Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Практична робота Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних. Назва статті Сума Основні засоби 258964 Статутний фонд 268451 Матеріали 24568 Паливо 5689 Розрахунки по оплаті праці 4589 Готова продукція 5469 Розрахунки з постачальниками 2356 Розрахунковий рахунок 12561 Розрахунки з підзвітними особами, кредит 257 Короткотермінова позика 29000 Відповідь на завдання: На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток. Дата (рік, місяць, число) Коди Підприємство за ЄДРПОУ 01 Територія за КОАТУУ Форма власності за КФВ Орган державного управління за СПОДУ Галузь за ЗКГНГ Вид економічної діяльності за КВЕД Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума Адреса БАЛАНС на 01січня 2004р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Необоротні активи Нематеріальні активи: 1 2 3 4 залишкова вартість 010 первісна вартість 011 накопичена амортизація 012 ( ) ( ) Незавершене будівництво 020 Основні засоби: залишкова вартість 030 258964 первісна вартість 031 знос 032 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом І 080 258964 ІІ. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 30257 тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 незавершене виробництво 120 готова продукція 130 5469 товари 140 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 первісна вартість 161 резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( ) Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бютжетом 170 за виданими авансами 180 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 12561 в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 Усього за розділом ІІ 260 35726 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 Баланс 280 307251 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Власний капітал 1 2 3 4 Статутний капітал 300 268451 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2798 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом І 380 271249 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Цільове фінансування 420 Усього за розділом ІІ 430 0 ІІІ. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 Інші довгострокові зобов'язання 470 Усього за розділом ІІІ 480 ІV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 29000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 530 2356 Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 540 з бюджетом 550 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 з оплати праці 580 4589 з учасниками 590 257 із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 Усього за розділом ІV 620 36202 V.

Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 307451 Керівник Головний бухгалтер Прибуток підприємства становить 2578 грн. Завдання 2. Відкрити рахунки синтетичного та аналітичного обліку у вигляді початкових залишків оборотної відомості. Відповідь: відкриваємо рахунки у вигляді початкових залишків оборотної відомості. Оборотно-сальдова відомість. Рахунок Сальдо на 01.01. 2004р. Обороти за січень Сальдо на 01.02.2004р. Код Назва Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 10 Основні засоби 258964 40 Статутний фонд 268451 201 Сировина й матеріали 24568 203 Паливо 5689 661 Розрахунки по оплаті праці 4589 26 Готова продукція 5469 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 2356 311 Поточні рахунки в національній валюті 12561 372 Розрахунки з підзвітними особами 257 601 Короткострокові кредиди банків у національній валюті 29000 23 Виробництво 0 301 Каса 0 Завдання 3. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій. Відповідь: складаємо реєстраційний журнал господарських операцій за січень і заносимо дані з умови завдання. Реєстраційний журнал № Документ і короткий зміст операції Сума Рахунок кореспонденції п/п Дебет Кредит 1 Поступили на склад від постачальників матеріали (прибутковий ордер) 3700 201 631 2 Внесено залишок невикористаної підзвітної суми від експедитора Соловей Л.З. (прибутковий касовий ордер) 20 301 372 3 Витрачено постачальником цеху Іванченком М.І. На виготовлення ксерокопії документації для технологічних карт (авансовий звіт) 57 23 372 4 Поступило з розрахункового рахунку в касу для: а) Виплати заробітної плати 2700 301 661 б) На господарські потреби 54 301 23 5 Відпущено зі складу матеріали для виробництва продукції (лімітно-забірні картки) 460 23 201 6 Зарахованокороткотермінову позичку банку (виписка з розрахункового рахунку 9000 311 601 7 Видано під звіт експедитору Грушецькому О.І на госп. витрати (видатковий касовий ордер) 28 372 301 8 Перераховано в погашення заборгованості: а)А-по короткотерміновій позичці 3400 601 311 б) Б-постачальникам 3090 631 311 9 Виплачено з каси: а) А-заробітну плату 2700 661 301 б)Б-видано під звіт Іванченко М.І. 46 372 301 10 Відпущено зі складу для потреб виробництва паливо (вимога) 120 23 203 11 Витрачено Грушецьким О.П.для перевезення матеріалів (авансовий звіт) 25 203 372 12 Повернуто експедитором Грушецьким залишок невикористаної суми (прибутковий ордер) 3 301 372 Завдання 4. Підрахувати обороти по синтетичних та аналітичних рахунках в оборотній частині оборотної відомості. Відповідь: підраховуємо обороти і виводимо залишки по синтетичних рахунках за січень . Дебет Рахунок 10 «Основні засоби» Кредит Залишок на 01.01.2004 258964 1.Надійшло 2.Використано Оборот за січень 0 Оборот за січень 0 Залишок на 01.02.2004 258964 Дебет Рахунок 40 «Статутний капітал» Кредит Залишок на 01.01.2004 268451 1.Надійшло 2.Використано Оборот за січень 0 Оборот за січень 0 Залишок на 01.02.2004 268451 Дебет Рахунок 441 «Прибуток нерозподілений» Кредит Залишок на 01.01.2004 2598 1.Надійшло итьтьт 2.Використано Оборот за січень 0 Оборот за січень 0 Залишок на 01.02.2004 2598 Дебет Рахунок 201 «Сировина й матеріали» Кредит Залишок на 01.0

1.2004 24568 1.Надійшло 3700 2.Використано 460 Оборот за січень 3700 Оборот за січень 460 Залишок на 01.02.2004 27808 Дебет Рахунок 203 «Паливо» Кредит Залишок на 01.01.2004 5689 1.Надійшло 25 2.Використано 120 Оборот за січень 25 Оборот за січень 120 Залишок на 01.02.2004 5594 Дебет Рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою» Кредит Залишок на 01.01.2004 4589 1.Надійшло 2700 2.Використано 2700 Оборот за січень 2700 Оборот за січень 2700 Залишок на 01.02.2004 4589 Дебет Рахунок «Готова продукція» Кредит Залишок на 01.01.2004 5469 1.Надійшло 0 2.Використано 0 Оборот за січень 0 Оборот за січень 0 Залишок на 01.02.2004 5469 Дебет Рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» Кредит Залишок на 01.01.2004 2356 1.Надійшло 3090 2.Використано 3700 Оборот за січень 3090 Оборот за січень 3700 Залишок на 01.02.2004 1746 Дебет Рахунок 311 «Поточні рахунки у національній валюті» Кредит Залишок на 01.01.2004 12561 1.Надійшло 9000 2.Використано 3400 Оборот за січень 9000 Оборот за січень 6490 Залишок на 01.02.2004 15071 Дебет Рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами» Кредит Залишок на 01.01.2004 257 1.Надійшло 28 2.Використано 20 46 3 Оборот за січень 74 Оборот за січень 105 Залишок на 01.02.2004 226 Дебет Рахунок 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» Кредит Залишок на 01.01.2004 29000 1.Надійшло 3400 2.Використано 9000 Оборот за січень 3400 Оборот за січень 9000 Залишок на 01.02.2004 23400 Дебет Рахунок 23 «Виробництво» Кредит Залишок на 01.01.2004 0 1.Надійшло 460 2.Використано 54 57 120 Оборот за січень 637 Оборот за січень 54 Залишок на 01.02.2004 583 Дебет Рахунок 301 «Касса в національній валюті» Кредит Залишок на 01.01.2004 0 1.Надійшло 20 2.Використано 28 2700 2700 54 46 3 Оборот за січень 2777 Оборот за січень 2774 Залишок на 01.02.2004 3 Завдання 5. Вивести залишки по синтетичних рахунках за звітний період. Відповідь: враховуючи обороти за січень виводимо залишки на 01.02.2004р. і заносимо в оборотно-сальдову відомість. Оборотно-сальдова відомість За січень 2004 р. Рахунок Сальдо на 01.01.2004р. Обороти за січень Сальдо на 01.02.2004р. Код Назва Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 10 Основні засоби 258964 0 0 258964 40 Статутний фонд 268451 0 0 268451 201 Сировина й матеріали 24568 3700 460 27808 203 Паливо 5689 25 120 5594 661 Розрахунки по оплаті праці 4589 2700 2700 4589 26 Готова продукція 5469 0 0 5469 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 2356 3090 3700 1746 311 Поточні рахунки в національній валюті 12561 9000 6490 15071 372 Розрахунки з підзвітними особами 257 74 105 226 601 Короткострокові кредиди банків у національній валюті 29000 3400 9000 34600 23 Виробництво 0 637 54 583 301 Каса 0 2777 2774 3 Кред.обороти 25403 25403 Завдання 6. Скласти заключний баланс по підприємству, визначити прибуток чи збиток на кінець періоду. Відповідь: на підставі отриманих даних складаємо баланс на на 01.02.2004р. Дата (рік, місяць, число) Коди Підприємство за ЄДРПОУ 01 Територія за КОАТУУ Форма власності за КФВ Орган державного управління за СПОДУ Галузь за ЗКГНГ Вид економічної діяльності за КВЕД Одиниця виміру: тис.

Биомасса, накапливаемая лесу, составляет 90% всей наземной биомассы (ее величина составляет от 1650.109 до 1911.109 т сухого вещества, ок. 14-15% ее образуют хвойные леса, 55-60% - тропические). Имея важное климаторегулирующее, почво- и водозащитное значение, лесной покров Земли является одним из факторов устойчивости биосферы и требует постоянной заботы о его сохранении и возобновлении. См. Лесные ресурсы. ЛЕС НА ВОРСКЛЕ - заповедник в Российской Федерации, Белгородская обл. Основан в современных границах с 1979. Плошадь 1038 га. Вековая дубрава среднерусской лесостепи. Лось, кабан, барсук и др. ЛЕСА - вспомогательные устройства для размещения рабочих и материалов при выполнении некоторых строительно-монтажных работ, преимущественно снаружи здания (сооружения). Наиболее распространены инвентарные (сборно-разборные) трубчатые маталлические. ЛЕСАЖ (Lesage) Ален Рене (1668-1747) - французский писатель. Романы "Хромой бес" (1707), "История Жиль Блаза из Сантильяны" (т. 1-4, 1715-35), восходящие к плутовскому роману, рисуют сатирическую картину нравов абсолютистской Франции. Комедии

1. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

3. Бухгалтерський облік

4. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

5. Бухгалтерський облік на підприємстві

6. Бухгалтерський облік у банку
7. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
8. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

9. Етапи організації бухгалтерського обліку

10. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

11. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

12. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

13. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

14. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

16. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

17. Основи організації бухгалтерського обліку

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

19. Рахунки бухгалтерського обліку

20. Система та процес бухгалтерського обліку

21. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

22. Форми бухгалтерського обліку
23. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку
24. Організація бухгалтерського обліку

25. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

26. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

27. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

28. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

29. Облігації

30. Облік робочого часу працівника

31. Облік і аналіз фінансових результатів

32. Облік витрат на оплату праці

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

33. Облік грошових коштів

34. Облік нематеріальних активів

35. Організація обліку грошових коштів

36. Основи побудови обліку праці та її оплати

37. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

38. Діюча практика обліку операцій з векселями
39. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій
40. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

41. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

42. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

43. Бухгалтерський облiк основних засобiв

44. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

45. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

46. Гудвіл та його облік

47. Загальні питання бухгалтерського балансу

48. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие

49. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

50. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

51. Облік активної частини балансу підприємства

52. Облік веб-сайтів

53. Облік виробничих витрат у птахівництві

54. Облік виробничих запасів
55. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах
56. Облік витрат за видами діяльності

57. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

58. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

59. Облік готової продукції

60. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

61. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

62. Облік загальновиробничих витрат

63. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

64. Облік зовнішньоекономічної діяльності

Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

65. Облік і аудит кредитів банку

66. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

67. Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

68. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

69. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

70. Облік надзвичайних подій
71. Облік нематеріальних активів
72. Облік неопераційних витрат на підприємстві

73. Облік операцій з давальницькою сировиною

74. Облік основних засобів

75. Облік основних засобів

76. Облік основних засобів та руху грошових коштів

77. Облік поточних зобов’язань

78. Облік праці та її оплати

79. Облік розрахунків векселями

80. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

82. Облік собівартості продукції рослинництва

83. Облік та амортизація необоротних активів

84. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

85. Облік та аудиту комерційних банках

86. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу
87. Облік участі у виставках
88. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

89. Облікові регістри

90. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

91. Організація облікової політики підприємства

92. Організація обліку в магазині "Світанок"

93. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

94. Організація обліку доходів

95. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

96. Організація обліку на підприємстві

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Організація обліку орендних операцій

98. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

99. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.