Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік собівартості продукції на підприємстві

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування та обліку собівартості продукції 1.1 Загальні основи побудови обліку формування витрат виробництва продукції (робіт, послуг) 1.2 Групування витрат за статтями калькуляції 1.3 Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції Розділ 2. Облік собівартості продукції на підприємстві 2.1 Організація аналітичного обліку основного виробництва 2.2 Визначення виробничої собівартості Висновки Література Вступ В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою. Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращання їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера. Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов’язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. Виявленню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва (робіт, послуг), досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік і контроль. Важливе значення відіграє науково-обгрунтований бухгалтерський облік витрат виробництва, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і об’єднань. Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції має найбільшу специфіку в зв’язку з особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей і підгалузей промисловості. Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і методології обліку і калькулювання собівартості в промисловості виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат, розподілу комплексних витрат, прийомів і способів калькулювання собівартості виробів, які визначаються галузевими факторами. Мета обліку затрат і калькулювання собівартості продукції заключається в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних затрат, зв’язаних з виробництвом і збутом продукції, визначенні фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів. Неперевершений поточний облік витрат в місцях виникнення затрат, виявлення можливих відхилень від встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень повинен задовільнити потреби оперативного управління виробництвом. В основі організації обліку витрат на виробництво лежать слідуючі принципи: —документування витрат і повне їх відображення на рахунках обліку виробництва; —групування витрат по об’єктам обліку і місцям їх виникнення; —відповідність об’єктів обліку витрат з об’єктами калькулювання собівартості продукції, показників обліку фактичних витрат з нормативними, плановими; —розширення кола витрат, які відносяться на об’єкти обліку за прямим призначенням; —здійснення оперативного контролю за витратами виробництва і формуванням собівартості продукції.

Розділ 1. Теоретичні основи формування та обліку собівартості продукції 1.1 Загальні основи побудови обліку формування витрат виробництва продукції (робіт, послуг) Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) здійснюється на підставі Типових положень з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених постановами Кабінету Міністрів Украни: - № 186 від 09.02.86 р. (будівельно-монтажні роботи); - № 334 від 18.03.96 р. (торговельна діяльність); - № 452 від 23.04.96 р. (сільськогосподарські підприємства); - № 473 від 26.04.96 р. (промисловість); Інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і організаціях житлово-комунального господарства № 24 від 31.03.97 р., а також на підставі Законів України: - &quo ;Про податок на додану вартість&quo ; № 168/97-ВР від 03.04.97 р.; - &quo ;Про внесення змін і доповнень до Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; № 283/97-ВР від 22.05.97 р.; - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 &quo ;Витрати&quo ; (Наказ Міністерства фінансів України № 318 від 31 грудня 1999 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України № 27/4248 від 19 січня 2000 р.). Витрати виробництва - це спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі виробництва теперішньому) з відповідними на неї нарахуваннями та ін . Операційні витрати - це витрати, що пов'язані з діяльністю по реалізації продукції та управлінням підприємством. Вони характеризують витрати, що були у звітному періоді і безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції. Операційні витрати як. правило поділяються на адміністративно-управлінські, витрати на збут та витрати, пов'язані з науково-дослідницькими й дослідно-конструкторськими роботами. Валові витрати (згідно із Законом України № 283/97-ВР, ст. 5) - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 &quo ;Витрати&quo ; визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань . Перелік і склад калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: - прямі матеріальні витрати; - прямі витрати на оплату праці; - інші прямі витрати; - загальновиробйичі витрати. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних майнових паїв, амортизація тощо. Згідно із Законом України &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; № 996-ХІУ від 16.07.99 р. і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку І &quo ;Загальні вимоги до фінансової звітності&quo ; до витрат, пов'язаних зі зменшенням економічних вигод (активів) або зі збільшенням зобов'язань протягом облікового періоду відносяться: а) витрати, що виникають у зв'язку зі зменшенням активів: - списання сировини, матеріалів на виробництво (рах. № 23), матеріалів для ремонту обладнання, на адміністративні потреби; - витрати від знецінення запасів; - нестачі запасів (сировини, комплектуючих, готової продукції, товарів тощо); - нарахування амортизації; - списання основних засобів, нематеріальних активів, МШП та інших необоротних активів, що стали непридатними і не використовуються; - визнані економічні санкції - штрафи, пені, неустойки, що підлягають сплаті чи сплачені; - нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, що не може бути погашена. Таким чином, все, що не може бути визнане активом, списується на витрати; б) витрати, що збільшують зобов'язання підприємства: - заробітна плата; - податки, збори, обов'язкові платежі; - відрахування на обов'язкове та добровільне страхування; - транспортні витрати; - послуги сторонніх організацій (консультаційних, юридичних, медичних, аудиторських); - оренди, витрат зв'язку, послуг з реклами, комунальних послуг, інше нарахування витрат, пов'язаних зі збільшенням зобов'язань. Особливістю нових Національних стандартів є те, що всі витрати, пов'язані зі звітним періодом, відноситимуться на витрати такого періоду. Навіть такі витрати, як крадіжки, сплачені штрафи відноситимуться на рахунки обліку витрат, оскільки ці та подібні витрати пов'язані зі зменшенням або збільшенням зобов'язань — зменшують прибуток (не оподатковуваний), а відповідно зменшують і власний капітал . Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів та інших витрат. Дані обліку витрат на виробництво продукції використовуються для визначення результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому, фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток і вдосконалення виробництва, для планово-економічних і аналітичних розрахунків. За місцем виникнення витрати на виробництво продукції групуються за цехами, дільницями, службами й іншими адміністративне обособленими структурними підрозділами виробництв.

В'язні працюють на авіяційному заводі, в копальнях та в алюмінієвій промисловості. Жінки — на житловому будівництві, в цегольні та кар'єрах бокситів і глини. 106. Красноярськлаг. Велика група концтаборів, що розкидана по цілому Красноярському краю, яких нараховується понад 100. За національним складом найбільше українців, потім латишів, литовців, естонців, а також з народів Кавказу. Є тут і чужинці (німці, японці, корейці, еспанці, голляндці і монголи). Згідно з відомостями поворотців-чужинців, в групі таборів, які мають поштову скриньку ч. 235 перебуває 55 000 ув'язнених. Окремі концтабори ч. 3 і 4 — жіночі. В Красноярську функціонує таємний совєтський інститут дослідів над атомовою енергією. В'язні працюють в лісорозробній промисловості, на тартаках, в копальнях бурого вугілля, на будівництвах і різних заводах. 107. Куйбишевлаг. Старі табори що розміщені в Куйбишівській обл. і мають ч. 234. Управління знаходиться в таборі ч. 234/6. В'язні працюють в промисловості на авіяційних заводах ім. Леніна та ім. Сталіна, на будівництві нових підприємств і нової залізниці

1. Облік собівартості продукції рослинництва

2. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

3. Бухгалтерський облік на підприємстві

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
7. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
8. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

9. Фінансовий облік на підприємстві

10. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

11. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

12. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

13. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

14. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

15. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

16. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

18. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

19. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

20. Організація обліку на торгівельному підприємстві

21. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

22. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві
23. Планування собівартості готової реалізованої продукції
24. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

25. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

26. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

27. Система маркетингового планування на підприємстві

28. Податок на прибуток підприємств

29. Суть комерційної діяльності на підприємстві

30. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

31. Організація оплати праці на підприємстві

32. Реструктуризація підприємств

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие

33. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

34. Правила поведінки на підприємстві

35. Облік готової продукції

36. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

37. Кредитування підприємств

38. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
39. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
40. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

41. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

42. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

43. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

44. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

45. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

46. Звітність сільськогосподарських підприємств

47. Облік готової продукції

48. Облік створення підприємства

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

50. Розподіл прибутку державних підприємств

51. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

52. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

53. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

54. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу
55. Правовий статус комунальних підприємств
56. Інформаційні системи і технології на підприємстві

57. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

58. Комерційна діяльність підприємств

59. Маркетингові дослідження на підприємстві

60. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

61. Організація збутової діяльності на підприємстві

62. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

63. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

64. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

66. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

67. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

68. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

69. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

70. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
71. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
72. Основи управління персоналом підприємств

73. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

74. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

75. Рух кадрів на підприємстві

76. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

77. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

78. Управління інноваційним розвитком підприємств

79. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

80. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Бізнес-планування на підприємстві

82. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

83. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

84. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

85. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

86. Інноваційний розвиток готельних підприємств
87. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
88. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

89. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

90. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

91. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

92. Методи фінансового планування на підприємстві

93. Непрямі податки з підприємств

94. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

95. Оподаткування підприємств

96. Організація грошових розрахунків на підприємстві

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

97. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

98. Сутність і призначення санації підприємств

99. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.