Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Етнонаціональні відносини й національна політика

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

&quo ;&quo ; ПЛАН1. Політичні проблеми етнонаціональних відносин. 2. Етнос і нація в політичній системі суспільства. 3. Етнонаціональний розвиток української держави. Особливості роботи у військових колективах з поліетнічним складом. Навчальна література: Конституція України. – К., 1996. Політологія: підручник для курсантів вищих навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1 - е видання. – Вінниця: НОВА КНИГА. – 2002. Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: &quo ;Академія&quo ;, 2000. (С.117-128). Демчук П.О. Політологія Підручник для слухачів і курсантів ВВНЗ МОУ. – К.: КВГІ, 1998. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. Посібник. – К.: &quo ;Кондор&quo ;, 2003. Закон України „Про основи національної безпеки України” / Відомості Верховної Ради. – №39. – 2003. Розглядаючи проблему етнонаціональних відносин необхідно підкреслити її актуальність, політичну значимість цього питання в усі часи. Цьому феномену існує, як мінімум, два пояснення. По-перше, з об’єктивної точки зору, розвиток народів Землі призводив до зіткнення і суперництва між ними у боротьбі за економічне, політичне та духовне панування. По-друге, об’єктивною стороною етнонаціональних відносин є прагнення окремих політиків використовувати „національну карту” для досягнення особистих, як правило антигуманних цілей, виходячи з принципу „роз’єднуй та володарюй”. Залишимо далеке минуле для істориків та проаналізуємо кінець 80-х початок 90-х років XX ст. У період перебудови національні і етнічні проблеми вийшли на перший план, оскільки у Радянському Союзі вважалось, що національне питання вирішене повністю і остаточно. Тому профілактикою міжнаціональних конфліктів не займались належною мірою. І як тільки тоталітарні способи керування населенням послабли, політичне керівництво зіткнулося з проявами етнонаціональної незгоди (Нагорний Карабах, проблема турок-месхетинців, кримських татар, чеченців, поволзьких німців). Перехід від тоталітаризму до демократії, від єдиної держави до незалежних республік потребує нових підходів до проблеми етнонаціональних відносин, побудованих на демократичних принципах. Недооцінка та ігнорування етнонаціональних особливостей, невміння або небажання регулювати їх, як правило, призводить до конфліктних ситуацій і про це необхідно постійно пам’ятати перш за все політичним діячам. Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів Етнос і нація в політичній системі суспільстваВ цій лекції ми розглянемо політичні аспекти етнонаціональних відносин з теоретичної і практичної точок зору. Більш детально зупинимось на характеристиках етнонаціонального буття України, як незалежної, демократичної держави. Проаналізуємо низку ключових понять і законів національного розвитку, їх логічний зв’язок з Конституцією, Концепцією національної безпеки держави, проблемою реформування Збройних Сил України. Характеристику цього питання необхідно почати з вибору єдиного загальнологічного методу дослідження, яким в нашому випадку буде дедукція (міркування від загального до часткового).

Розглядаючи політичну систему суспільства, ми прийшли до висновку, що вона складається з деяких структурних елементів: держава, партії, трудові колективи, суспільні організації та рухи, ЗМІ. Між всіма цими елементами встановлюються певні політичні відносини, які можуть носити міждержавний, міжсоціальний, внутрішньосоціальний, міжнаціональний, міжетнічний характер, наповнюючи політичну систему практичним змістом. Нація і етнос багато в чому визначають характер держави: форму правління, форму територіального устрою, в залежності від кількості етносів, які складають націю, від історичних, політичних особливостей їх розвитку. (Якщо етноси активно політизуються, то може виникнути необхідність переходу від унітарної держави до федеративної). Прикладом може служити елемент федералізму в Іспанії (Басська автономія), утворення власного парламенту в Шотландії після Референдуму 1997 р; спроба побудови незалежної держави на основі провінції Квебек (Канада). Волевиявлення нації, як джерела влади, рішуче впливає на спрямованість політичних процесів, особливо при демократії. У тоталітарних та авторитарних державах влада практично не бере до уваги думку свого народу, використовуючи силу (перш за все військово-політичного характеру) для підтримки політичної системи у стані рівноваги, що в кінцевому підсумку, як показала історія, призводить до краху таких типів політичних систем (Австро-Угорська імперія, фашистська Італія). Таким чином, етнос і нація є активними суб’єктами (і об’єктами) політичного процесу, безпосередньо впливаючи на тип політичної системи, яка склалася у країні. У західних країнах з кінця XIX – початку XX ст. дуже активно вивчаються проблеми національного і етнічного розвитку у зв’язку з національно-визвольними війнами, крахом імперій і виникненням незалежних держав. Однією з провідних дисциплін у цій галузі є етнополітологія – наука про сутність, характер і форми існування та розвитку етносів (націй і етнонаціональних груп), яка вивчає їх роль і місце в історії людської цивілізації і політичного життя суспільства, а також їх взаємодію з органами державної влади. Щоб у загальних рисах уявити, які ж проблеми розглядає етнополітологія, зупинимось на її структурі: історія етнополітичної думки, теоретико-методологічні аспекти етнополітолоії; теорія етнічності; теорія нації; теорія націоналізму; теорія етнонаціональної політики; теорія національно-державного устрою; теорія етнополітичних конфліктів; теорія етнополітичної культури. Зупинимось на деяких аспектах етнополітолоії органічно поєднуючи практичну і теоретичну спрямованість даної науки. На сьогоднішній день, за даними ЮНЕСКО в світі нараховується близько 4 тис. етносів, з яких тільки 300 є націями і лише у 200 країнах існують держави Виходячи з цих даних можна зробити висновок, що проблема етнонаціональних відносин „приречена на успіх”. Етнонаціональні відносини – це процес взаємодії між націями, етнічними групами, національними меншинами та їх державними утвореннями. Відрізняють три основних типа етнонаціональних відносин: рівноправний: з урахуванням інтересів різних етносів (демократичні держави – Франція, Німеччина); відносини панування та підвладності: домінування одного етносу і утиск прав інших народів, які мешкають в цій державі (імперська політика царської Росії): спроби знищення інших суб’єктів – винищення цілих народів (колонізаторська політика європейських держав у Південній та Північній Америках призвела до повного зникнення деяких індіанських племен: майя, ацтеки).

Демократично орієнтовані держави як правило обирають перший тип етнонаціональних відносин, не виключаючи при цьому використання насильницьких методів моделі панування та підвладності. Даний вид відносин багатогранний і протирічливий. Як правило, до сфери політики відносять такі питання етнонаціональних взаємодій, як національне самовизначення, співвідношення національних і інтернаціональних інтересів, рівноправність націй, створення умов для вільного розвитку національних мов і національних культур, підготовка та представництво національних кадрів у структурах влади. Разом з тим на формування політичних чинників, політичної поведінки, політичної культури значний вплив мають історичні традиції, соціальні почуття і настрої, географічні і культурно-побутові умови життя націй та етносів. Аналізуючи етнонаціональні відносини, ми використовуємо терміни „етнос”, „нація”, спираючись на знання із географії, історії. Конкретизуємо їх з точки зору політології: Етнос – це стійка сукупність людей, яка належить до певного народу, проживає на території чи в складі іншого народу і зберігає свою культуру, побут, мовні та психологічні особливості. Етнос формується здебільшого на основі єдності території та економічного життя, але в процесі історичного розвитку багато які етноси втрачають спільність території (наприклад, українці живуть зараз у багатьох країнах близького й далекого зарубіжжя). Там вони утворюють етнічні групи (національні меншини), що входять до єдиної нації тієї чи іншої країни. Отже, нація складається на основі певного етносу, до якого потім приєднуються представники інших етносів, що живуть на відповідній території та пов’язані між собою певним типом соціально-економічних відносин. Так, у Франції чи Англії живуть представники різних національностей: французи, британці, фламандці, німці, баски, корсиканці (Франція); англійці, шотландці, ірландці, валлійці (Англія). Всі вони окремо „народи-етноси”, але не „нації”. А всі разом є членами французької чи англійської (державної) нації, оскільки нацією вважається сукупність громадян цих країн. Та найбільш чітко цей процес простежується на прикладі сучасних США, де з іммігрантів різного етнічного і расового походження сформовано єдину американську націю. У кожній з названих країн живуть також українці, які, з позиції цих держав, - американці, англійці, французи українського походження, хоча суб’єктивно (етнічно) ці люди вважають себе належними до української нації. Отже, існують два поняття нації. Перше - це нація-держава, яка з етносом не має нічого спільного. Друге – нація як народ, етнос, який переріс у націю. У першому випадку до нації належать усі, хто є громадянами держави (а не тільки громадяни, які становлять етнічну більшість). У другому - до нації належать тільки споріднені з певним етносом (так, до української нації належать тільки українці, але ніколи - поляки, євреї, німці, навіть якби вони набули б громадянства України). Як бачимо, нація-етнос може існувати у своїй державі, може бути розкиданою по різних державах (діаспора) або жити в чужій національній державі.

Жук вважа, що вона написана у спвавторств з одним з лдерв УНП В. Макаренком[366]), йдеться про роль нтелектуально елти у визвольному рус, значення нацонально свдомост у дол укранського народу. Мхновський вже вкотре затаврував хворобу нацонально неповноцнност, роздвоност укранського освченого суспльства, що кида революцйну частину його молод в обйми загальноросйських полтичних органзацй. Вн знову попереджу, що перемога росйсько демократ не виршить «укранського питання». «Московськ освчен верстви, зазнача Мхновський, добре бачать  знають, що в конституцйнй держав можна заборонити  нацональну пресу,  нацональну мову поневолено нац в школ, суд й адмнстрац,  пануватимуть над нею економчно  полтично. Росйський парламент, в якому москал завдяки свой полтичнй  економчнй сил матимуть разючу бльшсть представникв, буде так без контролю  церемонй виробляти  прикладати до Украни й укранцв методи визиску  тримання в покор, як  абсолютне сучасне правительство»[367]

1. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

2. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

3. Національна політика СРСР в роки перебудови

4. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

5. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

6. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
7. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції
8. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

9. Економічні чинники регіональної політики в Україні

10. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

11. Українська національна революція 1649-1657рр

12. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

13. Національне багатство, прибуток

14. Генеза української національної мови

15. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

16. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки

17. Національна депозитарна система в Україні

18. Національний банк України

19. Національний Банк України

20. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

21. Аудиторська перевірка Національного банку України

22. Національна депозитарна система України
23. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності
24. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

25. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

26. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

27. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

28. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

29. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

30. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

31. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

32. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

33. Основні етапи українського національного відродження

34. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

35. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

36. Українське національне відродження ХІХ ст.

37. Формування українського національного руху

38. Українська національна кухня
39. Методологічні засади розуміння національної культури
40. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

41. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

42. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

43. Міжнародні відносини та зовнішня політика

44. Особливості національної економіки Тунісу

45. Національні моделі корпоративного управління

46. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

47. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

48. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

49. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

50. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

51. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

52. Іслам і буддизм. Національні релігії

53. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

54. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.
55. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку
56. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

57. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

58. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

59. Економічна і національна безпека України

60. Концептуальні основи аналізу національної економіки

61. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

62. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

63. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

64. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

66. Національні меншини на Рівненщині

67. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

68. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

69. Податкова політика України

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
72. Центральний банк і монетарна політика

73. Інформаційна політика США

74. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

75. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

76. Кредитна політика комерційного банку

77. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

78. Державна політика соціального страхування

79. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

80. Облікова політика як елемент культури бізнесу

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

82. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

83. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

84. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

85. Принципи розробки та оцінки державної політики України

86. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки
87. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.
88. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

89. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

90. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

91. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

92. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

93. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

94. Політика А. Гітлера

95. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

96. Царювання та політика Павла І

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

98. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

99. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

100. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.