Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТВступ Розділ 1. Теоретичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів 9 класу основної школи в процесі навчання математики 1.1 Зміст та основні положення активізації пізнавальної діяльності школярів 1.2 Математичні задачі фінансового змісту як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 1.3 Психолого-методичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи під час навчання математики 1.3.1 Психологічні основи активізації пізнавальної діяльності учнів підліткового віку 1.3.2 Методи, засоби та прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту Розділ 2. Методичні рекомендації щодо використання математичних задач фінансового змісту для активізації пізнавальної діяльності учнів 2.1 Використання задач на банківські розрахунки в основній школі. 2.2 Особливості роботи із задачами на оподаткування 2.3 Місце задач на цінні папери в курсі математики основної школи 2.4 Методичні рекомендації використання задач на сімейний бюджет 2.5 Задачі на страхування та їх особливості 2.6 Організація, проведення та аналіз результатів педагогічного експерименту Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУПАктуальність дослідження. Національна доктрина розвитку освіти в Україні та Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) спрямовують педагогічну науку на пошук нових принципів та критеріїв вибору змісту освіти, нових технологій, які ведуть до високої теоретичної та практичної підготовки учня та орієнтовані на розвиток особистості. Нові досягнення створюють більш сприятливі умови для отримання кожним учнем можливого рівня математичних знань та загального розвитку. Економічні чинники сьогоднішнього суспільства вимагають від людини, яка починає самостійне життя, володіти набором практичних знань, вмінь та навичок з фінансової науки, що можливе за умови опанування шкільним курсом математики. Держава, згідно з Конституцією України, надає можливість кожній людині мати право на вільний розвиток своєї особистості. &quo ;Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.&quo ; Для цього необхідні освічені люди в економічній галузі, які зможуть як теоретично, так і практично впроваджувати в життя різні аспекти фінансової діяльності. Саме розвиток людини як найважливішої суспільної цінності приводить до змін у освітній сфері. Від пізнавальної активності учнів під час вивчення шкільного курсу математики залежать результати знань, їх підготовка до роботи в сучасних умовах, до творчої діяльності. Цей факт потребує реалізації методів навчання, спрямованих на підвищення пізнавальної діяльності школярів у оволодінні знаннями, розвитку їх навичок до самоосвіти та його творчого використання в нових життєвих умовах. Саме через активну творчу діяльність можна досягти міцного засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу, розвитку навичок його творчого використання. Активізація пізнавальної діяльності учнів є багатоаспектним питанням. Ії характерними рисами є підвищення рівня активності та самостійності учнів, незмінно зростаючі працездатність та інтерес учнів до математики.

Це можливе завдяки вдосконаленню змісту запропонованого для вивчення матеріалу, подання його в зрозумілішій для учнів формі, де відображається практичне значення явищ та фактів, що вивчаються. Такі завдання спонукають учнів застосовувати отримані знання в життєво-практичних ситуаціях та виробляють в них необхідні в житті уміння та навички. Важливою є допомога школи у виробленні самостійності мислення, вмінні приймати рішення, застосуванні теоретичних знань в повсякденному житті. У зв’язку з цим постає питання про вдосконалення методів та прийомів навчання математики, які спроможні максимально сприяти розвитку активного та самостійного навчання учнів. Одним з основних чинників підвищення ефективності навчання є керівництво процесом знань, яке сприяє пробудженню думки та почуттів учнів. У даному контексті виникає питання про формування особистості, здатної знаходити, оцінювати та використовувати отриману інформацію, а також застосовувати набуті знання в різних сферах діяльності. Важливою умовою активізації пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання є знання психологічних закономірностей розвитку школярів. Це можна відмітити в працях Б.Г. Ананьєва , В.О. Крутецького , С.Л. Рубінштейна та інших. В існуючих наукових дослідженнях розглядаються питання формування пізнавальної активності, показано її природу та сутність, проведено аналіз рівнів пізнавальної активності (Л.П. Аристова , Г.І. Щукіна ). У практиці навчання математики більше спостерігається прояв інтересу учнів до розв‘язання задач прикладного спрямування, ніж до теоретичних чи тренувальних вправ. І це не випадково. В таких задачах розглядається певна реальна ситуація, яка вчить не лише математичним законам, а й показує їх практичне застосування. Тому потрібно, щоб вивчення математики включало в себе більше задач практичного значення. Вони зацікавлюють учнів, показують можливість реалізації математичних знань в життєвих ситуаціях . Математика дає методи розв‘язання економічних та фінансових задач. Вона також є важливим елементом загальної культури населення. Відтак математичні знання слід розглядати як складову в системі фундаментальної освіти майбутніх громадян держави, зокрема їх фінансової освіти. Математичні задачі фінансового змісту - це засіб ознайомлення учнів з застосуванням математичних понять та методів у фінансовій галузі та розкриття можливостей математики у фінансовій теорії. Зв’язок математичних знань з життям створює нові умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів. Це значно розширює межі навчання, додає, поряд з основами математики, знання фінансової термінології, бюджетних відносин, грошового обігу, формування та отримання прибутку. Це також формує передумови для підготовки учнів до виконання визначених соціальних функцій у відповідності до тенденцій трансформації суспільства та розвитку особистості в умовах ринкових відносин. Робота з прикладними задачами фінансового змісту в процесі навчання математики сприяє, з одного боку, розвитку математичного мислення, зацікавлює учнів, а з іншого – озброює їх фінансовими знаннями.

Це відбувається завдяки математичним інтерпретаціям фінансових понять, які використовуються в процесі розв’язання задач. Наведені міркування обумовили вибір теми та актуальність дипломного дослідження, яка формулюється наступним чином: &quo ;Активізація пізнавальної діяльності учнів 9 класу в процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту&quo ;. Об'єктом дослідження є процес навчання математики в основній школі. Предмет дослідження – розробка системи математичних задач фінансового змісту в навчальному процесі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи. Мета дослідлження полягає у створенні окремих елементів системи математичних задач фінансового змісту, орієнтованої на активізацію пізнавальної діяльності учнів 9 класу основної школи під час навчання їх математики. Гіпотеза дослідження: якщо створити систему математичних задач фінансового змісту для курсу математики основної школи, впровадити її в навчальний процес, то це стане вагомим чинником для: формування пізнавального інтересу учнів до вивчення математики; підвищення успішності та якості математичної підготовки учнів; формування в учнів знань, вмінь та навичок використання математичних знань в фінансовій сфері практичної діяльності; розвитку логічного мислення, творчої активності та пізнавальної самостійності школярів. Поставлена мета та робоча гіпотеза обумовили необхідність вирішення таких завдань дослідження: Обґрунтувати психолого-методичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи в процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту. З’ясувати можливості вдосконалення навчального процесу з математики та підвищення якості його результатів за рахунок використання математичних задач фінансового змісту. Створити систему математичних задач фінансового змісту, яка сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів. Експериментально перевірити ефективність запропонованих системи задач, та їх вплив на формування пізнавального інтересу учнів до вивчення математики в основній школі. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи в процесі навчання математики Зміст та основні положення активізації пізнавальної діяльності школярів Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики є активізація пізнавальної діяльності учнів. Саме від її вирішення залежить ефективність навчальної діяльності, яка проявляється в міцному засвоєнні знань, стимулюванні та розвитку інтересу до навчання, формуванні самостійної думки та підготовці до самостійного життя. У педагогічних дослідженнях найчастіше активізацію пізнавальної діяльності розглядають як організацію сприйняття навчального матеріалу учнями, коли засвоєння знань відбувається шляхом розкриття взаємозв'язку між явищами, порівняння нової інформації із вже відомою, а також конкретизації, узагальнення та оцінки навчального матеріалу з різних точок зору . Зазначимо, що в педагогічному словнику активізацію навчального процесу визначено як процес удосконалення змісту, форм і методів навчальної роботи, що сприяє активній і самостійній діяльності учнів у засвоєнні знань, вмінь та навичок на всіх етапах навчально-виховного процесу у всіх ланках освіти .

Особливе вражння на свох  чужих викликала укранська нацональна манфестаця в Полтав, пдчас вдслонення памятника Котляревському, дня 30 серпня 1903 р. Тод то зхалися до Полтави тисяч представникв укранського громадянства, помж якими найшлися делегати з Галичини та Буковини. Колиж уряд заборонив читати привти в укранськй мов, це викликало бурхливу манфестацю, що мусла стросунути основами дотогочасного режму росйсько влади на Укран. Неменче мпозантними були ювле ¶вана Нечуя Левицького та М. Лисенка. Чимраз смливше домагаються укранськ земства та ради укранських мст заведення укрансько мови навчання по школах. Оживлення, рух, активзаця довго придушених сил, росте з дня на день, стихйно. Московський уряд почина поступатися. Петербурський Синод, що дотепер гнав укранське слово з церкви й богослужебних книг, власним коштом вида укранський переклад вангеля. На прикнц1904 р. рада мнстрв почина акцю над облегченням цензурних заборон на укранське друковане слово, при чому росйська Академя Наук вида свою славну енунцяцю про самостйнсть укрансько мови та  придатнсть для цлий науки й лтератури

1. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

2. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

3. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

4. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

5. Пізнавальний інтерес

6. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі
7. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"
8. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

9. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

10. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

11. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

12. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

13. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

14. Суть процесу навчання та засоби його активізації

15. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

16. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

17. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

18. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

19. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

20. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

21. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

22. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою
23. Мислення - психолого-пізнавальний процес
24. Мислення як пізнавальний процес

25. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

26. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

27. Цивільний та арбітражний процес

28. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

29. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

30. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

31. Дослідження харчування

32. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

34. Формування духовності учнів у навчальному процесі

35. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

36. Постанови з кримінального процесу

37. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

38. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
39. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
40. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

41. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

42. Регіональний розвиток харчової промисловості України

43. Адвокат у кримінальному процесі

44. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

45. Розвиток української мови

46. Розвиток менеджменту реклами в Україні

47. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

48. Внесок Піфагора в розвиток естетики

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

49. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

50. Спектральні наземні дослідження

51. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

52. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

53. Розвиток лізингу в Україні

54. Розвиток ринку страхових послуг в Україні
55. Формування та розвиток банківської системи України
56. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

57. Автомазація виробничих процесів підприємства

58. Гігієнічна характеристика трудового процесу

59. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

60. Палеоантропологічнi дослідження

61. Розвиток кісткової тканини в онтогенезі безхвостих земноводних

62. Розвиток хрящової тканини в онтогенезі безхвостих

63. Чинники процесу антропогенезу на території України

64. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие

65. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

66. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

67. Моделювання технологічних процесів в рибництві

68. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

69. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

70. Організація облікового процесу на підприємстві
71. Розвиток аудита в Росії
72. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

73. Розвиток системи цивільного захисту

74. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

75. Розвиток продуктивних сил Канади

76. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

77. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

78. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

79. Адвокат в гражданском процесе в суде первой инстанции

80. Апеляційний процес

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

81. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

82. Докази та доказування в кримінальному процесі

83. Докази у кримінальному процесі

84. Достатність доказів у кримінальному процесі України

85. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

86. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
87. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України
88. Захист прав і свобод людини та карний процес

89. Збирання доказів у кримінальному процесі

90. Методи та етапи статистичного дослідження

91. Нотаріальний процес в Україні

92. Підозрюваний у кримінальному процесі

93. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

94. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

95. Представництво в цивільному процесі

96. Принцип змагальності в цивільному процесі

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

97. Принципи кримінального процесу

98. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

99. Процес спадкування

100. Процесуальні строки в цивільному процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.