Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Етнічна культура українського народу

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст 1. Поняття “етнічна культура” 2. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу 3. Культурно-історична своєрідність реґіонів України 1. Поняття “етнічна культура” Кожна з існуючих у світі культур країн, народів, націй неповторна й унікальна, є невід'ємною складовою скарбниці світової культури. На повнокровний розвиток етнічної культури впливає широке коло чинників, таких як: історичний шлях народу, відособлення або взаємовплив з іншими народами; соціальні, економічні, екологічні умови; культурна політика держави і т.п. При цьому національна культура повинна розглядатися як цілісна система, що включає і фольклорно-етнографічні шари, і внесок в неї різних верств населення протягом тривалого історичного шляху, і вплив культури інших народів, і досягнення вихідців з країни, які проживають за її межами. Потрібно особливо зазначити, що кожний народ в культурній сфері створює своєрідний, властивий тільки йому образ. Народ (грецькою - “етнос”) - поняття багатопланове. Частіше за все в цей термін вкладається таке значення: етнос - це історична спільність людей, яка склалася на певній території та володіє стабільними особливостями мови, культури і психічного складу, а також усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших. Останнє звичайно зафіксоване в етнонімі (самоназві) народу. Сформований етнос виступає як соціальний організм, який самовідтворюється шляхом переважно етнічно однорідних шлюбів і передачі новим поколінням мови, традицій і т.д. Для більш стійкого існування етнос прагне до створення своєї соціально-територіальної організації (держави), а етнічні групи, особливо в сучасних умовах, - своїх автономних об'єднань, закріпленні в законодавстві своїх прав. Для внутрішньої єдності етносу найважливіше значення має культура, яка дає людям усвідомлення своєї спільності. Культура, і як необхідний компонент, і як одна з властивих етносу особливостей, забезпечує його повноцінне функціонування. Але відбувається і зворотний процес - конвергенція (зближення) етнічних культур внаслідок історичного розвитку і взаємодії народів. Тому сьогодні культуру кожного етносу характеризує сукупність, з одного боку, національно-специфічних, а з іншого - загальнолюдських компонентів. 2. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу Формування етнічної культури нерозривно пов'язане з формуванням самого народу (етногенезом). Тому, розглядаючи українську культуру, не можна не зупинитися на проблемах етногенезу українців. Нагадаємо основні точки зору: 1) теорія “споконвічності” - українці існують стільки, скільки взагалі існує людина сучасного типу, тобто від 30-40 тис. до 2-3 млн. років; 2) теорія автохтонності (М.Грушевський), згідно з якою етнічну основу українців складало населення пізнього палеоліту, яке проживало на території України, а росіяни і білоруси мали свою окрему етнічну основу і територію проживання; 3) теорія “єдиної колиски” (яка була загальноприйнятою в СРСР у 30-80-і рр. ХХ ст.): зародження і розвиток трьох близьких слов'янських народів з єдиної древньоруської народності; 4) теорія “незалежного розвитку окремих східнослов'янських народів”, тобто українців, росіян, білорусів, яка набула поширення останнім часом.

Сьогодні підкреслюється, що Київська Русь була поліетнічною, тобто багатонаціональною державою. В основному в сучасній літературі початком націогенезису українців вважається період Київської Русі, хоч він і не досяг тоді завершення. Згодом внаслідок несприятливих історичних обставин цей процес був перерваний і поновився на повну силу в XV-XVII сторіччях. У цьому, імовірно, і полягає специфіка етногенезу українців. Український етнос остаточно сформувався на рубежі XVI-XVII ст., причому каталізаторами цього процесу стали загроза фізичного знищення з боку Степу (утворення Кримського ханства - васала Османської імперії), національний гніт польської шляхти і внутрішня зрада еліти - перехід аристократії до католицтва і укладення церковної унії. На хвилі національної боротьби росла національна самосвідомість. Остання виявилася на побутовому рівні в усвідомленні своєї приналежності до “руського народу”, а на вищому, ідеологічному рівні - у боротьбі за національні права, за православ'я, за створення національних державних інститутів і атрибутів. Складність етнічної історії українців відбилася і в різноманітності самоназв (етнонімів), назв з боку інших народів, а також назв країни і держави. З моменту зародження українського етносу ключовим було поняття Русь. Причому в різні періоди домінували такі його варіанти: VI-XI ст. - Русь; з 1395 р. - Мала Русь; у XVII-XVIII ст. - Малоросія; XIX ст. - початок ХХ ст. - Україна-Русь. Визнання назви “Україна” (уперше згадане у 1187 р.) відбулося у XVII ст., але тоді воно співіснувало з іншим - “Малоросія”, яке набуло широкого розповсюдження після приєднання України до Московської держави. Тільки з початку ХХ ст. етнонім “Україна” став домінуючим. Слід виділити і таку особливість: спочатку Руссю, а потім Україною називали центральну область, тобто Київську землю, а потім звідси найменування “Русь” розповсюдилося на все східне слов'янство, а “Україна” пізніше на все українство. Тобто назва “Русь” сформувалася як спільнослов'янський термін, і саме тому Московська держава взяла його собі у назву для утвердження концепції “Третього Риму”. Що стосується назви “Україна”, то є декілька пояснень його походження: або від “краю” - кордону зі Степом, або від слова “країна” інша версія – “край” як батьківщина, вітчизна, та ін. Що стосується самоназви “українець”, то вона довго була малопоширеною. Це багато в чому можна пояснити труднощами етносоціального розвитку. Синонімами виступали терміни “козак”, “козацький народ”, одночасно продовжували існувати і старі самоназви “руські”, “русини”. Тільки в умовах національного відродження у другій половині XIX ст. остаточно утвердилася самоназва “українець”. Таким чином, в етнічній історії українців можна виділити три ключові етнооб'єднуючі самоназви: 1) слов'яни (словени); 2) руси (руські, роси, русичі, русини); 3) українці (козаки). Сьогодні українці складають основне населення держави Україна.

Це один з найбільших народів Європи і другий за чисельністю у слов'янському світі. Згідно з останнім переписом (1989 р.) українці в своїй країні становили майже дві третини населення (72,7%). Тут проживало 84,8% українців, які жили в тогочасному СРСР - 37,4 млн. В основному українці рівномірно розподілені по всій території держави за винятком Криму і південного сходу. У сільській місцевості вони складають до 90% населення, в містах - до 70%. Українці належать до слов'янської групи індоєвропейської етнолінгвістичної сім'ї. Український етнос складається з 1) основного етнічного масиву українського народу, який в основному співпадає з територією його формування і державними кордонами України; 2) етнічних груп українців за межами основного етнічного масиву в ближньому і далекому зарубіжжі - діаспори; 3) субетнічних груп, тобто спільнот у середовищі українців, відмінних специфічними рисами культури (гуцули, лемки, бойки, поліщуки і т.д.). Сьогодні внаслідок національно-державного розмежування сотні тисяч українців виявилися за межами України, в суміжних з нею регіонах - Кубані, Приазов'ї, Центрально-Чорноземній області РФ. Значне число українців переселилося до Сибіру і на Далекий Схід (східна діаспора). У колишніх радянських республіках проживає: в Російській Федерації (Кубань, Приазов'я, Центрально-Чорноземний район) - 4,4 млн. етнічних українців, Казахстані - біля 2 млн., Молдові - 561 тис., Беларусі - 291 тис. На американський континент еміграція відбувалася в основному з українських земель, які входили до складу Австро-Угорщини. Тільки в кінці XIX - початку ХХ ст. вона склала понад 700 тис. чоловік. Сучасні еміграційні процеси активізувалися після розпаду СРСР. У далекому зарубіжжі найбільше українців живе у США - приблизно 1 млн., Канаді - понад півмільйона, в Аргентині і Бразилії по 200 тис., Польщі - близько 300 тис. чоловік. Потрібно зазначити, що потужна компактна етнічна маса українців, яка існувала на території Польщі (Холмщина, Підляшшя), після проведеної в 1947 р. операції “Вісла” по переселенню їх в західні воєводства фактично перестала існувати. Всього за офіційними даними, на середину 1989 р. кількість українців у світі становила 46,2 млн. За деякими сучасними оцінками, кількість українців тільки в діаспорі досягає 20-30 млн., а загальна кількість становить 60-70 млн. Незважаючи на значну еміграцію, чисельність населення України зростала. Так, в 1897 р. вона становила 28,4 млн., а в 1913 р. - вже 35,2 млн. У той же час починаючи з XIX ст. в основному внаслідок освоєння і промислового розвитку Півдня і Сходу України, що призвело до переселення сюди великої маси людей з інших регіонів Російської держави, питома вага тут українців меншала. Так, якщо в XVIII ст. українці складали близько 85% населення у межах сучасної України, то в XIX ст. – приблизно 80%,а у ХХ ст. – біля 74%. В останні десятиріччя різко зменшилося сільське населення і збільшилося міське, яке склало понад 65%. Особливо небезпечними явищами стали зниження народжуваності (у 1990 р. цей показник був найнижчим у СРСР) і збільшення смертності, внаслідок чого з 80-х р.

Цю втратою   компенсацю позначене, за автором, усе XVII столття. Вдтак, на сторичну авансцену виходить козацтво з його безупинними зусиллями «вмоститися» як стан пд протекторатом т чи т держави,  так чи накше, на рвн полтично нтуц найчастше, формуючи проект нацонально модел, «що у ньому мала визначитися доля не лише вонно-козацького стану, але й усього укранського народу у всй його етнчнй  соцальнй повнот». Вс дальш пероди творення нац, зазнача дослдник,Pу рзний спосб резонували з дяльнстю провдних постатей якраз цього пероду. Але самому нацональному проектов-XVII через силу причин (зокрема ж, кризовий стан довколишнх мперй) не судилося бути втленим. «Який тип культури мав створити той вк  що стало свтоглядною передумовою появи ц культури?» запиту Вадим Скуратвський. Опираючись на траду Чарлза Моррса («семантикасинтаксиспрагматика») в  застосуванн до широко витлумаченого поняття «текст» (на будь-якй знаковй основ), автор пропону часом аж задалекосяжну нтерпретацю властиво двох «текств»: нововропейсько гумантарно ( науково) культури з  пдкреслено антропоцентричним характером та укрансько культури-XVII, вибудувано «на тй семантиц, що безмежно далека вд антропоцентризму» культури теоцентрично

1. Весілля в духовній культурі українського народу

2. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

3. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

4. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

5. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

6. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.
7. Безсмертний подвиг українського народу
8. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

9. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

10. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

11. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

12. Львівський музей українського мистецтва

13. Исторія українського друкарства

14. Портрет доби українського бароко

15. Культура України в 30-х рока

16. Особливості українського комп`ютерного жаргону

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

17. Культура /Укр./

18. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

19. Географічна культура

20. Особливості українського конституціоналізму

21. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

22. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр
23. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.
24. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

25. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

26. Формування українського національного руху

27. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

28. Культура України

29. Культура України в XVIII–XIX ст.

30. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

31. Традиційність українського писанкарства

32. Державна агенція промоції культури України

Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки

33. Марко Кропивницький - видатний діяч українського театру

34. Аналіз українського ринку побутових насосів

35. Генезис поняття "технологічна культура"

36. Специфіка та типи уроку українського народознавства

37. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

38. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку
39. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз
40. Відображення традиційного українського світогляду в загадках

41. Культура и быт народов Бурятии

42. Традиції українського народного харчування

43. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

44. Культура початку ХХ ст Українська музика

45. Культура народов Черной Африки

46. Культуру - народу: духовная жизнь Москвы

47. Роль Абая в развитии культуры Казахского народа

48. Культура та побут населення України

Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты

49. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

50. Культура стародавнего Египта укр

51. Хімічна промисловість в України

52. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

53. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

54. Етнічний розвиток Русі-України
55. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України
56. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

57. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

58. Украинское казачество. Становление культуры украинского народа

59. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

60. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

61. Культура ногайского народа

62. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

63. Народы и культуры - развитие и взаимодействие

64. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Развитие культуры народов Центральной Азии во второй половине ХIХ - начале ХIХ века

66. Українська культура 1980–90-х років

67. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

68. Українська культура ХХ ст.

69. Українське бароко як явище світової культури

70. Художня культура незалежної України: традиції та новації
71. Быт и культура народов Древнего Египта
72. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

73. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

74. Демографічна ситуація в Україні

75. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

76. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

77. Физическая культура белорусского народа дореволюционного периода

78. Економічна і національна безпека України

79. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

80. Економічна характеристика суднобудування в Україні

Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки

81. Культура водопользования народов Крыма

82. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

83. Поэтическое наследие народной художественной культуры русского народа

84. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

85. Нганасаны - малые народы России

86. Народы Сибири и современная геополитика
87. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
88. Народ Германии

89. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

90. Культура Казахстана 19 века

91. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

92. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

93. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

94. Россия. Культура 18 века

95. Культура эпохи средневековья

96. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

98. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

99. Політичні права і свободи громадян України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.