Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Дієслівна синонімія в творчості Г. Тютюнника

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ Факультет філології та журналістики Кафедра філології КУРСОВА РОБОТА ТЕМА: «ДІЄСЛІВНА СИНОНІМІЯ В ТВОРЧОСТІ Г. ТЮТЮННИКА» Студентка Калмикова Г.Ф. Спеціальність: «Українська мова та література. Психологія» Курс: ІІ, форма навчання: очно-заочна Донецьк 2007р. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ СИНОНІМІЇ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ 1.1 ПОНЯТТЯ ПРО СИНОНІМ 1.2 КЛАСИФІКАЦІЯ СИНОНІМІВ. СИНОНІМІЧНІ РЯДИ РОЗДІЛ ІІ. ДІЄСЛІВНА СИНОНІМІЯ В ТВОРЧОСТІ Г.ТЮТЮННИКА 2.1 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ДІЄСЛІВНИХ СИНОНІМІВ У ТВОРЧОСТІ Г. ТЮТЮННИКА 2.2 СИНОНІМІЧНІ РЯДИ ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ МОВЛЕННЯ 2.3 СИНОНІМІЧНІ РЯДИ ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РУХУ, ПЕРЕМІЩЕННЯ, ПЕРЕСУВАННЯ У ПРОСТОРІ 2.4 СИНОНІМІЧНІ РЯДИ ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВИЯВУ ПОЧУТТІВ ТА ОЗНАК 2.5 ІНШІ ДІЄСЛІВНІ СИНОНІМІЧНІ РЯДИ ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Синонімічні можливості української мови величезні. Наприклад, О. Крижанівська, досліджуючи сучасні українські назви кольорів, виявила близько 30 слів, що створюють синонімічний ряд «червоний»(червоний, пурпуровий, пурпурний, багряний, багровий, шарлаховий, шарлатовий, буряковий, бурячний тощо). Незаперечним є і той факт, що використання синімічних багатств у мовній практиці має величезне значення. Синонімами користуються в усіх ділянках мовного життя. Мовець постійно стає перед вибором потрібних йому слів з численних синонімічних запасів, і у зв’язку з цим перед викладачем української мови та літератури постає складна проблема: формування культури мовленнєвого спілкування учнів, їхньої мовної компетенції, в тому числі і за рахунок збагачення синонімічного запасу. У результаті вивчення розділу «Лексикологія»(5 кл.) діти засвоюють істітні ознаки синонімів, навчаються розрізняти серед них стилістично забарвленні і стилістично нейтральні, вживати синонімі відповідно до ситуації спілкування, добирати до поданих слів синоніми і використовувати їх в усному та писемному мовленні. Програма орієнтує на використання учнями словників синонімів, антонімів, фразеологізмів. Сучасна українська лексикографія пропонує словники синонімів, укладені на високому науковому рівні (незважаючи на те, що власне історія український синонімічних словників починається тільки з 60-х рр ХХ ст.): «Короткий словник синонімів української мови» П.М. Деркача з доопрацюванням С.П. Левченка (1960 р.). «Матеріали до синонімічного словника української мови» А. Багмета (1959-1962); «Синонімічний словник-мінімум української мови В.С. Ващенка» (1972); «Практичний словник української мови » С. Караванського (1993 – за правописом 1928 р. і лексико-стилістичними нормами української мови західноукраїнської діаспори); «Вибране з української синоніміки» О.Завгороднього (1996); «Скарбниця української мови» О. Синиченка (1997); М. П. Коломиєць, Є.С. Регулевський (1998) «Словник фразеологічних синонімів»; Л. М. Полюга «Словник синонімів української мови» (2004) ;«Російсько-український словник синонімів» Н.П. Башнякова (1995);Олійник І.С., Сидоренко М.М. «Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник»(1978);Бурячок А.

А., Гнатюк Г. М. «Словник синонімів української мови» У 2-х т( 2000)тощо. Проте наявні словники не достатньою мірою задовольняють потреби шклільної практики. На думку вчених, засадами збагачення словникового запасу, а також усієї словникової роботи є «введення в мовну свідомість дитини словникових об’єднань (тематичних, синонімічних та ін.), система яких дозволяє відібрати для будь-якого тексту найбільш потрібні слова, виділити мікротеми тексту». Т. Груба пропонує розглядати лексичний склад мови за тематитичними згрупуваннями, виділяти у тематичні групи об’єднання слів, для яких характерні більш конкретні значення і категоріальні ознаки (наприклад, мінімізований словник описової лексики). Синонімічний ряд може розглядатися з певних позицій і з конкретною метою: з одного боку, написання творів, переказу текстів, вивчення дієслова. З іншого боку, провідну роль у пізнанні слова, розкритті неповторних рис рідної мови, відіграють уроки літератури. «Мова художньої літератури – основний засіб образного відтворення життя в літературі. Мова дає письменникові безмежні можливості для показу всіх сфер людського життя в усій різноманітності, в розвитку та змінах, і так яскраво, що читач немов бачить змальоване за допомогою слів. За словами М. Коцюбинського, мова в художньому творі «половина, коли не більше його краси». Звісно, лексичний рівень є одним з елементів, що утворює цілісну систему – текст. Проте шлях освіти пролягає від простого до складного, від елементів – до системи: щоб збагнути ціле, треба опанувати його частиною. Отже, тематичний словник синонімів дає можливість ознайомити учнів з неповторною індивідуальною творчою манерою письменника, допомагає розвивати в учнів чуття мови, уміння розрізняти всі відтінки лексичних значень рідного слова. Таким чином, актуальність дослідження визначається необхідністю подальшого опрацювання теоретичних проблем синонімії. Мета роботи полягає в семантико-стилістичній та синтаксичній характеристиці дієслівних синонімів на матеріалі творів Г. Тютюнника. Досягнення основної мети курсової роботи забезпечується розв’язанням таких завдань: 1. аналіз основних критеріїв розмежування синонімічних одиниць та їх групування у синонімічні ряди, наявних у сучасній мовознавчій науці; 2. класифікація досліджуваних дієслівних синонімів на основі лексико-семантичного критерію; 3. групування аналізованих синонімічних одиниць у синонімічні ряди; 4. з’ясування художніх функцій дієслівних синонімів у творах Г. Тютюнника. РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ СИНОНІМІЇ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ 1.1 ПОНЯТТЯ ПРО СИНОНІМ Лінгвісти ще остаточно не визначилися з проблемою, що вважати за синонім і як слід будувати опис синонімів. Частина вчених негативно ставляться до проблеми синонімії як такої. Так, наприклад, російській лінгвіст проф. В. Звегинцев, зауважує, що визначити синонімію на предметно-понятійній основі «цілком непослідовно», і доходить до висновку, що « такої синонімії, яка традиційно тлумачиться у науці про мову, у мові взагалі немає. Це одна з фікцій, що рудиментарно існує в науці про мову.

Існують словосполучення, які містяться на синхронній площині і тому зовсім не співвідносні із предметно-понятійною ознакою тотожні для деяких слів, у яких слова виступають як члени мінімальної дистрибуційної моделі (їх можна, звісно, розгорнути), а не ізольовано». Проте заперечення у синонімів спільного значення не є характерним для вчених, які досліджують синонімію. Набагато більше суперечок викликає проблема визначення поняття синонім. Наприклад, О. Д. Григорьєва зазначає: «З нашого погляду, тільки змістова тотожність (а не наближеність, близкість значень, як припускають деякі вчені ) дозволяє розглядати деякі слова як синоніми. Різноманітна емоційна забарвленість тотожних за значенням слів, різноманітна функціонально-стилістична характеристика, специфіка їх контекстного вживання. специфічні для кожного з них формально-граматичні особливості – не заважають визнати явище синонімічним за наявності тотожності значень». Укладач «Словника синонімів російської мови» З. Є. Олександрова називає такий підхід до явища синонімії спрощеним, обмеженим: у такому випадку склад синонімів (склад синонімічного словника) був обмежений лише т.зв. лексичними дублетами та близькими до них одиницями (на зразок: лінгвістика – мовознавство, правопис – офографія тощо) і за відношенням до основного слова синонімічного ряду (домінанти) – словами істотно обмеженими стилістичним використанням та сферою вживання. Поза увагою дослідників у такому випадку залишилися би різноманітні синонімічні можливості мови у процесі називання тих чи інших понять, оскільки один із синонімів найчастіше виділяє особливу рису поняття, яку не називає і не виділяє інший синонім. З. Є. Олександрова пропонує таке визначення синоніма: «синоніми – це слова, які виражають одне і теж поняття, тотожні або близькі за значенням, але різняться один від одного або відтінками значення, або стилістичним забарвленням (сферою використання), або водночас обома названими ознаками». Таке розуміння явища синонімії склалося на основі довготривалого практичного вивчення текстів, на основі використання лексики мови і є загальновизнаним в українській лінгвістичній науці. Пор.: А.О. Капелюшний: «Синоніми (від грец. однойменний) – це слова, що позначають те саме поняття, спільні за своїм основним значенням, але відрізняються семантичними відтінками, або емоційно-експресивним забарвленням, або тим і тим водночас». Або О.Д. Пономарів: «Синоніми – слова близькі або тотожні за значенням, які по-різному називають те саме поняття. Синонімія – повний або частковий збіг значень двох чи кількох слів; подібність слів, морфем, фразеологічних одиниць за значенням при відмінності їх звукової форми». Проте О.О. Тараненко зауважує, що навіть саме поняття семантичної близькості залишається недостатньо окресленим. Зазначає, що вчення про синоніми виникло і розвивалося на основі спостережень за можливостями добору різних слів для вираження та увиразнення того самого змісту мовлення і , відповідно, за явищем варіантності, паралельності вживання слів. Така варіантність спрямована на виконання різних семантичних та стилістичних функцій: функції семантичного добору слів з ряду можливих назв для уточнення, виділення різноманітних відтінків у характеристиці поняття з метою його адекватного позначення; функції стилістичного добору слова з ряду можливих назв з метою адекватно оформленого (у функціонально-стилістичному, емоційно-оцінному і т.п

Мирилки коротк вршован твори, як говорять дти, що посварилися, на знак примирення: Мир миром,PPPPPPP Ми дружечки красн, Пироги з сиром, Поцлуймося. Вареники в масл, Цей жанр спорднений з словесними формулами пд час кумування в обрядовй творчост. Мирилки виявляють бажання дтей помиритися   свордним обрядом «укладання мирно угоди», як це робили доросл (його мтацю). Не випадково тут згадуються пироги з сиром, як вддавна вважалися ритуальною жею,  могли готуватися на святкову трапезу на честь укладання договору мж двома сторонами. Ус дитяч поетичн жанри характеризуються чтким ритмом, як правило, точною (часто дслвною) римою та економнстю ху дитячого сприймання. Слова вживаються лише в х прямому лексичному значенн, зрдка з'являються пестлив форми, синонмчн чи тавтологчн пари. Основна риса звукова оболонка тексту, гра мовою в  милозвучност чи спвзвучност. Звдси використання алтерацй, асонансв, звуконаслдувань, мтаця звукв та шумв природи. Дитячий епос Поширений у дитячому середовищ жанр з великою мрою мпровзац страшилки

1. Психологія творчості

2. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

3. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

4. Два "Саули": інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки

5. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

6. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)
7. Если бы я был руководителем Западно-Сибирского района
8. Почему я хочу стать чекистом

9. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"

10. Статья: "пойду ли я на дискотеку"

11. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

12. Марк Твен - Янки из Коннектикута при дворе короля Артура

13. "Я была тогда с моим народом..." А.Ахматова

14. П.Я. Чаадаев Философская концепция

15. Сочинение по Пушкину: Чувства добрые я лирой пробуждал

16. Я Вам жить завещаю (Сотников)

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Анализ стихотворения Тютчева "Я Встретил Вас и всё былое"

18. Писатель, с которым я бы хотел встретиться

19. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина

20. Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье"

21. "Поученія” Володимира Мономаха - зразок дидактичного вітійства

22. "Я хочу найти Трою" Г. Шлиман
23. Мифология Древней Греции (Міфологія Стародавньої Греції)
24. Что я знаю о Великой Отечественной Войне

25. История болезни - Сообщающаяся водянка оболочек правого яичка

26. Семейное воспитание в наследии Я.А. Коменского

27. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

28. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте

29. П. Я Григорьев "Холодные блюда и закуски"

30. Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"

31. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте

32. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

33. Физическое Я и мотивация аффилиации

34. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

35. Социологические воззрения Н.Я. Данилевского

36. Еволюція поняття науки

37. Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

38. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)
39. Ценные бумаги и фондовый рынок /Я.М.Миркин/
40. Приватизація як засіб припинення державної власності

41. Історія України

42. Історія соборності України

43. Османська Імперія

44. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

45. Слобожанщина - історія розвитку

46. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

47. О роли Я. И. Ростовцева в подготовке крестьянской реформы 1861 г. (1857-1860 гг.)

48. Вірменія. Іст. нарис

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы

49. Українська національна революція 1649-1657рр

50. Історія розвитку криміналістики в Україні

51. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

52. Марія Заньковецька

53. "Я только что с панихиды Гончарова...": Свидетельство Д.С. Мережковского

54. Нацыяцальная мадэль свету беларуса i адлюстраванне яе у розных пластах беларускай культуры
55. Что я знаю о выбранной специальности
56. Роман Г. Я. Гриммельсгаузена "Симплициссимус"

57. Я Вам пишу…

58. Я – гражданин мира

59. «...Чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа»

60. "Я любви искала и не нашла" (А. Н. Островский)

61. "Пора вам знать: я тоже современник» (поэзия О. Э. Мандельштама)

62. «Я лиру посвятил народу своему...» (по произведениям Н.А.Некрасова)

63. Что я принимаю и с чем я спорю в произведениях М.Горького

64. Я хочу рассказать вам... (творчество Ю. Визбора)

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

65. Я люблю Пушкина Цветаевой (цикл М. Цветаевой «Стихи Пушкину»)

66. Я вам расскажу о времени и о себе

67. Что я принимаю и с чем спорю в произведениях Горького

68. Анализ стихотворения А. Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом»

69. А.С.Пушкин "Я помню чудное мгновенье"

70. "Я любви искала и не нашла"
71. "Я голос ваш, жар вашего дыханья..." (по лирике А. Ахматовой)
72. Мои размышления над строками В. Я. Брюсова

73. "Люблю Отчизну я, но странною любовью"

74. “Я и моя семья”

75. Творчество В.Я. Шишкова

76. Как я понимаю перестройку

77. Как я отношусь к поэзии Маяковского

78. Сочинения на тему "Ни за что бы не подумал, что я..."

79. "Я лиру посвятил народу своему"

80. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Я лучшей доли не искал

82. Нравственные устои и поэзия декаданса. С. Я. Надсон

83. Личность П.Я. Чаадаева в его переписке с современниками

84. Рецензия на текст В. Я. Лакшина про книги в нашей жизни

85. Техніка і технологія торгівлі

86. Опухоли яичка
87. Організація приймання товару в аптеці
88. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

89. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Конспект лекций

90. Мотивація робітників в сучасних умовах

91. Організація праці менеджера

92. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

93. Флотація на фондовому ринку

94. За что я люблю Modern Talking

95. Організіція видавництва

96. Как я вижу использование Интернет-технологии в своей организации?

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

97. Что я знаю о себе?

98. Демократія

99. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.