Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Нуклеїнові кислоти

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

» План Загальна характеристика і склад нуклеопротеїдів. Структурні елементи нуклеїнових кислот: а). нуклеозид; б). нуклеотид; в). нуклеїнова кислота. Класифікація і будова нуклеїнових кислот. Біологічна роль нуклеїнових кислот. На особливу увагу, завдяки виконуваним функціям, заслуговують складні білки – нуклеопротеїди. Нуклеопротеїди містяться в кожній клітині живого організму, входячи до складу клітинних ядер, субклітинних структур. Нуклеїнові кислоти були відкриті швейцарським вченим Мішером І.Ф. із ядер клітин гною у вигляді білкової сполуки нуклеїну. Вивчаючи будову було встановлено, що при гідролізі нуклеопротеїди розпада-ються на білковий компонент та нуклеїнові кислоти. Нуклеопротеїди – складні білки простетичною групою яких є нуклеїнові кислоти. Білковий та простетичний компоненти зв‘язані між собою за допомо-гою електростатичних, водневих і координаційних зв‘язків. В залежності від будови простетичної групи, нуклеопротеїди поділяють на : дезоксирибонуклеопротеїди – простетична група яких ДНК; рибонуклеопротеїди – простетичною групою яких є РНК. Являючись простетичними групами нуклеопротеїнів саме нуклеїнові кислоти зберігають (ДНК) і передають (РНК) спадкову інформацію. Нуклеїнові кислоти – високомолекулярні органічні сполуки які побудовані з великої кількості мононуклеотидів. При гідролізі розкладаються до азотистих основ, пентоз і фосфорної кислоти. В гідролізаті нуклеїнових кислот було знайдено 5 азотистих основ, дві з них, аденін і гуанін – похідні гетероциклічної сполуки пурину тому їх називають пуриновими азотистими основами: H2 OH H HH2 H пуринаденін гуанін (6–амінопурин)(2–аміно–6–оксипурин) Інші три – похідні шестичленного гетероциклу піримідину, тому їх називають піримідиновими основами (урацил, тимін, цитозин): OH OH H2 CH3 HO HO HO піримідин урацил тимінцитозин Урацил за систематичною номенклатурою має назву – (2,4-диоксіпіримідин), тимін – (5-метил-2,4-диоксіпіримідин), цитозин – (2– оксі–4–амінопіримідин). Крім азотистих основ в гідролізаті також знайшли залишки пентоз, а саме рибози і дезоксирибози у вигляді –аномерів: HOCH2 O OH HOCH2 O OH HH H H HHH H OH OHHOH –рибофураноза–дезоксирибофураноза Порівнюючи якісний і кількісний склад гідролізатів нуклеїнових кислот, вчені помітили деякі відмінності: I–й тип гідролізатівII–й тип гідролізатів ДезоксирибозаРибоза аденінаденін гуанінгуанін цитозинцитозин фосфорна кислотафосфорна кисота тимінурацил I–й тип гідролізатів містить вуглевод дезоксирибозу, тому цілий ряд нуклеїнових кислот що мають гідролізат такого типу було названо дезоксирибонуклеїнови-ми (ДНК). II–й тип гідролізатів містить вуглеводневий компонент рибозу, тому нуклеїнові кислоти що його містять називають рибонуклеїновими (РНК) кислотами. Структурною частиною нуклеїнової кислоти є нуклеотид до складу якого входять азотиста основа, вуглевод і фосфорна кислота. В результаті взаємодії гідроксилу вуглеводу (рибози чи дезоксирибози) який знаходиться біля першого атома вуглецю з атомом водню біля 9-го атома азоту азотистої основи з утворенням нового зв‘язку –H ( в результаті відщеплення молекули води), утворюється нуклеозид.

H2 H HOCH2 O OH HH HH OH OH H2 H2O HOCH2 O HHНуклеозид – аденозин HH OH OH Якщо в утворенні нукленозиду бере участь азотиста основа гуанін, то нуклеозид буде мати назву – гуанозин; якщо урацил – уридин; цитозин – цитидин; тимін – тимідин. В результаті приєднання фосфорної кислоти до 5–ї гідроксильної групи пентози в складі нуклеозиду за рахунок складноефірного зв‘язку, утворюється структур-на частина нуклеїнової кислоти – нуклеотид. H2 OH HO–P=O OH HOCH2 O HH HH OH OH H2 OH O=P OHO H2O CH2 O HHНуклеотид – аденілова кислота. HH OH OH Якби в утворенні нуклеотиду брав участь нуклеозид гуанозин, то назва нуклео-тиду була б відповідно – гуанілова кислота; уридин – уридилова кислота; цитидин – цитидинова кислота; тимідин – тимідинова кислота. До складу молекули нуклеїнової кислоти може входити від 80 до 1000000 нуклеотидних залишків які зв‘язуються між собою зв‘язками, що утворюються в результаті взаємодії 3-ї спиртової групи пентози одного нуклеотиду та фосфор-ного гідроксилу що знаходиться біля 5-го атома вуглецю пентози другого нуклеотиду, утворюючи при цьому молекулу нуклеїнової кислоти. Остання являється простетичною групою нуклеопротеїду, білковою частиною якого найчастіше виступають протаміни і гістони. H2 OH O=P OHOНуклеотид – аденілова кислота CH2 O HH HH OH OH OH OHH2 O=P OHO CH2 O HHНуклеотид – гуанілова кислота. HH OH OH H2 OH O=P OHO CH2 O HH HH OH OH О H2 Н2О O=P OHO CH2 O HHДинуклеотид HH OH OH Отже: нуклеїнові кислоти – природні біополімери які складаються з дуже великої кількості нуклеотидів (мономерів). ДНК інсуліну людини складається з 2860 нуклеотидів; ДНК соматотропіну – 15000 нуклеотидів; ДНК мітохондрій – 30000 нуклеотидів. Поскільки нуклеїнові кислоти є складними білками, то для них також властивий високий рівень організації. Під первинною структурою розуміють порядок чергування нуклеотидів у полі-нуклеотидних ланцюгах. Для кожної нуклеїнової кислоти характерна своя первинна структура, яка і визначає видову специфічність живих організмів. Будова ДНК Поскільки ДНК – складні білки нуклеопротеїди, то вони характеризуються вели-кими молекулярними масами (100000–3000000) та великою кількістю моно-нуклеотидів (80 – 100000). Всі мононуклеотиди якісно представлені 4-ма представниками до складу яких входить дезоксирибоза: дезоксиаденілова кислота (А), дезоксигуанілова кислота (Г), дезоксицитидинова (Ц), дезокситимідинова (Т). Зв‘язуючись між собою 3–5 фосфоефірними зв‘язками вони утворюють полі-нуклеотидний ланцюг ДНК. Досліджуючи будову молекули ДНК за допомогою рентгеноструктурного, та ін-ших видів аналізу, було встановлено що: Молекула ДНК складається з двох антипаралельних ланцюгів. Азотисті основи обох поліпептидних ланцюгів знаходяться в середині уявного просторового циліндру, пентози та залишки фосфорної кислоти – ззовні. Азотисті основи поліпептидних ланцюгів розміщені по принципу комплемен-тарності (взаємодоповнення). Ця закономірність відома під назвою правила Чаргаффа. Правило Чаргаффа 3.1.Пуринові азотисті основи одного поліпептидного ланцюга розміщуються проти піримідинових основ другого поліпептидного ланцюга.

Аденін проти тиміну (стабілізується двома водневими зв‘язками); гуанін проти цитозину (стабілізується трьома водневими зв‘язками). Наслідки правила Чаргаффа В молекулі ДНК сума пуринових основ рівна сумі піримідинових: А Г=Т Ц; =1 Кількість аденіну дорівнює кількості тиміну (А=Т), гуаніну дорівнює цитозину (Г=Ц). Співвідношення сум пар А Т і Г Ц носить назву коефіцієнта специ-фічності і є однією з найважливіших характеристик ДНК. Коефіцієнт специфіч-ності був відкритий у 1962 році Білозерським і Спіркіним і суть його полягає у слідуючому: 1) Якщо 1, то молекула ДНК –– АТ–типу, характерна для організмів вищих тварин та рослин. 2) Якщо 1, то молекула ДНК ––ГЦ–типу, характерна для мікроорганізмів. Отже:1.Молекула ДНК володіє первинною, вторинною, третинною структурами. 2.ДНК– локалізована в хромосомах клітинних ядер. 3.ДНК зв‘язані з білками основного характеру – гістонами. 4.ДНК здатні до самовідтворення в результаті процесу реплікації. 5.ДНК–основний носій інформації про будову і структуру білків організму. Будова РНК Мr(РНК)=10000–16000000. Полінуклеотид РНК містить 2–3000000 мононуклео-тидів. Вчені встановили що: 1. До складу нуклеотидів РНК входить рибоза. 2. Нуклеотиди якісно представлені аденіловаою, гуаніловою, цитидиновою та урациловою кислотами. Нуклеотиди зв‘язані між собою 3–5 фосфоефірними зв‘язками в одноланцюго-вий поліпептидний ланцюг. Поліпептидний ланцюг спіралізований лише на коротких ділянках. Основне місце локалізації – внутріклітинний простір. Кількість РНК постійно змінюється і залежить від інтенсивності процесів синтезу білка. Залежно від виконуваних функцій молекули РНК поділяються на : Матричні РНК (Мr =25000–1000000) – містять від 75 до 3000 нуклеотидів. Становлять 2 % від загального вмісту РНК клітини. Виступають посередниками між молекулами ДНК та РНК рибосом на яких відбувається біосинтез білка. Швидко синтезуються і розпадаються. Транспортні РНК (Мr=25000–31000) – містять 70–90 нуклеотидів. Становлять 10 – 15 % всіх РНК клітини. Транспортують амінокислоти до місця зборки молекули білка. Рибосомальні РНК (Мr= 500000–16000000) містять 1500–4500 нуклеотидів. Становлять 80–90% всіх РНК клітини. Містяться в рибосомах (органоїд де про-ходить біосинтез білка). Їх роль до кінця не з‘ясована. Отже: молекули ДНК є носіями інформації про будову і структуру білків; молекули РНК сприяють точному зняттю інформації з ДНК і відтворенні її в молекулі білка. Питання для самоконтролю. 1.Склад нуклеопротеїдів ДНК. 2.Склад нуклеопротеїдів РНК. 3.Поняття нуклеозиду і нуклеотиду. 4.Класифікація нуклеїнових кислот. 5.Будова та рівні організації ДНК. 6.Будова та рівні організації РНК. Правила Чаргаффа, його наслідки. Суть коефіцієнту специфічності. Види РНК та функції які вони виконують.

Листки складн, з 9-12 елптичними листочками  прилистками. Квтки зеленувато-жовт, збран в коротк густ китиц. Цвте в червн серпн. Плоди боби лнйн, згнут дугою. Росте в лсах, на узлссях, серед чагарникв у рвнинному  передгрному поясах. В народнй медицин використовуться трава, корнь  насння. В листках  стеблах мстяться алкалоди, а також аскорбнова кислота. Вдвар з трави вживаться як вдхаркувальне, сечогнне  проносне при захворюваннях нирок та сечових шляхв, при каменях у нирках, золотус  нашкрних висипах, сифлс, ревматизм й суглобних болях, понос, катарах верхнх дихальних шляхв. Крм того, астрагали використовуються в акушерств для прискорення родв. Барбарис звичайний (Berberis vulgaris L.) Родина барбарисов (Berberidaceae) Про лкувальн властивост барбарису знали ще вавлоняни та ндуси. На глиняних плитках Ашшурбанпалово бблотеки 650 р. до н. е.  написи про ягоди барбарису, що здатн очищати кров. Широко використовували плоди барбарису у XVIII ст. Барбарис кущ 1,53 м заввишки, дуже розгалужений, з глками, вкритими трироздльними колючками до 2Pсм завдовжки

1. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

2. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

3. Евро - новая международная валюта, ее роль в мирохозяйственных связях

4. Бактеріологічна зброя

5. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

6. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час
7. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі
8. Соціологічна концептуалізація освіти

9. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

10. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

11. Економічна роль держави в ринковій економіці

12. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

13. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

14. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

15. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

16. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

18. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

19. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

20. Новый пол: мужчины в женских ролях

21. Роль хімії в створенні нових матеріалів

22. Влияние экзогенных трех- и шестиуглеродных углеводов на биосинтез аскорби-новой кислоты в проростках ячменя
23. Доказательство генетической роли нуклеиновых кислот
24. Савецкая Беларусь ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі

25. Роль аллюзий на роман Иоганна Вольфганга Гёте "Страдания юного Вертера" в повести Ульриха Пленцдорфа "Новые страдания юного В."

26. Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу

27. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

28. Економічна та торгово-політична роль митного збору

29. Екологічна освіта на уроках біології

30. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

31. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

32. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Взаимодействие нового полиамфолита на основе этил 3-аминокротоната и акриловой кислоты с ионами стронция

34. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

35. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

36. Новый подход в понимании преадаптации

37. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

38. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни
39. Витамины. Витамин C (аскорбиновая кислота)
40. Химия наследственности. Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. Репликация ДНК и передача наследственной информации

41. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

42. АХОВ. Отравление угарным газом, сероводородом и синильной кислотой

43. Португалия, как новый сегмент туристического бизнеса в России

44. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

45. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

46. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

47. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

48. Новая Зеландия

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

49. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

50. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

51. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

52. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

53. Налоговая система России в новом правовом поле

54. Административное задержание по новому КоАП РФ
55. Новый план счетов учета в банках за 2002 год
56. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)

57. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

58. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

59. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

60. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

61. Новая Экономическая Политика

62. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

63. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

64. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

66. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

67. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

68. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

69. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

70. Роль заимствований в английском языке
71. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации
72. Роль Саскии в жизни Рембрандта

73. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

74. Новый взгляд на Библию

75. Аборигены Австралии и папуасы Новой Гвинеи

76. Новые технологии и искусство

77. Европейская культура нового времени

78. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

79. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

80. Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")

Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Новое поэтическое течение Серебряного века

82. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

83. Роль названия в художественном тексте

84. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

85. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

86. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.
87. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки
88. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

89. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

90. Реферат по книге Фернана Броделя

91. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

92. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

93. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

94. Роль Солженицына в дессидентском движение

95. Новейшая история Монголии

96. Новая экономическая политика (HЭП)

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

97. Новая Экономическая Политика

98. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)

99. Античность - средние века - новое время. Причины и механизмы смены эпохи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.