-фантазувань буде ефективним за умови: врахуванням дидактичних принципів: принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей, принцип виховання в діяльності і спілкуванні, принцип стимулювання дитини до саморозвитку; створення сприятливого психологічного клімату. створення комплексу умов: фізичних; соціально-емоційних; інтелектуальних; побудування роботи з дітьми в три етапи: пропедевтичний, відтворюючий, моделюючий. Завдання дослідження: Розкрити сутність понять «творчість», «здібності», «мовленнєві творчі здібності». Визначити шляхи, методи, умови розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку. Визначити особливості ігор-фантазувань як фактору розвитку мовленнєвих творчих здібностей. 4. Експериментально дослідити вплив ігор-фантазувань на розвиток мовленнєвих творчих здібностей у старших дошкільників. Методи дослідження – аналіз наукових джерел із теми дослідження, аналіз науково-методичної документації, констатуючий, формуючий і контрольний види педагогічного експерименту, статистичні методи обробки результатів експериментального дослідження. РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Психолого педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку Проблема дитячої творчості є досить актуальною на сучасному етапі. Дослідження багатьох вчених дозволяють визначити необхідність і можливість розвитку творчих здібностей у дітей вже з дошкільного віку. Теорія здібностей представлена в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних психологів (Б. Ананьєв, Л. Виготський, С. Гончаренко, І. Іщенко, О.Ковальов, Г.Костюк, С. Кулачківська, В. Крутецький, О. Леонтьєв, М.Лейтес, О.Матюшкін, В.Моляко, Л. Момот, Я.Пономарьов, Б.М. Теплов, С.Л.Рубінштейн, В.Д.Шадриков, В.М. Ямницький, Дж. Гілфорд, Д. Рензуллі, К.Роджерс, С. Торренс та ін.), які визначають їх як психічні власти­вості індивіда, що регулюють досягнення людини і слугують умовою життєдіяльності ; як властивості функціональних систем, що реалізують окремі психічні функції та мають індивідуальну міру прояву і виявляються в успішності та якісній своєрідності засвоєння і реалізації діяльності . Проблема здібностей у вітчизняній психології досліджується з різ­них наукових позицій в основному в рамках процесуально-діяльнісного підходу.

Одна з них пов'язана з визначенням здібностей як родової якості людини, що дозволяє їй засвоювати досягнення культури (Л.С. Виготський, Гальперін, В.В. Давидова, Д.Б.Ельконін, В.Т. Кудрявцев, Слободчиков, О.М. Леонтьєв). Ще один підхід до вивчення проблеми здібностей акцентує увагу на індивідуально-психологічних особливостях особистості (М.С. Лейтес, Б.М.Теплов). Так, Б.М. Теплов називає три характерні риси здібностей: 1) те, що відрізняє одну людину від іншої,2) те, що має відношення до успішності виконання дій; 3) легкість і швидкість оволодіння знаннями та навичками. Автор вирішує принципові питання проблеми здібностей до конкретних видів діяльнос­ті насамперед виявлення якісної своєрідності здібностей та якісних індивідуально-психологічних відмінностей людей, які виявляють здібності до одного і того ж виду діяльності . Представники іншого підходу усвідомлюють провідну роль особис­тості, і вбачають у здібностях оцінний критерій її потенційних можливо­стей, систему узагальнених дій, що є результатом розвитку психічних процесів і реалізується через внутрішні умови суб'єкта (Г. Костюк, Б. Ломов, Б.Теплов, С. Рубінштейн). У сучасній теорії здібностей суперечними лишаються питання про структуру здібностей, співвідношення між задатками і здібностями. Більш поширеною є думка, про задатки як органічну Успадковану передумову розвитку здібностей. Щоб задатки перетворилися на здібності, окрім природженої схильності, потрібно, щоб людина включилася до діяльності, виявила зацікавленість, бажання займатися нею, певні вміння та навички . Адже часто буває і так, що маючи неабияку схильність до певного виду діяльності, людина не використовує цей природний дар, не розвиває свої здібності. Істотним моментом у проблемі здібностей є питання про взаємозв'язок між здібностями і вміннями. З одного боку, розвиток здібностей неможливий поза процесом оволодіння відповідними знаннями, вміннями ,та навичками. З іншого боку, процес формування знань і навичок залежить від індивідуальних особливостей людини, здібності дозволяють швидше, легше й глибше оволодіти відповідним знаннями, вміннями та навичками. Дехто з науковців, спираючись на положення про взаємозв'я­зок здібностей, умінь, водночас не вважає за необхідне їх диференціювати (О. Ковальов, В.Крутецький). Більш доречним, на наш погляд, є визначення здібностей як особистісних категорій, а вмінь — діяльнісних. Проте і в тому, і в іншому випадку підлягає аналізу діяльність, особливості її виконання людиною, але під різним кутом зору (С. Гончаренко, С. Кулачківська, М. Левитов, О. Проскура, Б. Теплов). Творчі здібності в мовленнєвотворчій діяльності вчені аналі­зують як психологічні особливості дитини, які сприяють оволодінню цією діяльністю. Важливо визначитися, які вміння потрібно сфор­мувати в дітей, щоб вони відчували свободу своїх дій у мовленнєвій творчо­сті, мали можливість проявити творчість, успішно здійснювати цю діяльність. Справедливим, на нашу думку, є висновок учених про необхідність узгодження проблеми здібностей з проблемою загального розвитку ди­тини, оскільки здібності не можуть бути задані зовні, обов'язково повин­ні бути у внутрішньому розвитку індивіда передумови для їх органічного росту; здібності не даються у готовому вигляді, до і за межами всілякого розвитку (С.Р

Окрем жанров рзновиди паремй складають дитяч примовки, скоромовки, дражнилки. Вони виникли на тому етап розвитку народно творчост, коли вона втрачала суто утилтарне призначення, почала виконувати естетичну та виховну функц, а у дитячому фольклор набула рис гри, забавки. Оскльки назван жанри дитячо паремограф мають дещо нше призначення, нж власне паремйн жанри, а також вдрзняються поетико-стильовими та змстовими характеристиками, то вони детальнше аналзуються у роздл «Дитячий фольклор». Класифкаця паремй Укранська паремографя досить широко вивчаться у сучаснй фольклористиц: видано десятки друкованих зброк, здйснено ряд теоретичних дослджень. Однак на сьогодн ще остаточно не розв'язане питання науково класифкац прислв'в  приказок. Це пов'язано з тим, що, незважаючи на стислсть форми, парем явище багатоаспектне, х вивчення ведеться пд рзними кутами зору. Важливими  проблеми дослдження х внутршнього змсту (пошуки джерел х походження, еволюця форми  змсту, вивчення сторичного пдAрунтя, тематична характеристика, семантика, визначення жанрових рзновидв та н.)

1. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

2. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

3. Розвиток творчих здібностей

4. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

5. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

6. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці
7. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці
8. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

9. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

10. Методика розвитку швидкісних здібностей у школярів

11. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

12. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

13. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

14. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

15. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

16. Комунікативні здібності

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

17. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

18. Психотерапевтичні здібності лікаря

19. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

20. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

21. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

22. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
23. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці
24. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

25. Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва

26. Основи спадкування у Римському цівільному праві

27. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

28. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

29. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

30. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

31. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

32. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

34. Формування особистості в молодшому шкільному віці

35. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

36. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

37. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

38. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
39. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
40. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

41. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

42. "Реквием" Анны Ахматовой

43. Анна Андреевна Ахматова

44. Анна Герман

45. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

46. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

47. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

48. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

49. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

50. Особливості економічного розвитку Київської Русі

51. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

52. Толстой: Анна Каренина

53. Аничков мост

54. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».
55. Творчий шлях П. Сосюри
56. Поэзия Анны Ахматовой

57. Загадка популярности любовной лирики Анны Ахматовой

58. "Анна Снегина"

59. Анна Ахматова: жизнь и творчество

60. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

61. Поэзия Анны Ахматовой

62. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

63. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

64. Анна Ахматова

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Критика романа Анна Каренина

66. Роман Л. Толстого Анна Каренина

67. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

68. С. Есенин. Анна Снегина

69. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций

70. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой
71. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
72. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

73. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

74. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

75. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

76. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

77. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

78. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

79. Застава у цивільному праві

80. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

81. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

82. Психодiагностика iнтелектуального розвитку студентiв

83. Аналіз перетворень сігналів

84. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

85. Разработка проблем онтопсихологии физического воспитания и спорта в научной школе А.Ц. Пуни

86. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.
87. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"
88. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

89. Основні напрямки фінансового аналізу

90. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

91. Значення природоємності в економіці природокористування

92. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

93. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

94. Етапи розвитку валюти

95. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

96. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

97. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

98. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

99. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

100. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.