Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат З трудового права На тему: Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві. План Вступ 1. Дисциплінарна відповідальність – одна з форм забезпечення виконання умов трудового договору 1.1 Дисциплінарна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності 2. Види дисциплінарної відповідальності 2.1 Поняття та характеристика загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності 2.2 Актуальні проблеми дисциплінарної відповідальності державних службовців 3. Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності в сучасних ринкових умовах 3.1 Дисциплінарні стягнення, порядок та умови їх застосування 3.3 Питання дисциплінарної відповідальності в проекті Трудового Кодексу України Висновки Список використаних джерел Вступ Проголошення України демократичною, соціальною та правовою державою, найвищою соціальною цінністю якої є людина, обумовлює необхідність реформування трудового законодавства, приведення його у відповідність з міжнародними нормами і стандартами. Попри шістнадцятирічну історію незалежності України, з часів СРСР законодавство про дисциплінарну відповідальність розвитку в нашій державі майже не зазнало: можна згадати лише про дисциплінарні статути Збройних сил і міліції, а також окремі, розрізнені норми Кодексу законів про працю України і Виправно-трудового кодексу України. Не приділялось належної уваги цим питанням і в правовій доктрині. Як правило вони розглядалися лише в рамках підручників з адміністративного і трудового права. В зв’язку з цим росте кількість громадян, які, незаконно притягуються до адміністративної та дисциплінарної відповідальності лише через вади відповідного законодавства. Більшість робіт, присвячених дисциплінарній відповідальності, датовано радянським періодом, а сучасні роботи здебільшого торкаються окремих аспектів дисциплінарної відповідальності1. Такий стан роздробленості проблеми потребує новітніх досліджень в галузі трудового права, бо, як і запобіганні правопорушень, у максимально можливому усуненні шкоди, що заподіюється ними суспільству У чинному Кодексі законів про працю України (далі КЗпП) детально врегульована лише відповідальність працівників, окремі ж випадки відповідальності роботодавця розпорошені по всьому КЗпП і не врегульовані в ньому в окремій главі; у діючому законодавстві не знайшли також свого закріплення питання відповідальності сторін колективних трудових правовідносин. У КЗпП України ті чи інші питання відповідальності регулюються із зміщенням гарантій на користь однієї із сторін без врахування інтересів іншої сторони трудових правовідносин. Підготовка проекту нового Трудового кодексу України вимагає розробки концепції побудови Кодексу в цілому і кожного з його розділів, одним з яких є розділ, що регулює відповідальність сторін трудових відносин. Це в свою чергу вимагає розробки концепції розвитку як трудових правовідносин взагалі, так і кожного із видів трудових правовідносин, особливе місце серед яких займають правовідносини з відповідальності. Незважаючи на ґрунтовні дослідження, проблеми відповідальності в трудовому праві не тільки не втратили своєї актуальності, а ще більше загострилися.

Донині залишається спірним питання щодо поняття юридичної відповідальності взагалі та дисциплінарної відповідальності зокрема. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження відповідальності в трудовому праві з метою виявлення в ній наявності не лише негативного, а й позитивного аспекту. 1. Дисциплінарна відповідальність – одна з форм забезпечення виконання умов трудового договору. 1.1 Дисциплінарна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності Трудове право у своїй структурі передбачає два види відповідальності: дисциплінарну і матеріальну. Відповідальність за трудовим правом – це окремий вид юридичної відповідальності, яка полягає у передбаченому нормами трудового права обов'язку працівника відповідати за вчинене трудове правопорушення і понести відповідні санкції. Підставою такої відповідальності є трудове правопорушення, тобто, винне протиправне діяння, яке полягає у невиконанні або порушенні трудових обов'язків працівником. Трудове правопорушення складається з двох різновидів: дисциплінарного проступку і трудового майнового правопорушення. Загальним для цих правопорушень є недотримання саме трудових обов'язків працівником. Однак особливості кожного з вказаних видів правопорушення зумовлюють застосування двох видів відповідальності в рамках трудового права - дисциплінарної і матеріальної. На думку Л.А. Сироватської, відмінність таких правопорушень спричинена тим, що: 1) сфера дії норм про матеріальну відповідальність працівників значно ширша від сфери дії санкцій дисциплінарного характеру, оскільки дисциплінарні санкції застосовуються лише за дисциплінарний проступок, а матеріальна відповідальність настає і при адміністративному правопорушенні, і при кримінальному злочині, якщо останні пов'язані з заподіянням шкоди підприємству, з яким працівник перебуває у трудових відносинах; 2) дисциплінарні санкції можуть бути замінені іншими заходами впливу, оскільки вони за своєю суттю є карними, а санкції матеріальної відповідальності, які є правовідновлюючими, не можуть бути замінені; 3) дисциплінарні санкції вимагають наявності акта їхнього застосування з боку уповноважених органів, в той час як обов'язок працівника відшкодувати шкоду може бути реалізований і без такого акта2. Дисциплінарна відповідальність - це один з видів юридичної відповідальності. Вона полягає в обов'язку працівника відповідати перед власником або уповноваженим ним органом за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами трудового права. Тобто у трудових правовідносинах власник має дисциплінарну владу щодо працівника, і працівник несе дисциплінарну відповідальність саме перед власником (роботодавцем), а не перед державою (державним органом), як це має місце при адміністративній та кримінальній відповідальності. Правовий механізм дисциплінарної відповідальності складається з правових норм, котрі передбачають підставу дисциплінарної відповідальності, дисциплінарні стягнення, порядок їх накладення, зняття та оскарження. 2. Види дисциплінарної відповідальності 2.1 Поняття та характеристика загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності Дисциплінарна відповідальність може бути загальною і спеціальною.

Такий поділ, на думку Ю. Адушкіна, обумовлений трьома підставами: по-перше, включенням особи в той чи інший тип колективу; по-друге, належністю громадянина до організації певного виду (наприклад, особливо регулюється відповідальність працівників підприємств і установ систем різних транспортних міністерств, працівників прокуратури, суддів та ін.); по-третє, характером функцій, виконуваних особою в даній організації. Особливо регламентується відповідальність тих працівників, діяльність яких становить основний зміст даної організації - це судді, прокурори, слідчі прокуратури та ін. (на відміну від осіб, що виконують у тій же організації допоміжні функції). «Відзначені чинники, - продовжує далі автор, - обумовлюють (стосовно різних суб’єктів) специфіку підстав відповідальності, переліків стягнень, ієрархії дисциплінарної влади, процесуальних форм і, відповідно, визначають диференціацію дисциплінарної відповідальності»3. Отже, загальна дисциплінарна відповідальність настає на підставі норм КЗпП України і правил внутрішнього трудового розпорядку. Вона поширюється на переважну більшість працюючих, включаючи сезонних і тимчасових працівників, на яких не поширюється дія статутів і положень про дисципліну та інших спеціальних положень. Навіть у тих галузях народного господарства, де діють статути чи положення про дисципліну, значна частина працівників несе загальну дисциплінарну відповідальність. Спеціальна дисциплінарна відповідальність передбачена тільки для конкретно визначених категорій працівників на підставі статутів та положень про дисципліну і спеціальних нормативних актів. Вона характеризується спеціальним суб’єктом дисциплінарного проступку, особливим характером дисциплінарного проступку, спеціальними видами дисциплінарних стягнень, особливим порядком накладення та оскарження дисциплінарного стягнення. Спеціальним суб’єктом є працівник, який несе дисциплінарну відповідальність за спеціальними нормативно-правовими актами - статутами, положеннями, законами. Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників відрізняється від загальної дисциплінарної відповідальності більш широким змістом дисциплінарного проступку і більш суворими санкціями. Так, для певних категорій працівників, вимоги морального змісту включені в їх трудові обов’язки. Це стосується суддів, прокурорів, державних службовців, працівників, що виконують виховні функції. Недотримання таких норм, аморальна поведінка не тільки під час роботи, але і в побуті є підставою для притягнення такого працівника до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення з посади. Законодавством, статутами і положення передбачене широке коло дисциплінарних стягнень. Так, до суддів застосовуються такі дисциплінарні стягнення: догана, пониження в класному чині; до адвокатів - попередження, зупинення дії свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю на строк до одного року, анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями й іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися не тільки органом, який відає прийомом на роботу, а також спеціальними органами, зокрема - щодо суддів - кваліфікаційними комісіями суддів4.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Відповідальність в конституційному праві

2. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

3. Відповідальність у житловому праві

4. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

5. Матераільна відповідальність працівників

6. Відповідальність аудитора
7. Відповідальність бухгалтера
8. Адміністративна відповідальність

9. Адміністративна відповідальність в Україні

10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

11. Кримінальна відповідальність

12. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

13. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

14. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

15. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

16. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки

17. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

18. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

19. Юридична відповідальність

20. Юридична відповідальність у підприємництві

21. Відповідальність за згвалтування

22. Відповідальність за податкові правопорушення
23. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
24. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

26. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

27. Конституционные основы защиты трудовых и социальных прав

28. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

29. Давність у кримінальному праві

30. Субъекты гражданского права. Трудовой договор (контракт)

31. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

32. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

33. Понятие право. Отрасли права (контрольная)

34. Международное частное право и права человека

35. Право и права человека

36. Языковая политика в городе: право языка vs. языковые права человека (право на имя)

37. Защита избирательного права и права на участие в референдуме

38. Международное право и права человека
39. Місце адміністративного права в правовій системі
40. Право, джерела права та дія норм права ЄС

41. Учение И. Канта о государстве и праве. Связь права и этики

42. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

43. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

44. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

45. Трудовое право

46. Трудовое право (Контрольная)

47. Трудовое право. (Контрольная)

48. Шпоры по трудовому праву (Шпаргалка)

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

49. Профсоюзы как субъекты трудового права

50. Шпаргалка по трудовому праву

51. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

52. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

53. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

54. Источники трудового права
55. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)
56. Предмет трудового права

57. Понятие и классификация субъектов трудового права

58. Метод трудового права

59. Принципы трудового права

60. Трудовое право

61. Трудовое право

62. Трудовое право Украины

63. Роль судебной практики в формировании понятийного аппарата трудового права

64. Единство и дифференциация норм трудового права (исправлено и доработано)

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

65. Основные понятия трудового права

66. Предмет и метод трудового права

67. Трудовое право

68. Трудовое право

69. Трудовое право

70. Шпаргалки по Трудовому праву Украины
71. Шпоры по трудовому праву
72. Конституционные гарантии трудовых прав граждан Российской Федерации

73. Трудовое право

74. Система трудового права

75. Понятие охраны труда в трудовом праве России

76. Трудовой коллектив как субъект трудового права

77. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

78. Охрана труда по Российскому трудовому праву

79. Громадяни як суб’єкти трудового права

80. Дифференциация и дискриминация в трудовом праве

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

81. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

82. Защита профсоюзами социально-трудовых прав работников

83. Защита трудовых прав работников

84. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами

85. Источники трудового права. Дисциплина труда

86. Локальные нормативные акты как источники трудового права
87. Международное трудовое право
88. Основные принципы трудового права

89. Основы трудового права

90. Основы трудового права и охраны труда

91. Понятие и классификация принципов трудового права

92. Понятие и система правоотношений в трудовом праве

93. Понятие трудового права Украины как области права

94. Понятие, предмет и метод трудового права

95. Поняття, сутність і зміст права

96. Право на відпустку за трудовим правом України

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

97. Предмет и метод трудового права

98. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

99. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.