Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та види адміністративного примусу

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра правознавства Реферат на тему: Поняття та види адміністративного примусу Виконала: Студентка 1 курсу 6 групи Економічного факультету Спеціальності облік і аудит Бондарук Марія Л. Перевірив: доц. Семенов В. Г. Рівне – 2005 ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 1.1 Загальна характеристика джерел адміністративного права 1.2 Державна служба в Україні 1.3 Загальна характеристика кодексу про адміністративні правопорушення 1.4 Поняття адміністративного проступку 1.5 Адміністративна відповідальність 1.6 Порядок притягання до адміністративної відповідальності і види адміністративних стягнень 1.7 Стадії адміністративного провадження ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Демократизація суспільних відносин у суверенній українській державі сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, що вимагає глибокого розуміння кожним процесів, які відбуваються в суспільстві і, зокрема, їхньої сутності, особливостей організації, функціонування та управління ними. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вивчення державно-правових явищ, які є одним із важливих засобів упорядкування цих відносин. Адміністративне право – галузь права, що врегульовує відносини, які виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності. Як галузь українського права адміністративне право України являє собою систему правових норм, інститутів та адміністративно-правових актів, що регулюють та охороняють особливе коло суспільних відносин у сфері державного управління. Як галузь права воно може бути розглянуто в об’єктивному й суб’єктивному розумінні. В об’єктивному розумінні адміністративне право України характеризується сукупністю адміністративних правових норм, інститутів і нормативно-правових актів, що утворюють його внутрішню й зовнішню форми. Внутрішня форма адміністративного права включає внутрішню побудову – систему адміністративного права. Зовнішня форма характеризується джерелами, що являють собою спосіб зовнішнього виразу змісту адміністративно-правових норм та інститутів. Розуміння умов адміністративного права – необхідна умова життєдіяльності кожного громадянина. Розгляне це детальніше. РОЗДІЛ І. АДМIНIСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 1.1 Загальна характеристика джерел адмiнiстративного права Адміністративне право - це така галузь права, або система правових норм i принципiв, яка закрiплює, регулює i охороняє організацiю i порядок в системі державного управлiння суспiльством i державними органами. Адмiнiстративне право закрiплює також види i склад адмiнiстративних правопорушень, види адмiнiстративних стягнень за адмiнiстративнi правопорушення, порядок i процес притягнення до адміністративної вiдповiдальностi громадян i посадових осiб, якi допустили правопорушення. Норми адмiнiстративного права направленi на органiзацiю функцiонування адмiнiстрацiї, виконавчорозпорядчої дiяльностi, органiзацiйно-управлiнських вiдносин. Всi норми адмiнiстративного права можна подiлити на норми адмiнiстративно-публiчного права, якi стосуються регулювання мiж державою та юридичними особами, якi не належать до iноземної держави i норми адмiнiстративно-приватного права, якi регулюють правовiдносини мiж державою та фізичними особами (громадянами).

В цiлому норми адмiнiстративного права мають публiчий i публiчно-приватний характер. Основними джерелами i формами адмiнiстративного права є нормативно-правовi акти держави, якi можна подiлити на двi групи: закони i пiдзаконнi нормативноправовi акти вищих органiв законоданчої i виконавчої влади. Найважливiшими джерелами цiєї галузi права є: Конституцiя України, кодекси: Митний кодекс, Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення; органiчнi i звичайнi поточнi закони; Укази Президента, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв: статути, правила, регламенти, положення, iнструкцiї, якi видаються на пiдставi закону i визначають правовий статус посадових осiб, державних службовцiв i громадян. Всi вони мають характер нормативно-правових актiв. Особливiсть цих актiв полягас в тому, що вони регулюють адмiнiстративнi правовiдносини, адмiнiстративну вiдповiдальнiсть i охороняють правопорядок i порядок управлiння рiзними сферами державного i громадянського життя або громадянського суспiльства. 1.2 Державна служба в Українi Питання про державну службу i статус державного службовця регулюється Законом України “Про державну службу” вiд 16 грудня 1993 року i iншими Законами України. Цей закон регулює суспiльнi вiдносини, якi охоплюють дiяльнiсть держави щодо створення правових, органiзацiйних, економiчних та соцiальних умов реалiзацiї громадянами України права на державну службу. Вiн визначає загальнi засади дiяльностi, а також статус державних службовцiв, якi працюють у державних органах та їх апаратi . Державна служба в Україні - це професiйна дiяльність осiб, якi займають посады в державних органах та їх апаратi щодо практичного виковання завдань i фувкцiй держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштiв. Цi особи є державними службовцями i мають вiдповiднi службовi повноваження. Державна служба грунтується на таких основних принципах: 1) служiння народу Украни; 2) демократизму i законностi; З) гуманiзму i соцiальної справедливостi; 4) прiоритету прав людини i громадянина; 5)професiоналiзму, компетентностi, iнiцiативностi, чесностi, вiдданостi справi; 6) персональної вiдповiдальностi за виконання службових обов’язкiв i дисциплiни; 7) дотримання прав та законних iнтересiв органiв мiсцевого i регiонального самоврядування; 8) дотримання прав пiдприємств, установ i органiзацiй, об’єднань громадян. Право на державну службу мають громадяни України незалежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расової i нацiональної приналежностi, статi, полiтичних поглядiв, релiгiйних переконань, мiсця проживання, якi одержали вiдповiдну освiту i професiйну пiдготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний вiдбiр, або за iншою процедурою, передбаченою Кабiнетом Мiнiстрiв. У законi закрiплена етика поведiнки державного службовця. Вiн повинен: 1) сумлiнно виковувати свої службовi обов’язки; 2) шанобливо ставитися до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримуватися високої культури спiлкування; З) не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити iнтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацiю державного службовця.

Вказаний закон також закрiплює i регулює: 1) Державну полiтику в сферi державної служби; 2) Правовий статус державних службовцiв державних органiв та їх апарату; З) Проходження державної служби в державних органах та їх апаратi; 4) Службову кар’єру; 5) Припинення державної служби; 6) Матерiальне та соцiально-побутове забезпечення державних службовцiв; 7) Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про державну службу. 1.3 Загальна характеристика Кодексу про адмiнiстративнi правопорушення Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення прийнятий 7 грудня 1984 р. i введений в дію з 1 червня 1985 р. За цей перiод в нього внесено багато змiн i доповнень. Основним завданням Кодексу є охорона суспiльного ладу України, рiзних форм власностi, соцiально-економiчних, полiтичних та особистiсних прав i свобод громадян, а також прав i законних iнтересiв пiдприсмств, установ i органiзацiй, установленого порядку управлiння, державного i громадського порядку, змiцнення законностi, запобiгання правопорушенням, виховашня громадян у дусi точного i неухильного додержання Конституцiї України i iнших законiв, поваги до прав, честi i гiдностi громадян, до правил громадського спiвжиття, сумлiнного виконання своїх обов’язкiв, вiдповiдальностi перед суспiльством. Кодекс про адмiнiстративнi правопорушення складасться iз Загальної i Особливої частин. У Загальнiй частинi закрiплено поняття адмiнiстративного правопорушення, форми вини, вiдповiдальностi громадян, у тому числi неповнолiтнiх, вiдповiдальностi службових осiб, iноземних громадян i осiб без громадянства; визначенi обставини, що виключають адмiнiстративну вiдповiдальнiсть (необхiдна оборона i крайня необхiднiсть); вказанi мета i види адмiнiстративних стягнень, порядок накладання адмiнiстративних стягнень. В Особливiй частинi закрiпленi види адмiнiстративних правопорушень, склад правопорушень i санкцiї за них: 1) у галузi охорони працi i здоров’я населення; 2) по охоронi власностi; 3) у галузi охорони природи, використання природних ресурсiв, охорони пам’яток iсторiї та культури; 4) в промисловостi, будiвництвi та в галузi використання електричної i теплової енергiї; 5) в сiльському господарствi; за порушення ветеринарно-санiтарних правил; б) на транспортi, в шляховому господарствi i зв’язку; 7) в галузi житлових прав громадян, житловокомунального господарства та благоустрою; 8) в галузi торгiвлi, фiнансiв i промислiв; 9) у галузi стандартизацiї, якостi продукцiї та метрологiї; 10) у сферi громадської безпеки i громадського порядку; 11) у сферi управлiння. У роздiлi ІІІ закрiплено пiдвiдомчiсть справ про адмiнiстративнi правопорушення i систему органiв, якi уповноваженi розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення . У роздiл IV закрiплено питання про провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення, про адмiнiстративнi затримання, огляд речей i документiв, про розгляд цих справ, про оскарження i опротестування постанов по справах. В останньому, V роздiлi, закрiплено питання стосовно виконання постанов про накладення адмiнiстративних стягнень.

Що повинен з'ясувати судовий ритор, виступаючи з промовою в адмнстративнй справ? 14. Що входить до предмета судово промови в суд друго нстанц? 15. Як з всмнадцяти видв судових промов ви можете назвати? 16. Яка структура та змст судово промови прокурора при вдмов вд обвинувачення? 17. Як ви можете назвати засади та функц судово промови? 18. В чому поляга психологчна засада судово промови? 19 В чому полягають етична  логчна засади судово промови? 20. Що таке комункативна функця судово промови  в чому вона поляга? 21. Що таке нформативна функця судово промови  в чому вона поляга? 22. Розкажть про труднощ, як виникають у процес сплкування риторв з судовою аудиторю? 23. Як прийоми можуть використовувати судов ритори для встановлення контакту з учасниками судового процесу, публкою у зал судового засдання? 24. Яке значення ма пауза при виголошенн судово промови? 25. Що да змна темпу промови, модуляця голосу? 26. Якими словами можна звернутися до учасникв судового засдання, щоб привернути хню увагу? 27

1. Поняття та види слідів у трасології

2. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

3. Право лісокористування, поняття та види

4. Поняття , ознаки та види господарських товариств

5. Види адміністративних порушень митного законодавства

6. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.
7. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
8. Поняття та форми державного устрою

9. Форми співучасті та види співучасників у злочині

10. Суть та види відтворення

11. Поняття та методи криміналістики

12. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

13. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

14. Поняття та система господарського законодавства

15. Поняття та склад злочину

16. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

17. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

18. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

19. Поняття та сутність ефективності управління

20. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

21. Основні організаційні форми та види туризму

22. Еволюція грошових систем та види грошей
23. Економічна теорія (основні поняття та терміни)
24. Сутність та види прибутку

25. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

26. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

27. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

28. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

29. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

30. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

31. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

32. Поняття економічної інформації, її види та властивості

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения

33. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

34. Поняття і види правових норм

35. Адміністративно-правові методи

36. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

37. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

38. Комерційні банки та їх види
39. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
40. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

41. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

42. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

43. Види ксерофітів природної та штучної флори

44. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

45. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

46. Адміністративна відповідальність

47. Адміністративна відповідальність в Україні

48. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Адміністративна реформа в Україні

50. Адміністративне право України

51. Адміністративне правопорушення

52. Адміністративний процес

53. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

54. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
55. Адміністративно-правові норми
56. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

57. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

58. Модель адміністративного судочинства Австрії

59. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

60. Підряд та його види

61. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

62. Покарання та його види

63. Поняття держави та її історичні форми

64. Поняття і види господарських об’єднань

Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

66. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

67. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

68. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

69. Поняття, предмет та зміст господарського договору

70. Поняття: ознаки та характеристика
71. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
72. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

73. Розвиток адміністративного законодавства

74. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

75. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

76. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

77. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

78. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

79. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

80. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

81. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

82. Види, параметри та принцип роботи антен

83. Поняття "культура" та її сутність

84. Норма та патологія системи виділення

85. Види та причини порушень розвитку дітей

86. Види, причини та симптоми менопауз
87. Адміністративний менеджмент
88. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

89. Сутність, види та канали комунікацій

90. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

91. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

92. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

93. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

94. Основні види діяльності та їх характеристика

95. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

96. Умовивід та його види

Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

98. Поняття діяльності та практики

99. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.