Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Основи побудови обліку праці та її оплати

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСИТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦЕНТР МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСОВА РОБОТА На тему: “ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ” Студентки: Литвинової В.Є. Спеціальність: “Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю” Викладач: Сопко В.В. КИЇВ 2001 ЗМІСТ Вступ 3 Заробітна плата, як важлива складова частина системи соціально-трудових відносин 5 Економічний зміст поняття «заробітна плата» 5 Системи, форми та види оплати праці 7 Нормативні документи регламентуючі питання оплати праці 14 Облік праці та заробітної плати 19 Облік особистого складу та використання робочого часу 19 Порядок нарахування заробітної плати працівникам 21 Облік оплати відпусток 26 Облік розрахунків з працівниками по заробітній платі 29 Утримання з заробітної плати 29 Натуральна оплата праці 30 Висновок 32 Використана література 36 Вступ Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата — один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Це один з основних стимулів та мотиваторів праці. Збільшення суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу економіки України до ринкового механізму функціонування, дуже важливими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зменшення використання “живої” праці, механізація трудомістких робіт, оптимізація використання трудових ресурсів, зменшення втрат робочого часу. Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Облік праці і заробітної плати — одна з найважливіших і складних ділянок роботи, що потребує точних і оперативних даних, у яких відбиваються зміни чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат. Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства. Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством. Дуже важливо відображати економічно достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміку показників про працю, нагляд за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві. На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.

На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати повинен бути документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України, що конкретизує права та обов’язки робітників, а також оплату за виконану роботу, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку. У зв’язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата. З метою виконання задач, що стоять перед обліком, на підприємстві обов’язково повинен бути контроль: за чисельністю персоналу та використанням робочого часу; за правильністю документального оформлення виробки робочих та службовців; за своєчасним нарахуванням заробітної плати та допомог, а також їх видаванням; за своєчасним утриманням сум податків та перерахування їх до бюджету; планування звітів про працю. Складність ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми. 1. Заробітна плата, як важлива ланка системи соціально-трудових відносин 1.1. Економічний зміст поняття «заробітна плата» Закон України «Про оплату праці» визначає економічні та організаційні засади оплати праці ацівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сферою державного і договірного регулювання оплати праці. Він спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати. Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційна виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Існують таки види додаткової заробітної плати: за роботу у понаднормовий час; за сполучання професій; за роботу в нічний час; надбавки та доплаті по тарифним ставкам та посадовим окладам кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідній роботі, за висококваліфіковану майстерність, як правило, встановлюються диференційовані надбавки до тарифних ставок робочих. Конкретний відсоток надбавки визначається в колективному договорі, який повинен враховувати що відповідає мінімуму по такій надбавці, визначені в генеральній або галузевій угоді.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за простій, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг роботи). з 01.07.2000р — 118 грн. До мінімальної заробітної плати не включаються: доплати; надбавки; заохочувальні і компенсаційні виплати. До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать надбавки і доплати, не передбачені чинним законодавством і понад встановлені розміри; винагороди за підсумками роботи за рік; премії за винахідництво і раціоналізацію; за створення, освоєння і впровадження нової техніки; за своєчасну поставку продукції на експорт; одноразові заохочення окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань тощо. Вичерпний перелік основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат міститься в інструкції по статистиці заробітної плати, затвердженій наказом Мінстату України від 11.12.95 №323. Усі державні, кооперативні підприємства і господарські товариства повинні вести окремий облік: — фонду заробітної плати робітників і службовців: складу за списком; складу поза списком (поза штатом); — разових та інших премій, які не включаються до фонду заробітної плати; — інших грошових і натуральних виплат робітникам і службовцям. Джерелами коштів на оплату праці на підприємствах є кошти, одержані в результаті їх господарської діяльності; в бюджетних установах асигнування з бюджету, а також частка доходів, одержаних у результаті їх господарської діяльності. Дія установ і організацій, що фінансуються з бюджету, - це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел. Об’єднання громадян оплачують працю найманих працівників з коштів, які формуються згідно з їх статутами. У підприємствах недержавної форми власності й об’єднаннях громадян (кооперативах, спільних підприємствах з іноземними інвестиціями, акціонерних та інших господарських товариствах) оплата праці здійснюється відповідно до положень, передбачених установчими документами, з дотриманням норм і гарантій в оплаті праці відповідно дочинного законодавства. Держава, згідно з Законом України «Про оплату праці», здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій, а також шляхом прогресивного оподаткування доходів громадян. 1.2. Системи, форми та види оплати праці Заробітна плата — частина національного доходу, яка призначена для особистої потреби робітників та службовців. Заробітна плата — один з елементів виробничих витрат підприємства. Під словом система слід розуміти сукупність принципів. які служать основою любого вчення. По відношенню до оплати праці система включає два напрямки: організацію праці та нарахування заробітної плати. Перше пов’язане з обліком відпрацьованого часу, а друге — з кількістю виконаної роботи. Тому система оплати праці розподіляється на дві форми: погодинна та відрядна, а вони в свою чергу мають різновидності.

Все это влияет, конечно, на выражение физиономий, но оттенки незаметны для зрительного зала, и фамильное сходство в лицах католических и протестантских попов остается в основе неизменным; если управляющий театрами хорошо оплатит труд вышеуказанных господ, то они, как всегда, неподражаемо правдиво сыграют свои роли. Походка их тоже немало посодействует иллюзии, хотя тонкий наметанный глаз заметит, что у священников протестантских она тонкими оттенками отличается от походки католических священников и монахов. Католический поп шествует так, как будто небо его полная собственность, протестантский же ходит, словно небо он взял в аренду. Глава V Была уже ночь, когда я добрался до города Лукки. Совершенно иным показался он мне неделю тому назад, когда я бродил днем по пустынным гулким улицам, словно попав в один из тех заколдованных городов, о которых мне так много рассказывала когда-то моя нянька. Тогда в городе царствовала могильная тишина, все было блекло и мертвенно, отсветы солнца играли на крышах, точно золотая мишура на голове трупа; там и тут из окна совершенно ветхого дома свешивались побеги плюща, как застывшие зеленые слезы; повсюду искорки тления и притаившаяся смерть; город казался только призраком города, каменным привидением среди белого дня

1. Облік праці та її оплати

2. Автоматизована система обліку праці та зарплати

3. Основи бухгалтерського обліку

4. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

5. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

6. Теоретичні основи обліку та аудиту
7. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
8. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

9. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

10. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

11. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

12. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

13. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

14. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

15. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

16. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

17. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

18. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

19. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

20. Система та процес бухгалтерського обліку

21. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

22. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
23. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
24. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

25. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

26. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

27. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

28. Облік зносу та амортизації основних засобів

29. Організація обліку грошових коштів

30. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

31. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

32. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Охорона праці та техніка безпеки

34. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

36. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

37. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

38. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
39. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

43. Організація обліку

44. Організація обліку власного капіталу підприємства України

45. Організація обліку запасів на підприємствах

46. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

47. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

48. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

49. Організація складського обліку запасів в установах

50. Організація управлінського обліку на підприємстві

51. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

52. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

53. Роль обліку в управлінні підприємством

54. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
55. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
56. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

57. Українська школа бухгалтерського обліку

58. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

59. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

60. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

61. Автоматизація процесу обліку

62. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

63. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

64. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

65. Організація обліку на торгівельному підприємстві

66. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

67. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

68. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

69. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

70. Аналіз обліку платників податків в Україні
71. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві
72. Організація бухгалтерського обліку

73. Ринок праці та капіталу

74. Сучасні форми та системи оплати праці

75. Економічна сутність та форми оплати праці

76. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

77. Сучасні форми та системи оплати праці

78. Побудова та розкрій жіночої сукні

79. Облік робочого часу працівника

80. Статистический анализ оплаты труда по отраслям на основе системы национальных счетов

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

81. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

82. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

83. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

84. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

85. Основи охорони праці

86. Повышение эффективности производства яиц на основе внедрения оплаты труда в отрасли от валового дохода
87. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі
88. Виробничі запаси - облік та аналіз

89. Гудвіл та його облік

90. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

91. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

92. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

93. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

94. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

95. Облік та амортизація необоротних активів

96. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы

97. Облік та аудиту комерційних банках

98. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

99. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.